31999R1636Uradni list L 194 , 27/07/1999 str. 0017 - 0025


Uredba Komisije(ES) št. 1636/1999

z dne 26. julija 1999

o dovolitvi nove uporabe dodatkov v krmi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1411/1999 [2], in zlasti členov 9j in 3 Direktive,

(1) ker Direktiva 70/524/EGS določa, da se lahko dovolijo novi dodatki ali uporaba dodatkov ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka;

(2) ker Direktiva Sveta 93/113/ES z dne 14. decembra 1993 o uporabi in trženju encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov v prehrani živali [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/40/ES [4], z odstopanjem od Direktive 70/524/EGS daje pravico državam članicam, da začasno dovolijo uporabo in trženje dodatkov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov;

(3) ker se lahko začasno dovolijo novi dodatki ali uporaba dodatkov, če dodatek pri dovoljeni vsebnosti v krmi nima škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali živali ali na okolje niti ne škoduje potrošniku zaradi spremenjenih značilnosti izdelkov iz rejnih živali, če ga je mogoče nadzorovati v krmi in če se upravičeno domneva, glede na razpoložljive rezultate, da ugodno vpliva na značilnosti omenjene krme ali na proizvodnjo rejnih živali, kadar je vključen v omenjeno krmo;

(4) ker določbe Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 [5] o uvedbi ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu ter njene ustrezne posamezne direktive, zlasti Direktiva Sveta 90/679/ES z dne 26. novembra 1990 o zaščiti delavcev pred tveganjem izpostavljenosti biološkim sredstvom pri delu [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/65/ES [7], v celoti veljajo za uporabo in ravnanje delavcev z dodatki v krmi;

(5) ker pregled spisov, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 3 Direktive 93/113/ES, kaže na to, da se lahko začasno dovoli določeno število pripravkov, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov;

(6) ker je Znanstveni odbor za prehrano živali dal ugodno mnenje glede neškodljivosti teh pripravkov;

(7) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino "Encimi" in so navedeni v Prilogi I k tej uredbi, se lahko dovolijo v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, iz omenjene priloge.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino "Mikroorganizmi" in so navedeni v Prilogi II k tej uredbi, se lahko dovolijo v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, iz omenjene priloge.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 26. julija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 164, 30.6.1999, str. 56.

[3] UL L 334, 31.12.1993, str. 17.

[4] UL L 180, 9.7.1997, str. 21.

[5] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[6] UL L 374, 31.12.1990, str. 1.

[7] UL L 335, 6.12.1997, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Registracijska številka | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Najvišja starost | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje |

Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice |

34 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza Es 3.2.1.1 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger (NRRL 25541), in iz alfaamilaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (ATCC 66 222), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 275 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U/g, alfa-amilaza: 3100 U/g. | Pujski | Štiri mesece | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 240 U,alfa-amilaza: 1860 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki vsebuje žitarice, bogate z neškrobnimi polisaharidi (arabinoksilani in betaglukani) z npr. več kakor 45 % ječmena in 10 % pšenice ali 10 % koruze. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 240 U | — |

Alfa-amilaza: 1860 U | — |

35 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum, (ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U/g. | Kokoši nesnice | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki je bogata z neškrobnimi polisaharidi (zlasti betaglukanih in arabinoksilanih) z npr. več kakor 60 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U | — |

36 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), z najmanjšo aktivnost: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U/g. | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki je bogata z neškrobnimi polisaharidi (zlasti betaglukani in arabinoksilani) z npr. več kakor 40 % ječmena. | 30.9.1999 |

— | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U | — |

Kokoši nesnice | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki je bogata z neškrobnimi polisaharidi (zlasti betaglukanih in arabinoksilanih) z npr. več kakor 35 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U | — |

37 | Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3. 4.21.62 | Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus sbutilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,4-beta-ksilanaza: 2500 U/g, subtilizin: 800 U/g. | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza: 500-2500 U,subtilizin: 160-800 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 65 % pšenice. | 30.9.1999 |

Subtilizin: 160 U | — |

Purani | — | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 825 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza: 825-2500 U,subtilizin: 265-800 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 45 % pšenice. | 30.9.1999 |

Subtilizin: 265 U | — |

38 | Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3. 4.21.62 | Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus sbutilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,4-beta-ksilanaza: 5000 U/g, subtilizin: 500 U/g. | Pujski | Štiri mesece | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5000 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,4-beta-ksilanaza: 5000 U,subtilizin: 500 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 40 % pšenice. | 30.9.1999 |

Subtilizin: 500 U | — |

39 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U/g. | Prašiči za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki je bogata z neškrobnimi polisaharidi (zlasti betaglukani in arabinoksilani) in npr. vsebuje več kakor 65 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U | — |

40 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3. 4.21.62 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus sbutilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U/g, subtilizin: 800 U/g. | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30-100 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 90-300 U,subtilizin: 240-800 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 60 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 90 U | — |

Subtilizin: 240 U | — |

41 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-betaksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3. 4.21.62 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus sbutilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U/g, endo-1,4-beta-ksilanaza: 2500 U/g, subtilizin: 800 U/g. | Piščanci za pitanje | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25-100 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 625-2500 U,subtilizin: 200-800 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 30 % pšenice in 10 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 625 U | — |

Subtilizin: 200 U | — |

Kokoši nesnice | — | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U,endo-1,4-beta-ksilanaza: 2500 U,subtilizin: 800 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki npr. vsebuje več kakor 50 % pšenice in 25 % ječmena. | 30.9.1999 |

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2500 U | — |

Subtilizin: 800 U | — |

42 | Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo: v trdni obliki: 4000 U/g. Karakteristike odobrenega pripravka: endo-1,4-beta-ksilanaza: 1,99 % pšenica: 97,7 % kalcijev propionat: 0,3 % lecitin: 0,01 % | Pujski | Štiri mesece | 4000 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:4000 U.3.Za uporabo v krmni mešanici, ki je bogata z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani) in ki npr. vsebuje več kakor 60 % pšenice. | 30.9.1999 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Registracijska številka | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Najvišja starost | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje |

Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice |

13 | Enteroccocus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 | Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj: v obliki prahu in granulata:3,5 x 1010 CFU/g dodatkakot prevleka:2,0 x 1010 CFU/g dodatkav tekoči obliki:1 x 1010 CFU/g dodatka | Teleta | Šest mesecev | 1 × 109 | 1 × 1010 | V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. | 30.9.1999 |

piščanci za pitanje | — | 1 × 109 | 1 × 1010 | 1.V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.2.Uporaba je dovoljena v krmni mešanici, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: amprol, amprol-etopabat, arprinocid, dekokvinat, diklazuril, dinitolmid, halofuginon, lazalocid natrij, maduramicin amonij, metiklorpindol/metilbenzokvat, monenzin natrij, narazin, nikarbarin, robenidin, salinomicin natrij. | 30.9.1999 |

--------------------------------------------------