31999R2342Úradný vestník L 281 , 04/11/1999 S. 0030 - 0052


Nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999

z 28. októbra 1999,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom, týkajúce sa prémiových systémov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [1] a najmä na jeho články 4 (8), 5 (5), 6 (7), 7 (5), 8 (4), 9 (4), 10 (3), 11 (5), 12 (3), 13 (5), 20, 23 (3) a 50,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1254/1999 stanovuje nový systém prémií s cieľom nahradiť systém stanovený v nariadení Rady (EHS) č. 805/68 [2]. S prihliadnutím na nové úpravy je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie komisie (EHS) č. 3886/92 z 23. decembra 1992 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie prémiových systémov definovaných v nariadení rady (EHS) č. 805/68 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom a rušiace nariadenia (EHS) č. 1244/82 a (EHS) č. 714/89 [3], ako boli naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1410/1999 [4] a pri príležitosti zmeny a doplnenia by malo byť v záujme jasnosti novo sformulované nariadenie Rady (EHS) č. 3886/92.

(2) Prémiové a iné platobné systémy uvedené v článkoch 3 až 25 nariadenia (ES) č. 1254/1999 by mali spadať do rozsahu nariadenia Rady (EHS) č. 3508/92 z 27. novembra 1992 zavádzajúceho integrovaný systém správy a riadenia pre určené systémy pomoci spoločenstva [5] (ďalej len "integrovaný systém"), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1036/1999 [6]. Z tohto dôvodu by sa toto nariadenie malo obmedziť na horizontálnu úpravu otvorených otázok v rámci uvedeného integrovaného systému.

(3) Ciele regionálneho horného limitu a hustoty chovu dobytka ukladajú, že za zvieratá rovnakej vekovej skupiny, ktorých sa týka uplatňovanie týchto dvoch opatrení, sa už nesmie uplatňovať špeciálna prémia. Na účely prémie za zníženie sezónnych výkyvov by tieto zvieratá mali zakladať právo na špeciálnu prémiu.

(4) Článok 4 (3) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 stanovuje, že každý samec hovädzieho dobytka by mal byť krytý až do porážky alebo vývozu pasom pre zviera v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 stanovujúceho systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a ohľadne označovania hovädzieho mäsa a produktov z hovädzieho mäsa [7] alebo rovnocenným úradným dokladom. Malo by sa vypracovať ustanovenie pre úradný doklad, ktorý sa má vypracovať a vydávať na národnej úrovni. Aby sa zohľadnili konkrétne úradné a riadiace podmienky v členských štátoch, mali by byť povolené rôzne formy úradného dokladu.

(5) Článok 4 (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999 stanovuje obdobie uchovania ako podmienku pre poskytnutie špeciálnej prémie. Preto je potrebné definovať a kvantifikovať takéto obdobie.

(6) Podmienky pre poskytovanie špeciálnej prémie v čase porážky by mali byť v súlade s podmienkami pre poskytovanie porážkovej prémie. Druhy dokladov, ktoré majú sprevádzať zviera až do porážky, odoslania alebo vývozu, by sa mali presne určiť. Aby sa zohľadnili osobitosti formy poskytovania v čase porážky, mali by byť stanovené vekové podmienky pre voly a spôsob prezentácie porazeného zvieraťa pre dospelý hovädzí dobytok.

(7) Podmienky pre poskytovanie prémie za zníženie sezónnych výkyvov by sa mali stanoviť v súlade s úpravami pre poskytovanie porážkovej prémie. Úloha určenia na základe dostupných informácií, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky pre uplatňovanie tohto prémiového systému, by mala byť vykonaná prostredníctvom rozhodnutia komisie.

(8) Pojem krava bez trhovej produkcie mlieka by mal byť definovaný v súlade s článkom 6 (7) nariadenia (ES) č. 1254/1999. V tomto ohľade by sa rovnaké plemená mali spravovať ako plemená podľa predchádzajúceho systému. Okrem toho sa môžu správne predpisy uplatňované podľa starého systému naďalej uplatňovať v základných črtách, najmä čo sa týka priemernej produkcie mlieka a doplnkovej národnej prémie.

(9) S cieľom zaviesť systém jednotlivých horných limitov by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré upravujú určovanie takýchto horných limitov a ich oznamovanie producentom. Kvôli posilneniu regulačného účinku, ktorý tento systém bude mať na trh, by sa malo vypracovať ustanovenie pre práva na prémiu nevyužité ich držiteľom počas konkrétneho obdobia, aby opäť pripadli do národnej rezervy. Taktiež by sa mali prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že práva poskytnuté bezplatne z národnej rezervy, budú využívať oprávnené osoby len na plánované účely.

(10) Mala by sa podporovať mobilizácia týchto práv, ako aj ich prideľovanie producentom, ktorí z nich budú mať prospech. Za týmto účelom by sa malo stanoviť minimálne percento využitia práv na prémiu. Toto percento musí byť dostatočné, aby sa predišlo nedostatočnému využívaniu práv použiteľných v niektorých členských štátoch, ktoré by mohlo zapríčiniť vznik problémov pre prioritných producentov žiadajúcich o práva prostredníctvom národnej rezervy. Členské štáty by preto mali mať právo zvýšiť minimálne percento využitia práv, ktoré by ale nemalo prevýšiť 90 %.

(11) Články 22 a 23 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore vidieckeho rozvoja z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) a ktoré mení a dopĺňa a zrušuje niektoré nariadenia [8], zavádzajú extenzifikačné programy. Malo by sa vypracovať ustanovenie pre pozastavenie účinnosti, počas celého obdobia účasti na uvedených programoch, ohľadne využívania práv na prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka uvoľnených týmto spôsobom. Využívanie uvoľnených práv by ale malo byť schválené cestou výnimky, aby sa splnili potreby pre práva na prémiu ako časti iných environmentálnych opatrení. Jedným z cieľov systému predčasného odchodu do dôchodku stanoveným článkom 10 uvedeného nariadenia je podporovať nahradenie starších poľnohospodárov poľnohospodármi schopnými zlepšiť ekonomickú životaschopnosť ostávajúcich poľnohospodárskych statkov. Existuje dôvod pre obavu, že niektorí poľnohospodári sa nezúčastnia programov predčasného odchodu do dôchodku, ak to pravdepodobne povedie v dlhodobom hľadisku k strate práv na prémiu za ich kravy bez trhovej produkcie mlieka. Členské štáty by preto mali mať možnosť poskytnúť predĺženie celkového trvania dočasného ponechania na základe takých programov.

(12) Jednotné zavádzanie ustanovení o prevode a dočasnom ponechaní práv zahŕňa stanovenie určitých správnych predpisov. Aby sa predišlo nadbytočnej administratívnej práci, malo by sa členským štátom povoliť, aby stanovili minimálny počet práv, ktoré môžu by prevedené alebo ponechané. Takéto pravidlá by mali tiež predísť porušovaniu záväzku stanoveného v článku 8 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 vzdať sa, vždy keď sa práva prevádzajú bez prevodu statku, určitého percenta takýchto prevádzaných práv do národnej rezervy. Okrem toho by sa malo vypracovať ustanovenie pre toto dočasné ponechanie, aby bolo obmedzené v čase, tak aby sa predišlo zneužívaniu prevodových pravidiel.

(13) Malo by sa vypracovať ustanovenie, ktoré umožní flexibilitu pri plnení administratívneho termínu pre prevod práv, kedy producent môže preukázať, že zdedil práva po zosnulom producentovi.

(14) Špeciálny prípad, kedy producent využíva iba verejne alebo kolektívne vlastnenú pôdu pre pastvu a prevedie všetky svoje práva na iného poľnohospodára a takto ukončí výrobu, by sa mal považovať za rovnocenný s prevodom statku.

(15) Uplatňovanie administratívneho systému prevodov, v ktorom sa všetky prevody práv bez prevodu statkov a dočasné ponechanie práv vykonávajú iba cez národnú rezervu, vyžaduje stanovenia právneho rámca primeraného pre zachovanie ekonomického súladu so systémom priamych prevodov medzi producentmi. Mali by sa stanoviť objektívne kritériá pre určenie čiastky, ktorá sa má z národnej rezervy zaplatiť producentovi, ktorý previedol svoje práva, a čiastky, ktorú má zaplatiť producent, ktorý získa rovnaké práva zo štátnej rezervy.

(16) Článok 10 nariadenia (ES) č. 1254/1999 stanovuje pre členské štáty, ktoré plnia podmienky uvedeného článku, špeciálny voliteľný systém pre riadenie poskytovania prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka pre jalovice. Úloha určenia na základe dostupných informácií, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky pre uplatňovanie tohto špeciálneho systému, by mala byť vykonaná prostredníctvom rozhodnutia komisie. Mali by byť presne stanovené špeciálne dojednania pre poskytovanie prémie. V súlade s celkovým cieľom prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka by sa táto prémia mala platiť poľnohospodárom, ktorých stádo jalovíc je určené na obnovu stád kráv a nie pre produkciu jalovíc na porážku. Za týmto účelom by členské štáty mali stanoviť kritériá, ktoré môžu obsahovať najmä vekový limit a/alebo požiadavky na plemeno.

(17) Mala by sa stanoviť metóda výpočtu hustoty chovu. Kvôli zjednodušeniu praktického používania hustoty chovu by sa mal stanoviť dátum pre započítanie referenčného množstva mlieka.

(18) Extenzifikačná platba by mala byť podmienená splnením jednej alebo maximálne dvoch hustôt chovu podľa voľby členského štátu. Hustota chovu pre systém extenzifikačných platieb by mala zahrnovať všetok hovädzí dobytok na statku vo veku šesť mesiacov a viac. Preto sú potrebné špeciálne pravidlá pre počítanie zvierat a pre vyhlásenie producenta o účasti na programe. Riadenie tohto systému sa dá veľmi uľahčiť používaním počítačovej databázy uvedenej v nariadení (ES) č. 820/97. Preto by sa malo vypracovať ustanovenie o používaní tejto databázy za podmienky, že poskytuje k spokojnosti členského štátu dostatočné záruky pre presnosť údajov, ktoré obsahuje, na účely systému extenzifikačných platieb.

(19) Existuje riziko, že niektorí producenti môžu umelo spĺňať priemerné miery chovu vyžadované pre poskytnutie extenzifikačnej platby najmä kvôli výnimočne nízkym mieram chovu počas časti roka. Mali by sa prijať kroky na zabezpečenie toho, že takýmto producentom nebude poskytovaná extenzifikačná platba. Za týmto účelom by sa malo presne stanoviť kvôli objasneniu, že takáto situácia spadá do rozsahu článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999 stanovujúceho spoločné pravidlá pre systémy priamej podpory na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky [9] a že členské štáty by mali preto prijať všetky potrebné opatrenia na uplatňovanie uvedeného článku v rámci systému extenzifikačných platieb.

(20) Na účely zjednodušenia so zreteľom na najextenzívnejšie podniky chovu dobytka by sa javilo žiaducim stanoviť voliteľný zjednodušený systém pre poskytovanie extenzifikačnej platby.

(21) Článok 13 (4) nariadenia (ES) č. 1254/1999 stanovuje pre členské štáty, ktoré plnia podmienky uvedeného článku, špeciálny systém pre poskytovanie extenzifikačnej platby pre dojnice. Mal by byť stanovený postup pre určenie na základe dostupných informácií, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky pre uplatňovanie tohto špeciálneho systému. Mali by byť presne určené špeciálne dojednania pre poskytovanie prémie. Kvôli súladu s celkovým systémom extenzifikačných platieb a kvôli stanoveniu presného počtu dojníc oprávnených na platbu by sa malo pre dojnice určiť minimálne obdobie uchovania.

(22) Uplatňovanie niektorých ustanovení nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 Rady z 3. júna 1971 určujúceho pravidlá platné pre obdobia, dátumy a časové limity [10] by umelo predĺžilo obdobia uchovania, ktoré sú vyjadrené v mesiacoch, o jeden alebo viac dní. V tejto veci by sa preto mali definovať presné ustanovenia.

(23) Žiadosti by spravidla mali byť predložené vzhľadom na porážkovú prémiu. V záujme zjednodušenia by sa mala prevziať žiadosť o pomoc pri chove dobytka stanovená v integrovanom systéme, ktorá bude zastupovať takúto žiadosť za podmienky, že obsahuje všetky prvky potrebné pre oprávnenie platby prémie a že zviera bude porazené v tom istom členskom štáte alebo v inom členskom štáte alebo vyvezené.

(24) Podľa nariadenia (ES) č. 820/97 by členské štáty mali mať úplne funkčnú počítačovú databázu od 31. decembra 1999. Malo by byť možné využívať túto databázu na uľahčenie riadenia porážkovej prémie za podmienky, že členský štát je toho názoru, že táto databáza poskytuje dostatočné záruky pre presnosť údajov, ktoré obsahuje, na účely platby prémií.

(25) Porážková prémia pre teľatá je podmienená maximálnym váhovým limitom. Preto by sa mal stanoviť obvyklý druh prezentácie porazeného zvieraťa, na ktoré sa táto maximálna váha vzťahuje.

(26) Článok 11 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 stanovuje obdobie uchovania ako podmienku pre poskytovanie porážkovej prémie. Preto je potrebné definovať a kvantifikovať takéto obdobie.

(27) Komisii musia byť zasielané podrobné informácie o vnútroštátnych pravidlách a zavádzaní doplnkových platieb.

(28) S cieľom zabezpečiť, že poľnohospodári budú dostávať platby čo najrýchlejšie, by sa malo vypracovať ustanovenie pre poskytovanie zálohových platieb. Ale s cieľom uplatňovania národných alebo regionálnych horných limitov by sa mali urobiť kroky na zabezpečenie toho, že zálohová platba neprevýši konečnú platbu. Preto by sa malo vypracovať ustanovenie s cieľom povoliť členským štátom znížiť percento zálohovej platby pre prémiové systémy vzhľadom na horné limity.

(29) Nariadenie (ES) č. 1254/1999 stanovuje pokuty za nedovolené používanie alebo držanie látok alebo produktov, ktoré neboli schválené príslušnou veterinárnou legislatívou. V prípade opakovaných porušení by stanovenie trvania pokút malo byť ponechané na členské štáty, ktoré sú v lepšom postavení na posúdenie skutočnej závažnosti spáchaného priestupku.

(30) Systémy špeciálnej prémie a prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka sa zakladajú na kalendárnom roku ako referenčnom období. Je potrebné stanoviť dátum určujúci prvky, ktoré sa majú vziať do úvahy pre uplatňovanie uvedených systémov. Kvôli zabezpečeniu korektnej a jednotnej správy by sa mal ako všeobecné pravidlo zvoliť dátum predkladania žiadostí. Ale pokiaľ ide o špeciálnu prémiu platenú pri porážke, musia sa stanoviť špeciálne pravidlá, aby sa predišlo prenosom z jedného roka do budúceho roka kvôli získaniu vyššej prémie. Ohľadne porážkovej prémie je dátum porážky alebo vývozu lepším údajom, či sa príslušné operácie naozaj uskutočnili.

(31) Výmenný kurz v deň rozhodujúcej udalosti pre pomoci, prémie a čiastky uvedené v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998 zavádzajúceho agromonetárnu úpravu pre euro [11] je definovaný ako denný kurz. Kurz použiteľný v deň rozhodujúcej udalosti by mal byť zásadne stanovený tak, aby zabezpečil, že takéto pomoci, prémie a čiastky nebudú podliehať žiadnym výrazným výkyvom spôsobeným prepočtom na národnú menu pri výmennom kurze za jediný deň. Na tento účel sa najlepším riešením javí priemer výmenných kurzov platných v mesiaci pred rokom pridelenia vypočítaný pro rata temporis.

(32) Na účely monitorovania opatrení prijatých na základe reformy prémiových systémov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa musí byť Komisia plne informovaná o zavádzaní opatrení prijatých členskými štátmi a o kvantitatívnych pravidlách uplatňovania uvedených systémov. Preto by sa malo vypracovať ustanovenie pre členské štáty, že budú podliehať určitým oznamovacím povinnostiam. Kvôli uľahčeniu prenosu a analýzy údajov by sa mal stanoviť jednotný formát pre prekladanie takýchto údajov.

(33) S cieľom uľahčiť zmenu na nový systém sú potrebné prechodné ustanovenia pre oznamovacie pravidlá a povinnosť označovať a identifikovať zvieratá.

(34) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie prémiových systémov a iných platobných systémov definovaných v článkoch 3 až 25 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

KAPITOLA I

ŠPECIÁLNA PRÉMIA

(Článok 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999)

Oddiel 1

Všeobecná úprava

Článok 2

Žiadosti

1. Okrem požiadaviek zavedených ako časť integrovaného systému riadenia a kontroly stanoveného v nariadení (EHS) č. 3508/92 (ďalej len "integrovaný systém") bude každá žiadosť o pomoc pri chove dobytka, ako je uvedená v článku 6 (8) zmieneného nariadenia (ďalej len "žiadosť"), obsahovať:

a) rozpis počtu zvierat podľa vekovej skupiny;

b) odkaz na pasy alebo úradné doklady sprevádzajúce zvieratá, ktoré sú predmetom žiadosti.

2. Žiadosti sa môžu predložiť len za zvieratá, ktoré v deň, keď sa začína obdobie uchovania, majú:

a) v prípade býkov minimálne sedem mesiacov

alebo

b) v prípade volov minimálne sedem mesiacov a maximálne 19 mesiacov v prípade prvej vekovej skupiny, alebo minimálne 20 mesiacov v prípade druhej vekovej skupiny.

Článok 3

Poskytovanie prémie

Zvieratá, na ktoré sa nevzťahuje prémia buď z dôvodu uplatnenia proporcionálneho zníženia uvedeného v článku 4 (4) nariadenia (ES) č. 1254/1999, alebo uplatnenia hustoty chovu uvedenej v článku 12 zmieneného nariadenia, už ďalej nesmú byť predmetom žiadosti pre rovnakú vekovú skupinu a bude sa na ne hľadieť, ako by prémia za ne bola zaplatená.

Článok 4

Pasy a úradné doklady

1. V prípade, že podľa podmienok stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 820/97 nie je pas použiteľný, bude nahradený vnútroštátnym úradným dokladom, ako je stanovený v článku 4 (3) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

2. Kompetentné orgány členských štátov zabezpečia, že takéto pasy alebo úradné doklady zaistia, že na zviera a na vekovú skupinu bude poskytnutá iba jedna prémia.

Na tento účel si budú členské štáty navzájom pomáhať tak, ako to bude potrebné.

3. Členské štáty môžu stanoviť, že vnútroštátny úradný doklad bude mať formu:

a) dokladu sprevádzajúceho každé jednotlivé zviera;

b) podrobnej listiny, ktorú bude uchovávať producent a ktorá bude obsahovať všetky informácie požadované pre úradný doklad za podmienky, že príslušné zvieratá zostávajú od dátumu, kedy bola podaná prvá žiadosť, u rovnakého producenta, pokiaľ nebudú umiestnené na trhu s cieľom porážky;

c) podrobnej listiny, ktorú budú uchovávať ústredné orgány a ktorá bude obsahovať všetky informácie požadované pre úradný doklad za podmienky, že členský štát alebo región členského štátu využívajúci túto možnosť vykonáva kontroly na mieste ohľadne zvierat, ktorých sa týka žiadosť, kontroluje pohyby takýchto zvierat a vyhotovuje rozlišovaciu značku na každom skontrolovanom zvierati, čo bude od producentov požadované, aby to umožnili;

d) podrobnej listiny, ktorú budú uchovávať ústredné orgány a ktorá bude obsahovať všetky informácie požadované pre úradný doklad za podmienky, že členský štát prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že prémia nebude poskytnutá dvakrát pre tú istú vekovú skupinu a poskytne informácie ohľadne stavu prémie každého zvieraťa bezodkladne na požiadanie.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využívať jednu alebo viaceré z týchto možností, budú o tom v stanovenej lehote informovať komisiu a zašlú jej príslušné vykonávacie ustanovenia.

Na účely bodu c) sa budú Veľká Británia a Severné Írsko samotné považovať za regióny členského štátu.

Článok 5

Obdobie uchovania

Trvanie obdobia uchovania bude dva mesiace začínajúc v dni nasledujúcom po dni, kedy bola žiadosť predložená.

Členské štáty môžu ale stanoviť, že producent môže určiť iné dátumy začiatku za podmienky, že to nebude viac než dva mesiace po dni, kedy bola žiadosť predložená.

Článok 6

Regionálne horné limity

1. V prípade, že pri uplatnení pomerného zníženia vyplynie počet oprávnených zvierat, ktorý je menší ako celé číslo, bude ohľadne desatiny poskytnutý zodpovedajúci podiel jednotkovej čiastky prémie. Pre tieto účely sa bude brať do úvahy len prvé desatinné miesto.

2. V prípade, že sa členské štáty rozhodnú zaviesť odlišné regióny alebo zmeniť jestvujúce regióny v rámci ich územia v zmysle článku 3 c) nariadenia (ES) č. 1254/1999, budú komisiu informovať o svojom rozhodnutí pred 1. januárom príslušného roka s uvedením definície regiónu a stanoveného horného limitu. Akákoľvek následná zmena bude komisii oznámená pred 1. januárom príslušného roka.

Článok 7

Limity počtu zvierat na hospodárstvo

1. V prípade, že sa členské štáty rozhodnú zmeniť limit 90 hláv dobytka na hospodárstvo a na vekovú skupinu alebo zaviesť výnimky v tomto ohľadne, budú komisiu informovať pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

V prípade, že okrem toho členské štáty stanovia minimálny počet zvierat na statok, pod ktorý sa pomerné zníženie nebude uplatňovať, budú komisiu informovať pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

2. Akákoľvek následná zmena v uplatňovaní odseku 1 bude oznámená komisii pred 1. januárom príslušného roka.

Oddiel 2

Poskytovanie prémie v čase porážky

Článok 8

Forma poskytovania

1. Členské štáty môžu poskytovať špeciálnu prémiu v čase porážky, v prípade býkov pre jednu vekovú skupinu, a v prípade volov pre prvú alebo druhú vekovú skupinu alebo kombináciou poskytovania prémií pre dve vekové skupiny.

2. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať systém stanovený v odseku 1, zabezpečia, že prémia bude tiež mať byť poskytnutá, keď sa oprávnené zvieratá odošlú do iného členského štátu alebo vyvezú do tretej krajiny.

3. V prípade, že sa uplatňuje systém uvedený v odsekoch 1 a 2, bude poskytovanie prémie za podmienky splnenia ustanovení v tejto časti a článkov 34 a 35 (1) a (2) uplatnených mutatis mutandis.

4. Takisto ako zahrnutie informácií uvedených v článku 35 (1) do žiadostí o pomoc bude uvádzať, či je zviera býk alebo vôl, žiadosti budú sprevádzané dokladom obsahujúcim podrobné údaje potrebné na účely článku 4 (2). Podľa voľby členského štátu týmto dokladom bude:

a) pas alebo kópia pasu, ak používaný typ pozostáva z niekoľkých kópií;

alebo

b) kópia pasu, ak typ používaného pasu pozostáva iba z jednej kópie, ktorá musí byť vrátená príslušnému orgánu na účely článku 6 nariadenia (ES) č. 820/97; v tomto prípade členský štát urobí kroky na zabezpečenie toho, že informácie obsiahnuté v kópii budú zodpovedať originálu;

alebo

c) vnútroštátny úradný doklad, ak pas nie je použiteľný, podľa podmienok stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 820/97.

Avšak členské štáty môžu dočasne zrušiť účinnosť uplatňovania vnútroštátneho úradného dokladu. V takomto prípade príjmu opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že sa prémia nevyplatí dvakrát pre tú istú vekovú skupinu pre zvieratá, ktoré boli predmetom obchodu vnútri spoločenstva.

V prípade, že členské štáty majú počítačovú databázu uvedenú v článku 3 b) nariadenia (ES) č. 820/97, ktorá k spokojnosti členského štátu obsahuje informácie potrebné pre zabezpečenie toho, že iba jedna prémia bude poskytnutá pre každé zviera a každú vekovú skupinu, nemusí byť žiadosť o pomoc sprevádzaná dokladom uvedeným v prvom pododseku.

Okrem toho a odlišne od prvého pododseku, keď členské štáty využijú možnosť uvedenú v prvom pododseku článku 35 (2), prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že producent je schopný určiť zvieratá, pre ktoré požaduje špeciálnu prémiu.

5. V prípade býkov určí presne váhu porazeného zvieraťa dôkaz o porážke.

6. V prípade, keď sa zviera odošle, dôkaz o odoslaní bude poskytnutý prostredníctvom vyhlásenia odosielateľa s uvedením členského štátu miesta určenia zvieraťa.

V tomto prípade budú žiadosti o pomoc obsahovať:

a) meno a adresu odosielateľa (alebo zodpovedajúci kód);

b) identifikačné číslo zvieraťa;

c) vyhlásenie, že zviera je staré minimálne deväť mesiacov.

Žiadosti o pomoc budú predložené predtým, než zviera opustí územie príslušného členského štátu a dôkaz o odoslaní bude predložený do troch mesiacov potom, ako zvieratá opustili územie príslušného členského štátu.

Článok 9

Podrobné údaje o systéme poskytovania

1. Derogáciou z článku 5 bude prémia zaplatená producentom, ktorí sa starali o zvieratá počas minimálneho obdobia uchovania dvoch mesiacov s ukončením menej než jeden mesiac pred porážkou, odoslaním alebo vývozom.

V prípade volov platba prémie podlieha nasledovným pravidlám:

a) prémia ohľadne prvej vekovej skupiny bude zaplatená, iba ak producent choval zviera počas obdobia minimálne dvoch mesiacov medzi časom, kedy malo zviera minimálne sedem mesiacov a časom, kedy malo maximálne 22 mesiacov;

b) prémia ohľadne druhej vekovej skupiny môže byť zaplatená, iba ak producent choval zviera vo veku minimálne 20 mesiacov počas obdobia minimálne dvoch mesiacov;

c) prémia ohľadne dvoch vekových skupín môže byť zaplatená spolu, iba ak producent choval zviera minimálne štyri po sebe idúce mesiace v súlade s vekovými požiadavkami stanovenými v bodoch a) a b);

d) prémia ohľadne druhej vekovej skupiny môže byť zaplatená, iba ak zviera bolo odoslané z iného členského štátu, keď dosiahlo 19 mesiacov.

2. V kontexte výpočtu hustoty chovu uvedenej v článku 12 nariadenia (ES) č. 1254/1999 každé zviera, ktoré je predmetom kombinovaného uplatnenia pre dve vekové skupiny, bude zobrané do úvahy dvakrát.

3. Váha porazeného zvieraťa sa stanoví na základe porazeného zvieraťa, ktoré spĺňa požiadavky definované v článku 2 nariadenia rady (EHS) č. 1208/81 [12].

V prípade, že sa prezentácia porazeného zvieraťa odlišuje od tejto definície, sa budú uplatňovať opravné faktory uvedené v prílohe k nariadeniu komisie (EHS) č. 563/82 [13].

V prípade, kedy sa porážka koná na bitúnku, ktorý nezodpovedá uplatňovaniu triediacej stupnice spoločenstva pre porazené kusy dospelých hovädzích zvierat, môžu členské štáty povoliť, aby bola váha stanovená na základe živej váhy porazeného zvieraťa. V takýchto prípadoch sa bude mať zato, že váha porazeného zvieraťa je rovná alebo väčšia než 185 kilogramov, ak živá váha porazeného zvieraťa bola rovná alebo väčšia než 340 kilogramov.

Článok 10

Oznamovanie

Členské štáty budú oznamovať komisii pred začiatkom príslušného kalendárneho roka svoje rozhodnutie uplatňovať systém poskytovania prémií uvedený v tejto časti a príslušné postupy.

KAPITOLA II

PRÉMIA ZA ZNÍŽENIE SEZÓNNYCH VÝKYVOV

(Článok 5 nariadenia (ES) č. 1254/1999)

Článok 11

Uplatňovanie prémie

Komisia rozhodne najneskôr do 1. augusta každého kalendárneho roka, v ktorých členských štátoch sa môže poskytovať prémia za zníženie sezónnych výkyvov pre nasledujúci kalendárny rok.

Členské štáty budú informovať komisiu do 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa prémia bude poskytovať, ak by sa rozhodli uplatňovať článok 5 (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 12

Nárok na prémiu

1. Prémia môže byť poskytnutá len za voly, za ktoré sa už dostala špeciálna prémia alebo sa na ne hľadí, akoby sa za ne dostala špeciálna prémia podľa článku 3 v členskom štáte uplatňujúcom prémiu za zníženie sezónnych výkyvov a ktoré sú porazené v členskom štáte uplatňujúcom prémiu za zníženie sezónnych výkyvov.

2. Prémia môže byť poskytnutá iba producentovi, ktorý posledný choval zviera pred porážkou.

Článok 13

Žiadosti

1. Producent predloží žiadosť kompetentnému orgánu členského štátu, na území ktorého sa statok nachádza.

2. Žiadosť bude vypracovaná v súlade s článkami 8 (4) a 35 uplatnenými mutatis mutandis.

Členské štáty príjmu opatrenia potrebné pre overenie, že špeciálna prémia bola poskytnutá a budú vykonávať pravidelné, neohlásené kontroly ohľadne správnosti osvedčení uvedených v článku 35.

KAPITOLA III

PRÉMIA ZA KRAVU BEZ TRHOVEJ PRODUKCIE MLIEKA

(Články 6 až 10 nariadenia (ES) č. 1254/1999)

Oddiel 1

Všeobecná úprava

Článok 14

Kravy plemena na mäso

Kravy hovädzích plemien uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa nebudú považovať za kravy plemena na mäso uvedené v článkoch 3 f) a 10 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 15

Maximálne jednotlivé referenčné množstvo

1. V prípade, kedy sa členské štáty rozhodnú zmeniť maximálne jednotlivé referenčné množstvo 120000 kilogramov uvedené v článku 6 (2) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 alebo zaviesť výnimky z neho, budú informovať komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

2. Akákoľvek následná zmena v uplatňovaní odseku 1 bude oznámená komisii pred 1. januárom príslušného roka.

Článok 16

Obdobie uchovania

Šesťmesačné obdobie uchovania uvedené v článku 6 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999 začne v dni nasledujúcom po dni, kedy bola žiadosť predložená.

Článok 17

Žiadosti

1. Okrem požiadaviek zavedených ako časť integrovaného systému, kedy je vypracovaná žiadosť o prémiu podľa článku 6 (2) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999, žiadosť o pomoc "pri chove dobytka" alebo podľa voľby členského štátu žiadosť o pomoc "oblasti" uvedená v článku 6 (1) nariadenia (ES) č. 3508/92 (ďalej len "žiadosť") bude obsahovať:

a) vyhlásenie, ktoré uvádza jednotlivé referenčné množstvo mlieka pridelené producentovi 31. marca predchádzajúceho začiatok 12-mesačného obdobia uplatňovania systému doplnkových poplatkov začínajúceho v príslušnom kalendárnom roku; v prípade, kedy toto množstvo nie je známe k dátumu predloženia žiadosti, bude oznámené príslušnému orgánu pri najbližšej príležitosti; a

b) záväzok producenta nezvýšiť jeho jednotlivé referenčné množstvo nad kvantitatívny limit stanovený v článku 6 (2) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 počas 12-mesačného obdobia začínajúceho v deň predloženia žiadosti.

Avšak bod b) sa nebude uplatňovať, ak členský štát zrušil kvantitatívny limit.

2. Žiadosti sa budú predkladať počas súhrnného obdobia šiestich mesiacov v kalendárnom roku, ktoré určí členský štát.

Členské štáty môžu stanoviť oddelené obdobia pre predkladanie žiadostí v rámci tohto súhrnného obdobia.

Článok 18

Priemerná produkcia mlieka

Priemerná produkcia mlieka sa bude počítať na základe priemerných produkcií uvedených v prílohe II. Ale pre tento výpočet môžu členské štáty použiť doklad, ktorý uznali a ktorý potvrdzuje priemernú produkciu stáda dojníc producenta.

Článok 19

Doplnková národná prémia

1. Doplnková národná prémia sa môže poskytnúť iba producentovi, ktorý vzhľadom na rovnaký kalendárny rok dostane prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka.

Bude poskytovaná iba v rámci limitu počtu zvierat oprávnených na túto prémiu, podľa potreby po uplatnení pomerného zníženia uvedeného v treťom pododseku článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

2. Členské štáty môžu stanoviť doplňujúce podmienky pre poskytovanie doplnkovej prémie. Budú o tom informovať komisiu načas predtým, ako tieto podmienky nadobudnú účinnosť.

3. Komisia rozhodne najneskôr do 1. augusta každého kalendárneho roka, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v treťom pododseku článku 6 (5) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Oddiel 2

Horné limity, rezervy, prevody

Článok 20

Jednotlivý horný limit

1. Členské štáty stanovia jednotlivý horný limit na producenta podľa podmienok uvedených v článku 7 (1), (2) a (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

2. Každý producent bude informovaný o výške jeho jednotlivého horného limitu čo najskôr a najneskôr jeden týždeň pred začiatkom obdobia na prekladanie žiadostí na rok 2000.

Článok 21

Oznamovanie

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 1. marca 2000 producentov použitých na realizovanie zníženia jednotlivých horných limitov v súlade s článkom 7 (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999 a tiež celkový počet práv poskytnutých producentom a počet práv pridelených do rezervy.

2. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 1. marca 2000 spôsob výpočtu zníženia v súlade s druhým pododsekom článku 8 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 a kde je to použiteľné, opatrenia prijaté podľa článku 8 (2) a) a pred 1. januárom každého roka akékoľvek zmeny a doplnky.

3. Za použitia tabuľky uvedenej v prílohe IV oznámia členské štáty Komisii najneskôr do 1. marca predbežne a do 31. júla s konečnou platnosťou pre každý kalendárny rok:

a) počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy po prevode práv bez prevodu statkov počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

b) počet nevyužitých práv na prémie uvedených v článku 23 (2) prevedených do národnej rezervy počas predchádzajúceho kalendárneho roka;

c) počet práv poskytnutých podľa článku 9 (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999 počas predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok 22

Práva získané bezplatne

Okrem náležite oprávnených výnimočných prípadov, kedy producent získal práva na prémie bezplatne z národnej rezervy, nebude tento oprávnený previesť a/alebo dočasne ponechať svoje práva počas troch nasledujúcich kalendárnych rokov.

Článok 23

Využívanie práv

1. Producent vlastniaci práva ich môže využiť tak, že sám použije takéto práva a/alebo ponechá takéto práva inému producentovi.

2. V prípade, kedy producent nevyužil aspoň minimálne percento svojich práv stanovené v súlade s odsekom 4 v každom kalendárnom roku, nevyužitá časť bude prevedená do národnej rezervy s výnimkou:

- prípadu producenta, ktorý vlastní maximálne sedem práv na prémie, kedy tento producent nevyužil minimálne percento svojich práv stanovené v súlade s odsekom 4 v každom z dvoch po sebe idúcich rokoch, časť nevyužitá v poslednom kalendárnom roku bude prevedená do národnej rezervy,

- prípadu producenta, ktorý sa zúčastňuje extenzifikačného programu uznávaného komisiou,

- prípadu producenta, ktorý sa zapojil do programu predčasného odchodu do dôchodku uznávaného komisiou, v ktorom prevod a/alebo dočasné ponechanie práv nie je povinné,

alebo

- vo výnimočných a náležite oprávnených prípadoch.

3. Dočasné ponechanie bude iba vzhľadom na celé kalendárne roky a bude sa týkať aspoň minimálneho počtu zvierat stanoveného v článku 24 (1). Na konci každého obdobia dočasného ponechania, ktoré nesmie prevýšiť tri po sebe idúce roky, producent okrem prípadu prevodu práv obnoví všetky svoje práva pre seba na minimálne dva po sebe idúce kalendárne roky. Ak producent nevyužije aspoň minimálne percento svojich práv stanovené v súlade s odsekom 4 v každom z dvoch rokov, členský štát okrem výnimočných a náležite oprávnených prípadov odoberie a vráti ročne do národnej rezervy tú časť práv, ktorú producent nevyužil.

Ale v prípade producentov, ktorí sa zapojili do programu predčasného odchodu do dôchodku uznávaného komisiou, môžu členské štáty stanoviť pre celkové trvanie dočasného ponechania, že sa na základe takýchto programov zvýši.

Producenti, ktorí sa zaviazali zúčastňovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2 (1) c) nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 [14] alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1257/1999, nebudú oprávnení dočasne ponechať a/alebo previesť svoje práva v priebehu obdobia takejto účasti. Ale toto ustanovenie sa nebude uplatňovať v prípadoch, kedy program povoľuje prevod a/alebo dočasné ponechanie práv producentom, ktorých zapojenie do iných opatrení ako opatrení uvedených v tomto pododseku vyžaduje získanie práv.

4. Minimálne percento využitia práv na prémiu bude 70 %.

Členský štát môže ale zvýšiť toto percento na 90 %.

Členské štáty budú informovať Komisiu vopred o percente, ktoré plánujú používať.

Článok 24

Prevod práv a dočasné ponechanie

1. Členské štáty môžu stanoviť na základe ich producentských štruktúr minimálny počet práv na prémie, ktoré môžu byť predmetom čiastočného prevodu, ktorý neznamená prevod statku. Toto minimum nesmie prekročiť päť práv na prémie.

2. Prevody práv na prémie a dočasné ponechanie takýchto práv budú platné iba potom, ako boli spolu oznámené kompetentným orgánom členského štátu zo strany producenta prevádzajúceho a/alebo ponechávajúceho práva a producenta získavajúceho práva.

Takéto oznámenie bude vykonané do termínu stanoveného členským štátom a nie neskôr, ako je dátum, kedy producent získavajúci práva predloží žiadosť o prémiu, okrem prípadov, kedy k prevodu práv dôjde dedením. V takomto prípade bude producent, ktorí získa práva, v stave poskytnúť náležité právne doklady na preukázanie toho, že je oprávnenou osobou po zosnulom producentovi.

Článok 25

Zmena jednotlivého horného limitu

V prípade prevodov alebo dočasného ponechania práv na prémie stanovia členské štáty nové jednotlivé horné limity a oznámia príslušným producentom počet práv na prémie, na ktoré majú nárok, najneskôr 60 dní od posledného dňa obdobia, v ktorom producent predložil žiadosť.

Prvý odsek sa nebude uplatňovať v prípade, kedy k prevodu práv dôjde dedením.

Článok 26

Producenti, ktorí nevlastnia pôdu, ktorú obrábajú

S producentmi obrábajúcimi len verejnú pôdu alebo pôdu v kolektívnom vlastníctve, ktorí sa rozhodnú prestať obrábať takúto pôdu a previesť všetky svoje práva na iného producenta, sa bude zaobchádzať rovnako ako s producentmi, ktorí predávajú alebo prevádzajú svoje statky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa s takýmito producentmi bude zaobchádzať rovnako ako s producentmi, ktorí prevádzajú len svoje práva na prémie.

Článok 27

Prevod cez národnú rezervu

V prípade, kedy členské štáty stanovia, že prevod práv bez prevodu statku sa má uskutočniť cez národnú rezervu v súlade s článkom 8 (2) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999, budú uplatňovať národné ustanovenia obdobné ako ustanovenia uvedené v článkoch 23 až 26. Okrem toho v tomto prípade:

- členský štát môže stanoviť, že dočasné ponechanie sa má uskutočniť cez národnú rezervu;

- keď sa práva na prémie prevádzajú alebo dočasne ponechávajú v prípadoch, keď sa uplatňuje prvá zarážka, budú prevody do rezervy platné iba potom, ako boli oznámené príslušnými orgánmi členského štátu producentovi prevádzajúcemu a/alebo ponechávajúcemu práva, a prevody z rezervy inému producentovi budú platné iba potom, ako boli oznámené takémuto producentovi zo strany týchto orgánov.

Okrem toho takéto ustanovenia musia zabezpečiť, že členský štát vykoná platbu za časť práv inú ako časť uvedenú v druhom pododseku článku 8 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 zodpovedajúcu tomu, čo by bolo vyplynulo z priameho prevodu medzi producentmi za zohľadnenia najmä vývoja produkcie v príslušnom členskom štáte. Táto platba sa bude rovnať platbe, ktorú si budú nárokovať producenti získavajúci rovnocenné práva z národnej rezervy.

Článok 28

Čiastkové práva

1. V prípade, kedy z výpočtov, ktoré sa majú robiť podľa ustanovení tejto časti, vychádzajú čísla, ktoré nie sú celé, do úvahy sa zoberie iba prvé desatinné miesto.

2. V prípade, kedy uplatňovanie ustanovení tejto časti vyústi do čiastkových práv na prémie, pre producentov alebo do národnej rezervy, budú tieto čiastkové práva spočítané.

3. V prípade, kedy producent vlastní čiastkové právo, toto čiastkové právo udelí nárok iba na zodpovedajúci podiel jednotkovej čiastky prémie a, kde je to použiteľné, podiel doplnkovej národnej prémie uvedenej v článku 19 a podiel extenzifikačnej platby uvedenej v článku 32.

Článok 29

Špeciálny systém pre jalovice

1. Komisia rozhodne najneskôr do 1. novembra 1999, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Členské štáty budú informovať Komisiu pred 1. januárom 2000, či majú v úmysle alebo nie uplatňovať systém definovaný v článku 10 nariadenia (ES) č. 1254/1999 (ďalej len "špeciálny systém") a kde je to použiteľné, budú oznamovať konkrétny národný horný limit, ktorý stanovili. Akákoľvek následná zmena bude Komisii oznámená pred 1. januárom príslušného roka.

2. Členské štáty uplatňujúce špeciálny systém stanovia kritériá na zabezpečenie toho, že táto prémia bude vyplatená poľnohospodárom, ktorých stádo jalovíc je určené na obnovu stád kráv. Tieto kritériá môžu zahrnovať najmä vekový limit a/alebo požiadavky na plemeno.

Členské štáty budú informovať Komisiu pred 1. januárom príslušného roka o schválených kritériách. Akákoľvek následná zmena bude Komisii oznámená pred 1. januárom príslušného roka.

3. V prípade, kedy pri uplatnení pomerného zníženia uvedeného v treťom pododseku článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 vyjde číslo oprávnených zvierat, ktoré je menšie ako celé číslo, ohľadne desatiny bude poskytnutý zodpovedajúci podiel jednotkovej čiastky prémie a kde je to použiteľné, podiel doplnkovej národnej prémie uvedenej v článku 19 a podiel extenzifikačnej prémie uvedenej v článku 32. Pre tieto účely sa bude brať do úvahy len prvé desatinné miesto.

4. V členských štátoch uplatňujúcich špeciálny systém bude požiadavka stanovená v článku 6 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999 ohľadne minimálneho počtu chovaných zvierat splnená úplne buď kravami bez trhovej produkcie mlieka, ak producent podal žiadosť na kravy bez trhovej produkcie mlieka alebo jalovicami, ak producent podal žiadosť na jalovice.

5. Ustanovenia článkov 20 až 28 sa v rámci toho špeciálneho systému nebudú uplatňovať.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE ŠPECIÁLNU PRÉMIU A PRÉMIU ZA KRAVU BEZ TRHOVEJ PRODUKCIE MLIEKA

Článok 30

Žiadosti

1. Členské štáty môžu z administratívnych dôvodov stanoviť, že žiadosti budú pre minimálny počet zvierat za podmienky, že toto číslo neprevýši tri.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 17 (2) a 32 (7), môžu členské štáty stanoviť obdobia a dátumy pre prekladanie žiadostí o prémie a počet žiadostí, ktorý môžu producenti predložiť na prémiový systém a kalendárny rok.

Článok 31

Hustota chovu

1. Pre každého producenta, ktorý ohľadne toho istého kalendárneho roka predloží

- žiadosť o pomoc "oblasti" uvedenú v článku 6 (1) nariadenia (EHS) č. 3508/92

a

- minimálne jednu žiadosť o špeciálnu prémiu alebo prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka,

stanovia príslušné orgány počet JD (jednotiek dobytka) zodpovedajúci počtu zvierat, pre ktorý môže byť poskytnutá špeciálna prémia alebo prémia za kravu bez trhovej produkcie mlieka berúc do úvahy krmivovú oblasť statku.

2. Pri stanovovaní hustoty chovu uvedenej v článku 12 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa bude uplatňovať nasledovný postup:

a) zoberie sa do úvahy jednotlivé referenčné množstvo mlieka pridelené producentovi 31. marca predchádzajúceho začiatok 12-mesačného obdobia uplatňovania systému doplnkových poplatkov začínajúceho v príslušnom kalendárnom roku;

b) počet dojníc potrebných na vyprodukovanie tohto referenčného množstva sa vypočíta v súlade s článkom 18 tohto nariadenia.

3. Pri určovaní počtu zvierat oprávnených na prémiu:

a) sa počet hektárov stanovený v súlade s pravidlami definovanými v integrovanom systéme vynásobí hustotou chovu uvedenou v článku 12 nariadenia (ES) č. 1254/1999;

b) počet JD (jednotiek dobytka) zodpovedajúci počtu dojníc potrebných na vyprodukovanie referenčného množstva mlieka pridelený producentovi sa odpočíta od takto získaného čísla;

c) počet JD zodpovedajúci počtu oviec a/alebo kôz, pre ktorý je predložená žiadosť o prémiu, sa odpočíta od takto získaného čísla.

Takto získané konečné číslo bude zodpovedať maximálnemu počtu JD, pre ktorý sa môže poskytnúť špeciálna prémia a prémia za kravu bez trhovej produkcie mlieka.

4. Členské štáty budú informovať každého príslušného producenta o hustote chovu, ktorá bola preňho stanovená a o výslednom počte JD, pre ktorý sa prémia môže poskytnúť.

Článok 32

Extenzifikačná platba

1. Aby sa kvalifikovali pre extenzifikačnú platbu, musia producenti v žiadosti o pomoc "oblasti" uviesť, že sa chcú zúčastniť na systéme extenzifikačných platieb.

2. Zvieratá, o ktorých sa má zato, že dostali špeciálnu prémiu v zmysle článku 3, sa nebudú kvalifikovať pre extenzifikačnú platbu.

3. Kvôli skontrolovaniu, že celkový počet zvierat vypočítaný v súlade s článkom 13 (3) a) nariadenia (ES) č. 1254/1999 spĺňa požiadavky hustoty chovu definované v článku 13 (2) zmieneného nariadenia, stanovia členské štáty každý rok minimálne päť sčítacích dátumov pre zvieratá a budú o tom informovať Komisiu.

S výnimkou tých prípadov, kedy členské štáty rozhodnú, že sčítacími dátumami môže byť ktorýkoľvek deň roka;

- sčítacie dátumy budú rozložené náhodne tak, aby boli reprezentatívne pre celý rok a budú sa ročne meniť,

a

- každý sčítací dátum bude stanovený a posteriori a bude oznámený producentovi najskôr dva týždne po jeho stanovení.

V takýchto dňoch budú zvieratá počítané v súlade s jednou z nasledujúcich metód podľa voľby členského štátu:

- členské štáty požiadajú každého producenta, aby prehlásil na základne svojho registra na statku pred dátumom, ktorý stanoví členský štát, počet JD alebo počet zvierat každej z dvoch kategórií zvierat–samcov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1254/1999

alebo

- členské štáty s počítačovou databázou uvedenou v článku 3 b) nariadenia (ES) č. 820/97 použijú túto databázu na určenie počtu JD za podmienky, že databáza poskytuje k spokojnosti členského štátu dostatočné záruky pre presnosť údajov, ktoré obsahuje, na účely systému extenzifikačných platieb.

Počet JD používaný na stanovenie toho, či producent plní požiadavky hustoty chovu definované v článku 13 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999, bude aritmetickým priemerom počtov JD napočítaných v sčítacích dátumoch plus počet JD zodpovedajúci ovciam a kozám, pre ktoré boli predložené žiadosti o prémiu pre rovnaký kalendárny rok.

Ale v prípade, keď členské štáty rozhodnú, že sčítacími dátumami môže byť ktorýkoľvek deň roka, môžu stanoviť, že počty uvedené v a) a b) sa budú počítať pro rata temporis pre obdobie, v ktorom sú zvieratá prítomné na statku.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uplatňovanie článku 7 nariadenia (ES) č. 1259/1999 v prípade producentov, ktorí kvôli výnimočne nízkym mieram chovu počas časti roka umelo vytvárajú podmienky požadované článkom 13 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

4. Odchylne od odseku 3 môžu členské štáty poskytnúť producentom možnosť zvoliť si zjednodušený systém.

V takom prípade musí producent v žiadosti o pomoc "oblasti" uviesť:

a) že vyhlasuje, že každý deň plnil maximálnu hustotu chovu stanovenú v článku 13 nariadenia (ES) č. 1254/1999 až do dátumu jeho žiadosti o pomoc "oblasti",

a

b) že sa zaväzuje plniť túto hustotu chovu každý deň medzi dátumom jeho žiadosti o pomoc "oblasti" a 31. decembrom.

V prípade, keď sa členský štát rozhodol uplatňovať druhý pododsek článku 13 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999, producent v žiadosti presne uvedie, ktorú z dvoch maximálnych hustôt chovu dodržiava. Producent môže zmeniť túto voľbu najneskôr pred oznámením o kontrole počtu jeho zvierat na mieste.

Producent môže upovedomiť príslušný orgán o zrušení svojho záväzku najneskôr pred oznámením o kontrole počtu jeho zvierat na mieste. V takom prípade sa nebude kvalifikovať pre extenzifikačnú platbu.

Vyhlásenie a záväzok uvedené v tomto odseku budú podliehať ustanoveniam o kontrolách a pokutách určeným podľa integrovaného systému.

5. Členské štáty oznámia Komisii do 1. januára 2000 definíciu "pastviny" používanú na účely článku 13 (3) c) nariadenia (ES) č. 1254/1999. Akákoľvek následná zmena bude Komisii oznámená pred 1. januárom príslušného roka.

6. Komisia rozhodne najneskôr do 1. novembra 1999, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 13 (4) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Na účely zmieneného odseku znamená "producent v horskej oblasti" ktoréhokoľvek producenta:

- ktorého statok sa nachádza v horskej oblasti

alebo

- ktorého minimálne 50 % krmivovej oblasti je v horskej oblasti.

7. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, producenti, ktorí sa chcú kvalifikovať pre extenzifikačnú platbu podľa odseku 6, uvedú v žiadosti o pomoc "pri chove dobytka", že žiadajú o extenzifikačnú platbu. Minimálne šesť po sebe idúcich mesiacov začínajúc v dátum predloženia žiadosti budú chovať počet dojníc minimálne rovný počtu dojníc, pre ktorý požiadali o extenzifikačnú platbu. Toto šesťmesačné obdobie uchovania začne v deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti.

Žiadosti budú predložené počas súhrnného obdobia šiestich mesiacov v kalendárnom roku, ktoré určí členský štát.

Členské štáty môžu stanoviť oddelené obdobia pre predkladanie žiadostí v rámci tohto súhrnného obdobia.

8. Počet dojníc, za ktoré bude producentovi poskytnutá extenzifikačná platba, nesmie prevýšiť ani jedno z dvoch nasledujúcich čísel:

a) počet dojníc potrebných na vyprodukovanie jednotlivého referenčného množstva mlieka prideleného producentovi 31. marca predchádzajúceho začiatok 12-mesačného obdobia uplatňovania systému doplnkových poplatkov začínajúceho v príslušnom kalendárnom roku; tento počet kráv bude vypočítaný za použitia priemerného výnosu mlieka definovaného v prílohe II;

b) celkový počet kráv na statku určený v súlade s odsekom 3, mínus počet dojčiacich kráv zodpovedajúci jednotlivému hornému limitu.

9. V prípade, kedy sa členské štáty rozhodnú uplatňovať alebo prestať uplatňovať možnosť uvedenú v druhom pododseku článku 13 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999, budú informovať Komisiu o svojom rozhodnutí pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

10. Na účely výpočtu hustoty chovu podľa tohto článku sa budú brať do úvahy len prvé dve desatinné miesta.

Článok 33

Stanovenie období uchovania

Posledným dňom období uchovania uvedených v článkoch 5, 9 (1), 16, 32 (7) a 37 bude deň, pracovný alebo deň voľna, predchádzajúci deň, ktorý má rovnaké číslo ako začiatočný deň pre obdobie.

KAPITOLA V

PORÁŽKOVÁ PRÉMIA

(Článok 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999)

Článok 34

Vyhlásenie o účasti

Členské štáty môžu stanoviť, že kvôli kvalifikovaniu sa na prémiu pre daný kalendárny rok producent pred podaním prvej žiadosti pre takýto kalendárny rok alebo súčasne s ňou predloží vyhlásenie o účasti.

Ale v prípade, kedy producent neurobí žiadne zmeny v prehlásení o účasti, môže členský štát uznať, že predchádzajúce vyhlásenie zostáva v platnosti.

Článok 35

Žiadosti

1. Žiadosti o pomoc "pri chove dobytka" budú obsahovať informácie potrebné pre porážkovú prémiu, najmä dátum narodenia zvieraťa v prípade zvierat narodených po 1. januári 1998.

Žiadosti o pomoc "pri chove dobytka" budú prekladané počas obdobia, ktoré stanoví členský štát a ktoré nesmie prekročiť šesť mesiacov po porážke zvieraťa alebo keď je zviera vyvezené, po dátume, kedy opustí colné územie spoločenstva, a vyprší najneskôr na konci februára nasledovného roka okrem výnimočných prípadov, o ktorých rozhodnú príslušné členské štáty, kedy sú zvieratá odoslané alebo vyvezené.

Členské štáty môžu povoliť, že žiadosti budú prekladané prostredníctvom inej osoby, ako je producent. V takých prípadoch bude v žiadosti uvedené meno a adresa producenta, ktorý sa môže kvalifikovať na prémiu.

Okrem požiadaviek zavedených ako časť integrovaného systému bude každá žiadosť obsahovať:

a) v prípadoch, kedy sa príspevok poskytuje v čase porážky, osvedčenie z bitúnku alebo doklad vyhotovený alebo podpísaný bitúnkom, ktorý obsahuje minimálne rovnaké informácie a uvádza:

i) názov a adresu bitúnku (alebo zodpovedajúci kód);

ii) dátum porážky a identifikačné a porážkové čísla zvieraťa;

iii) v prípadoch teliat váhu porazeného kusa (s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 36 (4));

b) v prípadoch, kedy je zviera vyvezené do tretej krajiny:

i) názov a adresa vývozcu (alebo zodpovedajúci kód);

ii) identifikačné číslo zvieraťa;

iii) vývozné prehlásenie, ktoré uvádza vek zvieraťa pri zvieratách narodených po 1. januári 1998 a v prípade teliat s výnimkou prípadu, kedy sa uplatňuje článok 36 (4), živú váhu, ktorá nesmie prekročiť 290 kilogramov;

iv) dôkaz, že zviera opustilo colné územie spoločenstva, podaný rovnakým spôsobom ako pre vývoznú náhradu.

Avšak členské štáty môžu stanoviť, že informácie uvedené v a) a b) budú zaslané cez orgán alebo orgány schválené členským štátom, ktoré môžu používať informačnú technológiu.

Členské štáty budú vykonávať pravidelné, neohlásené kontroly ohľadne správnosti vystavených osvedčení alebo dokladov a v prípade potreby ohľadne informácií uvedených v piatom pododseku.

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty s počítačovou databázou uvedenou v článku 3 b) nariadenia (ES) č. 820/97 stanoviť, že informácie o porážke zvierat zaslané príslušnému orgánu zo strany bitúnkov budú považované za žiadosti o porážkové prémie v mene producentov za podmienky, že táto databáza poskytuje k spokojnosti členského štátu dostatočné záruky pre presnosť údajov, ktoré obsahuje, na účely systému porážkovej prémie a keď je to použiteľné, na účely platby špeciálnej prémie pri porážke a/alebo doplnkových platieb, ak sa vyplácajú pri porážke a/alebo prémie za zníženie sezónnych výkyvov.

Členské štáty však môžu stanoviť, že sa žiadosti budú prekladať. V takom prípade môžu stanoviť druh informácií, ktoré budú sprevádzať žiadosť.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať tento odsek, o tom informujú komisiu pred 1. januárom 2000. Budú informovať Komisiu o akejkoľvek následnej zmene predtým, ako bude zavedená.

Členské štáty zabezpečia, že údaje sprístupnené platiacemu orgánu budú obsahovať všetky informácie potrebné pre platbu prémie, najmä:

a) druhy a množstvá zvierat uvedené v článku 11 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999 porazené v príslušnom roku;

b) informácie ohľadne plnenia vekových limitov a váhy porazených kusov zvierat uvedenej v zmienenom článku a obdobia uchovania uvedeného v článku 37;

c) kde je to použiteľné, informácie potrebné pre platbu špeciálnej prémie v čase porážky a/alebo pre doplnkové platby, ak sa platia pri porážke, a/alebo pre prémiu za zníženie sezónnych výkyvov.

3. Pre zvieratá, ktoré boli predmetom obchodu v rámci spoločenstva po období uchovania uvedenom v článku 37, aj keď sa členský štát, kde bola vykonaná porážka, rozhodol uplatniť derogáciu vyhlásenú v článku 2, vystaví bitúnok doklad uvedený v bode a) štvrtého pododseku odseku 1.

Ale v prípade, kedy sú systémy dátového prenosu kompatibilné, môžu sa dva členské štáty dohodnúť, že budú uplatňovať systém opísaný v odseku 2.

Členské štáty si budú navzájom pomáhať pri zabezpečení účinných kontrol ohľadne autentickosti predložených dokladov a/alebo správnosti vymieňaných údajov. V tomto zmysle členský štát, kde sa platba uskutoční, bude pravidelne zasielať členskému štátu, kde sa koná porážka, výkaz zoskupený podľa bitúnkov o osvedčeniach o porážke (alebo informácie namiesto neho), ktoré dostal od štátu miesta porážky.

Článok 36

Váha a prezentácia porazených zvierat

1. Na účely článku 11 (1) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 budú porazené teľatá prezentované po stiahnutí kože, vybraní vnútorností a stečení krvi, bez hlavy alebo chodidiel, ale s pečeňou, obličkami a obličkovým tukom.

2. Váha, ktorá sa má zobrať do úvahy, bude váhou porazeného zvieraťa po vychladnutí alebo váhou teplého porazeného zvieraťa zistenou čo najskôr po porážke, zníženou o 2 %.

3. V prípade, kedy sú porazené zvieratá prezentované bez pečene, obličiek a/alebo obličkového tuku, ich váha sa zvýši o:

a) 3,5 kilogramu za pečeň;

b) 0,5 kilogramu za obličky;

c) 3,5 kilogramu za obličkový tuk.

4. Členské štáty môžu stanoviť, že v prípade kedy je teľa mladšie než päť mesiacov v čase porážky alebo vývozu, váhové požiadavky uvedené v článku 11 (1) b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa budú považovať za splnené.

V prípade, kedy nemôže byť váha porazeného zvieraťa zistená na bitúnku, budú sa horeuvedené váhové požiadavky považovať za splnené, ak živá váha neprevýši 290 kilogramov.

Článok 37

Osoby oprávnené na prémiu

1. Prémia bude vyplatená producentovi, ktorý choval zviera počas minimálneho obdobia uchovania dvoch mesiacov s ukončením menej než jeden mesiac pred porážkou alebo vývozom.

2. V prípade teliat porazených skôr ako vo veku troch mesiacov bude obdobie uchovania jeden mesiac.

Článok 38

Národné horné limity

1. Národné horné limity uvedené v článku 11 (1) a (3) nariadenia (ES) č. 1254/1999 sú opísané v prílohe III.

2. V prípade, keď pri uplatnení pomerného zníženia vyplynie počet oprávnených zvierat, ktorý je menší ako celé číslo, bude ohľadne desatiny poskytnutý zodpovedajúci podiel jednotkovej čiastky prémie. Pre tieto účely sa bude brať do úvahy len prvé desatinné miesto.

KAPITOLA VI

DOPLNKOVÉ PLATBY

(Články 14 až 20 nariadenia (ES) č. 1254/1999)

Článok 39

Vnútroštátne opatrenia

Podrobné informácie, ktoré majú byť zasielané Komisii podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1254/1999 budú zahrňovať nasledujúce:

1. platby na hlavu podľa veku (kde je to použiteľné):

a) smerné množstvá na hlavu za každú kategóriu zvierat a spôsob poskytovania;

b) smerné odhady celkových výdavkov za každú kategóriu zvierat (s uvedením, či tieto platby budú vykonané vo forme doplnku k porážkovej prémii) a počtu príslušných zvierat;

c) konkrétne požiadavky na hustotu chovu (okrem prípadu platieb vo forme doplnku k porážkovej prémii);

d) vekový limit na hlavu pre samcov hovädzieho dobytka na statok (kde je to použiteľné);

e) iné informácie o pravidlách uplatňovania.

Kategórie zvierat uvedené v bodoch a) a b) sú nasledovné: býky, voly, dojčiace kravy, dojnice, jalovice kvalifikujúce sa na prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka a ostatné jalovice alebo akákoľvek podskupina zvierat stanovená členským štátom a zahrnutá do týchto kategórií.

2. oblastné platby (podľa potreby):

a) výpočet regionálnych základných oblastí;

b) smerné množstvá na hektár;

c) smerný odhad celkových výdavkov a počtu príslušných hektárov;

d) iné informácie o pravidlách uplatňovania.

Článok 40

Podrobná správa

Podrobná správa, ktorá má byť zasielaná Komisii podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1254/1999, bude obsahovať rovnaké prvky ako prvky stanovené v článku 39, zaktualizované a doplnené.

Bude tiež obsahovať:

a) prehľad o ťažkostiach, ktoré sa vyskytli pri zavádzaní systému doplnkových platieb;

b) vyhodnotenie účinnosti tohto systému;

c) prípadne niekoľko návrhov ohľadne budúceho vývoja tohto systému.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 41

Poskytovanie zálohových platieb

1. Na základe výsledkov úradných kontrol a kontrol na mieste poskytne príslušný orgán producentovi na počet zvierat považovaných za oprávnené zálohovú platbu, ktorá sa bude rovnať 60 % špeciálnej prémie, prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka a porážkovej prémie.

V prípade špeciálnej prémie, špeciálneho systému pre jalovice uvedeného v článku 29 a/alebo porážkovej prémie môžu členské štáty znížiť percento zálohovej platby, ale toto nesmie byť menšie než 40 %.

Zálohová platba sa nesmie vyplatiť pred 16. októbrom kalendárneho roka, ohľadne ktorého sa prémia požaduje.

2. Konečnou platbou prémie bude čiastka rovnajúca sa rozdielu medzi zálohovou platbou a čiastkou prémie, na ktorú má producent nárok.

Článok 42

Rok pridelenia

Dátum predloženia žiadosti bude predstavovať rozhodujúcu udalosť pre stanovenie roka, do ktorého sú priradené zvieratá, na ktoré sa vzťahujú systémy špeciálnej prémie, prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka, prémie za zníženie sezónnych výkyvov a extenzifikačnej platby, a pre stanovenie počtu JD, ktorý sa majú použiť na výpočet hustoty chovu.

Ale ak sa špeciálna prémia poskytuje v súlade s jednou z možností stanovených v článku 8:

- v prípade, keď bolo zviera porazené najneskôr 31. decembra,

a

- v prípade, kedy žiadosť o prémiu pre takéto zviera je predložená po tomto dátume,

použiteľná čiastka prémie bude čiastkou, ktorá je platná 31. decembra roka, v ktorom sa porážka vykonala.

Čo sa týka porážkovej prémie, na účely uplatňovania miery pomoci a výpočtu pomerného zníženia v súlade s článkom 38 bude rokom pridelenia rok porážky alebo vývozu.

Článok 43

Prepočet na národnú menu

Prepočet čiastok prémií a extenzifikačných platieb na národnú menu sa bude vykonávať na základe priemeru počítaného pro rata temporis z výmenných kurzov platných v mesiaci december, ktorý predchádza roku pridelenia stanoveného v súlade s článkom 42.

Článok 44

Pokuty za nepovolené používanie alebo držanie niektorých látok alebo produktov

V prípade opakovaných porušení nepovoleným používaním alebo držaním niektorých látok alebo produktov, ktoré nepovoľujú príslušné nariadenia spoločenstva vo veterinárnom sektore, stanovia členské štáty podľa vážnosti porušenia dĺžku vylúčenia zo systémov pomoci podľa druhého pododseku článku 23 (1) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 45

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že sa toto nariadenie bude náležite uplatňovať. Budú o tom informovať Komisiu.

Článok 46

Oznamovanie

1. Začínajúc 1. júlom 2000 budú členské štáty Komisii oznamovať ročne najneskôr do 15. septembra (ohľadne informácií, ktoré sa týkajú prvých šesť mesiacov bežného roka) a do 15. marca (ohľadne informácií, ktoré sa týkajú druhých šestich mesiacov bežného roka) nasledujúce:

a) počet samcov hovädzieho dobytka, na ktorých bola podaná žiadosť o špeciálnu prémiu, s rozpisom podľa:

- vekovej skupiny,

- druhu zvieraťa (býk alebo vôl);

b) počet kráv, na ktoré bola podaná žiadosť o prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka, s rozpisom podľa systémov uvedených v článku 6 (2) a) a b) nariadenia (ES) č. 1254/1999;

c) počet zvierat, na ktoré bola podaná žiadosť o porážkovú prémiu, s rozpisom podľa druhu zvieraťa (dospelý hovädzí dobytok alebo teľa) a údajom, či boli zvieratá porazené alebo vyvezené;

d) počet zvierat, na ktoré bola skutočne poskytnutá prémia za zníženie sezónnych výkyvov, s rozpisom podľa toho, či profitovali z prvej alebo druhej tranže špeciálnej prémie, a počet producentov dobytka zodpovedajúci každej z dvoch horeuvedených vekových skupín.

2. Začínajúc rokom 2001 budú členské štáty Komisii oznamovať najneskôr do 31. júla každého roka a za predchádzajúci kalendárny rok nasledujúce:

a) počet samcov hovädzieho dobytka, na ktorých bola skutočne poskytnutá špeciálna prémia, s rozpisom podľa:

- vekovej skupiny,

- druhu zvieraťa (býk alebo vôl),

a údajom o:

- poskytnutí, kde je to použiteľné, extenzifikačnej platby (s rozpisom podľa limitov stanovených v článku 13 (2) nariadenia (ES) č. 1254/1999) a počte príslušných producentov dobytka uvedených oddelene v súlade s takýmito limitmi,

- počte zvierat s rozpisom podľa vekovej skupiny, pre ktorú špeciálna prémia nebola poskytnutá ohľadne predchádzajúceho kalendárneho roka kvôli uplatneniu regionálneho horného limitu;

b) počet kráv a jalovíc, na ktoré bola skutočne poskytnutá prémia za kravu bez trhovej produkcie mlieka, s rozpisom podľa systémov uvedených v článku 6 (2) a) a b) nariadenia (ES) č. 1254/1999 a údaj o poskytnutí, kde je to použiteľné, extenzifikačnej platby (s rozpisom podľa limitov stanovených v článku 13 (2) zmieneného nariadenia) a tiež o počte príslušných producentov v prípade každého systému;

c) počet dojníc, na ktoré bola skutočne poskytnuté extenzifikačná platba;

d) počet zvierat, na ktoré prémia nebola poskytnutá ohľadne predchádzajúceho kalendárneho roka kvôli uplatneniu konkrétneho národného horného limitu pre jalovice;

e) kde je to použiteľné, poskytnutie akejkoľvek národnej prémie okrem prémie za kravu bez trhovej produkcie mlieka s uvedením:

- podmienok pre poskytnutie prémie,

a

- čiastky poskytnutej na zviera;

f) počet zvierat, na ktoré bola skutočne poskytnutá prémia neovplyvnená hustotou chovu, a počet príslušných producentov;

g) počet zvierat, na ktoré bola skutočne poskytnutá porážková prémia, s rozpisom podľa druhu zvieraťa (dospelý hovädzí dobytok alebo teľa) a s údajom, či pomoc bola poskytnutá pri porážke alebo pri vývoze a tiež pre každé z týchto podrozdelení počet príslušných producentov.

3. Od roku 2001 budú členské štáty oznamovať komisii ročne najneskôr do 31. júla počet zvierat s rozpisom podľa druhu zvieraťa, na ktoré porážková prémia nebola poskytnutá ohľadne predchádzajúceho kalendárneho roka kvôli uplatneniu národných horných limitov.

4. Členské štáty budú oznamovať podrobné údaje presne stanovené v tomto článku za použitia tabuľky uvedenej v prílohe IV.

KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

Prechodné ustanovenia

1. V súlade s článkom 50 nariadenia (ES) č. 1254/1999 kvôli uľahčeniu prechodu z ustanovení nariadenia (EHS) č. 805/68 na nariadenie (ES) č. 1254/1999 sa budú oznámenia Komisii ohľadne roku 1999 vypracovávať v súlade s rovnakým postupom, ako stanovuje nariadenie (EHS) č. 3886/92.

2. Požiadavka identifikovať a registrovať zvieratá stanovená v článku 21 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa bude pre zvieratá narodené pred 1. januárom 1998 uplatňovať v súlade s postupom stanoveným v smernici Rady 92/102/EHS s výnimkou prípadu zvierat, ktoré sú predmetom obchodu v rámci spoločenstva.

Článok 48

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 3886/92 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2000.

Bude sa naďalej uplatňovať na žiadosti predložené najneskôr do 31. decembra 1999.

Odkazy na zrušené nariadenie sa budú vykladať ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2000 okrem ustanovení týkajúcich sa oznámení alebo rozhodnutí uvedených v článkoch 10, 11, 15, 21 (2), 23 (4), 29 (1) a (2), 32 (5), (6) a (9), 35 (2) a 39, ktoré sa budú uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 1999

Za Komisiu

FRANZ Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.

[3] Ú. v. ES L 391, 31.12.1992, s. 20.

[4] Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 53.

[5] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 127, 21.5.1999, s. 4.

[7] Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113.

[10] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3.

[13] Ú. v. ES L 67, 11.3.1982, s. 23.

[14] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM HOVÄDZÍCH PLEMIEN UVEDENÝCH V ČLÁNKU 14

- Anglet Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD)

- Ayshire

- Armoricaine

- Bretonne Pie-noire

- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian (čiernobiele), Red and White Friesian (červenobiele), Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunten Milchrasse (SMR)

- Groninger Blaarkop

- Guernsey

- Jersey

- Malkeborthorn

- Reggiana

- Valdostana Nera

- Itäsuomenkarja

- Länsisuomenkarja

- Pohjoissuomenkarja.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PRIEMERNÁ PRODUKCIA MLIEKA UVEDENÁ V ČLÁNKU 18

(kilogramy) |

Belgicko | 5 450 |

Dánsko | 6 800 |

Nemecko | 5 800 |

Grécko | 4 250 |

Španielsko | 4 650 |

Francúzsko | 5 550 |

Írsko | 4 100 |

Taliansko | 5 150 |

Luxembursko | 5 700 |

Holandsko | 6 800 |

Rakúsko | 4 650 |

Portugalsko | 5 100 |

Fínsko | 6 400 |

Švédsko | 7 150 |

Spojené kráľovstvo | 5 900 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

NÁRODNÉ HORNÉ LIMITY PRE PORÁŽKOVÚ PRÉMIU UVEDENÉ V ČLÁNKU

| Dospelý hovädzí dobytok | Teľatá |

Belgicko | 711232 | 335935 |

Dánsko | 711589 | 54700 |

Nemecko | 4357713 | 652132 |

Grécko | 235060 | 80324 |

Španielsko | 1982216 | 25629 |

Francúzsko | 4041075 | 2045731 |

Írsko | 1776668 | 0 |

Taliansko | 3426835 | 1321236 |

Luxembursko | 21867 | 3432 |

Holandsko | 1207849 | 1198113 |

Rakúsko | 546557 | 129881 |

Portugalsko | 325093 | 70911 |

Fínsko | 382536 | 10090 |

Švédsko | 502063 | 29933 |

Spojené kráľovstvo | 3266212 | 26271 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Tabuľka uvedená v článkoch 21 (3) a 46

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------