31999R1547

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 z 12. júla 1999 určujúce kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkach určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom zneníText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 185 , 17/07/1999 S. 0001 - 0033
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 280
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 247 - 279


Nariadenie komisie (ES) č. 1547/1999

z 12. júla 1999

určujúce kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkach určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom znení

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [1], naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 2408/98 [2], najmä na jeho článok 17 ods. 3,

po konzultácií s príslušnými štátmi určenia,

(1) keďže článok 1 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 vylučuje zo svojej pôsobnosti vykonávanie prepravy odpadov určených len na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v prílohe II toho istého nariadenia, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 98/368/ES [3], okrem iného s výnimkou článkov 17 ods. 1, 2 a 3;

(2) keďže v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 259/93 Komisia oznámila každému štátu, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie Rady OECD C(92) 39 v konečnom znení z 30. marca 1992 o kontrole pohybu odpadov určených na zhodnotenie cez hranice štátov, zoznam odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II uvedeného nariadenia; keďže Komisia žiadala o potvrdenie, že takéto odpady nepodliehajú v štáte určenia kontrole, alebo požiadala štáty, aby uviedli, či by mali takéto odpady podliehať kontrolným postupom, ktoré platia pre prílohu III alebo IV uvedeného nariadenia, alebo postupu, ktorý je ustanovený v článku 15 uvedeného nariadenia;

(3) keďže určité štáty naznačili, že by takéto odpady mali podliehať niektorému z týchto kontrolných postupov; keďže Komisia, konajúc v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 259/93, prijala rozhodnutie 94/575/ES z 20. júla 1994, ktorým sa určuje kontrolný postup podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, čo sa týka prepravy určitých odpadov do určitých štátov, ktoré nie sú členmi OECD [4];

(4) keďže niektoré štáty OECD ešte stále neuplatňujú rozhodnutie OECD C(92) 39 v konečnom znení, ale môžu ho v budúcnosti začať uplatňovať;

(5) keďže niektoré ďalšie tretie štáty taktiež naznačili, že by sa mal uplatňovať niektorý z kontrolných postupov, ktoré sú ustanovené v nariadení (EHS) č. 259/93;

(6) keďže Komisia oznámila požiadavky týchto tretích štátov výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [5], naposledy zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 96/350/ES [6];

(7) keďže v súlade s článkom 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 259/93, ak takéto odpady podliehajú kontrole v štáte určenia, alebo na žiadosť takéhoto štátu, musí vývoz takýchto odpadov do tohto štátu podliehať kontrole;

(8) keďže je potrebné aktualizovať a zhrnúť do jedného dokumentu všetky tieto vývozné opatrenia týkajúce sa vyššie uvedených štátov a v záujme jasnosti a právnej jednoznačnosti zostaviť zoznam tých kategórií odpadov, ktoré nepodliehajú kontrolným postupom; keďže je preto potrebné zrušiť rozhodnutie 94/575/ES;

(9) keďže, čo sa týka prepravy odpadov do štátov africko-karibsko-tichomorskej oblasti, článok 39 štvrtého dohovoru AKT-ES [7], ktorý bol v mene spoločenstva uzatvorený rozhodnutím Rady 93/98/EHS [8] a podpísaný 15. decembra 1989 v Lomé, zakazuje vývoz nebezpečných odpadov, ktoré sú uvedené v prílohách I a II Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, do týchto štátov; keďže okrem toho je možné určité položky takýchto odpadov nájsť v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93; keďže za týchto okolností a s cieľom splniť medzinárodné záväzky spoločenstva, je potrebné zabezpečiť, aby bolo jasné, že preprava takýchto druhov odpadov do štátov africko-karibsko-tichomorskej oblasti je zakázaná,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Kontrolný postup platný pre odpady uvedené v prílohe III nariadenia (EHS) č. 259/93 sa vzťahuje na vývozy odpadov do štátov uvedených v prílohe A tohto nariadenia v súvislosti s kategóriami odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93 a ktoré sú taktiež uvedené v prílohe A.

2. Kontrolný postup platný pre odpady uvedené v prílohe IV nariadenia (EHS) č. 259/93 sa vzťahuje na vývoz odpadov do štátov uvedených v prílohe B tohto nariadenia v súvislosti s kategóriami odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93 a ktoré sú taktiež uvedené v prílohe B.

3. Kontrolný postup ustanovený v článku 15 nariadenia (EHS) č. 259/93 sa vzťahuje na vývoz odpadov do štátov uvedených v prílohe C tohto nariadenia v súvislosti s kategóriami odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93 a ktoré sú taktiež uvedené v prílohe C.

4. Bez toho, aby boli dotknuté písm. b) až e) článku 1 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 259/93 alebo článok 11 toho istého nariadenia, sa žiadny kontrolný postup neuplatňuje na vývoz odpadov do štátov, ktoré sú uvedené v prílohe D tohto nariadenia v súvislosti s kategóriami odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93 a ktoré sú taktiež uvedené v prílohe D.

5. Akonáhle niektorý zo štátov OECD, ktoré sú uvedené v prílohe A, B a/alebo C a na ktoré sa v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nevzťahuje rozhodnutie C(92) 39 v konečnom znení, začne uplatňovať uvedené rozhodnutie OECD, toto nariadenie sa už na takýto štát nebude vzťahovať.

Článok 2

Ustanovenia článku 1 platia bez toho, aby boli dotknuté zákazy ustanovené v štvrtom dohovore AKT-ES, ktorý sa týka prepravy odpadov do štátov africko-karibsko-tichomorskej oblasti.

Článok 3

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 94/575/ES.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tridsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 1999

Za Komisiu

Leon Brittan

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 298,7.11. 1998, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 165, 10.6.1998, s. 20.

[4] Ú. v. ES L 220, 25.8.1994, s. 15.

[5] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.

[6] Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32.

[7] Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Táto príloha obsahuje zoznam štátov, do ktorých sa má preprava určitých kategórií odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II ("zelený" zoznam odpadov) nariadenia (EHS) č. 259/93, vykonávať v súlade s kontrolným postupom, ktorý sa vzťahuje na odpady uvedené v prílohe III ("žltý" zoznam odpadov) toho istého nariadenia. Ďalej obsahuje kategórie odpadov, ktoré obsahuje príloha II a na ktoré sa vzťahuje aj táto príloha.

BULHARSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[1]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

c) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 010 | 262011 | tvrdá zinková spájka |

GB 020 | | troska obsahujúca zinok: |

GB 021 | | — vrchná zinková troska z galvanizácie (> 90 % Zn) |

GB 022 | | — spodná zinková troska z galvanizácie (> 92 % Zn) |

GB 023 | | — troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn) |

GB 024 | | — zinková troska z galvanizácie ponorom (> 92 % Zn) |

GB 025 | | — zinkové peny a stery |

GB 030 | | hliníkové peny a stery |

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi, určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 060 | | opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platina,prechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

4. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 010 | 3915 | odpad, odrezky a úlomky plastov |

GH 011 | ex391510 | — polymérov etylénu |

GH 012 | ex391520 | — polymérov styrénu |

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

CYPRUS

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

MAĎARSKO [2]

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe B.

INDONÉZIA

V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[3]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 180 | ex810191 | volfrámový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | molybdénový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | tantalový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (s výnimkou tých druhov odpadov, ktoré sú uvedené v AA 190) [4] |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | bizmutový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | zirkónový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 310 | ex811230 | germániový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

JAMAJKA

1. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[5]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré sú uvedené v časti GD ("Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme").

4. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

6. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov")

7. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GJ ("Textilný odpad").

8. Všetky druhy odpadov, ktoré sú uvedené v časti GL ("Neupravený odpad z korku a dreva").

MACAO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

POĽSKO [6]

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SINGAPUR

V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[7]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 020 | ex711220 | — s obsahom platiny (výraz "platina" zahrňuje platinu, irídium, ródium a ruténium |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | molybdénový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | zirkónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

| ex811291 | odpad a šrot z: |

GA 350 | | nióbu |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej ocele) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [8] |

3. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 020 | ex251400 | odpady z bridlíc, či už nahrubo opracované alebo nie, upravené rezaním alebo iným spôsobom |

THAJSKO:

V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[9]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

| ex811291 | odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 360 | | — rénia |

GA 370 | | — gália |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

GA 420 | ex280530 | odpady a šrot z kovov vzácnych zemín |

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov").

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 050 | | opotrebované tekuté katalytické krakovacie katalyzátory (FCC) (napr.: oxid hliníka, zeolity) |

GC 060 | | opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platina,prechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [10] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

GD 050 | ex252910 | živcový odpad |

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

6. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

7. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vzniknutá pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 090 | | síra v tuhom skupenstve |

GG 110 | ex262100 | neutralizovaný červený kal z výroby hliníka |

GG 140 | | rozbitý betón |

8. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

9. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy")

10. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 020 | | odpadová slama |

GO 030 | | deaktivované mycélium húb z výroby penicilínu používané ako krmivo pre zvieratá |

TUNISKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[11]

forme"

)

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890800 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

5. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 070 | ex530490 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál) zo sisalu a iných textilných vlákien z rastlín rodu Agave |

GJ 111 | 550510 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaný materiál) z umelých vlákien zo syntetických vlákien |

6. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy").

7. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 130 | | odpad z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú vnútroštátne a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú a živočíšnu spotrebu |

[1] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[2] Aj keď je tento štát členom OECD, neuplatňuje rozhodnutie Rady OECD C(92) 39 v konečnom znení. Keď tento štát začne uplatňovať rozhodnutie C(92) 39 v konečnom znení, toto nariadenie sa na neho už nebude vzťahovať.

[3] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[4] Pozri prílohu III rozhodnutia 98/368/ES (Ú. v. ES L 165, 10.6.1998, s. 20).

[5] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[6] Aj keď je tento štát členom OECD, neuplatňuje rozhodnutie Rady OECD C(92) 39 v konečnom znení. Keď tento štát začne uplatňovať rozhodnutie C(92) 39 v konečnom znení, toto nariadenie sa na neho už nebude vzťahovať.

[7] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[8] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[9] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[10] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[11] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Táto príloha obsahuje zoznam štátov, do ktorých sa má preprava určitých kategórií odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II ("zelený" zoznam odpadov) nariadenia (EHS) č. 259/93, vykonávať v súlade s kontrolným postupom, ktorý sa vzťahuje na odpady uvedené v prílohe IV ("červený" zoznam odpadov) toho istého nariadenia. Ďalej sú tu uvedené kategórie odpadov, ktoré obsahuje príloha II a na ktoré sa vzťahuje aj táto príloha.

ARGENTÍNA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

BOSNA A HERCEGOVINA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

BRAZÍLIA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[1]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 180 | ex810191 | volfrámový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | molybdénový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | tantalový odpad a šrot |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | bizmutový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | zirkónový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 310 | ex811230 | germániový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

ex811291 | odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 360 | | — rénia |

GA 370 | | — gália |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

GA 420 | ex280530 | odpady a šrot z kovov vzácnych zemín |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej ocele) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [2] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

GD 050 | ex252910 | živcový odpad |

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 100 | | vápenec z výroby kyanidu vápenatého (majúci pH menej ako 9) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 013 | ex391530 | odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | odpad, odrezky a úlomky plastov živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad: močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 050 | ex530290 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál) z konope (Cannabis sativa L.) |

8. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

9. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 040 | | odpadový fotografický filmový podklad a fotografické filmy neobsahujúce striebro |

GO 050 | | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |

ČÍNA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

KOLUMBIA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II, s výnimkou:

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[3]

forme)"

Všetky druhy odpadu a šrotu neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z medi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníka |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot zo zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolfrámu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdénu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantálu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z horčíka (s výnimkou odpadov, ktoré patria do AA 190) |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z bizmutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titánu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot zo zirkónia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimónu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z mangánu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berýlia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chrómu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germánia |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanádu |

ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 360 | | — rhénia |

GA 370 | | — gállia |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot zo selénu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z telúru |

GA 420 | ex280530 | Odpad a šrot zo vzácnych zemín |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [4] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

GD 050 | ex252910 | živcový odpad |

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 100 | | vápenec z výroby kyanidu vápenatého (majúci pH menej ako 9) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 013 | ex391530 | odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | odpad, odrezky a úlomky plastov živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad:močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 050 | ex530290 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál) z konope (Cannabis sativa L.) |

8. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

9. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 040 | | odpadový fotografický filmový podklad a fotografické filmy neobsahujúce striebro |

GO 050 | | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |

KUBA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[5]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

GA 420 | ex280530 | odpady a šrot z kovov vzácnych zemín |

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GC ("Ostatné odpady obsahujúce kovy").

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

6. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GG ("Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály").

7. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

8. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GN ("Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží").

9. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GO ("Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály").

ESTÓNSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[6]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

GA 420 | ex280530 | odpady a šrot z kovov vzácnych zemín |

2 V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 040 | | autovraky, ktoré sú pozbavené tekutín |

GC 050 | | opotrebované tekuté katalytické krakovacie katalyzátory (FCC) (napr.: oxid hliníka, zeolity) |

GC 060 | | opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platina,prechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [7] |

3. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 010 | | čiastočne rafinovaný síran vápenatý vzniknutí pri odsírovaní spalín |

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 050 | | anódy z ropného koksu alebo bitúmenu |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu a z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 090 | | síra v tuhom skupenstve |

GG 110 | ex262100 | neutralizovaný červený kal z výroby hliníka |

GG 120 | | chloridy sodíka, draslíka a vápnika |

4. V časti GH ("Tuhé odpady z plastov")

a) Odpad, odrezky a úlomky plastov z:

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad:močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

5. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

GUINEA

V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GUINEA-BISSAU

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

MAĎARSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[8]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 050 | | opotrebované tekuté katalytické krakovacie katalyzátory (FCC) (napr.: oxid hliníka, zeolity) |

GC 060 | | opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platina,prechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

3. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu a z výroby vitamínov |

GG 110 | ex262100 | neutralizovaný červený kal z výroby hliníka |

4. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 015 | ex391590 | odpad, odrezky a úlomky plastov zo: živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad:močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

5. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 090 | 1522 | degras; zvyšky vznikajúce pri spracovaní mastných látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |

GM 100 | 050690 | odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

GM 110 | ex051191 | odpad z rýb |

6. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 030 | ex050590 | odpad z koží a ostatných častí vtákov, s perím alebo páperím, odpad z peria a časti peria (s alebo bez orezaných okrajov) a páperia, upravený iba čistením, dezinfekciou alebo ošetrený na skladovanie |

INDIA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[9]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 010 | 262011 | tvrdá zinková spájka |

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH (

"Tuhé odpady z plastov"

),

s výnimkou

GH 014 | ex391590 | polymerizované alebo kopolyméry (polyetylén teraftalát) |

4. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 130 | ex6310 | použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 132 | ex631090 | ostatné |

INDONÉZIA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe A alebo v prílohe D.

JAMAJKA

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GC ("Ostatné odpady obsahujúce kovy").

2. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GG ("Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

4. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GK ("Odpady z gumy").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GM ("Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle").

6. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GN ("Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží").

7. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GO ("Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály").

LITVA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[10]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | volfrámový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | tantalový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (okrem druhov odpadov uvedených v AA 190 [11] |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 040 | | Autovraky, ktoré sú pozbavené tekutín |

GC 050 | | opotrebované tekuté katalytické krakovacie katalyzátory (FCC) (napr.: oxid hliníka, zeolity) |

GC 060 | | opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platina,prechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [12] |

3. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

GD 050 | ex252910 | živcový odpad |

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

4. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 010 | | čiastočne rafinovaný síran vápenatý vzniknutí pri odsírovaní spalín |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 050 | | anódy z ropného koksu alebo bitúmenu |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu a z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 090 | | síra v tuhom skupenstve |

GG 120 | | chloridy sodíka, draslíka a vápnika |

GG 140 | | rozbitý betón |

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH (

"Tuhé odpady z plastov"

),

s výnimkou

GH 011 | ex391510 | polyméry etylénu |

6. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GK ("Odpady z gumy").

7. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 040 | | odpadový fotografický filmový podklad a fotografické filmy neobsahujúce striebro |

MADAGASKAR

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

MALAJZIA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

MALTA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

MAURÍCIUS

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

NIGÉRIA

Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH ("Tuhé odpady z plastov").

RUSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[13]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 180 | ex810191 | volfrámový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | molybdénový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | tantalový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (okrem druhov odpadov uvedených v AA 190 [14] |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | bizmutový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | zirkónový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

GA 310 | ex811230 | germániový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | vanádiový odpad a šrot |

ex811291 | odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 400 | ex280490 | selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | telúriový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 010 | 262011 | tvrdá zinková spájka |

GB 025 | — zinkové peny a stery |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890800 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri činnosti, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [15] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 020 | ex251400 | odpady z bridlíc, či už nahrubo opracované alebo nie, upravené rezaním alebo iným spôsobom |

GD 030 | 252530 | odpad zo sľudy |

GD 070 | ex281122 | kremenný odpad v pevnej forme okrem kremeňa používaného v zlievárňach |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu a z výroby vitamínov |

GG 110 | ex262100 | neutralizovaný červený kal z výroby hliníka |

6. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH ("Tuhé odpady z plastov").

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 110 | 5505 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaný materiál) z umelých vlákien |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 112 | 550520 | — z umelých vlákien |

8. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GK ("Odpady z gumy").

9. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 090 | 1522 | degras; zvyšky vznikajúce pri spracovaní mastných látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |

GM 100 | 050690 | odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

GM 110 | ex051191 | odpad z rýb |

10. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 010 | ex050200 | odpad zo štetín a srsti z ošípaných alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |

GN 020 | ex050300 | odpad z konskej srsti či už upravenej alebo nie ako vrstva s alebo bez podporného materiálu |

GN 030 | ex050590 | odpad z koží a ostatných častí vtákov, s perím alebo páperím, odpad z peria a časti peria (s alebo bez orezaných okrajov) a páperia, upravený iba čistením, dezinfekciou alebo ošetrený na skladovanie |

11. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 010 | ex0501 | odpad z ľudských vlasov |

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

1. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 131 | ex631010 | — triedené |

GJ 132 | ex631090 | — ostatné |

SINGAPUR

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[16]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

2. V časti GH ("Tuhé odpady z plastov")

Odpad, odrezky a úlomky plastov z:

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

SLOVENSKO

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

TOGO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

TRINIDAD A TOBAGO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

UKRAJINA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

ZAMBIA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe D.

[1] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[2] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[3] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[4] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[5] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[6] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[7] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[8] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[9] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[10] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[11] Príloha III rozhodnutia 98/368/ES.

[12] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[13] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[14] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[15] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[16] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Táto príloha obsahuje zoznam štátov, do ktorých sa má preprava určitých kategórií odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II ("zelený" zoznam odpadov) nariadenia (EHS) č. 259/93, vykonávať v súlade s kontrolným postupom ustanoveným v článku 15 toho istého nariadenia. Ďalej sú tu uvedené kategórie odpadov, ktoré obsahuje príloha II a na ktoré sa vzťahuje aj táto príloha.

BIELORUSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

LOTYŠSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

FILIPÍNY

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[1]

forme"

).

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 010 | 262011 | tvrdá zinková spájka |

GB 020 | | troska obsahujúca zinok |

GB 021 | | — vrchná zinková troska z galvanizácie (> 90 % Zn) |

GB 022 | | — spodná zinková troska z galvanizácie (> 92 % Zn) |

GB 023 | | — troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn) |

GB 024 | | — zinková troska z galvanizácie ponorom (>92 % Zn) |

GB 025 | | — zinkové peny a stery |

GB 030 | | hliníkové peny a stery |

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

GB 050 | ex262090 | tantal obsahujúce cínové trosky s obsahom menším ako 0,5 % cínu |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 020 | | elektronický odpad (napr.: dosky elektronických obvodov, elektronické súčiastky, drôt, atď.) a vrátené elektronické súčiastky vhodné pre spracovanie základných a drahých kovov |

4. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH ("Tuhé odpady z plastov")

RUMUNSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

TAIWAN

V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[2]

forme)"

Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | kadmiový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

URUGUAJ

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

[1] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[2] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

Táto príloha obsahuje zoznam štátov, ktoré budú akceptovať zásielky určitých kategórií odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II ("zelený" zoznam odpadov) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, z ES bez toho, aby vyžadovali niektorý z kontrolných postupov uvedených v nariadení. Preprava týchto druhov odpadov do uvedených štátov môže pokračovať za rovnakých podmienok, aké platia pre bežné obchodné transakcie. Ďalej sú tu uvedené kategórie odpadov, ktoré obsahuje príloha II a na ktoré sa vzťahuje aj táto príloha.

ALBÁNSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[1]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

4. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

6. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 020 | 5103 | odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti, |

GJ 030 | 5202 | — bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatné |

ANGOLA

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[2]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy").

BENIN

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

BRAZÍLIA

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme")

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (okrem uvedených v AA 190. [3] |

BULHARSKO

Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

BURKINA FASO

Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[4]

forme"

).

KAMERUN

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[5]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | s obsahom zlata |

GA 020 | ex711220 | s obsahom platiny (výraz "platina" zahrňuje platinu, irídium, ródium a ruténium |

GA 030 | ex711290 | s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

(c) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 720400 | medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (okrem druhov odpadov uvedených v AA 190) [6] |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 050 | ex262090 | tantal obsahujúce cínové trosky s obsahom menším ako 0,5 % cínu |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890800 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 040 | | autovraky, ktoré sú pozbavené tekutín |

4. V časti GE (

"Odpad zo skla v nedisperznej forme"

)

GE 010 | ex700100 | drvené sklo a sklené črepy okrem skla z obrazoviek a ostatného aktivovaného skla |

5. V časti GF (

"Keramický odpad v nedisperznej forme"

)

GF 010 | odpad z keramických výrobkov, ktoré boli po vytvarovaní vypálené, vrátane keramických nádob (pred alebo po použití) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 010 | 3915 | odpad, odrezky a úlomky plastov |

GH 011 | ex391510 | — polymérov etylénu |

GH 012 | ex391520 | — polymérov styrénu |

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

7. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

8. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpad z priadze a trhaný materiál) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný a nečesaný |

GJ 012 | 500390 | — iný |

GJ 020 | 5103 | odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti, |

GJ 030 | 5202 | bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

GJ 033 | 520299 | — iné |

GJ 090 | ex530529 | kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu priadze a trhaného materiálu) abaky (Manilské konope alebo Musa textilis Nee) |

GJ 110 | 5505 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaný materiál) z umelých vlákien |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 112 | 550520 | — z umelých vlákien |

GJ 120 | ex630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 131 | ex631010 | — triedené |

GJ 132 | ex631090 | — ostatné |

9. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

10. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GL ("Neupravený odpad z korku a dreva").

11. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 080 | ex2308 | sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme tabliet, ako sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

ČAD

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

CHILE

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

ČÍNA

Povinná predbežná kontrola (CCIC) (Čínskou národnou spoločnosťou pre kontrolu dovozu a vývozu) pred samotnou prepravou odpadu

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[7]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 140 | 762000 | hliníkový odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | tantalový odpad a šrot |

V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 010 | | elektrické zariadenia obsahujúce iba kovy alebo ich zlúčeniny |

GC 020 | | elektronický odpad (napr.: dosky elektronických obvodov, elektronické súčiastky, drôt, atď.) a vrátené elektronické súčiastky vhodné pre spracovanie základných a drahých kovov |

GC 030 | ex890800 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [8] |

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 033 | 520299 | — ostatné |

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GL ("Neupravený odpad z korku a dreva").

6. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 100 | 050690 | odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

KOMORY

V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

KONGO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

CHORVÁTSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

KUBA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe B.

CYPRUS

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[9]

forme)"

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 020 | ex711220 | — s obsahom platiny (výraz "platina" zahrňuje platinu, irídium, ródium a ruténium |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

c) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

2. V časti GK (

"Odpady z gumy"

):

GK 010 | 400400 | odpad, odrezky a zvyšky gumy (nie tvrdenej) a granule z gumy |

3. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 080 | ex2308 | sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme paliet, ako sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

GM 100 | 050690 | odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

GM 110 | ex051191 | odpad z rýb |

EGYPT

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[10]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

ESTÓNSKO

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe B.

GAMBIA

V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GRUZÍNSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

GRENADA

V časti GK ("Odpady z gumy")

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

HONGKONG

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

INDIA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe B.

INDONÉZIA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[11]

forme)"

Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

3. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpad z priadze a trhaný materiál) |

GJ 012 | 500390 | — iný |

GJ 020 | 5103 | odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny alebo zo spracovanej zvieracej srsti |

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 030 | 5202 | — bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

IZRAEL

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

JORDÁNSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

KEŇA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

KUVAJT

V časti GH ("Tuhé odpady z plastov")

Odpad, odrezky a úlomky z:

GH 011 | ex391510 | — polymérov etylénu |

LIBANON

V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

LICHTENŠTAJNSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

LITVA

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe B.

MADAGASKAR

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[12]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | bizmutový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890800 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) okrem trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali vnútroštátne i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [13] |

3. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 020 | ex251400 | odpady z bridlíc, či už nahrubo opracované alebo nie, upravené rezaním alebo iným spôsobom |

4. V časti GE (

"Odpad zo skla v nedisperznej forme"

):

GE 010 | ex700100 | drvené sklo a sklené črepy okrem skla z obrazoviek a ostatného aktivovaného skla |

5. V časti GF (

"Keramický odpad v nedisperznej forme"

)

GF 020 | ex811300 | cementový odpad a črepy (kovokeramické súčiastky) |

6. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 100 | vápenec z výroby kyanidu vápenatého (s pH menej ako 9) |

GG 130 | karborundum (karbid kremíku) |

7. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 014 | ex391590 | plastový odpad, odrezky a črepy: polymerizované alebo kopolyméry napríklad:polypropylénpolypropylén tereftalátkopolymér akrylonitrilukopolymér butadiénukopolymér styrénupolyamidypolybutylén tereftalátpolykarbonátyakrylické polyméryparafíny (C10-C13)polyuretán (neobsahujúci chlórfluórokarbóny)polysiloxany (silikóny)polymetyl metakrylátpolyvinyl alkoholpolyvinyl butyralpolyvinyl acetátpolyméry fluórovaného etylénu (Teflón, PTFE) |

GH 015 | ex391590 | odpad, odrezky a úlomky plastov živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad: močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

8. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov")

9. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti, |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

GJ 040 | 530130 | ľanová kúdeľ a odpad |

GJ 050 | ex530290 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál) z konope (Cannabis sativa L.) |

GJ 110 | 5505 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaný materiál) z umelých vlákien |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 112 | 550520 | — z umelých vlákien |

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 131 | ex631010 | — triedené |

GJ 132 | ex631090 | — ostatné |

10. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

MALAWI

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[14]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

MALAJZIA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[15]

forme"

)

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

2. Vyžaduje sa povinná predbežná zásielka odpadu, pre potreby kontroly:

Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

MALI

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II, s výnimkou:

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[16]

forme)"

Všetky druhy odpadu a šrotu neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z medi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníka |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot zo zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolfrámu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdénu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantálu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z horčíka (s výnimkou odpadov, ktoré patria do AA 190) |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z bizmutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titánu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot z zirkónia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimónu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z mangánu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berýlia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chrómu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germánia |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanádu |

ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 360 | | — rhénia |

GA 370 | | — gállia |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot z selénu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z telúru |

GA 420 | ex280530 | Odpad a šrot z vzácnych zemín |

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GN ("Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží").

MAURITÁNIA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

MONAKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

HOLANDSKÉ ANTILY

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

NIGER

1. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

2. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

PAKISTAN

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[17]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GC ("Ostatné odpady obsahujúce kovy").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GD ("Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme").

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

6. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

7. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GG ("Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály").

8. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

9. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

10. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

11. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 010 | 400400 | odpad, odrezky a zvyšky gumy (nie tvrdenej) a granule z gumy |

GK 030 | ex401700 | odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

12. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GL ("Neupravený odpad z korku a dreva").

13. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 080 | ex2308 | sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme paliet, ako sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

GM 090 | 1522 | degras; zvyšky vznikajúce pri spracovaní mastných látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |

GM 100 | 050690 | odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

GM 110 | ex051191 | odpad z rýb |

GM 120 | 180200 | škrupiny z kokosových orechov, šupky, kôra a iný kokosový odpad |

GM 130 | | odpad z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú vnútroštátne a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú a živočíšnu spotrebu |

14. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 020 | ex050300 | odpad zo zľahnutej alebo nezľahnutej konskej srsti s alebo bez podporného materiálu |

GN 030 | ex050590 | odpad z koží a ostatných častí vtákov, s perím alebo páperím, odpad z peria a časti peria (s alebo bez orezaných okrajov) a páperia, upravený iba čistením, dezinfekciou alebo ošetrený na skladovanie |

GN 040 | ex411000 | odrezky a ostatný odpad z kože alebo pozostávajúci z kože, nevhodný na výrobu kožených výrobkov, okrem kožiarskych kalov |

15. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GO ("Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály").

PARAGUAJ

1. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov")

2. V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 010 | 5003 | Hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

GH 011 | 500310 | — nemykaný a nečesaný |

GJ 030 | 5202 | Bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

3. V časti GL (

"Neupravený odpad z korku a dreva"

)

GL 020 | 450190 | odpad z korku, drvený, granulovaný alebo mletý korok |

FILIPÍNY

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe C.

RWANDA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SAN MARINO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

1. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 111 | 550510 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaný materiál), z umelých vlákien zo syntetických vlákien |

2. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

SIERRA LEONE

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SINGAPUR

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[18]

forme)"

Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

SLOVENSKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[19]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

2. V časti GE (

"Odpad zo skla v nedisperznej forme"

)

GE 010 | ex700100 | drvené sklo a sklené črepy okrem skla z obrazoviek a ostatného aktivovaného skla |

GE 020 | | odpad zo sklených vlákien |

3. V časti GI (

"Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov"

)

GI 011 | 470710 | — z nebieleného sulfátového papiera alebo lepenky alebo z vlnitého papiera alebo lepenky |

GI 012 | 470720 | — z ostatného papiera alebo lepenky, vyrobených najmä z bielenej buničiny, nefarbenej |

GI 013 | 470730 | — z papiera alebo lepenky, vyrobených najmä z drevoviny (napríklad noviny, časopisy a podobné tlačoviny) |

SLOVINSKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

JUŽNÁ AFRIKA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SRI LANKA

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

SURINAM

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II.

TAIWAN

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe C.

TANZÁNIA

V časti GJ ("Textilný odpad")

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

THAJSKO

Všetky druhy uvedené v prílohe II s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe A.

TUNISKO

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[20]

forme)"

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | hliníkový odpad a šrot |

2. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpad z priadze a trhaný materiál) |

GJ 012 | 500390 | — iný |

GJ 020 | 5103 | odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu |

GJ 030 | 5202 | — bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál |

GJ 060 | ex530390 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaný materiál) z juty a iných textilných lykových vlákien (okrem ľanu, konope a rastliny Boehmeria nivea Gaudich) |

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

3. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 080 | ex2308 | sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme paliet, ako sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

4. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 010 | ex050200 | odpad zo štetín a srsti z ošípaných alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |

GN 020 | ex050300 | odpad zo zľahnutej alebo nezľahnutej konskej srsti s alebo bez podporného materiálu |

GN 040 | ex411000 | odrezky a ostatný odpad z kože alebo pozostávajúci z kože, nevhodný na výrobu kožených výrobkov, okrem kožiarskych kalov |

UGANDA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[21]

forme"

)

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

2. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

ZAMBIA

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[22]

forme"

).

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy").

[1] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[2] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[3] Pozri prílohu III rozhodnutia 98/368/ES (Ú. v. ES L 165, 10.6.1998, s. 20).

[4] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[5] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[6] Pozri prílohu III rozhodnutia 98/368/ES (Ú. v. ES L 165, 10. 6. 1998, s. 20).

[7] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[8] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[9] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[10] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[11] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[12] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[13] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[14] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[15] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[16] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[17] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[18] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[19] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[20] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[21] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[22] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

--------------------------------------------------