31999R2461Uradni list L 299 , 20/11/1999 str. 0016 - 0028


Uredba Komisije (ES) št. 2461/1999

z dne 19. novembra 1999,

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpor za proizvajalce določenih poljščin [1], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1251/1999 je zamenjala sistem podpor za proizvajalce določenih poljščin, ki ga je uvedla Uredba Sveta (ES) št. 1765/92 [2], zato je treba v skladu z novo shemo in pridobljenimi izkušnjami spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 1586/97 z dne 29. julija 1997, ki določa podrobna izvedbena pravila za uporabo zemljišč v prahi za zagotavljanje surovin za izdelavo proizvodov v Skupnosti, ki niso v prvi vrsti namenjeni za prehrano ljudi ali živali [3]. Ob teh spremembah in zaradi jasnosti naj se ta uredba prenovi.

(2) Brez vpliva na prejem plačila, člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1251/1999 dovoljuje, da se zemljišča v prahi uporabijo za proizvodnjo surovin za izdelavo proizvodov v Skupnosti, ki niso neposredno namenjeni za prehrano ljudi ali živali, pod pogojem, da se zagotovi učinkovit nadzor.

(3) Surovine in njihova končna uporaba naj se opredelijo; surovine in končni proizvodi, ki se lahko pridobijo iz teh surovin, je treba omejiti, da se tako zavarujejo tradicionalni trgi, ne da bi se s tem zmanjšala možnost odpiranja novih blagovnih trgov za te surovine; treba je razlikovati med surovinami, ki se lahko uporabijo za prehrano ljudi ali živali, ter tistimi, ki se ne morejo; proizvod sladkorne pese, artičoke ali cikorije na zemljiščih v prahi naj se ne izključi; vendar pa take poljščine ne morejo biti upravičene do plačil na površino zaradi tveganja, da bodo vplivale na trge sladkorja in žit; vseeno pa je treba poskrbeti, da so take poljščine v skladu s pravili, ki urejajo uporabo zemljišč v prahi za proizvodnjo neživil; da se preprečijo špekulacije in zagotovi, da se surovine predelajo v namenjene končne proizvode, je treba predložiti varščino, čeprav se plačilo ne izplača.

(4) Jasno je treba določiti vlogo glavnih tržnih udeležencev; ključnega pomena je, da se jasno loči med vlagateljevimi obveznostmi, ki se zaključijo, ko se dostavi celotna količina požetih surovin, in obveznostmi, vključno z zahtevo po varščini, naloženimi zbiralcem, prvim predelovalcem in vsem nadaljnjim predelovalcem, ki se začnejo ob dostavi in zaključijo, ko se surovine predelajo v namenjene končne neživilske proizvode; znesek vložene varščine naj bo dovolj visok, da se prepreči tveganje, da bi se surovine uporabile za prehrano ljudi ali živali; treba se je sklicevati na Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o vzpostavitvi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za določene sheme pomoči Skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1036/1999 [5] ter Uredbi Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985, ki določa splošna podrobna pravila za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1932/1999 [7] in (EGS) št. 3887/92 z dne 23. decembra 1992, ki določa podrobna pravila za uporabo integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za določene sheme pomoči Skupnosti [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1678/98 [9], ki uvaja horizontalna pravila pri tej zadevi; določiti je treba posebne določbe, ki bodo vključevale dvoletne poljščine glede na dolžino proizvajalnega ciklusa.

(5) Prav tako je treba določiti metodo za ocenitev tistih proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi in živali, in tistih, ki so namenjeni za tako prehrano, da bi se določilo razmerje med tema dvema vrstama proizvodov, pri čemer to razmerje služi kot kriterij za opredelitev primarne končne uporabe.

(6) Zaradi preveritve morajo pogodbe med kmetijskim proizvajalcem (v nadaljnjem besedilu "vlagatelji") in prvim predelovalcem ali zbiralcem obvezno vključevati surovine; na podlagi člena 6(9) Uredbe (EGS) št. 3508/92 je treba take pogodbe obravnavati, kot sestavni del vlog za pomoč na površino; izkušnje so pokazale, da naj vlagatelji kot tudi zbiralci ali prvi predelovalci za namene inšpekcijskega nadzora predložijo take pogodbe ustreznim pristojnim organom, preden se plačilo izplača; lahko se določijo različni datumi predložitve glede na obdobje setve; v posebnih primerih lahko države članice dovolijo, da predelovalci sami predelajo nekatere surovine neposredno na svojih kmetijskih gospodarstvih.

(7) Jasno mora biti, da se lahko vmesni proizvodi ali stranski proizvodi, ki so pridobljeni iz požetih surovin, uporabijo v okviru te sheme v količinah, ki so enake požetim surovinam; kadar take enake količine ne prihajajo iz države članice, kjer so bile surovine požete, se morajo države članice o prenosu med seboj obvestiti, da se lahko opravijo potrebni pregledi.

(8) Zaradi preveritve morajo vlagatelji prijaviti zadevne kmetijske površine, pričakovane proizvode in požete količine; proizvodi, prikazani v pogodbah, sklenjenih med vlagatelji in zbiralci ali prvimi predelovalci, glede na okoliščine, morajo biti vsaj enaki predvidenim proizvodom; v primeru surovin, za katere je dovoljen intervencijski odkup zunaj te sheme, in surovin, pridobljenih iz oljne ogrščice in sončnic, je treba določiti reprezentativni posamezni proizvod ali, kjer je to primerno, reprezentativni lokalni proizvod; kraji, na podlagi katerih se lahko izračunajo reprezentativni lokalni proizvodi, so lahko, vendar to ni nujno, istega obsega kot regije iz regionalizacijskih načrtov, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1251/1999; pregledi takih surovin bodo učinkovitejši, če se dostavljene količine ujemajo s takimi reprezentativnimi proizvodi; v ustrezno utemeljenih primerih se lahko dovoli primanjkljaj.

(9) Celotne količine surovin, požete na površinah, ki so vključena v pogodbe, naj se dostavijo prvim predelovalcem ali zbiralcem; za zagotovitev tega pogoja morajo vlagatelji predložiti izjavo ustreznim pristojnim organom; vlagatelji morajo obvestiti pristojne organe, če ne morejo dostaviti celotne ali dela količine surovin, ki so določene v pogodbi; pogodbe naj se spremenijo ali prekinejo v primeru posebnih okoliščin, ki ne sodijo v običajne kmetijske razmere; jasno je treba določitipogoje, pod katerimi lahko sprememba pripelje do zmanjšanja površine, ki je vključena v pogodbo, ne da bi vplivala na vlagateljevo pravico do plačila.

(10) Shema bi bila skladnejša s poslovno prakso, če bi se bodisi zbiralcem bodisi prvim predelovalcem dovolilo, da spremenijo predvideno in v pogodbi prikazano končno uporabo, po tem, ko so vlagatelji dostavili surovine, vključene v to uredbo, pod pogojem,da se shema učinkovito preveri.

(11) Za zagotovitev skladnosti z memorandumom o soglasju glede oljnic med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike, v okviru sporazuma GATT, odobrenega s Sklepom Sveta 93/355/EGS [10], je treba uvesti sistem spremljanja za ocenitev količin v ekvivalentu sojine moke, stranskih proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali živali in pridobljeni iz oljne repice, oljne ogrščice, sončnic ali soje, proizvedenih na zemljiščih v prahi za namene, ki niso povezani s proizvodnjo za prehrano ljudi ali živali.

(12) Določiti je treba jasen rok za predelavo surovin v upravičene končne izdelke.

(13) Nekatere premike surovin in proizvodov, ki se pridobijo iz njih, v Skupnosti je treba nadzorovati, tako da se zagotovi njihova sledljivost ter da se zanje uporabljajo določbe iz te uredbe; taki nadzori naj vključujejo uporabo izjav in kontrolnih kopij T5 obrazcev, ki se izdajo skladno z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993, ki določa določbe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1662/1999 [12].

(14) Za vsakega vpletenega glavnega tržnega udeleženca je treba določiti dokazljiv nadzorni ukrep; treba je poostriti nadzor, kadar se ne upoštevajo pravila iz te uredbe.

(15) Lahko se sprejmejo poenostavljena pravila glede surovin, ki jih v nobenem primeru ni moč uporabiti za prehrano ljudi ali živali.

(16) Uporaba te sheme naj bi upoštevala posebne razmere v nekaterih državah članicah, zlasti glede nadzora, zdravstva, določb s področja okolja in kazenskega prava, ne da bi se poudarjale razlike pri načinu obravnavanja teh dejavnikov v Skupnosti; v ta namen naj se, pred sprejetjem, vsak predlog za izključitev katere koli surovine iz Prilog I ali II ustrezno utemelji, zadevna država članica pa naj uradno obvesti Komisijo.

(17) Storilo naj bi se vse potrebno, da surovine, proizvedene na zemljiščih v prahi, in proizvodi, ki so pridobljeni iz njih, običajno niso upravičene za katero koli pomoč v Skupnosti, ki se financira v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori razvoju podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), ki spreminja in razveljavlja nekatere uredbe [13], ali Uredbo Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17 maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [14].

(18) Da se ugotovi, ali so bili doseženi cilji reforme skupne kmetijske politike, je treba oceniti shemo na podlagi informacij o njeni dejanski uporabi v državah članicah.

(19) Sistem, predviden v Uredbi (ES) št. 1251/1999, začne veljati s tržnim letom 2000/2001; da bi zadevni proizvajalci lahko opravili setev in predložili svoje pogodbe in vloge za plačila na površino glede na omenjeno tržno leto s poznavanjem pravil o izvajanju novih ureditev in v skladu z njimi, naj bi ta uredba začela veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

(20) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Cilj in opredelitve

Člen 1

1. Zemljišča v prahi v okviru sistema podpore za proizvajalce določenih poljščin, kot je določeno v Uredbi (EGS) št. 1251/1999, se lahko uporabijo skladno s členom 6(3) Uredbe za proizvodnjo surovin, ki so navedene v Prilogah I in II te uredbe, in za namene, ki so določeni v Prilogi III.

Taka zemljišča lahko izpolnjujejo pogoje za plačila pomoči na površino (v nadaljnjem besedilu "plačilo") na podlagi člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999, pod pogoji, iz te uredbe.

Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 2316/1999 [15] urejajo zemljišča v prahi, ki se uporabljajo za proizvodnjo surovin iz Priloge I ali II.

Proizvodnja takih surovin, je skladna s temi določbami. Z odstopanjem od člena 19(2) navedene uredbe, ni treba, da zadevne površine po 15. januarju ostanejo neobdelane, v kolikor so izpolnjene zahteve te uredbe.

2. Plačilo se ne izplača za zemljišča v prahi, kjer se proizvajajo sladkorna pesa, artičoka ali cikorija. Vendar se vse določbe iz Poglavja II na enak način uporabljajo za sladkorno peso, artičoko in cikorijo, ki se proizvajajo na zemljiščih v prahi, kot če bi se plačilo izplačalo.

Člen 2

V tej uredbi:

(a) "vlagatelj" pomeni osebo, ki zaprosi za plačilo na površino;

(b) "zbiralec" pomeni osebo, ki podpiše pogodbo, kot je predvidena v členu 4, ki za svoj račun kupi surovine, navedene v Prilogi I in so namenjene za uporabo v proizvodih, navedenih v Prilogi III;

(c) "prvi predelovalec" pomeni katerega koli uporabnik surovin, ki izvede prvo predelavo surovin zaradi pridobitve enega ali več produktov iz Priloge III.

POGLAVJE II

Surovine, ki jih mora vključevati pogodba

Oddelek 1

Uporaba surovin – pogodba in zahtevek za plačilo

Člen 3

1. Surovine navedene v Prilogi I (v nadaljnjem besedilu "surovine"), se smejo proizvajati na zemljiščih v prahi zgolj pod pogojem, da so v prvi vrsti namenjene za uporabo pri proizvodnji končnih izdelkov iz Priloge III. Tržna vrednost neživil, ki so pridobljena s predelavo takih surovin, kot je določeno z metodo vrednotenja iz člena 13(3), je višja od tržne vrednosti vseh ostalih proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in živali in pridobljeni s tako predelavo.

2. Surovine proizvedene za zemljiščih v prahi, so zajete v pogodbah, kot določa člen 4.

3. Vlagatelji dostavijo vse požete surovine zbiralcu ali prvemu predelovalcu, ki od njih prevzame dostavo in zagotovi, da se enaka količina takih surovin uporablja v Skupnosti za proizvodnjo enega ali več končnih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi III.

Kadar zbiralec ali prvi predelovalec uporablja surovino, ki je dejansko požeta za proizvodnjo vmesnega proizvoda ali stranskega proizvoda, sme uporabiti enako količino takih vmesnih proizvodov ali stranskih proizvodov za izdelavo enega ali več končnih proizvodov iz Priloge III.

Kadar zbiralec ali prvi predelovalec izkoristi možnost, predvideno v prvem in drugem pododstavku, o tem obvesti pristojni organ, pri katerem je položil varščino. Kadar se taka enaka količina uporabi v državi članici, ki ni tista, v kateri je surovina požeta, se pristojni organi zadevnih držav članic med seboj obvestijo o podrobnostih transakcije.

4. Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 smejo države članice pooblastiti vlagatelje, da na svojih kmetijskih gospodarstvih v bioplin pod oznako KN 27112900 predelajo vse surovine požete na površinah v prahi, pod pogojem:

(a) da se vlagatelj z izjavo, ki nadomesti pogodbo, predvideno v členu 4, obveže, da bo neposredno predelal surovino, ki jo vključuje izjava;

(b) da zadevna država članica uvede ustrezne nadzore, ki zagotavljajo, da se surovina predela v bioplin pod oznako KN 27112900.

O ukrepih, predvidenih v prvem pododstavku, in vsakih kasnejših spremembah je treba do 30. novembra pred letom žetve, za katero se uporabljajo ti ukrepi, uradno obvestiti Komisijo.

Členi 4 do 21 se uporabljajo smiselno.

Člen 4

1. V podporo svojih zahtevkov za plačilo vlagatelji predložijo svojim pristojnim organom pogodbe, ki so jih sklenili z zbiralcem ali prvim predelovalcem.

2. Vlagatelji zagotovijo, da se v takih pogodbah navede sledeče:

(a) imena in naslovi pogodbenih strank;

(b) trajanje pogodbe;

(c) vrste vseh zadevnih surovin in kmetijske površine, posajene s posamezno vrsto;

(d) predvidene količine surovin, razvrščene po vrstah, in pogoji, ki urejajo njihovo dobavo. Take količine niso manjše od tistih, ki so izračunane na podlagi predvidenega proizvoda, za katerega pristojni organ meni, da je reprezentativen za zadevno surovino. Pri takih predvidenih proizvodih se med drugim upošteva povprečni proizvod, če obstaja, ki je določen za zadevno regijo;

(e) zagotovilo, da bodo izpolnili svoje obveznosti iz člena 3(3);

(f) nameravano osnovno končno uporabo za surovino, pri čemer je vsaka končna uporaba skladna s pogoji, ki so določeni v členih 3(1) in 13(3).

3. Vlagatelji zagotovijo, da so pogodbe sklenjene pravočasno, tako da ima zbiralec ali prvi predelovalec možnost predložiti kopije svojemu pristojnemu organu v roku, ki je določen v členu 13(1).

4. Kadar se pogodbe nanašajo na oljno ogrščico, oljno repico, sončnice ali sojo, so uvrščene v oznake KN ex12050090, 12060091, 12060099 ali 12010090, vlagatelji zagotovijo, da poleg zahtevanih informacij iz odstavka 2 navedejo predvideno količino stranskih proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi ali živali.

5. Za namene nadzora smejo države članice zahtevati od vsakega vlagatelja, da sklene le eno dobavno pogodbo za vsako surovino.

Člen 5

Vsako leto vlagatelji v svojih zahtevkih za plačilo, predloženih pristojnim organom, opredelijo parcelo ali parcele, na katerih bodo proizvajali surovine. Predložiti morajo sledeče podrobne podatke za vsako parcelo v prahi in vsako surovino, ki se bo proizvajala na njej:

(a) vrste surovine in njene sorte;

(b) predviden proizvod na vrsto in sorto.

Kadar se isto vrsto ali sorto prav tako proizvaja na istem kmetijskem gospodarstvu na zemljišču, ki ni v prahi, se navede vrsta ali sorta, ter predviden proizvod, skupaj s podrobnostmi zadevnih parcel, njihovo lokacijo in identifikacijo.

Oddelek 2

Sprememba in prekinitev pogodbe –obveznosti vlagatelja

Člen 6

Kadar pogodbene stranke spremenijo ali prekinejo pogodbo potem, ko je vlagatelj vložil zahtevek za plačilo, lahko vlagatelj ohrani tak zahtevek za plačilo zgolj pod pogojem, da najkasneje do roka, ki je določen v zadevni državi članici za spremembo zahtevka, obvesti ustrezni pristojni organ o taki spremembi ali prekinitvi, da lahko tako omogoči potrebne inšpekcijske nadzore.

Člen 7

Brez vpliva na člen 6, kadar vlagatelji obvestijo svoje pristojne organe, da zaradi posebnih okoliščin ne bodo mogli dobaviti vseh ali del surovin iz pogodbe, smejo pristojni organi, ko pridobijo zadostne dokaze takih posebnih okoliščin, odobriti take spremembe pogodb, ki so utemeljene, ali smejo odobriti njihovo prekinitev.

Kadar se površina, ki je zajeta v pogodbi, zaradi njihovih sprememb zmanjša, ali kadar se pogodbe prekinejo, potem vlagatelji za ohranitev pravice do plačil:

(a) še enkrat dajo zadevno zemljišče v praho na način, ki ga pristojni organi dovolijo;

(b) se vzdržijo prodaje, prenosa ali uporabe surovin, ki so bile proizvedene na površini, ki je črtana iz pogodb.

Člen 8

Brez vpliva na člen 6, smejo zbiralci ali prvi predelovalci spremeniti nameravane osnovne končne uporabe surovin iz člena 4(2)(f), kadar se surovine iz pogodbe dostavijo zbiralcu ali prvemu predelovalcu in ko so izpolnjeni pogoji iz člena 10(1) in prvega pododstavka člena 13(4).

Spremembe končne uporabe se izvedejo skladno s pogoji iz členov 3(1) in 13(3).

Zbiralci ali prvi predelovalci zaradi potrebnih nadzorov predhodno uradno obvestijo svoje pristojne organe.

Oddelek 3

Reprezentativni proizvodi in dobavljene količine

Člen 9

1. Vsako leto pred žetvijo države članice določijo reprezentativne proizvode, dosežene v praksi, za surovine, za katere je dovoljen intervencijski odkup zunaj te sheme ter za oljno ogrščico in oljno repico uvrščeno v oznako KN ex12050090, z izjemo različic, ki imajo visok delež eruka kisline, in za sončnice uvrščene v oznako KN 12060091 ali 12060099. Taki reprezentativni proizvodi se določijo:

(a) za vsako posamezno zadevno kmetijsko gospodarstvo; ali

(b) na lokalni osnovi.

2. V primeru, ki je določen v točki 1, države članice določijo kraje, ki se uporabijo za izračun reprezentativnih proizvodov, ki so lahko, vendar to ni potrebno, enaka regijam, določenim v njihovih regionalizacijskih načrtih, ki so oblikovani skladno z Uredbo (ES) št. 1251/1999. Vsako leto pred žetvijo države članice obvestijo zadevne vlagatelje o teh reprezentativnih proizvodih, to pa storijo do:

(a) najkasneje 31. julija za surovine, za katere je dovoljen intervencijski odkup zunaj te sheme in oljno repico, kot je navedeno v prvem pododstavku; in

(b) najkasneje 31. avgusta za sončnice, iz odstavka 1.

Člen 10

1. Vlagatelji svojim pristojnim organom prijavijo celotno količino požetih surovin glede na vrste ter potrdijo dostavljene količine surovin in osebe, ki so jim dostavili surovine.

2. V primeru surovin iz člena 9 morajo biti dejanske količine, ki jih vlagatelji dostavijo zbiralcem ali prvim predelovalcem, vsaj enake bodisi posameznemu reprezentativnemu proizvodu bodisi reprezentativnemu lokalnemu proizvodu za zadevne parcele, ki ga določijo države članice na podlagi tega člena.

Vendar pa lahko države članice v ustrezno utemeljenih primerih izjemoma dovolijo primanjkljaj do 10 % proizvoda.

Nadalje, kadar pristojni organi odobrijo spremembo ali prekinitev pogodb skladno s členom 7, smejo, kjer se zdi upravičeno, zmanjšati količine, ki jih morajo vlagatelji dostaviti skladno s prvim pododstavkom tega odstavka.

Člen 11

Kadar vlagatelji ne dobavijo zahtevane količine katere koli surovine na podlagi te uredbe, se za namene člena 9(2) Uredbe (EGS) št. 3887/92 šteje, da niso izpolnili svojih obveznosti v skladu s shemo za zemljišča v prahi za neživila, glede na površino, ki se izračuna z množenjem površine v prahi, ki jo uporabljajo za proizvodnjo surovin skladno z merili, določenimi v tej uredbi, z odstotkom primanjkljaja pri dostavi te surovine.

Oddelek 4

Pogoji za plačila

Člen 12

1. Plačila se lahko izplačajo vlagateljem za zemljišča v prahi skladno z Uredbo (ES) št. 1251/1999, preden se surovine predelajo. Vendar pa se taka plačila izplačajo le, kadar se zahtevane količine surovin dostavijo zbiralcu ali prvemu predelovalcu skladno s to uredbo in kadar:

(a) je predložena izjava iz člena 10;

(b) se deponira kopija pogodbe pri pristojnem organu zbiralca ali prvega predelovalca, se izpolnijo pogoji iz člena 13(2) in zbiralec ali prvi predelovalec sporoči informacije, navedene v prvem pododstavku člena 13(4);

(c) je pristojni organ prejel dokazilo, da je bila vložena polna varščina iz člena 15(2);

(d) je organ, pristojen za plačilo, preveril, da so izpolnjeni vsi pogoji, določeni v členu 4, za vsako vlogo.

2. V primeru dvoletnih poljščin, kadar se surovine požanjejo in dostavijo le v drugem letu obdelovanja, se izplača plačilo v vsakem od dveh let po sklenitvi pogodbe, predvidene v členu 4, pod pogojem, da pristojni organi ugotovijo, da:

(a) so obveznosti, določene v točki (b) odstavka 1, z izjemo posredovanja informacij iz prvega pododstavka člena 13(4), in točki (d) tega člena, izpolnjene od prvega leta obdelovanja; in

(b) so izpolnjene obveznosti, določene v točkah (a) in (c) odstavka 1, informacije iz prvega pododstavka člena 13(4) pa so posredovani, v drugem letu obdelovanja.

Vendar pa se plačila izplača le za prvo leto obdelovanja, če pristojne oblasti prejmejo dokazilo, da je bilo položeno 50 % varščine, kot je predvideno v členu 15(2).

Oddelek 5

Pogodba in obveznosti zbiralca ali prvega predelovalca

Člen 13

1. Zbiralci ali prvi predelovalci deponirajo kopije pogodb pri svojih pristojnih organih:

(a) do 31. januarja naslednjega leta za surovine, ki se posejejo med 1. julijem in 31. decembrom; ali

(b) do roka za predložitev zahtevka za plačilo za zadevno leto v zadevni državi članici za surovine, ki se posejejo od 1. januarja do 30. junija.

Kadar vlagatelji in zbiralci ali prvi predelovalci v določenem letu spremenijo ali prekinejo pogodbe pred datumom iz člena 6, zbiralci ali prvi predelovalci najkasneje do tega datuma pri svojih pristojnih organih deponirajo kopijo spremenjene ali prekinjene pogodbe.

2. Pristojni organi iz odstavka 1 pregledajo, ali so predložene pogodbe skladne s pogoji iz člena 3(1). Kadar ti pogoji niso izpolnjeni, se uradno obvestijo pristojni organi vlagatelja.

Z namenom omogočanja takih pregledov zbiralci ali prvi predelovalci predložijo svojim pristojnim organom informacije o zadevni predelovalni verigi, zlasti glede cen in tehničnih predelovalnih koeficientov, ki se uporabijo za določanje količin končnih proizvodov, ki se lahko pridobijo. Koeficienti so določeni v členu 21(1).

3. Z namenom preverjanja skladnosti s členom 3(1) zadevni pristojni organi na podlagi informacij iz odstavka 2 primerjajo skupno vrednost vseh neživil s skupno vrednostjo vseh drugih proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali živali in so pridobljeni v istem predelovalnem postopku. Vsaka številka je enaka ustrezni količini pomnoženi s povprečjem bivših tovarniških cen, ki so bile zabeležene v prejšnjem tržnem letu. Kadar take cene niso na voljo, pristojni organi določijo ustrezne cene, zlasti na podlagi informacij iz odstavka 2.

4. Zbiralci ali prvi predelovalci, ki so od vlagateljev prevzeli surovine, obvestijo svoje pristojne organe o količinah prejetih surovin, ob tem navedejo vrste, ime in naslov pogodbene stranke, ki je dostavila surovine, kraj dostave in sklic na pogodbo, v roku, ki ga določijo države članice, in ki omogoči, da se plačila izplačajo v roku, ki je naveden v členu 8 Uredbe (ES) št. 1251/1999.

V štiridesetih delovnih dneh po datumu, ko dostavijo surovine prvim predelovalcem, zbiralci sporočijo svojim pristojnim organom imena in naslove teh prvih predelovalcev. V štiridesetih delovnih dneh po prejemu surovin pa prvi predelovalci sporočijo svojim pristojnim organom imena in naslov zbiralcev, ki so jim dostavili surovine, količine in vrste ter datume dostave.

Kadar zbiralci surovin prvim predelovalcem ne dostavijo sami, zbiralci sporočijo svojim pristojnim organom imena in naslove oseb, ki so vključene v dostavo, skupaj z imeni in naslovi prvih predelovalcev. Ti podatki se posredujejo v štiridesetih delovnih dneh, po tem, ko prvi predelovalci prejmejo surovine.

V štiridesetih dneh po transakciji pa vse druge stranke, ki so vključene v dostavo, svojim pristojnim organom sporočijo imena in naslove kupcev surovin in količine, ki so jim jih prodali.

Kadar pristojni organi niso isti, pristojni organi prvih predelovalcev in pristojni organi vseh ostalih strank, ki so vključene v dostavo surovin, kot je navedeno v tretjem pododstavku, sporočijo pristojnim organom zbiralcev količine, ki so dobavljene prvim predelovalcem.

Kadar države članice zbiralcev ali prvih predelovalcev niso iste kot države članice, kjer so se surovine proizvedle, zadevni pristojni organi v štiridesetih delovnih dneh po prejemu informacij iz prvega in tretjega pododstavka sporočijo vlagateljevim organom celotne količine surovin, ki so bile dostavljene.

Oddelek 6

Ekvivalenti sojine moke za oljnate stranske proizvode

Člen 14

1. Brez vpliva na člen 13, čim prej in najkasneje do 31. maja, ko morajo biti surovine požete, pristojni organi iz odstavka 1 navedenega člena obvestijo Komisijo o celotni količini stranskih proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali živali, in ki izhajajo iz pogodb iz člena 4, ki zajemajo oljno ogrščico, oljno repico, sončnice ali sojo, ki se uvrščajo v oznako KN 12050090, 12060091, 12060099 in 12010090.

Pristojne oblasti izračunajo količino na podlagi naslednjih razmerij:

(a) šteje se, da je 100 kg oljne ogrščice, ki se uvršča v oznako KN 12050090 enakih 56 kg stranskih proizvodov;

(b) šteje se, da je 100 kg sončnic, ki se uvršča v oznako KN 12060091 ali 12060099 enakih 56 kg stranskih proizvodov;

(c) šteje se, da je 100 kg soje, ki se uvršča v oznako KN 12010090 enakih 78 kg stranskih proizvodov.

Predvidena količina stranskih proizvodov, ki se jih proizvede, kot je navedeno v členu 4(4), se odšteje od predvidene količine vseh stranskih proizvodov, ki so izračunani v skladu z drugim pododstavkom.

2. Na podlagi podatkov, ki so posredovani na podlagi odstavka 1, Komisija izračuna predvideno celotno količino stranskih proizvodov za prehrano ljudi ali živali, izraženo v ekvivalentu sojine moke.

Oddelek 7

Varščine

Člen 15

1. Zbiralci ali prvi predelovalci položijo pri pristojnih organih polno varščino, iz odstavka 2, do roka za oddajo vlog za plačilo za zadevno leto v zadevni državi članici.

2. Varščine, ki jih je treba položiti za vsako surovino se izračuna tako, da se pomnoži vsota vseh površin v prahi vključenih v ta program, ki jih zajema pogodba, podpisana s strani zadevnega zbiralca ali prvega predelovalca in uporabljena za proizvajanje te surovine, v višini 250 EUR na hektar.

3. Kadar se pogodbe spremenijo ali prekinejo skladno s členoma 6 ali 7, se ustrezno prilagodijo položene varščine.

4. Odstotek varščine, ki se nanaša na količino surovine, ki se predela v pomembne glavne končne proizvode neživil, se sprosti pod pogojem, da pristojni organ zadevnega zbiralca ali prvega predelovalca poseduje dokazilo, da je bila ta količina surovine predelana skladno z zahtevo iz člena 4(2)(f), ob upoštevanju, kjer je to potrebno, sprememb na podlagi člena 8.

5. Brez vpliva na odstavek 4:

(a) kadar varščino položi zbiralec, se ta sprosti, ko se obravnavana surovina dostavi prvemu predelovalcu,

(b) kadar varščino položi predelovalec, se ta sprosti, ko se surovina ali vmesni proizvodi, ki jih zajema pogodba, dostavi drugemu predelovalcu,

v kolikor ima pristojni organ stranke, ki prodaja ali prenaša zadevno blago, dokazilo, da je stranka, ki je kupila ali prevzela blago, položila enakovredno varščino pri svojem pristojnem organu.

Člen 16

1. Pristojni organi držav članic, kjer poteka predelovanje, sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da predelovalci s sedežem na njihovem ozemlju dajo vsa zagotovila glede prevzetih obveznosti.

2. Glavno predelovanje količin surovin v končne proizvode, ki so navedeni v pogodbi, pomeni osnovno zahtevo v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Surovine se predelajo v enega ali več končnih proizvodov iz Priloge III, do 31. julija drugega leta, ki sledi letu žetve, ki jo izvede vlagatelj.

3. Naslednje obveznosti, naložene zbiralcem ali predelovalcem, pomenijo postranske zahteve v skladu z členom 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85:

(a) zahteva za dostavo vseh surovin, ki jih vlagatelj dostavi v skladu s členom 3(3);

(b) obveznost, da se deponirajo kopije pogodb, skladno s členom 13(1);

(c) obveznost, da se predložijo informacije, ki so predpisane, skladno s prvim, drugim in tretjim pododstavkom člena 13(4);

(d) obveznost, da se položi varščina, skladno s členom 15(1).

Oddelek 8

Dokumentacija za prodajo, prenos ali dostavo v drugo državo članico, ali izvoz

Člen 17

Kadar zbiralci ali prvi predelovalci prodajo ali prenesejo surovine ali vmesne proizvode in/ali soproizvode ali stranske proizvode, ki jih vključujejo pogodbe, predvidene v členu 4, predelovalcem s sedežem v drugi državi članici, se proizvodom priložijo kontrolne kopije T5, ki se izdajo skladno z Uredbo (EGS) št. 2454/93.

V okence 104 teh kontrolnih kopij T5 se pod naslov "Drugo" vpiše ena od naslednjih opomb:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2461/1999 de la Comisión

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/1999

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2461/1999 der Kommission zu verwenden

- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 2461/1999 της Επιτροπής

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 2461/1999

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione

- Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2461/1999 van de Commissie

- A utilizar para transformaçăo ou entrega em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2461/1999 da Comissăo

- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2461/1999 mukaisesti

- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999.

Določbe iz prvega in drugega odstavka se uporabijo pri vseh naslednjih prodajah predelovalcem v drugih državah članicah do stopnje proizvodnje končnega proizvoda, prikazane v pogodbi. V primeru soproizvodov ali stranskih proizvodov se uporabljajo samo, kadar bi se za proizvode plačala izvozna nadomestila, če bi se pridobili iz surovin, ki so bile proizvedene izven te sheme.

Člen 18

1. Kadar zbiralci dostavijo vse ali del surovin, ki so jih prejeli, prvim predelovalcem, ki nimajo sedeža v isti državi članici, izpolnijo kontrolno kopijo T5, v okence 104 pod "Drugo" vpišejo naslednje:

(a) količine, ki so jih dostavili neposredno prvim predelovalcem;

(b) imena in naslove prvih predelovalcev;

(c) imena in naslove drugih oseb, ki so vključene v dostavo, tudi v primeru, če so te stranke iz države članice, kjer je potekalo prvo predelovanje;

(d) količine, ki jih je dostavila vsaka druga vpletena stranka.

2. Vse osebe, ki so vpletene v dostave, kot je navedeno v odstavku 1(c), ki nimajo sedeža v isti državi članici kot prvi predelovalec, izpolnijo kontrolno kopijo T5, kjer v okencu 104 pod naslovom "Drugo" navedejo imena in naslove zbiralca in informacije, ki so navedene v točkah (a) in (b) navedenega odstavka.

Člen 19

Kadar je eden ali več končnih, vmesnih proizvodov, soproizvodov ali stranskih proizvodov, ki jih vključujejo pogodbe iz člena 4, namenjenih za izvoz v tretje države, pristojni organ države članice, kjer so ti proizvodi pridobljeni, sestavi kontrolno kopijo T5 za njihov transport v Skupnosti.

V okence 104 teh kontrolnih kopij T5 se pod naslov "Drugo" vpiše ena od naslednjih opomb:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

- De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 kan ikke anvendes på dette produkt

- Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

- Tο προϊόν αυτό δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

- This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

- Questo prodotto non puň beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

- O presente produto năo pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

- De åtgärder som avses i artikel 1.2. i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo le, kadar bi se za končne proizvode iz Priloge III, vmesne proizvode, soproizvode ali stranke proizvode, ki jih vključujejo pogodbe iz člena 4, plačalo izvozna nadomestila, če bi se pridobili iz surovin, ki so bile proizvedene izven te sheme.

Oddelek 9

Kontrole

Člen 20

Države članice določijo evidence, ki jih morajo voditi zbiralci in predelovalci.

Pri zbiralcih evidence vključujejo naslednje:

(a) količine vseh surovin, ki so bile kupljene in prodane za predelavo v okviru te sheme;

(b) imena in naslove nadaljnjih kupcev/predelovalcev;

Pri predelovalcih take evidence vključujejo naslednje podatke, ki jih v rednih časovnih razmakih določi pristojni organ:

(a) količine vseh surovin, kupljenih za predelavo;

(b) količine predelanih surovin in količine ter tipi končnih proizvodov, soproizvodov in stranskih proizvodov, ki so pridobljeni iz teh surovin;

(c) izgube med predelavo;

(d) uničene količine in razloge za tako uničenje;

(e) količine in tipe proizvodov, ki jih predelovalec proda ali prenese, ter dosežene cene;

(f) imena in naslove nadaljnjih kupcev/predelovalcev.

Člen 21

1. Pristojni organi zbiralcev in pristojni organi držav članic, kjer poteka predelovanje, izvedejo nadzore, ki vključujejo nazore blaga in nadzor poslovnih dokumentov, da bi tako, v primeru zbiralcev, preverili skladnost med nakupi surovin ter dostavami in, v primeru predelovalcev, med dostavami posameznih surovin, končnih proizvodov, soproizvodov in stranskih proizvodov.

Za namen takih kontrol temelji presoja pristojnih organov na tehničnih predelovalnih koeficientih za obravnavane surovine.

Če taki koeficienti za izvoz v zakonodaji v Skupnosti obstajajo, se uporabijo. Kadar takih koeficientov ni, v zakonodaji v Skupnosti pa obstajajo drugi koeficienti, se uporabijo slednji. V vseh drugih temelji nadzor predvsem na koeficientih, ki jih je splošno sprejela predelovalna industrija.

Nadzori prav tako zagotovijo, da se izvede pravilna končna uporaba surovin, soproizvodov in stranskih proizvodov, in da se hkrati upoštevata člena 3(1) in (13(3).

Nadzori zajemajo vsaj 10 % transakcij in predelovalnih postopkov, ki potekajo v zadevni državi članici in jih pristojni organ določi na podlagi ocene tveganja in ob upoštevanju reprezentativnosti predloženih pogodb.

2. Pristojni organi poostrijo nadzore iz odstavka 1 in nemudoma obvestijo Komisijo,:

(a) če se v vsaj 3 % nadzorov ugotovijo nepravilnosti, kot to določeno v odstavku 1;

(b) če pride do odstopanj od prejšnjih postopkov predelovalcev;

(c) če obstajajo predelovalni postopki:

(i) če so količine ali vrednosti končnih proizvodov, soproizvodov ali stranskih proizvodov v nesorazmerju s koeficienti iz drugega in tretjega pododstavka odstavka 1; ali če

(ii) pride do nesorazmerja glede meril za določanje ekonomske vrednosti proizvodov, ki je določena v členih 3(1) in 13(3).

POGLAVJE III

Surovine, za katere ni nujno, da jih pogodbe vključujejo

Člen 22

Surovine iz Priloge II (v nadaljnjem besedilu "surovine"), se lahko proizvajajo na zemljiščih v prahi, pod pogojem, da se uporabijo za proizvodnjo končnih proizvodov iz Priloge III.

Ni nujno, da jih vključuje pogodba.

Člen 23

1. Za izpolnjevanje pogojev za plačilo se vlagatelji, ki hočejo uporabiti zemljišča v prahi za proizvajanje surovin, v zahtevkih za plačilo, ki jih predložijo pristojnim organom v svojih državah članicah, pisno obvežejo, da bodo zadevne surovine uporabili ali prodali zgolj za namene iz Priloge III.

2. Vsako leto vlagatelji v svojih zahtevkih za plačilo obvestijo svoje pristojne organe o parcelah v prahi skladno s tem poglavjem, poljščinah, ki se proizvajajo na takih parcelah, trajanju dobe vegetacije in predvideni pogostosti žetve.

POGLAVJE IV

Splošne določbe

Oddelek 1

Izključitev iz sheme in prepoved podvajanja pomoči

Člen 24

Države članice lahko izključijo katero koli surovino iz Prilog I ali II iz sheme, ki jo uvaja ta uredba, kadar taki materiali povzročajo težave pri nadzorih, javnem zdravju, okoljskem in kazenskem pravu. V takih primerih zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o surovini (-ah), ki jih namerava izključiti, in sporoči razloge za to.

Člen 25

Surovine iz Priloge I in proizvedene na zemljiščih v prahi, ter vmesni proizvodi, končni proizvodi, soproizvodi in stranski proizvodi, ki se pridobijo iz teh surovin, surovine iz Priloge II in proizvedene na zemljiščih v prahi in proizvodi, pridobljeni iz teh surovin, ter zemljišča, ki se uporabljajo za proizvodnjo takih surovin ne izpolnjuje pogojev za:

(a) kakršno koli financiranje s strani jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada na podlagi člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1258/1999;

(b) pomoč Skupnosti, predvideno v Uredbi (ES) št. 1257/1999, razen pomoči, ki je odobrena za stroške saditve hitro rastočih vrst iz drugega pododstavka člena 31(3) te Uredbe.

Oddelek 2

Ocena in dodatni nacionalni ukrepi

Člen 26

V treh mesecih po koncu vsakega tržnega leta države članice predložijo Komisiji vse informacije, ki so potrebne za oceno sheme, ki jo je uvedla ta uredba.

Kadar gre za Poglavje II, take informacije vključujejo naslednje podatke:

(a) površine, ki ustrezajo posamezni vrsti surovine, predvidene proizvode iz člena 4(2)(d) in reprezentativne proizvode iz člena 9;

(b) količine posamezne vrste surovine, ki je zbiralci ne prodajo;

(c) količine posameznih tipov pridobljenih končnih proizvodov, stranskih proizvodov in soproizvodov, vključno s podrobnostmi o tipu uporabljene surovine.

Kadar gre za Poglavje III, podatki vključujejo površine v prahi za vsako proizvedeno vrsto.

Člen 27

1. Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe.

2. Države članice smejo sprejeti katere koli dodatne ukrepe, ki so potrebni za uporabo te uredbe in uradno obvestijo Komisijo o teh ukrepih.

Oddelek 3

Končne določbe

Člen 28

Uredba (ES) št. 1586/97 se razveljavi s 1. julijem 2000.

Še vedno velja za pogodbe za tržno leto 1999/2000 in vsa prejšnja leta.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 29

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za predložene pogodbe in vloge za plačila za tržno leto 2000/2001 in vsa naslednja tržna leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[2] UL L 181, 1.7.1992, str. 12.

[3] UL L 215, 7.8.1997, str. 3.

[4] UL L 355, 5.12.1992, str. 1.

[5] UL L 127, 21.5.1999, str. 4.

[6] UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

[7] UL L 240, 10.9.1999, str. 11.

[8] UL L 391, 31.12.1992, str. 36.

[9] UL L 212, 30.7.1998, p. 23.

[10] UL L 147, 18.6.1993, str. 25.

[11] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[12] UL L 197, 29.7.1999, str. 25.

[13] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[14] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

[15] UL L 280, 30.10.1999, str. 43.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SUROVINE IZ POGLAVJA II

Oznaka KN | Poimenovanje |

06029059 | Druge na prostem rastoče rastline (npr. Kenaf Hibiscus cannabinus L. in Chenopodium), z izjemo Euphorbia lathyris; Sylibum marianumin Isatis tinctoria |

07019010 | Krompir |

ex07131090 | Grah (Pisum arvense L.), razen semenskega |

07135000 | Bob, razen semenskega |

ex071490 | Artičoka (pod pogojem, da se ne podvrže hidrolizi, kot je opredeljena v Uredbi Komisije (EGS) št. 1443/82, v svoji naravni obliki ali kot vmesni proizvod kot je inulin, ali kot stranski proizvod kot je oligo fruktoza, ali kot kateri koli soproizvod) |

08103010 | Črni ribez |

ex08109085 | Sadeži vrste Aronia arbutifolia, rakitovec in bezeg |

090420 | Sadeži rodu Capsicumali rodu Pimenta, posušeni, zdrobljeni ali zmleti |

0909 | Semena janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, kumine, orientalske kumina; brinove jagode |

09105000 | Curry |

09109910 | Seme triplata (božje rutice) |

ex09109991 | Začimbe, razen mešanic |

ex09109999 | Začimbe, razen mešanic |

10019099 | Pira, navadna pšenica in soržica, razen semenske |

ex10020000 | Rž, razen semenski |

10030090 | Ječmen, razen semenski |

10040000 | Oves, razen semenski |

10059000 | Koruza, razen semenska |

10070090 | Sorgo, razen hibridov za setev |

ex10081000 | Ajda, razen semenska |

ex10082000 | Proso, razen semenski |

ex10089010 | Tritikala, razen semenska |

ex10089090 | Druga žita, razen semenska |

12010090 | Sojina zrna, razen za setev |

12022000 | Oluščeni arašidi (zemeljski oreščki) |

ex12040090 | Laneno seme, razen za setev, ki ni namenjeno za tekstil |

ex12050090 | Oljna repica ali oljna ogrščica, razen za setev (samo tisti tipi iz členov 4(1) in 4(2)(a), (b) in (e) Uredbe Komisije (ES) št. 2316/1999 |

12060091 | Sončnično seme, razen za setev |

12060099 | |

12073090 | Ricinusovo seme, razen za setev |

12074090 | Sezamovo seme, razen za setev |

12075090 | Gorčično seme, razen za setev |

12076090 | Seme žafranike, razen za setev |

ex12079991 | Konopljino seme, razen tisto za setev in omenjeno v Prilogi B k Uredbi Komisije (EGS) št. 1164/89, ki ni namenjeno za tekstil |

12079999 | Drugo oljno seme in plodovi, razen za setev |

ex120929 | Ozkolistna lupina |

ex1211 | Rastline in njihovi deli (vključno s semeni in plodovi), ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticide, fungicide ali podobne namene, razen sivke, lavandina in žajblja |

121291 | Sladkorna pesa (pod pogojem, da se iz nje ne proizvaja sladkor, kakor je opredeljen v Uredbi Komisije (EGS) št. 1443/82, bodisi kot vmesni proizvod, soproizvod ali stranski proizvod |

12129910 | Korenine cikorije (pod pogojem, da se ne podvržejo hidrolizi, kot je opredeljena v Uredbi Komisije (EGS) št. 1443/82, v svoji naravni obliki ali kot vmesni proizvod kot je inulin, ali kot stranski proizvod kot je oligo fruktoza, ali kot kateri koli soproizvod) |

1214 | Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo, seno, lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni proizvodi za krmo |

Poglavje 14 | Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje ali tapeciranje, ali tisti, ki se uporabljajo za metle ali ščetke; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni ne zajeti na drugem mestu (npr. sirek (Sorghum vulgarevar. technicum)) |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SUROVINE IZ POGLAVJA III

oznaka KN | kratek opis proizvodov |

ex06029041 | Hitro rastoča gozdna drevesa z obhodnjo 10 let ali manj |

ex06029049 | Drevesa, grmičevja in grmi, iz katerih se pridobiva rastlinski material pod tarifno številko 1211 in Poglavjem 14 kombinirane nomenklature, razen vseh tistih, ki se lahko uporabijo za prehrano ljudi ali živali |

ex06029051 | na prostem rastoče trajnice (npr. Miscanthus sinesis), razen tistih, ki se lahko uporabijo za prehrano ljudi ali živali, zlasti tiste, iz katerih se pridobiva rastlinski material pod tarifno številko 1211, razen sivke, lavandina in žajblja, in Poglavjem 14 kombinirane nomenklature |

ex06029059 | Euphorbia lathyris; Sylibum marianumin Isatis tinctoria |

12119095 | Digitalis lanata, Secale cornutum in Hypericum perforatum, razen rastlinskega materiala, ki se lahko uporabi za prehrano ljudi ali živali |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Končni proizvodi, ki se jih lahko proizvede iz surovin, naštetih v Prilogah I in II:

- vsi proizvodi, ki sodijo v poglavja 25 do 99 kombinirane nomenklature,

- vsi proizvodi, ki sodijo v poglavje 15 kombinirane nomenklature in niso namenjeni za prehrano ljudi ali živali,

- proizvodi pod tarifno številko 22072000, ki so namenjeni za neposredno uporabo v motornem gorivu ali predelavo za uporabo v motornem gorivu,

- embalažni materiali pod tarifnima številkama ex190410 in ex19059090, pod pogojem, da je bilo prejeto dokazilo, da so bili proizvodi uporabljeni za neživila skladno s členom 15(4) te uredbe,

- gobji miceliji pod tarifno številko 06029110,

- lak, naravne gume, smole, gumijeve smole in balzami pod tarifno številko 1301,

- sokovi in izvlečki opija pod tarifno številko 13021100,

- sokovi in izvlečki bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon, pod tarifno številko 13021400,

- druge rastlinske sluzi in sredstva za zgoščevanje pod tarifno številko 13023900,

- vsi kmetijski proizvodi, navedeni v Prilogi I, in proizvodi, ki so pridobljeni iz teh proizvodov z vmesnim postopkom in uporabljeni kot gorivo za proizvodnjo energije,

- vsi proizvodi, navedeni v Prilogi II, in proizvodi, ki so pridobljeni iz teh proizvodov in namenjeni za energijske namene,

- vsi proizvodi, omenjeni v Uredbi Komisije (EGS) št. 1722/93 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 87/1999 [2], pod pogojem, da se ne pridobijo iz žitaric ali krompirja, ki je proizveden na zemljiščih v prahi, in da ne vsebujejo proizvodov, ki so pridobljeni iz žitaric ali krompirja, ki je proizveden na zemljiščih v prahi,

- vsi proizvodi, omenjeni v Uredbi Sveta (EGS) št. 1010/86 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1148/98 [4], pod pogojem, da niso pridobljeni iz sladkorne pese, ki je proizvedena na zemljiščih v prahi, in da ne vsebujejo proizvodov, ki so pridobljeni iz sladkorne pese, ki je proizvedena na zemljiščih v prahi.

[1] UL L 159, 1.7.1993, str. 112.

[2] UL L 9, 5.1.1999, str. 8.

[3] UL L 94, 9.4.1986, str. 9.

[4] UL L 159, 3.6.1998, str. 38.

--------------------------------------------------