31999R2249Uradni list L 275 , 26/10/1999 str. 0002 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 2249/1999

z dne 22. oktobra 1999

o odprtju tarifne kvote Skupnosti za uvoz posušenega govejega mesa brez kosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija se je v okviru pogajanj o sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi obvezala, da bo s 1. julijem 1999 odprla avtonomno tarifno kvoto za posušeno goveje meso brez kosti; sporazum je bil podpisan 21. junija 1999.

(2) Da se izpolnijo pogoji obveznosti Skupnosti, bi bilo treba storiti potrebno, da se taka preferencialna obravnava izteče 12 mesecev po začetku veljavnosti sporazuma.

(3) Zaradi poenostavitve bi bilo treba to kvoto odpreti na večletni podlagi za obdobja 12 mesecev; vendar je lahko zadnje kvotno obdobje krajše od 12 mesecev glede na dejanski datum začetka veljavnosti sporazuma; v tem primeru je primerno pooblastiti Komisijo, da ustrezno prilagodi razpoložljivo količino po tarifni kvoti.

(4) Ob koncu prehodnega obdobja, ki se konča eno leto po začetku veljavnosti sporazuma, bodo pogoji za preferencialni uvoz posušenega govejega mesa brez kosti iz Švice vključeni v določbe navedenega sporazuma.

(5) Podrobna pravila za uporabo te uredbe in zlasti določbe, potrebne za upravljanje kvote, bi bilo treba sprejeti v skladu s postopkom, določenim v členu 27 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1]–

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Na večletni podlagi se odpre tarifna kvota Skupnosti za obdobje od 1. julija v enem letu do 30. junija v naslednjem letu za uvoz neto obsega 700 ton posušenega govejega mesa brez kosti, ki se uvršča v oznako KN ex02102090, za katero koli tako obdobje.

2. V okviru kvote iz odstavka 1 se posebni zneski carin, določeni v skupni carinski tarifi, ne uporabljajo.

Člen 2

Podrobna pravila za to uredbo in, kadar je primerno, sorazmerno zmanjšanje letnih količin v primeru, ko je zadnje obdobje tarifne kvote krajše od 12 mesecev, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 27 Uredbe (EGS) št. 805/68.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1999 do zadnjega dne dvanajstega meseca po mesecu začetka veljavnosti sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. oktobra 1999

Za Svet

Predsednik

S. Mönkäre

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/98 (UL L 210, 28.7.1998, str. 17).

--------------------------------------------------