31999R2587Úradný vestník L 315 , 09/12/1999 S. 0001 - 0003


Nariadenie Rady (Euratom) č. 2587/1999

z 2. decembra 1999,

ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať Komisii v súlade s článkom 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 41 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Kvôli dosiahnutiu cieľov stanovených v zmluve musí byť Komisia informovaná o investičných projektoch týkajúcich sa nových zariadení a prípadov obnovy alebo zmeny účelu, ktoré sú súčasťou priemyselných činností uvedených v prílohe II k zmluve v prípadoch, keď sú tieto projekty dostatočne rozsiahle a keď je pravdepodobné, že budú mať priamy vplyv na výrobu alebo produktivitu pri dodržaní požiadaviek jadrovej bezpečnosti.

(2) Komisia v súlade s článkom 40 zmluvy zodpovedá za pravidelné uverejňovanie objasňujúcich programov a uľahčovanie koordinovanej realizácie týchto investícií a oznamovanie svojho stanoviska k nim.

(3) Investície realizované v celom palivovom cykle vrátane nakladania s odpadmi a vyradenia zariadení z prevádzky sú v zásade potrebné kvôli správnej a zodpovednej prevádzke jadrového priemyslu.

(4) Prahové hodnoty uvedené v nariadení č. 4 [1] by sa mali aktualizovať a nahradiť novými prahovými hodnotami.

(5) Nariadenie č. 4 by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Osoby alebo organizácie zapojené do priemyselných činností uvedených v prílohe II k zmluve oznámia Komisii v lehote stanovenej v článku 42 zmluvy svoje investičné projekty zamerané na:

a) vytvorenie výrobnej kapacity;

b) udržanie kvantitatívnej alebo kvalitatívnej výrobnej kapacity;

c) priame zvýšenie výrobnej kapacity;

d) priame zvýšenie produktivity;

e) zlepšenie kvality výroby;

f) vytvorenie zariadení pre nakladanie s vyhoreným palivom alebo rádioaktívnymi odpadmi vrátane spracovania, dočasného alebo konečného skladovania a/alebo uloženia;

ak náklady na priemyselné činnosti uvedené v stĺpci I tabuľky v prílohe prekročia príslušnú sumu uvedenú v stĺpci II tabuľky v prílohe pre nové zariadenia a sumu uvedenú v stĺpci III tabuľky v prílohe pre prípady obnovy a zmeny účelu.

2. Investičné projekty zamerané na vyradenie zariadení z prevádzky sa musia oznamovať, ak náklady na ne prekročia príslušnú sumu uvedenú v stĺpci III tabuľky v prílohe formou vyhlásenia, ktoré sa môže obmedziť na podstatné charakteristiky; nemusí byť dodržaný postup stanovený v článku 43 zmluvy.

3. Investičné projekty zamerané na vyradenie zariadení z prevádzky, náklady na ktoré sú nižšie než prahové hodnoty uvedené v stĺpci III tabuľky v prílohe, sa môžu oznamovať dobrovoľne; nemusí sa dodržať postup stanovený v článku 43 zmluvy.

4. Projekty nových zariadení pre jadrové reaktory akéhokoľvek typu a určených pre akýkoľvek účel a projekty týkajúce sa obnovy, transformácie, modernizácie alebo zvýšenia výkonu týchto zariadení, ktorých náklady sú nižšie než prahové hodnoty uvedené v priloženej tabuľke, sa môžu oznamovať dobrovoľne formou jednoduchého vyhlásenia, v ktorom sú uvedené iba ich základné charakteristiky; nemusí sa dodržať postup stanovený v článku 43 zmluvy.

Článok 2

Na účel výpočtu nákladov uvedených v článku 1 sa vezmú do úvahy všetky výdavky vznikajúce priamo pri realizácii investičných projektov bez ohľadu na čas, v ktorom tieto výdavky vznikli.

Článok 3

Oznámenie o projektoch podľa článku 1 ods. 1 tohto nariadenia obsahuje a obmedzuje sa na podrobné údaje potrebné na diskusiu stanovenú v článku 43 zmluvy, najmä na všetky informácie týkajúce sa:

a) typu výrobkov alebo činnosti a výrobnej alebo skladovacej kapacity;

b) celkovej výšky nákladov, ktoré je možné priamo pripísať uvažovanému projektu;

c) doby pravdepodobne potrebnej na realizáciu projektu;

d) vyhliadok, pokiaľ ide o dodávky pre zariadenie a jeho prevádzku.

Článok 4

Nariadenie č. 4 Rady Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 15. septembra 1958 sa zrušuje.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa tri mesiace odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 1999

Za Radu

predseda

E. Tuomioja

[1] Nariadenie č. 4 definujúce investičné projekty, ktoré sa musia oznamovať Komisii v súlade s článkom 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 417/58).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

TABUĽKA

Poznámky k tabuľke

K zhotovovaniu jadrového paliva v akejkoľvek forme (sektor č. 4) patrí chemické spracovanie a zmena východiskových materiálov alebo osobitných štiepnych materiálov.

Procesy defluorizácie výpustí/odpadov po obohatení patria do sektorov č. 4, 6, 8 a 12.

Zariadenia na spracovanie, ukladanie alebo likvidáciu rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného paliva patria do sektora č. 12, aj v prípade, že sa tieto zariadenia nenachádzajú v mieste iného jadrového zariadenia uvedeného v prílohe II k zmluve o Euratome.

(V mil. EUR) |

I Odvetvia | II Nové zariadenia | III Prípady obnovy alebo zmeny účelu |

1.Ťažba uránovej a tóriovej rudy | 40 | 20 |

2. Koncentrácia týchto rúd | 40 | 20 |

3. Chemické spracovanie a rafinácia uránových a tóriových koncentrátov | 40 | 20 |

4. Zhotovovanie jadrového paliva v akejkoľvek forme | 20 | 10 |

5. Výroba jadrových palivových článkov | 20 | 10 |

6. Výroba hexafluoridu uránu | 20 | 10 |

7. Výroba obohateného uránu | 140 | 70 |

8. Spracovanie ožiareného paliva na účel separácie niektorých alebo všetkých prvkov, ktoré sú v ňom obsiahnuté | 140 | 70 |

9. Výroba moderátorov pre reaktory | 40 | 20 |

10. Výroba bezhafniového zirkónu alebo jeho zložiek | 20 | 10 |

11. Jadrové reaktory všetkých typov a na všetky účely | 100 | 40 |

12. Zariadenia na priemyselné spracovanie rádioaktívnych odpadov budované v spojitosti s jedným alebo viacerými zariadeniami uvedenými v tomto zozname | 50 | 20 |

13. Poloprevádzkové zariadenia určené na stanovenie spôsobu výstavby zariadení, v ktorých sa bude realizovať ktorákoľvek z činností v odvetviach 3 až 10 | 20 | 10 |

--------------------------------------------------