31999R2790Úradný vestník L 336 , 29/12/1999 S. 0021 - 0025


Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999

z 22. decembra 1999

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd

a zosúladených postupov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov [1], naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 1215/1999 [2] a najmä na jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohoto nariadenia [3],

po konzultáciách s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia,

keďže:

(1) Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu uplatňovať článok 81 ods. 3 zmluvy (predtým článok 85 ods. 3) úpravou určitých kategórií vertikálnych dohôd a príslušných zosúladených postupov spadajúcich pod článok 81 ods. 1.

(2) Doteraz získané skúsenosti umožňujú vymedziť kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré je možné považovať za bežných podmienok za spĺňajúce podmienky stanovené v článku 81 ods. 3.

(3) Táto kategória zahŕňa vertikálne dohody pre nákup alebo predaj tovarov alebo služieb tam, kde sú tieto dohody uzatvorené medzi nekonkurujúcimi podnikateľmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými asociáciami maloobchodníkov s tovarmi; taktiež zahŕňa vertikálne dohody obsahujúce pridružené ustanovenia o udelení alebo používaní práv duševného vlastníctva; pojem "vertikálne dohody" zahŕňa pre účely tohoto nariadenia aj príslušné zosúladené postupy.

(4) Na uplatňovanie článku 81 ods. 3 týmto nariadením nie je nevyhnutné vymedziť tie vertikálne dohody, ktoré môžu spadať pod článok 81 ods. 1; pri jednotlivom posudzovaní dohôd podľa článku 81 ods. 1 sa musí brať do úvahy niekoľko faktorov, najmä štruktúra trhu na strane ponuky a dopytu.

(5) Výhoda vyplývajúca z blokových výnimiek by mala byť obmedzená na vertikálne dohody, u ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3.

(6) Vertikálne dohody kategórie vymedzenej v tomto nariadení môžu zlepšiť hospodársku efektívnosť v rámci reťazca výroby alebo distribúcie tým, že uľahčujú lepšiu koordináciu medzi zúčastnenými podnikateľmi; najmä môžu viesť k zníženiu transakčných a distribučných nákladov strán a k optimalizácii úrovní predaja a investícií.

(7) Pravdepodobnosť, že takéto dopady, ktoré zvyšujú efektívnosť prevážia akékoľvek protisúťažné dopady spôsobené obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách, závisí od stupňa trhovej sily predmetných podnikateľov a teda od rozsahu, v ktorom títo podnikatelia čelia konkurencii ostatných dodávateľov tovarov alebo služieb považovaných kupujúcimi za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia.

(8) Je možné predpokladať, že tam kde podiel dodávateľa na relevantnom trhu nepresiahne 30 %, vedú vertikálne dohody, ktoré neobsahujú určité typy závažných protisúťažných obmedzení, k zlepšeniu vo výrobe a distribúcii a umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich; v prípade vertikálnych dohôd obsahujúcich záväzky výhradnej dodávky, je pri určení celkových dopadov takýchto vertikálnych dohôd na trh relevantný podiel na trhu kupujúceho.

(9) Nad 30 % hranicu podielu na trhu nemožno predpokladať, že vertikálne dohody spadajúce pod pôsobnosť článku 81 ods. 1 prinesú zvyčajne objektívne výhody takého charakteru a veľkosti, aby kompenzovali nevýhody, ktoré pre súťaž vytvárajú.

(10) Toto nariadenie by nemalo vyňať vertikálne dohody obsahujúce obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie vyššie spomenutých pozitívnych dopadov; najmä vertikálne dohody obsahujúce určité typy závažných protisúťažných obmedzení ako minimálne a fixné ceny ďalšieho predaja, a tiež určité typy teritoriálnej ochrany, by mali byť vyňaté z výhod vyplývajúcich z blokových výnimiek zavedených týmto nariadením bez ohľadu na podiel na trhu predmetných podnikateľov.

(11) Aby bol zabezpečený vstup na relevantný trh alebo bolo zabránené tajnému dorozumievaniu na ňom, je potrebné k blokovým výnimkám pripojiť určité podmienky; za týmto účelom výnimka záväzkov nekonkurovania by mala byť obmedzená na záväzky nepresahujúce dobu určitú; z rovnakých dôvodov akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok spôsobujúci, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurenčných dodávateľov, by mali byť z výhod poskytovaných týmto nariadením vyňaté.

(12) Obmedzenie podielu na trhu, nevyňatie určitých vertikálnych dohôd a podmienky stanovené týmto nariadením za bežných podmienok zabezpečujú, že dohody, na ktoré sa vzťahujú blokové výnimky, neumožňujú zúčastneným podnikateľom vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti predmetných výrobkov.

(13) V konkrétnych prípadoch, v ktorých dohody spadajúce pod toto nariadenie majú však dopady nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3, môže Komisia odňať výhodu vyplývajúcu z blokovej výnimky; toto sa môže stať najmä ak má kupujúci značnú trhovú silu na relevantnom trhu, kde ďalej predáva tovary alebo poskytuje služby, alebo kde paralelné siete vertikálnych dohôd majú podobné dopady, ktoré významne obmedzujú vstup na relevantný trh alebo súťaž na ňom; takéto kumulatívne dopady môžu napríklad nastať v prípade selektívnej distribúcie alebo záväzkov nekonkurovania.

(14) Nariadenie č. 19/65/EHS oprávňuje príslušné orgány členských štátov na odňatie výhody vyplývajúcej z blokovej výnimky vo vzťahu k vertikálnym dohodám majúcim dopady nezlučiteľné s podmienkami stanovenými v článku 81 ods. 3, kde takéto dopady sú vnímané na príslušnom území alebo jeho časti, a kde takéto územie má vlastnosti oddeleného geografického trhu; členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa výkon tohto oprávnenia odňatia nedotýkal jednotného uplatňovania súťažných pravidiel spoločenstva na spoločnom trhu alebo úplného účinku opatrení prijatých pri implementácii týchto pravidiel.

(15) Na posilnenie dohľadu na paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné obmedzujúce dopady a ktoré pokrývajú viac ako 50 % daného trhu, môže Komisia prehlásiť toto nariadenie za neaplikovateľné na vertikálne dohody obsahujúce špecifické obmedzenia vzťahujúce sa na predmetný trh, a tým obnoviť plnú uplatniteľnost článku 81 na takéto dohody.

(16) Toto nariadenie sa nedotýka uplatňovania článku 82.

(17) V súlade s princípom prvenstva práva spoločenstva sa nemá žiadne opatrenie vykonané na základe vnútroštátnych zákonov o súťaži dotknúť jednotného uplatňovania súťažných pravidiel spoločenstva na spoločnom trhu alebo úplného účinku opatrení prijatých pri implementácii týchto pravidiel, vrátane tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohoto nariadenia:

a) "konkurujúce podniky" znamenajú skutočných alebo potenciálnych dodávateľov na tom istom trhu výrobkov; trh výrobkov zahŕňa tovary alebo služby považované kupujúcimi v súvislosti so zmluvou na tovary alebo služby za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia;

b) "záväzok nekonkurovania" znamená akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok, ktorého následkom je, že kupujúci nevyrába, nekupuje, nepredáva alebo opätovne nepredáva tovary alebo služby konkurujúce zmluvným tovarom a službám, alebo akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok pre kupujúceho kupovať od dodávateľa alebo iného podnikateľa viac ako 80 % jeho celkového nákupu zmluvných tovarov alebo služieb a ich náhrad na relevantnom trhu vypočítaného na základe hodnoty nákupov za predchádzajúci kalendárny rok;

c) "záväzok výhradných dodávok" znamená akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že dodávateľ predáva tovary alebo služby špecifikované v dohode iba jednému kupujúcemu v rámci spoločenstva s cieľom špecifického použitia alebo opätovného predaja;

d) "selektívny distribučný systém" znamená distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predať zmluvné tovary alebo služby, či už priamo alebo nepriamo, iba distribútorom vybraným na základe určených kritérií, a kde sa títo distribútori zaväzujú nepredávať takéto tovary alebo služby neautorizovaným distribútorom;

e) "práva duševného vlastníctva" zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva a ostatné príbuzné práva;

f) "know-how" znamená taký súbor nepatentovaných praktických informácií vychádzajúcich zo skúseností a testov dodávateľa, ktorý je tajný, podstatný a identifikovaný: v tomto kontexte "tajomstvo" znamená, že know-how ako celok alebo v presnej konfigurácii a zoskupení komponentov nie je všeobecne známy a ľahko prístupný; "podstatný" znamená, že know-how zahŕňa informácie nepostrádateľné pre kupujúceho z hľadiska používania, predaja alebo opätovného predaja zmluvných tovarov alebo služieb; "identifikovaný" znamená, že know-how musí byť opísaný dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenosti a podstatnosti;

g) "kupujúci" zahŕňa podnik, ktorý podľa dohody spadajúcej pod článok 81 ods. 1 zmluvy predáva tovary alebo služby v mene iného podniku.

Článok 2

1. Podľa článku 81 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 81 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na dohody alebo zosúladené postupy medzi dvoma alebo viacerými podnikateľmi, z ktorých každý podniká, na účely tejto dohody, na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, vo vzťahu k podmienkam, za ktorých strany môžu kupovať, predávať, alebo opätovne predávať určité tovary alebo služby ("vertikálne dohody").

Táto výnimka platí v takom rozsahu, že takéto dohody obsahujú obmedzenia súťaže spadajúce pod pôsobnosť článku 81 ods. 1 ("vertikálne obmedzenia").

2. Výnimka uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody medzi asociáciou podnikateľov a jej členmi, alebo medzi takouto asociáciou a jej dodávateľmi, iba ak všetci členovia sú maloobchodníkmi s tovarmi a ak žiaden jednotlivý člen asociácie, spolu s jeho spojenými podnikateľmi nemá celkový ročný obrat prevyšujúci 50 miliónov EUR; vertikálne dohody medzi takýmito asociáciami sa pokryjú týmto nariadením bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 81 na horizontálne dohody uzavreté medzi členmi asociácií, resp. na rozhodnutia prijaté asociáciami.

3. Výnimka uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré sa viažu k udeleniu práv duševného vlastníctva kupujúcemu a k ich využitiu kupujúcim za predpokladu, že tieto ustanovenia nepredstavujú prvotný cieľ takýchto dohôd a sú v priamom vzťahu k použitiu, predaju alebo opätovnému predaju tovarov alebo služieb kupujúcim alebo jeho zákazníkmi. Výnimka platí za podmienky, že vo vzťahu ku zmluvným tovarom alebo službám, neobsahujú tieto ustanovenia súťažné obmedzenia majúce taký istý cieľ alebo účinok ako vertikálne obmedzenia nevyňaté podľa tohoto nariadenia.

4. Výnimka stanovená v odseku 1 neplatí pre vertikálne dohody uzavreté medzi navzájom si konkurujúcimi podnikateľmi; bude však platiť, ak navzájom si konkurujúci podnikatelia uzavrú nerecipročnú vertikálnu dohodu a:

a) kupujúci má celkový ročný obrat nepresahujúci 100 miliónov EUR, alebo

b) dodávateľ je výrobcom a distribútorom tovarov, zatiaľ čo kupujúci je distribútorom nevyrábajúcim tovary konkurujúce zmluvným tovarom, alebo

c) dodávateľ je poskytovateľom služieb na niekoľkých obchodných úrovniach, zatiaľ čo kupujúci neposkytuje konkurenčné služby na tej úrovni obchodu, na ktorej nakupuje zmluvné služby.

5. Toto nariadenie neplatí pre vertikálne dohody, ktorých podstata spadá pod pôsobnosť akéhokoľvek iného nariadenia o blokových výnimkách.

Článok 3

1. Na základe odseku 2 tohoto článku platí výnimka stanovená v článku 2 za podmienky, že podiel na trhu dodávateľa nepresiahne 30 % relevantného trhu, na ktorom predáva zmluvné tovary alebo služby.

2. V prípade vertikálnych dohôd obsahujúcich záväzky výhradných dodávok platí výnimka stanovená v článku 2 za podmienky, že podiel na trhu kupujúceho nepresiahne 30 % relevantného trhu, na ktorom kupuje zmluvné tovary alebo služby.

Článok 4

Výnimka stanovená v článku 2 neplatí pre vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou strán, majú za cieľ:

a) obmedzenie spôsobilosti kupujúceho určiť svoje predajné ceny, bez dopadu na možnosť dodávateľa uložiť maximálnu cenu predaja alebo odporučiť predajnú cenu, za predpokladu, že nepredstavujú pevnú alebo minimálnu predajnú cenu ako výsledok tlaku alebo podnetov ponúkaných ktoroukoľvek zo strán;

b) obmedzenie územia alebo okruhu zákazníkov, ktorému môže kupujúci predať zmluvné tovary alebo služby s výnimkou:

- obmedzenia aktívneho predaja na výhradnom území alebo výhradnej skupine zákazníkov rezervovaného pre dodávateľa alebo určeného dodávateľom pre iného kupujúceho, ak takéto obmedzenie neohraničuje predaje zákazníkov kupujúceho,

- obmedzenie predaja konečným užívateľom zo strany kupujúceho pôsobiaceho na úrovni veľkoobchodu,

- obmedzenie predaja neautorizovaným distribútorom členmi selektívneho distribučného systému a

- obmedzenie spôsobilosti kupujúceho predávať komponenty dodávané s cieľom spájania tým zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu toho istého typu tovaru ako tovary vyrábané dodávateľom;

c) obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja konečným užívateľom zo strany členov selektívneho distribučného systému prevádzkovaného na úrovni maloobchodu, bez dotknutia možnosti zakázať členovi systému prevádzku mimo neautorizovaného miesta prevádzky;

d) obmedzenie krížových dodávok medzi distribútormi v rámci selektívneho distribučného systému, vrátane systému medzi distribútormi pôsobiacimi na rôznych úrovniach obchodu;

e) obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom komponentov a kupujúcim, ktorý spája tieto komponenty, ohraničujúce dodávateľovu možnosť predávať komponenty ako súčiastky konečným užívateľom alebo opravovniam či iným poskytovateľom služieb, ktorí neboli kupujúcim poverení na opravu alebo servis jeho tovarov.

Článok 5

Výnimka stanovená v článku 2 neplatí pre žiaden z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých vo vertikálnych dohodách:

a) akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok nekonkurovania, doba trvania ktorého je neurčitá alebo presahuje päť rokov. Záväzok nekonkurovania, ktorý je mlčky obnoviteľný po období piatich rokov sa považuje za uzavretý na dobu neurčitú. Avšak časové obmedzenie piatich rokov neplatí, ak sú zmluvné tovary alebo služby predávané kupujúcim z budov a pôdy vlastnenej dodávateľom alebo ním prenajatej od tretích strán nespojených s kupujúcim, a to za predpokladu, že doba trvania záväzku nekonkurovania nepresiahne obdobie využívania budov a pôdy kupujúcim;

b) akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci po uplynutí platnosti dohody nemôže vyrábať, nakupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby, len ak takýto záväzok:

- sa vzťahuje na tovary alebo služby, ktoré konkurujú zmluvným tovarom alebo službám a

- je ohraničený budovami a pôdou, z ktorej kupujúci prevádzkoval činnosť počas obdobia kontraktu a

- je nepostrádateľný pre ochranu know-how postúpeného kupujúcemu od dodávateľa

a za predpokladu, že doba trvania takéhoto záväzku nekonkurovania je limitovaná na obdobie jedného roka po uplynutí platnosti dohody; tento záväzok sa nedotýka možnosti uloženia časovo neohraničeného obmedzenia o použití a poskytnutí know-how, ktoré nebolo dovtedy zverejnené;

c) akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurujúcich dodávateľov.

Článok 6

Komisia môže odňať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 19/65/EHS, ak v konkrétnom prípade zistí, že vertikálne dohody, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, majú aj napriek tomu dopady nezlučiteľné s podmienkami stanovenými v článku 81 ods. 3 zmluvy, najmä ak je vstup na relevantný trh alebo súťaž na ňom výrazne obmedzená kumulatívnym dopadom paralelných sietí podobných vertikálnych obmedzení implementovaných konkurujúcimi dodávateľmi alebo kupujúcimi.

Článok 7

Ak v akomkoľvek konkrétnom prípade majú vertikálne dohody, na ktoré sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 2, dopady nezlučiteľné s podmienkami uvedenými v článku 81 ods. 3 zmluvy na území členského štátu alebo jeho časti, ktorá má všetky charakteristiky samostatného geografického trhu, môže príslušný orgán členského štátu odňať výhodu vyplývajúcu z uplatňovania tohto nariadenia vo vzťahu k tomuto územiu, a to za rovnakých podmienok, ako je stanovené v článku 6.

Článok 8

1. Komisia môže podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS nariadením vyhlásiť, že tam kde paralelné siete alebo podobné vertikálne obmedzenia pokrývajú viac než 50 % relevantného trhu, nevzťahuje sa toto nariadenie 2790/99) na vertikálne dohody obsahujúce špecifické obmedzenia vzťahujúce sa k tomuto trhu.

2. Nariadenie podľa odseku 1 nie je platné skôr ako šesť mesiacov po jeho prijatí.

Článok 9

1. Podiel na trhu vo výške 30 % stanovený v článku 3 ods. 1 sa vypočíta na základe hodnoty trhových predajov zmluvných tovarov alebo služieb a ostatných tovarov alebo služieb predávaných dodávateľom, ktoré sú považované kupujúcimi za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia; ak nie sú údaje o hodnote trhových predajov k dispozícii, môžu sa na stanovenie podielov na trhu predmetných podnikateľov použiť odhady založené na iných spoľahlivých trhových informáciách, vrátane objemov predaja. Na účely článku 3 ods. 2 je to buď trhová nákupná hodnota, alebo jej odhady, ktoré sa použijú na výpočet podielu na trhu.

2. Na účely použitia podielu na trhu, platia pre hranicu stanovenú v článku 3 nasledujúce pravidlá:

a) podiel na trhu sa vypočíta na základe údajov vzťahujúcich sa k predchádzajúcemu kalendárnemu roku;

b) podiel na trhu zahŕňa všetky tovary alebo služby dodané integrovaným distribútorom s cieľom predaja;

c) ak podiel na trhu nie je zo začiatku väčší ako 30 %, ale následne stúpne nad túto úroveň bez prekročenia hranice 35 %, výnimka stanovená v článku 2 aj naďalej platí počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvý krát prekročená hranica 30 %-ného podielu na trhu;

d) ak podiel na trhu nie je zo začiatku väčší ako 30 %, ale následne stúpne nad 35 %, výnimka stanovená v článku 2 aj naďalej platí počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvý krát prekročená hranica 35 %-ného podielu na trhu;

e) výhody vyplývajúce z bodov c) a d) nesmú byť kombinované tak, aby presiahli obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 10

1. Na účely výpočtu celkového ročného obratu v zmysle článku 2 ods. 2 a 4, sa spočítajú spolu obrat dosiahnutý príslušnou stranou vertikálnej dohody počas predchádzajúceho finančného roka a obrat dosiahnutý s ním spojenými podnikateľmi vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, s výnimkou daní a ostatných finančných povinností. Na tento účel sa neberú do úvahy obchodné vzťahy medzi stranou vertikálnej dohody a s ňou spojenými podnikateľmi alebo iba medzi s ňou spojenými podnikateľmi.

2. Výnimka stanovená v článku 2 zostáva v platnosti tam, kde počas ktoréhokoľvek obdobia dvoch po sebe idúcich finančných rokov nie je hranica celkového ročného obratu prekročená o viac než 10 %.

Článok 11

1. Na účely tohoto nariadenia, pojmy "podnik", "dodávateľ", a "kupujúci" zahŕňajú aj s nimi spojené podniky.

2. "Spojené podniky" sú:

a) podniky, v ktorých má strana dohody priamo alebo nepriamo:

- možnosť vykonávať viac než polovicu hlasovacích práv, alebo

- možnosť menovať viac než polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich podnik, alebo

- právo riadiť záležitosti podniku;

b) podniky, ktoré majú, okrem účastníka dohody, priamo alebo nepriamo práva alebo právomoci uvedené v bode a);

c) podniky, v ktorých podnik uvedený v b) má, priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v bode a);

d) podniky, v ktorých má strana dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v bodoch a), b) alebo c), resp. v ktorých majú dva alebo viaceré posledne spomenuté podniky práva alebo právomoci uvedené v bode a);

e) podniky, v ktorých práva alebo právomoci uvedené v bode a) sú spoločne vykonávané:

- stranami dohody alebo príslušnými s nimi spojenými podnikmi uvedenými v bodoch a) až d), alebo

- jednou alebo viacerými stranami dohody alebo jedným alebo viacerými s nimi spojenými podnikmi uvedenými v bodoch a) a d) a jednou alebo viacerými tretími stranami.

3. Na účely článku 3, podiel na trhu podnikateľov uvedených v odseku 2 písm. e) tohto článku sa rozdelí rovnomerne medzi všetkých podnikateľov majúcich práva alebo právomoci uvedené v odseku 2 písm. a).

Článok 12

1. Výnimky stanovené nariadeniami Komisie (EHS) č. 1983/83 [4], (EHS) č. 1984/83 [5], a (EHS) č. 4087/88 [6] aj naďalej platia do 31. mája 2000.

2. Zákaz stanovený v článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES neplatí počas obdobia od 1. júna 2000 do 31. decembra 2001 vzhľadom na dohody účinné už 31. mája 2000, ktoré nespĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú týmto nariadením, ale spĺňa podmienky pre výnimky stanovené v nariadeniach Komisie (EHS) č. 1983/83, (EHS) č. 1984/83, a (EHS) č. 4087/88.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Bude sa uplatňovať od 1. júna 2000, okrem článku 12 ods. 1, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2000.

Toto nariadenie stráca účinnosť 31. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 1999

Za Komisiu

Mario Monti

Člen Komisie

[1] Ú. v. ES 36. 6. 3. 1965, s. 533/65.

[2] Ú. v. ES L 148, 15. 6. 1999, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 270, 24. 9. 1999, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 173, 30. 6. 1983, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 173, 30. 6. 1983, s. 5.

[6] Ú. v. ES L 359, 28. 12. 1988, s. 46.

--------------------------------------------------