31999R1420

Nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD

Úradný vestník L 166 , 01/07/1999 S. 0006 - 0028
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 04 S. 184 - 206


Nariadenie rady (ES) č. 1420/1999

z 29. apríla 1999

ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 113 a 130s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže článok 1 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [4] vylučuje z pôsobnosti uvedeného nariadenia vykonávanie prepravy odpadov určených len na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v prílohe II toho istého nariadenia, s výnimkou, okrem iného , ustanovení článkov 17 ods. 1, 2 a 3;

(2) keďže v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 259/93 Komisia oznámila každému štátu, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie Rady OECD z 30. marca 1992 o kontrole pohybu odpadov určených na zhodnotenie cez hranice štátov, zoznam odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II uvedeného nariadenia a požiadala o potvrdenie, že takéto odpady nepodliehajú v štáte určenia kontrole, alebo požiadala štáty, aby uviedli, či by mali takéto odpady podliehať kontrolným postupom, ktoré platia pre odpady uvedené v prílohe III alebo IV uvedeného nariadenia, alebo postupu, ktorý je ustanovený v článku 15 uvedeného nariadenia;

(3) keďže niektoré štáty naznačili, že tieto odpady by mali podliehať jednému alebo viacerým z týchto kontrolných postupov a dňa 20. júla 1994 Komisia, v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 3 uvedeného nariadenia, prijala rozhodnutie 94/575/ES [5], ktoré určuje príslušné kontrolné postupy;

(4) keďže druhý pododsek článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 259/93 ustanovuje, že ak Komisia takéto potvrdenie nedostane, sama predloží Rade príslušné návrhy; keďže je preto potrebné zaviesť na úrovni spoločenstva systém, ktorý by reguloval obchod s takýmito odpadmi zo spoločenstva tým, že sa zavedú vhodné spoločné pravidlá a postupy pre vývoz takýchto odpadov;

(5) keďže v prípade krajín, ktoré odpovedali, že si neželajú prijímať niektoré alebo všetky druhy odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II uvedeného nariadenia, ich vôľa sa musí rešpektovať, a preto tieto druhy odpadov nie je možné do týchto krajín vyvážať;

(6) keďže v prípade krajín, ktoré neodpovedali, mlčanie nemôže byť považované za tichý súhlas a preto je vhodné prijať podobné regulačné opatrenia, s cieľom umožniť týmto štátom zhodnotiť každú zásielku individuálne;

(7) keďže v prípade krajín, ktoré odpovedali, že si neželajú prijímať niektoré alebo všetky druhy odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II alebo krajín, ktoré neodpovedali, existuje možnosť, že zmenia svoje stanovisko alebo odpovedia neskôr a preto musí v rámci postupu prijímania opatrení existovať mechanizmus, ako toto nariadenie zmeniť;

(8) keďže Komisia podľa možnosti čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do1. júla 1998, posúdi a zmení a doplní prílohu V nariadenia (EHS) č. 259/93, berúc do úvahy tie odpady, ktoré figurujú na zozname odpadov prijatom v súlade s článkom 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [6], ako aj všetky ďalšie zoznamy odpadov, ktoré sú v zmysle Bazilejského dohovoru charakterizované ako nebezpečné, a podľa toho upraví nariadenie (EHS) č. 259/93;

(9) keďže Komisia by mala pravidelne poskytovať informácie o zmenách v prílohách A a B štátom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

(10) keďže pokiaľ ide o zásielky odpadov do krajín africko-karibsko-pacifickej oblasti, článok 39 Štvrtého dohovoru AKT-ES zakazuje vývoz všetkých odpadov uvedených v prílohách I a II Bazilejského dohovoru; keďže s výnimkou toho je určité položky takýchto odpadov možné nájsť v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93; keďže za týchto okolností a s cieľom rešpektovať medzinárodné záväzky spoločenstva, musí byť preprava týchto druhov odpadov do krajín africko-karibsko-pacifickej oblasti zakázaná;

(11) keďže sa musí jasne stanoviť, že na tieto položky sa toto nariadenie nevzťahuje;

(12) keďže opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mala Komisia pravidelne prehodnocovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zakazuje sa vývoz odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93 a ktoré sú uvedené v prílohe A tohto nariadenia do krajín, ktoré sú uvedené v tejto prílohe A.

Článok 2

Kontrolný postup ustanovený v článku 15 nariadenia (EHS) č. 259/93 sa vzťahuje aj na vývoz odpadov do krajín uvedených v prílohe B tohto nariadenia v súvislosti s tými kategóriami odpadov, ktoré sú určené len na zhodnotenie a ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (EHS) č. 259/93.

Článok 3

1. Na požiadanie štátu určenia sa kontrolné postupy, ktoré sa podľa tohto nariadenia na tento štát vzťahujú, upravia v súlade týmto článkom.

2. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [7] a v spolupráci s príslušným štátom Komisia určí, ktoré kontrolné postupy sa uplatnia, to znamená:

i) postup, ktorý sa vzťahuje na odpady uvedené v prílohe III alebo prílohe IV nariadenia (EHS) č. 259/93, alebo

ii) postup ustanovený v článku 15 nariadenia (EHS) č. 259/93, alebo

iii) žiadny z postupov uvedených v bodoch i) a ii).

3. Komisia informuje členské štáty o zmenách stanoviska štátov určenia do 21 dní od prijatia požiadavky príslušného štátu a podľa možnosti najneskôr do troch mesiacov od prijatia žiadosti predloží navrhované rozhodnutie výboru zriadenému podľa uvedeného článku 18 smernice 75/442/EHS.

4. Okrem toho, ak by došlo k akejkoľvek výnimočnej zmene okolností, napríklad k vojne, prírodnej katastrofe alebo obchodnému embargu na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov, ktoré by mali dopad na platný kontrolný postup vyplývajúci z tohto nariadenia, tento kontrolný postup sa môže zmeniť. V prípade potreby môže Komisia po konzultácii so štátom určenia a v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS rozhodnúť, ktorý z postupov uvedených v odseku 2 tohto článku sa uplatní.

5. V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS bude Komisia pravidelne prehodnocovať prílohy A a B tohto nariadenia s cieľom zosúladiť ich so zmenami a doplnkami vykonanými v prílohách nariadenia (EHS) č. 259/93.

Článok 4

Kontrolné postupy zavedené týmto nariadením podliehajú pravidelnému prehodnocovaniu Komisiou, po prvýkrát najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, s ohľadom na získané skúsenosti. Ak by výsledky prehodnotenia viedli k záveru, že by bolo potrebné, aby Komisia predložila Rade nové návrhy, môže ich predložiť tak, aby neboli dotknuté ustanovenia článku 3.

Článok 5

V súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS Komisia čo najskôr prehodnotí, zmení a doplní toto nariadenie s cieľom zosúladiť ho s nariadením (EHS) č. 259/93.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 90. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 29. apríla 1999

Za Radu

predseda

W. Müller

[1] Ú. v. ES C 214, 10.7.1998, s. 74.

[2] Stanovisko poskytnuté 29. apríla 1998 (Ú. v. ES C 169, 16.6.1999).

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júla 1997 (Ú. v. ES C 286, 22.9.1997, s. 23), spoločná pozícia Rady zo 4. júna 1998 (Ú. v. ES C 333, 30.10.1998, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. februára 1999 (Ú. v. ES C 250, 28.5.1999).

[4] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie bolo naposledy novelizované nariadením (EC) č. 120/97 (Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 14).

[5] Ú. v. ES L 220, 25.8.1994, s. 15.

[6] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991 s 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

[7] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy novelizovaná rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Štáty a územia, ktoré Komisii oznámili, že si neželajú prijímať zásielky určitých druhov odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia Rady (EHS) č. 259/93

ALBÁNSKO

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme"):

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | Odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | Ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | Šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | Použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Medený odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | Olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | Zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

2. Všetky druhy odpadov obsiahnuté v časti GB ("Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov")

3. Všetky druhy odpadov obsiahnuté v časti GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

4. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

):

GG 080 | ex262100 | Troska vzniknutá pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

6. V časti GJ (

"Textilný odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze s výnimkou trhaného materiálu: |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti |

GJ 030 | 5202 | bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatné |

ANDORRA

Všetky druhy odpadov

ANTIGUA a BARBUDA

Všetky druhy odpadov

ARUBA

Všetky druhy odpadov

BAHAMY

Všetky druhy odpadov

BARBADOS

Všetky druhy odpadov

BELIZE

Všetky druhy odpadov

BHUTÁN

Všetky druhy odpadov

BOLÍVIA

Všetky druhy odpadov

BOTSWANA

Všetky druhy odpadov

BRAZÍLIA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme")

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | Odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | Ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | Šrotové ingoty na opätovné tavenie |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | Niklový odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | Hliníkový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | Olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | Zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

GA 180 | ex810191 | Volfrámový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | Molybdénový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | Tantalový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | Horčíkový odpad a šrot (s výnimkou tých druhov odpadov, ktoré sú uvedené v AA 190) [1] |

GA 220 | ex810510 | Kobaltový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | Bizmutový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | Kadmiový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | Titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | Zirkónový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | Antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | Magnéziový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | Berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | Chrómový odpad a šrot |

GA 310 | ex811230 | Germániový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | Vanádiový odpad a šrot |

| ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 360 | | — rénia |

GA 370 | | — gália |

GA 400 | ex280490 | Selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | Telúriový odpad a šrot |

GA 420 | ex280530 | Odpady a šrot z kovov vzácnych zemín |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 040 | ex262090 | Trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC ("Ostatné odpady obsahujúce kovy")

[…]

GC 070 | ex261900 | Troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) s výnimkou trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali národné i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [2] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | Leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

GD 050 | ex252910 | Živcový odpad |

GD 060 | ex252921 | Kazivcový odpad |

ex252922 |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | Popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | Popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | Použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | Troska vzniknutá pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 100 | | Vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s obsahom pH menej ako 9) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 013 | ex391530 | Odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | Odpad, odrezky a úlomky plastov živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad:močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 050 | ex530290 | Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z konope (Cannabis sativa L.) |

8. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | Ojazdené pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | Odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

9. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 040 | | Odpadový fotografický filmový podklad a fotografické filmy neobsahujúce striebro |

GO 050 | | Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |

BULHARSKO

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme"):

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | Odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | Ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | Šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | Použité železné a oceľové koľajnice |

c) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | Hliníkový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | Olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | Zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 010 | 262011 | Tvrdá zinková spájka |

GB 020 | | Troska obsahujúca zinok: |

GB 021 | | — vrchná zinková troska z galvanizácie (> 90 % Zn) |

GB 022 | | — spodná zinková troska z galvanizácie (> 92 % Zn) |

GB 023 | | — troska z tlakového liatia zinku (> 85 % Zn) |

GB 024 | | — zinková troska z galvanizácie ponorom (> 92 % Zn) |

GB 025 | | — zinkové peny a stery |

GB 030 | | Hliníkové peny a stery |

GB 040 | ex262090 | Trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 060 | | Opotrebované kovové katalyzátory s obsahom ktoréhokoľvek z kovov: drahé kovy: zlato, striebrokovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium, platinaprechodové kovy: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkónium, molybdén, tantal, réniumlantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cér, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

4. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 010 | 3915 | Odpad, odrezky a úlomky plastov |

GH 011 | ex391510 | — polymérov etylénu |

GH 012 | ex391520 | — polymérov styrénu |

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

5. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov")

BURKINA FASO

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[3]

forme"

).

KAMERUN

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme")

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 020 | ex711220 | — s obsahom platiny (výraz "platina" zahrňuje platinu, irídium, ródium a ruténium |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

GA 070 | 720430 | odpad a šrot z cínovanej ocele alebo železa |

GA 080 | 720441 | odpad po sústružení, hobľovaní, rezaní, frézovaní, strihaní, lisovaní a kovové piliny v balíkoch alebo voľne |

GA 090 | 720449 | ostatný železný odpad alebo šrot |

GA 100 | 720450 | šrotové ingoty na opätovné tavenie |

GA 110 | ex730210 | použité železné a oceľové koľajnice |

GA 120 | 720400 | medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | niklový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | cínový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | horčíkový odpad a šrot (s výnimkou druhov odpadov uvedených v AA 190) [4] |

GA 220 | ex810510 | kobaltový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | magnéziový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | chrómový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 050 | ex262090 | tantal obsahujúce cínové trosky s obsahom menším ako 0,5 % cínu |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890900 | plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 040 | | autovraky, ktoré sú pozbavené tekutín |

4. V časti GE (

"Odpad zo skla v nedisperznej forme"

)

GE 010 | ex700100 | drvené sklo a sklené črepy s výnimkou skla z obrazoviek a ostatného aktivovaného skla |

5. V časti GF (

"Keramický odpad v nedisperznej forme"

)

GF 010 | | odpad z keramických výrobkov, ktoré boli po vytvarovaní vypálené, vrátane keramických nádob (pred alebo po použití) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 010 | 3915 | odpad, odrezky a úlomky plastov |

GH 011 | ex391510 | — polymérov etylénu |

GH 012 | ex391520 | — polymérov styrénu |

GH 013 | ex391530 | — polymérov vinylchloridu |

7. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

8. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpad z priadze a trhaného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný a nečesaný |

GJ 012 | 500390 | — iný |

GJ 020 | 5103 | odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze s výnimkou trhaného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 022 | 510320 | — ostatný odpad z vlny alebo z jemnej zvieracej srsti |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti, |

GJ 030 | 5202 | bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

GJ 033 | 520299 | — iné |

GJ 090 | ex530529 | Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (Manila konope alebo Musa textilis Nee) |

GJ 110 | 5505 | odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z umelých vlákien |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 112 | 550520 | — z umelých vlákien |

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 131 | ex631010 | — triedené |

GJ 132 | ex631090 | — ostatné |

9. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

10. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GL ("Neupravený odpad z korku a dreva").

11. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

)

GM 080 | ex2308 | sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme paliet, ako sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

KAPVERDY

Všetky druhy odpadov

KOLUMBIA

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[5]

forme)"

Všetky druhy odpadu a šrotu neželezných kovov a ich zliatin:

[…]

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

)

GB 040 | ex262090 | trosky z výroby a spracovania drahých kovov a medi určené na ďalšie zušľachťovanie |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 070 | ex261900 | troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) s výnimkou trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali národné i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [6] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 040 | ex252930 | leucitový, nefelínový odpad a odpad z nefelínového syenitu |

[…] | |

GD 060 | ex252921 | kazivcový odpad |

ex252922 |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 080 | ex262100 | troska vznikajúca pri výrobe medi, chemicky stabilizovaná, majúca vysoký obsah železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselnej normy (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavby a brúsenie |

GG 100 | | vápenec z výroby kyanidu vápenatého (majúci pH menej ako 9) |

6. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 013 | ex391530 | odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | odpad, odrezky a úlomky plastov živíc alebo produktov kondenzácie, napríklad:močovinoformaldehydové živicefenolformaldehydové živicemelaminformaldehydové živiceepoxidové živicealkydové živicepolyamidy |

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 050 | ex530290 | kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z konope (Cannibas sativa L.) |

8. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | ojazdené pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | odpad a zvyšky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |

9. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

)

GO 040 | | odpadový fotografický filmový podklad a fotografické filmy neobsahujúce striebro |

GO 050 | | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |

KOMORSKÁ FEDERATÍVNA ISLAMSKÁ REPUBLIKA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

KOSTARIKA

Všetky druhy odpadov

DOMINIKA

Všetky druhy odpadov

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Všetky druhy odpadov

DŽIBUTSKO

Všetky druhy odpadov

EGYPT

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme").

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

FIDŽI

Všetky druhy odpadov

GAMBIA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GHANA

Všetky druhy odpadov

GRENADA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | Ojazdené pneumatiky |

GUYANA

Všetky druhy odpadov

KIRIBATI

Všetky druhy odpadov

KUVAJT

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

):

GH 011 | ex391510 | Odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov etylénu |

LIBANON

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

MALAWI

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme").

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

MALDIVY

Všetky druhy odpadov

MALI

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[7]

forme)"

Všetky druhy odpadu a šrotu neželezných kovov a ich zliatin.

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GF ("Keramický odpad v nedisperznej forme").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GN ("Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží").

MOLDAVSKO

Všetky druhy odpadov

MONGOLSKO

Všetky druhy odpadov

MJANMARSKO

Všetky druhy odpadov

NIKARAGUA

Všetky druhy odpadov

NIGER

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

2. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | Ojazdené pneumatiky |

NIGÉRIA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH ("Tuhé odpady z plastov").

PAKISTAN

1. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | Ojazdené pneumatiky |

2. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

):

GK 070 | ex2307 | Hroznový kal |

3. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 010 | ex050200 | Odpad zo štetín a srsti z ošípaných alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |

PAPUA – NOVÁ GUINEA

Všetky druhy odpadov

PARAGUAJ

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov")

2. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | Hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpad z priadze a trhaného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný a nečesaný |

GJ 030 | 5202 | bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 031 | 520210 | — odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |

GJ 032 | 520291 | — trhaný materiál |

3. V časti GL (

"Neupravený odpad z korku a dreva"

):

GL 020 | 450190 | Odpad z korku, drvený, granulovaný alebo mletý korok |

PERU

Všetky druhy odpadov

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GJ (

"Textilný odpad"

):

GJ 111 | 550510 | Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z nití a trhaného materiálu) vyrobených vlákien: syntetických vlákien |

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | Použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

GJ 131 | ex631010 | — triedené |

GJ 132 | ex631090 | — ostatné |

2. V časti GK (

"Odpady z gumy"

)

GK 020 | 401220 | Ojazdené pneumatiky |

SAUDSKÁ ARÁBIA

Všetky druhy odpadov

SENEGAL

Všetky druhy odpadov

SEYCHELY

Všetky druhy odpadov

SINGAPUR

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej

[8]

forme"

)

a) Nasledujúci odpad a šrot s obsahom drahých kovov a ich zliatin:

Poznámka:

Ortuť je obzvlášť vylúčená ako kontaminant takýchto kovov alebo ich zliatin a amalgámov.

GA 010 | ex711210 | — s obsahom zlata |

GA 020 | ex711220 | — s obsahom platiny (výraz "platina" zahrňuje platinu, irídium, osmium, palladium, ródium a ruténium |

GA 030 | ex711290 | — s obsahom ostatných drahých kovov, napr. striebra |

b) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

c) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Medený odpad a šrot |

GA 130 | 750300 | Niklový odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | Hliníkový odpad a šrot |

GA 150 | 780200 | Olovený odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | Molybdénový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | Titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | Zirkónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | Magnéziový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | Chrómový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | Vanádiový odpad a šrot |

| ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 350 | | nióbu |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 070 | ex261900 | Troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) s výnimkou trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali národné i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [9] |

3. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 020 | ex251400 | odpady z bridlíc, či už nahrubo opracované alebo nie, upravené rezaním alebo iným spôsobom |

4. V časti GH (

"Tuhé odpady z plastov"

)

GH 013 | ex391530 | odpad, odrezky a úlomky plastov polymérov vinylchloridu |

SV. KRIŠTOF A NEVIS

Všetky druhy odpadov

SV. LUCIA

Všetky druhy odpadov

SV. VINCENT A GRENADÍNY

Všetky druhy odpadov

TANZÁNIA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

UGANDA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GA (

"Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme"

)

GA 050 | 720421 | odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

GA 060 | 720429 | odpad a šrot z ostatných oceľových zliatin |

2. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 120 | 630900 | použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

TUVALU

Všetky druhy odpadov

VANUATU

Všetky druhy odpadov

ZÁPADNÁ SAMOA

Všetky druhy odpadov

[1] Pozri prílohu III rozhodnutia komisie 98/368/ES z 18. mája 1998 (Ú. v. ES L 165, 10.6.1998, str. 20).

[2] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[3] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[4] Pozri prílohu III rozhodnutia 98/368/ES.

[5] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[6] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia.

[7] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[8] "Nedisperzný" nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých častí obsahujúcich v sebe uzavreté nebezpečné odpadové tekutiny.

[9] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Štáty a územia, ktoré Komisii neodpovedali na oznámenie o preprave určitých druhov odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia Rady (EHS) č. 259/93

AFGANISTAN

Všetky druhy odpadov

ALŽÍRSKO

Všetky druhy odpadov

ANGOLA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme").

2. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GE ("Odpad zo skla v nedisperznej forme").

3. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GJ ("Textilný odpad").

5. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy").

ARMÉNSKO

Všetky druhy odpadov

AZERBAJDŽAN

Všetky druhy odpadov

BAHRAJN

Všetky druhy odpadov

BANGLADÉŠ

Všetky druhy odpadov

BRUNEJ

Všetky druhy odpadov

BURUNDI

Všetky druhy odpadov

KAMBODŽA

Všetky druhy odpadov

EKVÁDOR

Všetky druhy odpadov

SALVÁDOR

Všetky druhy odpadov

ROVNÍKOVÁ GUINEA

Všetky druhy odpadov

ERITREA

Všetky druhy odpadov

ETIÓPIA

Všetky druhy odpadov

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

Všetky druhy odpadov

GABON

Všetky druhy odpadov

GUATEMALA

Všetky druhy odpadov

GUINEA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

V časti GJ (

"Textilný odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

HAITI

Všetky druhy odpadov

HONDURAS

Všetky druhy odpadov

POBREŽIE SLONOVINY

Všetky druhy odpadov

KAZACHSTAN

Všetky druhy odpadov

KIRGIZSKO

Všetky druhy odpadov

LAOS

Všetky druhy odpadov

LESOTHO

Všetky druhy odpadov

MAROKO

Všetky druhy odpadov

MOZAMBIK

Všetky druhy odpadov

NAMÍBIA

Všetky druhy odpadov

NEPÁL

Všetky druhy odpadov

OMÁN

Všetky druhy odpadov

PANAMA

Všetky druhy odpadov

KATAR

Všetky druhy odpadov

RUSKÁ FEDERÁCIA

Všetky druhy odpadov s výnimkou:

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme")

a) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 150 | 780200 | Olovený odpad a šrot |

GA 160 | 790200 | Zinkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

GA 180 | ex810191 | Volfrámový odpad a šrot |

GA 190 | ex810291 | Molybdénový odpad a šrot |

GA 200 | ex810310 | Tantalový odpad a šrot |

GA 210 | 810420 | Horčíkový odpad a šrot (s výnimkou druhov odpadov uvedených v AA 190 [1] |

GA 220 | ex810510 | Kobaltový odpad a šrot |

GA 230 | ex810600 | Bizmutový odpad a šrot |

GA 240 | ex810710 | Kadmiový odpad a šrot |

GA 250 | ex810810 | Titánový odpad a šrot |

GA 260 | ex810910 | Zirkónový odpad a šrot |

GA 270 | ex811000 | Antimónový odpad a šrot |

GA 280 | ex811100 | Magnéziový odpad a šrot |

GA 290 | ex811211 | Berýliový odpad a šrot |

GA 300 | ex811220 | Chrómový odpad a šrot |

GA 310 | ex811230 | Germániový odpad a šrot |

GA 320 | ex811240 | Vanádiový odpad a šrot |

| ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — nióbu |

GA 400 | ex280490 | Selénový odpad a šrot |

GA 410 | ex280450 | Telúriový odpad a šrot |

2. V časti GB (

"Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov"

):

GB 010 | 262011 | Tvrdá zinková spájka |

GB 025 | — zinkové peny a stery |

3. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890800 | Plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri činnosti, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

GC 070 | ex261900 | Troska vznikajúca pri výrobe železa a uhlíkovej oceli (vrátane nízkolegovanej oceli) s výnimkou trosiek, ktoré boli špeciálne vyrobené tak, aby spĺňali národné i príslušné medzinárodné požiadavky a normy [2] |

4. V časti GD (

"Odpady vznikajúce pri ťažbe: tieto odpady musia byť v nedisperznej forme"

)

GD 020 | ex251400 | Odpady z bridlíc, či už nahrubo opracované alebo nie, upravené rezaním alebo iným spôsobom |

GD 030 | 252530 | Odpad zo sľudy |

GD 070 | ex281122 | Kremenný odpad v pevnej forme s výnimkou kremeňa používaného v zlievarňach |

5. V časti GG (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály"

)

GG 030 | ex2621 | Popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |

GG 040 | ex2621 | Popolček z uhoľných tepelných elektrární |

GG 060 | ex2803 | Použité aktívne uhlie z procesu úpravy pitnej vody a z potravinárskeho priemyslu, z výroby vitamínov |

GG 110 | ex262100 | Neutralizovaný červený kal z výroby hliníka |

6. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GH ("Tuhé odpady z plastov").

7. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 110 | 5505 | Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z umelých vlákien |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 112 | 550520 | — z umelých vlákien |

8. Všetky druhy odpadov, ktoré obsahuje časť GK ("Odpady z gumy").

9. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

):

GM 090 | 1522 | Zvyšky vznikajúce pri spracovaní mastných látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |

GM 100 | 050690 | Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, odmastený, jednoducho pripravený (netvarovaný), ošetrený kyselinou alebo deželatinovaný |

GM 110 | ex051191 | odpad z rýb |

10. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 010 | ex050200 | Odpad zo štetín a srsti z ošípaných alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |

GN 020 | ex050300 | Odpad zo zľahnutej alebo nezľahnutej konskej srsti s alebo bez podporného materiálu |

GN 030 | ex050590 | Odpad z koží a ostatných častí vtákov, s perím alebo páperím, odpad z peria a časti peria (s alebo bez orezaných okrajov) a páperia, upravený iba čistením, dezinfekciou alebo ošetrený na skladovanie |

11. V časti GO (

"Ostatné odpady obsahujúce najmä organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a anorganické materiály"

):

GO 010 | ex0501 | Odpad z ľudských vlasov |

ŠALAMÚNOVÉ OSTROVY

Všetky druhy odpadov

SUDÁN

Všetky druhy odpadov

SVAZIJSKO

Všetky druhy odpadov

SÝRIA

Všetky druhy odpadov

TADŽIKISTAN

Všetky druhy odpadov

TONGA

Všetky druhy odpadov

TUNISKO

Všetky druhy odpadov uvedené v prílohe II s výnimkou:

1. V časti GA ("Kovový a zliatinový odpad v kovovej, nedisperznej forme")

a) Nasledujúci železný odpad alebo železný a oceľový šrot:

GA 110 | ex730210 | Použité železné a oceľové koľajnice |

b) Nasledujúci odpad a šrot neželezných kovov a ich zliatin:

GA 120 | 740400 | Medený odpad a šrot |

GA 140 | 760200 | Hliníkový odpad a šrot |

GA 170 | 800200 | Cínový odpad a šrot |

2. V časti GC (

"Ostatné odpady obsahujúce kovy"

)

GC 030 | ex890900 | Plavidlá a ostatné plávajúce zariadenia určené na likvidáciu, dôsledne pozbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpadu |

3. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GH ("Tuhé odpady z plastov").

4. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GI ("Papier, lepenka a odpady z papierových výrobkov").

5. V časti GJ (

"Textilný odpad"

)

GJ 010 | 5003 | Hodvábny odpad (vrátane zámotkov nevhodných na navíjanie, odpadu z priadze a trhaného materiálu) |

GJ 012 | 500390 | — iný |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny alebo zo spracovanej alebo nespracovanej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze s výnimkou trhaného materiálu |

GJ 030 | 5202 | — bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu |

GJ 060 | ex530390 | Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vlákien (s výnimkou ľanu, konope a rastliny Boehmeria nivea Gaudich) |

GJ 070 | ex530490 | Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien z rastlín rodu Agave |

GJ 111 | 550510 | — zo syntetických vlákien |

GJ 120 | 630900 | Použité odevy a ostatné použité textilné výrobky |

GJ 130 | ex6310 | Použité handry, zvyšky nití, šnúr, lán a motúzov, použité výrobky z nití, šnúr, lán a motúzov z textilných materiálov |

6. Všetky druhy odpadov uvedené v časti GK ("Odpady z gumy")

7. V časti GM (

"Odpady vznikajúce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle"

):

GM 080 | ex2308 | Sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, nesformované alebo vo forme paliet, ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

GM 130 | | Odpad z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu s výnimkou vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú a živočíšnu spotrebu |

8. V časti GN (

"Odpady z odsrsťovania a činenia koží a z použitia koží"

)

GN 010 | ex050200 | Odpad zo štetín a srsti z ošípaných alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |

GN 020 | ex050300 | Odpad zo zľahnutej alebo nezľahnutej konskej srsti s alebo bez podporného materiálu |

GN 040 | ex411000 | Odrezky a ostatný odpad z kože alebo pozostávajúci z kože, nevhodný na výrobu kožených výrobkov, s výnimkou kožiarskych kalov |

TURKMÉNSKO

Všetky druhy odpadov

UZBEKISTAN

Všetky druhy odpadov

VATIKÁN

Všetky druhy odpadov

VENEZUELA

Všetky druhy odpadov

VIETNAM

Všetky druhy odpadov

JEMEN

Všetky druhy odpadov

ZIMBABWE

Všetky druhy odpadov

[1] Pozri prílohu III Rozhodnutia 98/368/ES z 18. mája 1998 (Ú. v. ES L 165, 10.6.1998)

[2] Táto položka zahŕňa využitie týchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádia

--------------------------------------------------