31999R1622Uradni list L 192 , 24/07/1999 str. 0033 - 0036


Uredba Komisije (ES) št. 1622/1999

z dne 23. julija 1999

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede programa za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trgov za predelano sadje in zelenjavo [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2199/97 [2], in zlasti člena 9(8) Uredbe,

(1) ker člen 9 Uredbe (ES) št. 2201/96 uvaja program za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig v zadnjih dveh mesecih zadevnih tržnih let teh proizvodov, ki vključuje ureditve za odobritev agencij za skladiščenje ter plačilo pomoči za skladiščenje in finančnega nadomestila tem agencijam; ker je treba določiti pogoje, ki jih morajo izpolnjevati agencije za skladiščenje zato, da bi jih odobrili, še zlasti glede korakov, ki jih je treba narediti za zagotovitev, da se proizvodi pravilno skladiščijo;

(2) ker je treba določiti zahteve glede kakovosti in predstavitve proizvodov, ponujenih za skladiščenje, tako da bo zagotovljeno skladiščenje pod optimalnimi pogoji in se prepreči, da bi postalo bolj privlačna možnost od prodaje na komercialnih trgih; ker je treba te nove zahteve uvesti ob izteku prehodnega obdobja za zagotovitev postopne prilagoditve proizvodnje; ker mora trajanje tega prehodnega obdobja upoštevati posebnosti vsakega sektorja;

(3) ker je treba, ob upoštevanju ureditev za plačilo pomoči za proizvodnjo rozin iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2201/96 in proizvodne pomoči za suhe fige iz člena 2 navedene uredbe, dostop do skladiščnih ureditev omejiti le na organizacije proizvajalcev, pri nepredelanih rozinah pa še na predelovalce, če trženje in/ali skladiščenje teh nepredelanih proizvodov prevzamejo organizacije proizvajalcev in predelovalci;

(4) ker je treba postopke za prodajo proizvodov, ki jih imajo agencije za skladiščenje, in njihovo uporabo opredeliti tako, da bodo zaščiteni finančni interesi Skupnosti, državam članicam pa naložena odgovornost za določanje tehničnih ureditev za prodajo;

(5) ker je treba določiti časovne razmike, v katerih se predložijo zahtevki za pomoč za skladiščenje in finančno nadomestilo; ker časovni razmiki enega meseca ustrezno upoštevajo interese agencij za skladiščenje, ne da bi po nepotrebnem povečevali upravno breme ureditev;

(6) ker določbe te uredbe nadomeščajo, tako da jih spreminjajo glede na spremembe v zakonodaji in pridobljene izkušnje, določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 626/85 z dne 12. marca 1985 o nakupu, prodaji in skladiščenju nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig s strani agencij za skladiščenje [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/97 [4] in z Uredbo Komisije (EGS) št. 627/85 z dne 12. marca 1985 o pomoči za skladiščenje in finančnem nadomestilu za nepredelane rozine in nepredelane suhe fige [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1922/95 [6]; ker te določbe tudi razveljavljajo določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 3263/81 z dne 16. novembra 1981 o določitvi pravil, ki urejajo prodajo suhih fig in rozin v lasti agencije za skladiščenje, na podlagi razpisa ali vnaprej določenih cen [7], Uredbe Komisije (EGS) št. 1325/84 z dne 14. maja 1984 o določitvi podrobnih pravil za določanje finančnega nadomestila za suhe fige in rozine za dano tržno leto [8], Uredbe Komisije (EGS) št. 1707/85 z dne 21. junija 1985 o prodaji nepredelanih suhih fig s strani agencij za skladiščenje za proizvodnjo alkohola [9], Uredbe Komisije (EGS) št. 3205/85 z dne 15. novembra 1995 o prodaji nepredelanih rozin za posebne uporabe prek javnega razpisa [10], Uredbe Komisije (EGS) št. 682/86 z dne 4. marca 1986 o prodaji nepredelanih rozin s strani agencij za skladiščenje za proizvodnjo nekaterih začimb [11], Uredbe Komisije (EGS) št. 3937/88 z dne 16. decembra 1988 o prodaji nepredelanih korint s strani agencij za skladiščenje za proizvodnjo rozin [12] in Uredbe Komisije (EGS) št. 913/89 z dne 10. aprila 1989 o prodaji nepredelanih rozin s strani agencij za skladiščenje za proizvodnjo alkohola [13]; ker je zgornje uredbe zato treba razveljaviti;

(7) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene člena 9 Uredbe (ES) št. 2201/96 države članice odobrijo agencije za skladiščenje, ki za to zaprosijo in ki:

(a) imajo ustrezne skladiščne zmogljivosti; pri nepredelanih rozinah morajo biti te zmogljivosti vsaj enake tistim, ki se zahtevajo v skladu s peto alineo člena 4(2)(a) in prvo alineo člena 4(2)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 1621/1999 [14] za vključitev v seznam iz člena 4(1) te uredbe;

(b) imajo tehnične in človeške vire, ki so potrebni za upravljanje proizvodov, kupljenih v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 2201/96;

(c) se pisno zavežejo, da bodo pri opravljanju svojega dela kakor agencije za skladiščenje ravnale po določbah Skupnosti in nacionalnih določbah. Takšne zaveze morajo še zlasti zajemati izpolnjevanje obveznosti, da se odkupljeni proizvodi skladiščijo v ločenih prostorih in da se računi zanje vodijo ločeno.

Člen 2

1. V skladu s členom 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2201/96 agencije za skladiščenje odkupijo:

- nepredelane rozine, ki se jim ponudijo vsako leto od 1. julija do 31. avgusta, do količine, določene v drugem pododstavku člena 9(1) te uredbe,

- nepredelane suhe fige, ki se jim ponudijo vsako leto od 1. junija do 31. julija,

in ki izvirajo iz tekočega tržnega leta.

2. Proizvodi se agencijam za skladiščenje dobavijo v plastičnih zabojih, ki jih je mogoče zložiti v skladovnice; vendar pa se začasno do konca tržnega leta 2001/02 nepredelane rozine lahko dobavljajo v ustreznih zabojnikih, nepredelane suhe fige pa se v takšnih zabojnikih lahko dostavljajo do konca tržnega leta 2003/04.

Dobavljeni proizvodi morajo:

- pri nepredelanih rozinah izpolnjevati minimalne zahteve, določene v prilogi k Uredbi (ES) št. 1621/1999,

- pri nepredelanih suhih figah izpolnjevati minimalne zahteve, določene v prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1573/1999 [15], in biti najmanjšega obsega:

- 180 sadežev na kilogram do konca tržnega leta 2003/04 in

- 150 sadežev na kilogram v tržnih letih, ki sledijo.

Člen 3

1. Med prodajalci in agencijami za skladiščenje se za vse proizvode, ki jih odkupijo agencije, sklenejo pogodbe. Prodajalci so predelovalci ali organizacije proizvajalcev, ki so bile odobrene ali začasno odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 2200/96.

Vendar pa so na prehodni podlagi prodajalci lahko tudi:

- pri nepredelanih suhih figah do konca tržnega leta 2001/02 pridelovalci, ki ne pripadajo organizacijam proizvajalcev,

- pri nepredelanih rozinah za tržno leto 1999/2000 oblike združenj proizvajalcev iz člena 13(2)(a) Uredbe (ES) št. 1621/1999.

Pogodbe se sklenejo vsaj dva tedna pred datumom dobave in še zlasti določajo:

(a) imena in naslove strank,

(b) približno količino nepredelanega suhega proizvoda, ki do dobavljen,

(c) naslov, na katerega bo proizvod dobavljen,

(d) datum dobave.

Agencije za skladiščenje nemudoma pošljejo kopije pogodb pristojnemu nacionalnemu organu. Dokazilo o pošiljki morajo shraniti.

2. Agencije za skladiščenje prevzamejo proizvode pred potekom roka, določenega v členu 2(1). Kadar se prodajalec in agencija za skladiščenje ne strinjata glede teže ali kakovosti proizvoda, se proizvod stehta v navzočnosti predstavnika pristojne nacionalne oblasti in v njegovi navzočnosti se vzame dodaten vzorec. Kadar proizvod ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti iz člena 2(2), se v zvezi s količinami, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, pogodba razveljavi; prodajalec povrne stroške agenciji za skladiščenje v skladu z nacionalnimi določbami.

3. Kadar je agencija za skladiščenje hkrati prodajalec, velja v odstavku 1 opredeljena pogodba za sklenjeno, potem ko je bil dokument, ki določa podrobnosti iz točk (b), (c) in (d) tega odstavka, poslan pristojni nacionalni oblasti; dokument je treba poslati vsaj dva tedna pred potekom roka, določenega v členu 2(1). Agencija v navzočnosti predstavnika pristojne nacionalne oblasti za skladiščenje opravi prevzem, vključno s tehtanjem in dejavnostmi nadzora kakovosti.

Člen 4

1. Proizvode v lasti agencij za skladiščenje da v prodajo pristojna oblast, ki je agencije priznala. Proizvodi se prodajo prek javnega razpisa ali stalnega javnega razpisa ob določeni najnižji ceni, kjer je to primerno, in v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) nepredelane suhe fige se prodajo za posebno industrijsko uporabo, ki se opredeli v obvestilu o javnem razpisu;

(b) nepredelane rozine se do konca februarja po odkupu prodajo za predelavo v rozine za končno porabo in po tem datumu za posebno industrijsko uporabo, ki se opredeli v obvestilu o javnem razpisu.

2. Posebne industrijske uporabe iz odstavka 1 vključujejo zlasti proizvodnjo pripravkov, ki se uporabljajo v živalski hrani in jih zajema tarifna oznaka KN 2309, nadomestkov pražene kave, ki jih zajema tarifna oznaka KN 210130, in alkohola, ki ga zajema tarifna oznaka KN 2208. Države članice lahko dovolijo prodajo za druge vrste industrijske uporabe, potem ko Komisijo obvestijo o poslovnih razlogih za svojo odločitev in o nadzornih določbah, ki zajemajo te druge vrste uporabe.

Člen 5

1. V desetih dneh po koncu obdobij iz člena 2(1) in za nepredelane rozine pred 10. marcem pošlje pristojni organ glede količin, ki ob koncu februarja niso bile prodane, Komisiji:

- podatke v zvezi s prevzetimi in še ne prodanimi količinami suhih proizvodov s podrobnostmi o agencijah za skladiščenje, v katerih lasti so proizvodi,

- analizo položaja glede možnosti prodaje, ob upoštevanju potrebe po ohranitvi ravnovesja na trgu, in predloge, ki se še posebej nanašajo na izbrano(-e) možnost(-i) prodaje, program količin, ki bodo dane v prodajo pri stalnih razpisih, ter najnižjo razpisno ceno, če je določena,

- kopijo obvestila o razpisu ali stalnega razpisa,

- kopijo nacionalnih določb v zvezi z razpisi v skladu s to uredbo. Takšne določbe še zlasti zajemajo:

(i) objavljanje obvestil o razpisih;

(ii) obveznosti, ki jih morajo prevzeti ponudniki;

(iii) zneske razpisnih in posebnih varščin, določenih v drugih pododstavkih člena 9(7) in (3) Uredbe (ES) št. 2201/96;

(iv) postopek odpiranja ponudb in imenovanja izbranih ponudnikov;

(v) pogoje, ki urejajo zadržanje in sprostitev varščin;

(vi) predpise, ki urejajo kupčev prevzem in plačilo nakupne cene;

(vii) preveritev spoštovanja posebne industrijske uporabe.

2. Pristojni organ nemudoma obvesti Komisijo in zadevno agencijo za skladiščenje o izidu razpisov in delnih razpisov.

V desetih dneh po koncu tržnega leta pošlje pristojni organ Komisiji poročilo o razmerah na trgu po prodaji skladiščenih količin, o kakršnih koli težavah, na katere so naleteli, o še vedno neprodanih količinah in na koncu o postopku za prodajo preostalih količin.

Člen 6

1. Agencije za skladiščenje vodijo natančno evidenco o gibanju proizvodov, ki prihajajo v skladišče in ki ga zapuščajo.

2. Nepredelane rozine, uskladiščene do konca februarja po prevzemu, se skladiščijo in obravnavajo tako, da ohranijo svoje prvotne fizične lastnosti in zdravstveno ustreznost.

3. Od začetka skladiščenja pri nepredelanih suhih figah in od 1. marca po prevzemu pri nepredelanih rozinah se proizvodi skladiščijo in obravnavajo kot proizvodi, namenjeni posebni industrijski uporabi.

4. Države članice določijo postopke skladiščenja in druge vrste ravnanja, ki se zahtevajo za skladiščenje.

Člen 7

1. Pomoč za skladiščenje iz člena 9(4) Uredbe (ES) št. 2201/96 se določi za dan skladiščenja. Dejansko trajanje skladiščenja vključuje tudi dan prihoda proizvoda v skladišče in dan njegovega odhoda iz skladišča.

2. Za nepredelane rozine iz istega tržnega leta se določita dve stopnji pomoči. Prva se uporablja za proizvode, uskladiščene do konca februarja po odkupu. Druga stopnja se uporablja za proizvode, uskladiščene po tem datumu, vendar ne po koncu najdaljšega obdobja skladiščenja, določenega v členu 9(4) Uredbe (ES) št. 2201/96. Pri določitvi druge stopnje pomoči se upoštevajo manj stroge zahteve glede skladiščenja, v skladu s členom 6(3) te uredbe uporabljene v obdobju, ki se začne 1. marca po prevzemu.

Člen 8

1. Zahtevke za pomoč za skladiščenje predložijo agencije za skladiščenje pristojni oblasti do petega dne v vsakem mesecu in se nanašajo na prejšnji mesec.

2. Še zlasti morajo vključevati:

- podrobnosti o količinah, za katere so vloženi zahtevki za pomoč, in število dni dejanskega skladiščenja,

- količino, ki je uskladiščena prvi in zadnji dan meseca, za katero so vloženi zahtevki za pomoč za skladiščenje, brez odbitka za kakršne koli naravne izgube.

Člen 9

1. Skupaj z zahtevki za pomoč za skladiščenje, kakor jih določa člen 8, predložijo agencije za skladiščenje pristojnemu organu zahtevke za finančno nadomestilo, kakor jih določa člen 9(5) Uredbe (ES) št. 2201/96, in sicer do petega dne v vsakem mesecu v zvezi s količinami, prodanimi v prejšnjem mesecu.

2. Zahtevki še zlasti vključujejo podatke o količinah, prodanih v zadevnem mesecu, razčlenjene po prodajni ceni. Zahtevki, ki se nanašajo na zadnjo prodajo količin, prevzetih v zvezi z določenim tržnim letom, vključujejo podatke o naravnih izgubah. Kadar ne presegajo 0,5 % povprečne uskladiščene količine na mesec, se takšne izgube obravnavajo kot prodane količine.

3. Finančno nadomestilo se izračuna v skladu s členom 9(5) Uredbe (ES) št. 2201/96.

Člen 10

1. Pristojna oblast države članice, ki je odobrila agencijo za skladiščenje, opravlja preverjanje na kraju samem na naslednji način:

(a) pri nepredelanih rozinah se od prevzema do konca februarja naslednjega leta opravijo preverjanja na vsaj 20 % uskladiščenih količin in vsaj enkrat pri vsaki agenciji za skladiščenje, da se zagotovi pravilno vodenje evidence, zajemajo pa tudi pogoje skladiščenja in kakovost uskladiščenih proizvodov;

(b) pri nepredelanih suhih figah se sistematična preverjanja opravljajo ob prevzemu, da se ugotovi, ali proizvod izpolnjuje najmanjše zahteve glede kakovosti;

(c) preverjanja se opravljajo na vsaj 10 % uskladiščenih količin zaradi preveritve podatkov, navedenih na zahtevkih za pomoč za skladiščenje in finančno nadomestilo.

2. Pristojni organ umakne odobritev, kadar katerikoli od pogojev za odobritev ni več izpolnjen; v zvezi s tekočim tržnim letom se ne plača nobena pomoč za skladiščenje ali finančno nadomestilo in treba je povrniti že plačane zneske s prištetimi obrestmi za čas, ki mine med plačilom in povrnitvijo.

Uporablja se obrestna mera, ki jo uporablja Evropski denarni inštitut za svoje transakcije v ekujih, objavljena v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti in veljavna na dan napačnega plačila s prištetimi tremi odstotnimi točkami.

Člen 11

Uredbe (EGS) št. 3263/81, (EGS) št. 1325/84, (EGS) št. 626/85, (EGS) št. 627/85, (EGS) št. 1707/85, (EGS) št. 3205/85, (EGS) št. 682/86, (EGS) št. 3937/88 in (EGS) št. 913/89 se razveljavijo.

Člen 12

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od tržnega leta 1999/2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

[2] UL L 303, 6.11.1997, str. 1.

[3] UL L 72, 13.3.1985, str. 7.

[4] UL L 196, 24.7.1997, str. 62.

[5] UL L 72, 13.3.1985, str. 17.

[6] UL L 185, 4.8.1995, str. 19.

[7] UL L 329, 17.11.1981, str. 8.

[8] UL L 129, 15.5.1984, str. 13.

[9] UL L 163, 22.6.1985, str. 38.

[10] UL L 303, 16.11.1985, str. 6.

[11] UL L 62, 5.3.1986, str. 8.

[12] UL L 348, 17.12.1988, str. 29.

[13] UL L 97, 11.4.1989, str. 5.

[14] UL L 192, 24.7.1999, str. 21.

[15] UL L 187, 20.7.1999, str. 27.

--------------------------------------------------