31999R2702Úradný vestník L 327 , 21/12/1999 S. 0007 - 0010


Nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999

zo 14. decembra 1999

o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Podľa súčasnej legislatívy môže spoločenstvo vykonávať propagačné opatrenia v tretích krajinách pre obmedzený počet poľnohospodárskych výrobkov; doterajšie výsledky boli veľmi povzbudivé.

(2) Vzhľadom na získané skúsenosti, prieskumy o raste trhu tak v rámci, ako aj mimo spoločenstva a nový kontext medzinárodného obchodu, je potrebné rozvíjať súdržnú celkovú politiku smerom k informovaniu a propagácii na trhoch tretích krajín.

(3) Takáto politika môže užitočne dopĺňať a posilňovať opatrenia uskutočnené členskými štátmi, obzvlášť propagovaním obrazu o výrobkoch spoločenstva na medzinárodných trhoch, najmä pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť potravín; táto aktivita tým, že napomáha otvárať nové trhy, bude mať pravdepodobne aj mnohonásobný účinok na národné a súkromné iniciatívy.

(4) Je potrebné určiť výber kritérií pre príslušné výrobky a trhy; avšak výrobky kvalifikujúce sa o vývozné náhrady, nie sú vylúčené z tohto systému.

(5) Podľa všeobecného pravidla by Komisia mala poskytovať iba časť požadovaného financovania tak, aby sa navrhovateľské organizácie a príslušné členské štáty mohli podieľať na zodpovednosti; avšak vo výnimočných prípadoch môže byť vhodné nepožadovať finančný príspevok od príslušného členského štátu.

(6) Malo by sa prijať ustanovenie, ktorým by Komisia Európskych spoločenstiev prostredníctvom vhodných postupov mohla preniesť vykonávanie opatrení na orgány s potrebným vybavením a zručnosťami.

(7) Vzhľadom na získanú skúsenosť a na výsledky, ktoré dosiahla Rada pre olivový olej vo svojich propagačných aktivitách, by sa však malo prijať ustanovenie, aby sa jej naďalej prideľovali opatrenia patriace do jej oblasti zodpovednosti; malo by byť taktiež možné hľadať pomoc podobných medzinárodných organizácií pre iné výrobky.

(8) Na monitorovanie riadneho uskutočňovania programov a dosahu opatrení by sa malo prijať opatrenie na účinné monitorovanie Komisiou a členskými štátmi a na hodnotenie výsledkov nezávislou inštitúciou.

(9) V dôsledku toho by sa nariadenia (ES) č. 136/66/EHS [4], (EHS) č. 1308/70 [5] a (ES) č. 2275/96 [6] mali zmeniť a doplniť.

(10) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy na vykonanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [7], a preto je vhodné, aby sa také opatrenia prijali podľa postupu riadenia ustanoveného v článku 4 uvedeného rozhodnutia. V tejto súvislosti budú príslušné riadiace výbory konať spoločne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Spoločenstvo môže financovať celkom alebo čiastočne opatrenia v tretích krajinách, ktoré poskytujú informácie alebo propagujú poľnohospodárske a potravinárske výrobky.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 nie sú upriamené na príslušné obchodné značky, ani nepodporujú výrobky žiadneho členského štátu.

Článok 2

Opatrenia uvedené v článku 1 sú:

a) práca s verejnosťou, propagačné a publicistické opatrenia, najmä zdôrazňujúce výhody výrobkov spoločenstva, obzvlášť vzhľadom na kvalitu, hygienu, bezpečnosť potravín, výživu, označovanie, starostlivosť o zvieratá alebo priaznivosť pre životné prostredie;

b) účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách medzinárodného významu, najmä prostredníctvom poskytovania výstavných stánkov spoločenstva;

c) informačné kampane, najmä o systéme spoločenstva týkajúceho sa chránených označení pôvodu (CHOP), chránených zemepisných označení (CHZO) a záruk tradičnej špeciality (ZTŠ) a ekologického pôdohospodárstva;

d) informačné kampane o systéme spoločenstva týkajúceho sa kvalitných vín vyrobených v špecifických regiónoch (KVVŠR), stolových vín a alkoholických nápojov so zemepisným označením;

e) prieskumy nových trhov potrebných pre rozšírenie trhových odbytíšť;

f) obchodné návštevy na vysokej úrovni;

g) štúdie na vyhodnotenie výsledkov propagačných a informačných opatrení.

Článok 3

Pre opatrenia uvedené v článku 1 sú vhodné najmä nasledovné výrobky:

a) výrobky určené na priamu spotrebu alebo spracovanie, pre ktoré existujú vývozné príležitosti alebo prípadné nové trhové odbytiská v tretích krajinách, najmä tam, kde sa nebudú požadovať náhrady za vývoz;

b) typické alebo kvalitné výrobky vykazujúce vysokú pridanú hodnotu.

Článok 4

Pri výbere tretích krajín, v ktorých sa opatrenia uvedené v článku 1 budú vykonávať, sa zoberú do úvahy trhy krajín, kde je skutočný alebo prípadne možný dopyt.

Článok 5

1. V súlade s postupom uvedeným v článku 11 Komisia vypracuje každé dva roky zoznam výrobkov a trhov uvedených jednotlivo v článkoch 3 a 4.

Tento zoznam sa však môže dočasne zmeniť a doplniť, ak je to potrebné.

2. Predtým, ako sa vypracuje zoznam uvedený v odseku 1, Komisia môže konzultovať so Stálou skupinou pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov Poradného výboru pre zdravie a bezpečnosť poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 6

Tam, kde sa rozhodne o opatreniach, najmä pre sektor olivového oleja a stolového oleja, môže ich spoločenstvo vykonávať prostredníctvom Medzinárodnej rady pre olivový olej.

V prípade iných sektorov môže spoločenstvo vyhľadať pomoc medzinárodných organizácií poskytujúcich podobné garancie.

Článok 7

1. Na účely vykonávania opatrení v článku 2 a), b), d) a e) a s výhradou článku 6, obchodné alebo mezdiobchodné organizácie alebo organizácie zastupujúce príslušné sektory vypracujú propagačné a informačné programy trvajúce nie dlhšie ako tri roky a navrhnú meno inštitúcie, ktorá môže byť poverená realizáciou programov.

Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 9 (3), a potom, keď sa program alebo programy a inštitúcia alebo inštitúcie navrhované na ich realizáciu schvália, príslušné členské štáty sa zaviažu prispieť na financovanie programov a predložia ich Komisii. Komisia schváli programy a inštitúciu alebo inštitúcie zodpovedné za ich realizáciu, v súlade s postupom uvedeným v článku 11 a uprednostní programy z organizácií, ktoré sa vzťahujú na niekoľko členských štátov.

Pred schválením programov môže Komisia konzultovať so Stálou skupinou pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov Poradného výboru pre zdravie a bezpečnosť poľnohospodárskych výrobkov.

2. Komisia rozhodne o opatreniach:

a) uvedených v článku 2 c) a f), ako aj tých, ktoré sú uvedené v článku 2 b) a e) tam, kde platí druhý pododsek článku 9 (1), alebo

b) vykonaných medzinárodnou organizáciou uvedenou v článku 6,

potom ako bol informovaný riadiaci výbor pre dotyčné sektory alebo tam, kde je to vhodné, regulačné výbory uvedené v nariadeniach (EHS) č. 2092/91 [8], (EHS) č. 2081/92 [9] a (EHS) č. 2082/92 [10].

Pred prijatím rozhodnutia môže Komisia konzultovať so Stálou skupinou pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov uvedenou v treťom pododseku odseku 1.

Článok 8

1. Komisia vyberie na základe otvoreného alebo limitovaného výberového konania:

- akýchkoľvek technických asistentov potrebných na vyhodnotenie navrhovaných programov vrátane inštitúcií navrhovaných na ich realizáciu,

- inštitúciu alebo inštitúcie zodpovedné za vykonávanie opatrení uvedených v článku 2 c) a f) a tiež tam, kde platí druhý pododsek článku 9 (1), v článku 2 b) a e),

- inštitúciu alebo inštitúcie zodpovedné za hodnotenie výsledkov vykonaných opatrení.

2. Inštitúcia alebo inštitúcie zodpovedné za vykonávanie opatrení uvedených v článkoch 7 (1) a 8 (1) musia mať špeciálne poznatky o príslušných výrobkoch a cieľových trhoch a musia mať zdroje na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia vykonali čo najefektívnejšie, pričom sa zohľadnia európske dimenzie týchto programov.

3. Na riadne vykonávanie týchto opatrení bude dohliadať monitorovacia skupina pozostávajúca zo zástupcov Komisie, členských štátov a navrhovateľských organizácií.

4. Príslušné členské štáty sú zodpovedné za iné monitorovacie opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v druhej zarážke odseku 1 a za uhrádzanie platieb v ich prospech.

Článok 9

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, spoločenstvo bude financovať:

a) opatrenia uvedené v článku 2 c), f) a g) úplne i;

b) iné propagačné a informačné opatrenia uvedené v článku 2 čiastočne.

Avšak v určitých špeciálnych prípadoch môže spoločenstvo financovať opatrenia uvedené v článku 2 b) a e) úplne.

2. Príspevok spoločenstva k opatreniam uvedeným v odseku 1 b) neprevýši 50 % skutočných nákladov opatrení. Avšak v prípade propagácií trvajúcich aspoň dva roky, príspevok bude zostupný, klesajúc zo 60 % na 40 % skutočných nákladov opatrení.

3. Príslušné členské štáty prispejú k opatreniam uvedeným v odseku 2 tým, že pokryjú 20 % ich skutočných nákladov, zvyšné vyrovnanie musia znášať navrhovateľské organizácie. Časť platená členským štátom a/alebo obchodnými alebo medziobchodnými organizáciami sa môže financovať aj z príjmu na báze daní.

V riadne opodstatnených prípadoch však a za podmienky, že príslušný program je jasne v záujme spoločenstva, možno rozhodnúť, v súlade s postupom uvedeným v článku 11, aby navrhovateľská organizácia poskytla celú časť financií, ktorú neznáša spoločenstvo.

4. Ak platí článok 6, poskytne spoločenstvo po schválení programu príslušný príspevok príslušnej medzinárodnej organizácii.

Článok 10

Výdavok spoločenstva na opatrenia uvedené v článku 1 sa pokladá za intervenciu v zmysle článku 1 (2) e) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [11].

Článok 11

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom riadenia uvedeným v článku 12 (2).

Článok 12

1. Komisii pomôže Riadiaci výbor pre oleje a tuky zostavený podľa článku 37 nariadenia č. 136/66/EHS a riadiace výbory zostavené podľa zodpovedajúcich článkov iných nariadení pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

2. Tam, kde je odkaz na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES bude jeden mesiac.

Článok 13

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskej rade do 31. decembra 2003 správu o uplatňovaní tohto nariadenia spolu s akýmikoľvek vhodnými návrhmi.

Článok 14

1. Slová "alebo tretie krajiny" v článku 11 (1) nariadenia č. 136/66/EHS sa vypúšťajú.

2. Slová "a kdekoľvek" v prvej zarážke článku 2 (2) nariadenia (EHS) č. 1308/70 sa vypúšťajú.

3. Slová "a v zahraničí" v článku 2 (1) nariadenia (ES) č. 2275/96 sa týmto vypúšťajú.

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Bude sa uplatňovať od 31. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 1999

Za Radu

predseda

K. Hemilä

[1] Ú. v. ES C 32, 6.2.1999, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 219, 30.7.1999.

[3] Ú. v. ES C 169, 16.6.1999, s. 8.

[4] Nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o zavedení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (Ú. v. ES L 172, 30.9.1966, s. 3025). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1638/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32).

[5] Nariadenie Rady (EHS) č. 1308/70 z 29. júna 1970 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a s konope (Ú. v. ES L 146, 4.7.1970, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

[6] Nariadenie Rady (ES) č. 2275/96 z 22. novembra 1996 zavádzajúce špecifické opatrenia pre živé rastliny a pestovateľské výrobky (Ú. v. ES L 308, 29.11.1996, s. 7).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7. 999, s. 23.

[8] Nariadenie rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/1999 (Ú. v. ES L 262, 8.10.1999, s. 23).

[9] Nariadenie rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 24.7. 1992, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1068/97 (Ú. v. ES L 156, 13.6.1997, s. 10).

[10] Nariadenie rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach osobitných znakov poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

[11] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

--------------------------------------------------