31999R1324Uradni list L 157 , 24/06/1999 str. 0031 - 0032


Uredba Komisije (ES) št. 1324/1999

z dne 23. junija 1999

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 861/1999 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

(1) ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

(2) ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

(3) ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

(4) ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo;

(5) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso skladne s pravicami, ki jih določa ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 1999

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 108, 27.4.1999, str. 11.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Obutev tipa mokasin z zgornjimi deli iz usnja in podplati iz plastike, prekritimi s plastjo iz tekstilnega materiala, ki se stika s tlemi (glej fotografijo št. 591) | 64039991 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 4(b) k Poglavju 64 in besedilo oznak KN 6403, 640399 in 64039991. Ob uporabi navedene opombe k poglavju in ob upoštevanju, da morajo biti podplati zaradi značilnosti prevleke iz tekstilnega materiala upoštevani kot plastični podplati, prevleka iz tekstilnega materiala nima ustrezne trpežnosti in/ali jakosti, ki se običajno zahtevata pri normalni uporabi podplata. Izdelka torej ni mogoče uvrstiti v oznako KN 6405 |

--------------------------------------------------