31999R1529Official Journal L 178 , 14/07/1999 P. 0010 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 1529/1999

z dne 13. julija 1999

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1999 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1372/2002 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

(1) ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

(2) ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

(3) ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, priloženi k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

(4) ker je primerno, da se imetnik, ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost, v skladu z določbami člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], lahko še naprej, in sicer za obdobje 60 dni, sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi in ki niso več v skladu s to uredbo;

(5) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost se je v skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 za obdobje 60 dni mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče carinske informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi in ki niso več v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 1999

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

PRILOGA

Poimenovanje Uvrstitev (oznaka KN) Utemeljitev

(1) (2) (3)

1. Večbarvno oblačilo iz žametu podobne pletenine iz umetnih ali sintetičnih vlaken (80 % viskoza, 20 % poliester) z več kot 10 zankami na centimeter v vsaki smeri, šteto na kosu blaga, ki meri najmanj 10 cm [pic]10 cm. 6106 20 00 Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opombi 4 in 9 k Poglavju 61 in besedilo oznak KN 6106 in 6106 20 00.

Oblačilo je oprijetega kroja in pokriva zgornji del telesa, sega pa nižje od pasu. Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifni številki 6106.

Oblačilo ima dolge rokave, oprijet vratni izrez z ovratnikom, spredaj je odprto po vsej dolžini, zapira se z gumbi z desne na levo, na prsih ima našit žep in na spodnjem delu približno 8 cm dolga stranska razporka. Spodnji del oblačila in robovi rokavov so zarobljeni.

(srajčna bluza)

(Glej fotografijo št. 584) *

2. Enobarvno pleteno oblačilo (70 % akril, 30 % poliester) z dolgimi rokavi, za pokrivanje zgornjega dela telesa, ravnega kroja, ki sega nižje od pasu (66 cm). 6110 30 99 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 9 k Poglavju 61 in besedilo oznak KN 6110, 6110 30 in 6110 30 99.

Ima okrogel vratni izrez brez odprtine. Vratni izrez je obrobljen s trakom. Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature v zvezi s tarifno številko 6110.

(oblačilo, podobno puloverju) Ob upoštevanju njegovega kroja, splošnega videza in vrste blaga, iz katerega je izdelano, se to oblačilo uvrsti kot izdelek, podoben puloverju

(Glej fotografijo št. 590) *

3. Naprava za nošenje, izdelana iz aluminijaste cevi in sešitih kosov pletenega in tkanega materiala (sintetična vlakna), sestavljena iz sedeža za otroka s podlogo na strani in v višini glave, naslonom in nosilnimi trakovi ter spodaj prostora za shranjevanje majhnih predmetov. 6307 90 99 Uvrstitev določajo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 7(e) k Oddelku XI, opomba 1 k Poglavju 63, opomba 2 k Poglavju 94 in oznake KN 6307, 6307 90 in 6307 90 99.

Površina sedeža (skupaj z naslonom), vdelana kapuca in majhen žepu podoben prostor pod sedežem ter nosilni, privezovalni in drugi trakovi so izdelani iz tekstilnega materiala. Izdelek nima značilnosti vreče in podobnih posod iz tarifne številke 4202, namenjen je za prenašanje otrok.

Glej tudi Pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema v zvezi s tarifno številko 6307

(Drugi zgotovljeni tekstilni izdelki iz tkanega materiala - sedež za nošenje otrok)

[INSERT PICTURES 584 and 590 FROM ORIGINAL, OJ p. 12]

* Slika je zgolj informativna.

[1] UL

L 256, 7 9.1987, str. 1.

[2] UL L 162, 26.6.1999, str. 46.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.