31999R1268Úradný vestník L 161 , 26/06/1999 S. 0087 - 0093


Nariadenie Rady (ES) č. 1268/99

z 21. júna 1999

o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka

v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

majúc na zreteli Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 308,

majúc na zreteli návrh Komisie [1],

majúc na zreteli stanovisko Európskeho parlamentu [2],

majúc na zreteli stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

majúc na zreteli stanovisko Výboru regiónov [4],

(1) keďže závery zasadania Európskej rady z 12. a 13. decembra 1997 umožňujú rozvinutú predvstupovú stratégiu pre kandidátske krajiny strednej a východnej Európy a špecifickú predvstupovú stratégiu pre Cyprus;

(2) keďže závery Európskej rady stanovujú, že pomoc umožnená týmto nariadením bude poskytnutá v danom čase desiatim kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy;

(3) keďže spoločenstvo sa rozhodlo poskytnúť špeciálnu podporu vo forme predvstupovej pomoci pre krajiny kandidujúce na vstup tak, aby realizovalo aktivity na podporu súčasného procesu hospodárskych a sociálnych reforiem v týchto krajinách a pripravilo a uľahčilo integráciu ich ekonomík do hospodárstva spoločenstva;

(4) keďže pomoc z podpory spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období spolu s podporou spoločenstva podľa nariadenia rady 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie [5] má byť koordinovaná v rámci nariadenia rady č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a zmene nariadenia (EHS) č. 3906/89 [6], a má byť predmetom podmienečných ustanovení nariadenia rady č. 622/98 zo 16. marca 1998 o podpore kandidátskych krajín v rámci predvstupovej stratégie, a najmä o vytvorení partnerstiev pre vstup [7];

(5) keďže odsek 17 záverov zasadania Európskej rady v Luxemburgu z 12. a 13. decembra 1997 stanovuje, že finančná podpora pre krajiny zainteresované do procesu rozširovania bude pri rozdeľovaní pomoci založená na zásade rovnakého zaobchádzania, a to bez ohľadu na moment vstupu a so zvláštnym zreteľom na krajiny s najväčšími potrebami;

(6) keďže o pomoci spoločenstva sa má rozhodnúť tak, aby sa vyriešili problémy priorít v trvalom prispôsobovaní hospodárstiev kandidátskych krajín a uľahčovaní implementácie acquis communautaire, pri prvoradom zameraní na spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP);

(7) keďže predvstupová pomoc pre poľnohospodárstvo má dodržiavať priority reformovanej SPP; keďže takáto pomoc by mala byť aplikovaná v prioritných oblastiach určených každou krajinou, ako je zlepšovanie štruktúr pre spracovanie poľnohospodárskych a rybárskych produktov, distribúcie, kontroly kvality potravín, ako aj veterinárnych kontrol a kontrol zdravia rastlín a založenie združení výrobcov; keďže sa taktiež má umožniť financovanie projektov integrovaného vidieckeho rozvoja na podporu miestnych iniciatív a opatrení v poľnohospodárstve a v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenie efektívnosti hospodárstiev, adaptáciu infraštruktúry, ako aj opatrení urýchľujúcich trukturálne premeny;

(8) keďže v poľnohospodárskom sektore bude podpora spoločenstva implementovaná v podobe viacročných programov vypracovaných v súlade s usmerneniami a princípmi operačných programov aplikovaných v rámci štrukturálnej politiky tak, aby v kandidátskych krajinách uľahčila implementáciu existujúcich princípov a postupov;

(9) keďže v súlade s nariadením rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [8] môže byť pomoc pre akékoľvek opatrenie poskytnutá na dané obdobie len z jedného finančného nástroja spoločenstva, čo v prípade Európskej investičnej banky (EIB) podlieha vlastným pravidlám poskytovania pomoci;

(10) keďže fondy spoločenstva nemajú nahrádzať už existujúce dostupné finančné zdroje kandidátskych krajín a keďže pomoc spoločenstva predstavuje finančný príspevok na doplnenie financovania projektov;

(11) keďže predvstupová pomoc v sektore poľnohospodárstva má byť poskytnutá vo forme finančných príspevkov a podľa špecifických finančných pravidiel ustanovených nariadením rady (ES) č. 1258/99 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [9]

(12) keďže prideľovanie zdrojov žiadateľským krajinám rozpočtovou orgánom v preambule tohto dokumentu by malo brať plne do úvahy národnú prosperitu na základe hrubého domáceho produktu, počtu poľnohospodárskych zamestnancov, využitej poľnohospodárskej pôdy a prípadne aj teritoriálnych špecifík;

(13) keďže žiadateľské krajiny majú predložiť svoje plány čo najrýchlejšie tak, aby sa vyhli odkladom v implementácii predvstupových opatrení od 1. januára 2000;

(14) keďže zostavovanie týchto programov, ich implementácia a následné mechanizmy majú byť v súlade s konkrétnymi pravidlami štrukturálnych fondov, a teda majú uľahčovať preberanie acquis communautaire;

(15) keďže podrobné predbežné vyhodnotenie sa má vykonať pred tým, než spoločenstvo poskytne zdroje tak, aby programy vyhovovali skutočným potrebám, aby umožňovali pružnosť pri implementovaní programov spoločenstva a vyhodnotení relevantných informácií a prvých výsledkov opatrení a posilnili monitorovanie ako aj následné celkové vyhodnotenie zabezpečenia efektívnosti dosiahnutia predpokladaného cieľa;

(16) keďže sa má pre monitorovací výbor zabezpečiť pomoc Komisii pri ďalšom sledovaní každého programu;

(17) keďže nevyhnutné rozhodnutia sa majú prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/99 a v prípade špecifických finančných položiek aj v súlade s postupom stanoveným v článku 13 nariadenia (ES) č. 1258/1999;

(18) keďže sa majú predložiť správy Parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o pokroku, ktorý sa dosiahol v implementácii predvstupovej pomoci pre poľnohospodárstvo;

(19) keďže počas prechodného obdobia (1. január 1999 až 31. december 2001) sa budú všetky odvolania na euro vo všeobecnosti považovať za euro ako peňažnú jednotku, v súlade s druhou vetou článku 2 nariadenia rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura [10];

(20) keďže implementácia týchto opatrení napomôže dosiahnuť ciele spoločenstva; keďže zmluva neumožňuje prijatie iných právomocí tohto nariadenia než tých, ktoré sú stanovené v článku 308,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

CIELE A TYPY OPATRENÍ

Článok 1

Ciele

1. Toto nariadenie vytvára rámec podpory spoločenstva pre udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v predvstupovom období pre nasledovné kandidátske krajiny: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

2. Podpora spoločenstva bude v súlade s podmienkami stanovenými v rámci partnerstiev pre vstup a bude sa vzťahovať najmä na:

a) prispievanie k implementácii acquis communautaire týkajúceho sa spoločnej poľnohospodárskej politiky a príbuzných politík;

b) riešenie prioritných a špecifických problémov trvalej adaptácie poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí v kandidátskych krajinách.

Článok 2

Opatrenia

V súlade s prioritami určenými v kandidátskych krajinách a definovanými v článku 4 ods. 3, sa podpora poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja bude vzťahovať na jedno alebo viaceré nasledovné opatrenia, ktoré budú v súlade s príslušným acquis communautaire:

- investície do poľnohospodárskych holdingov,

- zlepšenie spracovania a marketingu poľnohospodárskych a rybných produktov;

- zlepšenie štruktúr kvalitatívnej, veterinárnej a rastlinnej kontroly, kontroly kvality potravín a ochrany spotrebiteľa;

- metódy poľnohospodárskej produkcie zamerané na ochranu životného prostredia a zachovania krajiny;

- rozvoj a diverzifikácia hospodárskych aktivít, umožňujúcich viacnásobné činnosti a alternatívne príjmy;

- zakladanie služieb na uľahčenie práce hospodárstvam a služieb pre riadenie hospodárstiev;

- zakladanie združení výrobcov;

- obnova a rozvoj dedín a ochrana a zachovanie dedičstva vidieka;

- zúrodňovanie pôd a pozemkové úpravy;

- zriadenie a udržovanie pozemkov;

- zlepšovanie úrovne odborného vzdelávania;

- rozvoj a zlepšovanie vidieckej infraštruktúry;

- riadenie poľnohospodárskych vodných zdrojov;

- lesné hospodárstvo vrátane zalesňovania poľnohospodárskych plôch, investícií do lesníckych podnikov vlastnených súkromnými vlastníkmi lesov, spracovanie a marketing produktov lesného hospodárstva;

- technická pomoc pre opatrenia pokryté týmto nariadením vrátane štúdií s cieľom pomôcť s prípravou a monitorovaním programu, informačných a verejných kampaní.

HLAVA II

POMOC

Článok 3

Komplementarita a technická pomoc

1. Kroky spoločenstva budú dopĺňať príslušné národné kroky alebo k nim prispievať. Bude sa vytvárať v úzkej spolupráci medzi komisiou, kandidátskou krajinou, kompetentnými orgánmi a inštitúciami, hospodárskymi a sociálnymi partnermi na určenej úrovni. Takáto kooperácia pokryje prípravu, implementáciu vrátane financovania a ocenenia, monitorovanie a vyhodnotenie opatrení.

2. V rámci technickej pomoci sa Komisia chopí iniciatívy a prijme opatrenia na zabezpečenie podpory prioritných cieľov spoločenstva uvedených v článku 1 a vytvorí tak pridanú hodnotu k národným iniciatívam.

Článok 4

Plánovanie programov

1. Opatrenia pre udržatelný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka budú podľa tohto nariadenia podliehať plánu, ktorý sa vypracuje na najvhodnejšej geografickej úrovni. Plán pripravia kompetentné orgány menované danou žiadateľskou krajinou a predložia ho Komisii po konzultácii s kompetentnými orgánmi a organizáciami na primeranej úrovni.

2. Plán bude pokrývať obdobie siedmich rokov od 1. januára 2000 a okrem aplikácie článku 1 ods. 2 bude obsahovať:

- kvantifikovaný popis súčasnej situácie s poukázaním na rozdielnosti, nedostatky a rozvojový potenciál, hlavné výsledky predchádzajúcich činností realizovaných v spolupráci so spoločenstvom, potrebné finančné zdroje a súčasné disponibilné zdroje;

- popis navrhovanej stratégie, kvantifikované ciele, vybrané priority a geografický rozsah;

- predbežné ocenenie poukazujúce na predpokladaný hospodársky, enviromentálny a sociálny dopad vrátane dopadu na zamestnanosť;

- názornú celkovú finančnú tabuľku sumarizujúcu poskytované národné finančné zdroje, komunitárne a prípadne aj súkromné finančné zdroje podľa prijatých priorít vidieckeho rozvoja v kontexte plánovania vrátane, ak je to nevyhnutné, opatrení financovaných EIB a ostatnými medzinárodnými finančnými nástrojmi;

- indikatívny finančný profil každého roka pokrytého v rámci programového obdobia pre každý zdroj, ktorý prispieva na program;

- prípadne informácie o potrebe ďalších štúdií, odborného výcviku alebo inej technickej pomoci vo vzťahu k príprave, implementácii alebo prispôsobovaniu príslušných opatrení;

- názvy príslušných orgánov a inštitúcií zodpovedných za realizáciu programu vrátane platobnej agentúry;

- definíciu pojmu "koneční príjemcovia podpory", ktorými môžu byť organizácie, verejné alebo súkromné podniky zodpovedné za výkon činností. V prípadoch, kde je verejná pomoc poskytovaná ďalšími orgánmi poverenými žiadateľskými krajinami, "konečnými príjemcami" podpory budú inštitúcie, ktoré rozhodujú o poskytovaní verejnej pomoci;

- popis zamýšľaných opatrení pre implementáciu plánov a najmä projektov pomoci vrátane bodov nevyhnutných pre vyhodnotenie pravidiel konkurzu;

- opatrenia zaručujúce korektnú implementáciu programu vrátane monitorovania, vyhodnotenia a definície kvantitatívnych ukazovateľov pre vyhodnotenie a zásady pre kontroly a postihy;

- výsledky konzultácií a opatrenia prijaté pre zainteresované kompetentné inštitúcie a orgány, ako aj pre príslušných hospodárskych a sociálnych partnerov a partnerov z oblasti ochrany životného prostredia.

3. Kandidátske krajiny vo svojich plánoch zabezpečia prioritu pre opatrenia na zlepšenie trhovej efektívnosti, kvality a noriem zdravia a opatrení na vytvorenie pracovných miest vo vidieckych oblastiach, a to v súlade s ustanoveniami o ochrane životného prostredia.

4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kandidátske krajiny predložia Komisii plán najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5. Na základe plánu každej kandidátskej krajiny Komisia schváli Program rozvoja poľnohospodárstva a vidieku v súlade s postupmi stanovenými v článku 50 ods. 2 nariadenia (ES) č.1260/1999 do šiestich mesiacov od predloženia plánu, za podmienky, že budú dostupné všetky relevantné informácie. Komisia posúdi navrhovaný plán, aby zistila, či navrhnutý plán je v súlade s týmto nariadením.

6. Program, ak je to nevyhnutné, môže byť revidovaný alebo doplnený ako výsledok:

- sociálneho a hospodárskeho vývoja, relevantných nových informácií a výsledkov pozorovaných pri implementácii akcií programu vrátane výsledkov monitorovania a vyhodnocovania, ako aj potreby úpravy rozsahu dostupnej pomoci,

- činností vykonaných v rámci partnerstva pre vstup a národného programu pre prijatie acquis communautaire,

- z prerozdelenia zdrojov podľa článku 15.

Článok 5

Predbežné oceňovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie

1. Z dôvodov stanovenia prínosu budú opatrenia na podporu zahrnuté v programe podliehať predchádzajúcemu a strednodobému zhodnoteniu, priebežnému monitorovaniu a ex-post vyhodnocovaniu, s cieľom zhodnotenia úspechu a dopadu opatrení s ohľadom na definované ciele.

2. Komisia a kandidátska krajina budú monitorovať implementáciu programu. Také monitorovanie bude realizované na základe spoločne schválených postupov.

Monitorovanie sa bude vykonávať s odkazom na špecifikované fyzikálne ukazovatele ochrany životného prostredia a finančné ukazovatele, ktoré budú vopred schválené a stanovené.

Kandidátske krajiny predložia Komisii výročnú správu o pokroku najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho roka, pričom správa bude obsahovať aspoň informácie uvedené v článku 37 nariadenia (ES) č.1260/1999.

3. Pre každý program na rozvoj vidieka bude zriadený v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č.1260/1999 monitorovací výbor.

Článok 6

Kompatibilita

Opatrenia, na základe ktorých je poskytnutá pomoc spoločenstva, budú v súlade so záväzkami prijatými v Partnerstve pre vstup a budú zodpovedať zásadám národného programu pre prijatie acquis communautaire.

Opatrenia financované podľa tohto nariadenia budú v súlade s ustanoveniami európskych dohôd vrátane opatrení na vykonanie týchto dohôd, pokiaľ ide o na štátnu pomoc.

Opatrenia financované podľa tohto nariadenia budú v súlade s cieľmi CAP, najmä s tými, ktoré sa týkajú organizovania spoločného trhu a so štrukturálnymi opatreniami spoločenstva. Opatrenia nebudú spôsobovať rozvrat obchodu.

HLAVA III

FINANČNÉ OPATRENIA

Článok 7

Zdroje

1. Pomoc spoločenstva podľa tohto nariadenia bude poskytovaná v období od roku 2000 do roku 2006. Ročné čiastky sa odsúhlasia rozpočtovým orgánom v rámci limitov finančného plánu.

2. Finančný príspevok spoločenstva na realizáciu programu vidieckeho rozvoja bude poskytovaný vo forme záloh, čiastočného financovania a financovania v súlade so zásadami ustanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č.1260/1999.

Platby finančnej pomoci môžu byť vo forme záloh na implementáciu programu alebo platieb za skutočné výdaje.

3. Finančné rozdelenie predvstupovej pomoci pre každú žiadateľskú krajinu bude podľa tohto nariadenia založené na nasledovných objektívnych kritériách:

- počet hospodáriacich roľníkov;

- výmera poľnohospodárskej pôdy;

- hrubý domáci produkt na obyvateľa podľa parity kúpnej sily;

- špecifická teritoriálna situácia.

4. V období uvedenom v článku 4 ods. 2, sa na financovanie opatrení prijatých na základe iniciatívy Komisie na prípravné štúdie, výmenné návštevy, vyhodnocovanie a kontroly môžu vynaložiť prostriedky až do výšky 2 % celkového ročného prídelu z fondov.

Článok 8

Sadzba príspevku spoločenstva

1. Príspevok spoločenstva môže dosiahnuť 75 % celkových oprávnených verejných výdavkov.

V prípade opatrení uvedených v poslednej zarážke článku 2 a článku 7 ods. 4 môže príspevok spoločenstva na financovanie dosiahnuť 100 % celkových oprávnených nákladov.

2. V prípade investícií vytvárajúcich zisk môže verejná pomoc dosiahnuť 50 % celkových oprávnených nákladov, z ktorých príspevok spoločenstva môže dosahovať 75 %. V každom prípade príspevok spoločenstva musí rešpektovať strop výšky pomoci a kumulácie stanovené pre štátnu pomoc.

3. Finančná podpora a platby budú vyjadrené v euro.

Článok 9

Finančná kontrola

1. Finančná podpora bude v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (ES) č.1258/1999.

Komisia realizuje výdavky podľa tohto nariadenia v súlade s finančným nariadením platným pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev na základe finančného memoranda, ktoré má vypracovať Komisia s kandidátskou krajinou.

2. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 12 prijme metódy pre riadenie programu, opatrenia pre monitorovanie a kontrolu jeho realizácie, pre systémy prevencie a kontroly nezrovnalostí a prijme postupy na vrátenie neoprávnených platieb. Tieto opatrenia sa príjmu ako predpoklad pred schválením programu podľa článku 4 ods. 5.

3. Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané kandidátskymi krajinami, Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich vlastných agentov alebo riadne menovaných zástupcov vykonať na mieste technické alebo finančné audity vrátane náhodných kontrol a záverečného auditu.

Článok 10

Zníženie, dočasné pozastavenie a zrušenie pomoci

1. Ak sa pri implementácii opatrenia zistí, že akákoľvek časť finančných prostriedkov bola pridelená neoprávnene, Komisia riadne preskúma prípad, a hlavne požiada kandidátske krajiny alebo orgány poverené implementáciou opatrenia o vysvetlenie do určitého času.

2. Následne po preskúmaní Komisia môže znížiť alebo dočasne pozastaviť pomoc na dané opatrenie, ak preskúmanie potvrdí existenciu nezrovnalostí alebo významnej zmeny, ktorá ovplyvňuje podstatu alebo podmienky implementácie opatrenia a ktoré neboli odsúhlasené Komisiou.

3. Každý preplatok musí byť vrátený Komisii. Nevrátené čiastky budú predmetom úrokov z omeškania v súlade s ustanoveniami finančných nariadení.

Článok 11

Komisia pridelí žiadateľskym krajinám dostupné zdroje na implementáciu článku 7 ods. 2. Do troch mesiacov od prijatia tohto nariadenia oznámi Komisia svoje rozhodnutie každej žiadateľskej krajine, pokiaľ ide o orientačné čiastky pridelené na obdobie siedmich rokov.

HLAVA IV

VYKONÁVACIE POKYNY

Článok 12

1. Komisia prijme podrobné pravidlá implementácie tohto nariadenia v súlade s postupmi stanovenými v článku 50 ods. 2 nariadenia (ES) č.1260/1999.

2. Komisia prijme podrobné finančné pravidlá v súlade s postupmi stanovenými v článku 13 nariadenia (ES) č.1260/1999. Tieto sa budú predovšetkým vzťahovať na primerané opatrenia zabezpečenia súladu s rozpočtovou disciplínou.

HLAVA V

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Správy

Komisia predloží výročnú správu o podpore spoločenstva poskytnutej podľa tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

V týchto správach Komisia ukáže najmä pokrok, ktorý sa dosiahol pri naplňovaní cieľov stanovených v článku 1.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Informácie a publicita

1. Programy vypracované podľa článku 4 ods. 5 budú predmetom riadneho uverejnenia v kandidátskych krajinách.

2. Uverejňovanie bude predovšetkým zahŕňať:

- informovanie potenciálnych príjemcov a profesionálnych organizácii o dostupnej pomoci;

- informovanie širokej verejnosti o úlohe spoločenstva v súvislosti s pomocou.

Zvažované návrhy a opatrenia prijaté za týmto účelom budú oznámené Komisii.

Článok 15

Pri vstupe do Európskej únie stráca krajina nárok na podporu podľa tohto nariadenia. Zdroje, ktoré boli k dispozícii, budú v dôsledku vstupu kandidátskej krajiny do Európskej únie prerozdelené medzi ostatné žiadateľské krajiny uvedené v článku 1 ods. 1. Prerozdelenie bude založené na potrebách žiadateľskych krajín a schopnosti pomoc absorbovať, ako aj na kritériách stanovených v článku 7 ods. 3.

Rada jednajúc o návrhu komisie na základe kvalifikovanej väčšiny prijme rozhodnutie navrhujúce všeobecný prístup k prerozdeleniu.

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia rady Komisia rozhodne o prerozdelení dostupných zdrojov medzi ostatných príjemcov v súlade s postupmi stanovenými v článku 12 ods. 1.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. júna 1999

Za Radu

predseda

G. Verheugen

[1] Ú. v. ES C 175, 9. 6. 1998, s. 7 a.Ú. v. ES C 27, 2. 2. 1999, s. 18.

[2] Stanovisko doručené 6. mája 1999 (zatiaľ nezverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 101, 12. 4. 1999.

[4] Ú. v. ES C 93, 6. 4. 1999.

[5] Pozri stranu 73 tohto úradného vestníka.

[6] Pozri stranu 68 tohto úradného vestníka.

[7] Ú. v. ES L 85, 20. 3. 1998, s. 3.

[8] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[9] Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, s. 103.

[10] Ú. v. ES L 139, 11. 5. 1998, s. 1.

--------------------------------------------------