31999R1264Uradni list L 161 , 26/06/1999 str. 0057 - 0061


Uredba Sveta (ES) št. 1264/1999

z dne 21. junija 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 1164/94 o ustanovitvi Kohezijskega sklada

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti drugega odstavka člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [4],

(1) ker bo Svet po členu 16(1) Uredbe (ES) št. 1164/94 [5] do 31. decembra 1999 ponovno preučil navedeno uredbo;

(2) ker bi morala do leta 2006 dejavnosti Sklada še naprej urejati temeljna načela Kohezijskega sklada, določena leta 1994, čeprav izkušnje kažejo, da so potrebne izboljšave;

(3) ker bo enotna valuta, evro, sicer vplivala na makroekonomski položaj Skupnosti, vendar ne bo odpravila potrebe po upravičenosti držav članic na podlagi bruto nacionalnega proizvoda;

(4) ker vse države članice, ki so uvedle evro, predložijo Svetu program stabilnosti, ki določa predvsem njihove srednjeročne cilje doseganja skoraj uravnoteženega proračuna ali proračunskega presežka;

(5) ker sta Evropski parlament in Svet z Odločbo št. 1692/96/ES [6] sprejela smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja;

(6) ker bi bilo treba v prehodnem obdobju (od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2001) vsako sklicevanje na evro praviloma razumeti kot sklicevanje na evro kot monetarno enoto, kakor predvideva drugi stavek člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi evra [7];

(7) ker bo glede na nenehni napredek pri doseganju dejanske konvergence in ob upoštevanju novega makroekonomskega konteksta, v katerem zdaj deluje Kohezijski sklad, celotna dodeljena pomoč za države članice, ki so uvedle evro, prilagojena tako, da bo upoštevano izboljšanje nacionalne blaginje, dosežene v preteklem obdobju;

(8) ker so bili postopki za krepitev nadzora proračunskega stanja in nadzora ter koordiniranja gospodarskih politik določeni v Uredbi (ES) št. 1466/97 [8];

(9) ker je treba pripraviti predhodne podatke in končne statistike o zadolževanju v javnem sektorju, bruto domačem proizvodu in bruto nacionalnem proizvodu v skladu s pravili evropskega sistema integriranih gospodarskih računov, določenimi z Uredbo (ES) št. 2223/96 [9];

(10) ker Resolucija o paktu stabilnosti in rasti [10], ki jo je sprejel Evropski svet v Amsterdamu 17. junija 1997, določa naloge držav članic, Komisije in Sveta;

(11) ker bi morala Komisija ob ohranitvi načela visoke ravni pomoči podpirati iskanje drugih virov financiranja, zlasti prizadevanja držav članic upravičenk, da bi maksimirale učinek vzvoda finančnih sredstev Sklada s spodbujanjem večje uporabe zasebnih virov financiranja; ker bi se morala raven pomoči stopnjevati, da bi se izboljšala učinek vzvoda finančnih sredstev Sklada in donosnost projektov; ker mora biti pri aktivnostih, ki se financirajo iz Sklada, upoštevana uporaba načela, da plača povzročitelj obremenitve, iz člena 174 Pogodbe;

(12) ker bi bilo treba jasno določiti odgovornost držav članic za finančni nadzor;

(13) ker bi bilo treba zagotoviti kontinuiteto financiranja za aktivnosti v teku in njihovo prilagoditev novim predpisom;

(14) ker bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1164/94 ustrezno spremeniti,

Ker se glede merila ekonomske konvergence še naprej uporabljajo zdajšnje določbe o makroekonomski pogojenosti; ker zato Sklad ne financira novih projektov ali novih faz projektov v neki državi članici, če Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino ugotovi, da ta država članica ni spoštovala pakta o stabilnosti in rasti.

Ker so določbe za pospešitev in razjasnitev postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, katerih cilj je odvračanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja, in če do njega pride, spodbujanje takojšnje korekcije, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97; [*] UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

Ker bi morali biti skupni letni prejemki vsake države članice iz Kohezijskega sklada po tej uredbi, v kombinaciji s pomočjo iz strukturnih skladov, omejeni s splošno zgornjo mejo, odvisno od nacionalne absorpcijske sposobnosti

Ker bi bilo treba predvideti obliko pogojevanja odobritve finančne pomoči z izpolnjevanjem določbe ekonomske konvergence iz člena 104 Pogodbe in s potrebo po dobrem upravljanju javnofinančnega primanjkljaja; ker je v tem kontekstu treba presojati tudi izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, ob upoštevanju smernic, sprejetih v Resoluciji Evropskega sveta z dne 17. junija 1997 o paktu stabilnosti in rasti, in ker je treba koncept čezmernega primanjkljaja razlagati glede na navedeno resolucijo; ker bi bilo treba za vsako sodelujočo državo članico makroekonomsko pogojenost oceniti ob upoštevanju odgovornosti posamezne države članice glede stabilnosti evra; [*] UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1164/94 se spremeni:

1. (a) nova uvodna izjava, ki se vstavi za šesto uvodno izjavo, se glasi:

"Ker se glede merila ekonomske konvergence še naprej uporabljajo zdajšnje določbe o makroekonomski pogojenosti; ker zato Sklad ne financira novih projektov ali novih faz projektov v neki državi članici, če Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino ugotovi, da ta država članica ni spoštovala pakta o stabilnosti in rasti.";

(b) nova uvodna izjava, ki se vstavi za novo sedmo uvodno izjavo, se glasi:

"Ker so določbe za pospešitev in razjasnitev postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, katerih cilj je odvračanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja, in če do njega pride, spodbujanje takojšnje korekcije, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97; [*] UL L 209, 2.8.1997, str. 6."

(c) nova uvodna izjava, ki se vstavi za prejšnjo 20. uvodno izjavo, se glasi:

"Ker bi morali biti skupni letni prejemki vsake države članice iz Kohezijskega sklada po tej uredbi, v kombinaciji s pomočjo iz strukturnih skladov, omejeni s splošno zgornjo mejo, odvisno od nacionalne absorpcijske sposobnosti";

(d) prejšnja 21. uvodna izjava postane 24. uvodna izjava in se glasi:

"Ker bi bilo treba predvideti obliko pogojevanja odobritve finančne pomoči z izpolnjevanjem določbe ekonomske konvergence iz člena 104 Pogodbe in s potrebo po dobrem upravljanju javnofinančnega primanjkljaja; ker je v tem kontekstu treba presojati tudi izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, ob upoštevanju smernic, sprejetih v Resoluciji Evropskega sveta z dne 17. junija 1997 o paktu stabilnosti in rasti, in ker je treba koncept čezmernega primanjkljaja razlagati glede na navedeno resolucijo; ker bi bilo treba za vsako sodelujočo državo članico makroekonomsko pogojenost oceniti ob upoštevanju odgovornosti posamezne države članice glede stabilnosti evra; [*] UL C 236, 2.8.1997, str. 1."

2. Členu 2 se doda odstavek 4:

"4. Da bi bile države članice upravičenke upravičene do prejemanja pomoči iz Sklada po 1. januarju 2000, morajo imeti uveden program iz členov 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 [*] UL L 209, 2.8.1997, str. 2.

Štiri države članice, ki izpolnjujejo merilo o BNP iz odstavka 1, so Španija, Grčija, Portugalska in Irska.

Vmesni pregled, predviden v odstavku 3, se izvede pred koncem leta 2003 na podlagi BNP na prebivalca, izračunanega iz podatkov Skupnosti za obdobje 2000 do 2002."

3. Člen 3 se spremeni:

(a) v odstavku 1

(i) se v prvi alinei črta beseda "peti";

(ii) se druga alinea nadomesti:

"— projekte prometne infrastrukture skupnega interesa, ki jih podpirajo države članice in so opredeljeni v okviru smernic, sprejetih z Odločbo št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta o razvoju vseevropskih prometnih omrežij. [*] UL L 228, 9.9.1996, str. 1.";

(b) v odstavku 2 se spremeni druga alinea:

(i) uvodni stavek se nadomesti:

"ukrepe tehnične pomoči, vključno s kampanjami obveščanja javnosti in informiranja, zlasti:";

(ii) v točki (b) se za besedo "spremljanju" vstavi beseda "nadzoru".

4. V členu 4 se dodajo tretji, četrti in peti odstavek:

"Od 1. januarja 2000 znašajo skupna razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti v obdobju 2000 do 200618 milijard evrov v cenah iz leta 1999.

2000 : 2,615 milijarde EUR,

2001 : 2,615 milijarde EUR,

2002 : 2,615 milijarde EUR,

2003 : 2,615 milijarde EUR,

2004 : 2,515 milijarde EUR,

2005 : 2,515 milijarde EUR,

2006 : 2,510 milijarde EUR.

Če katera od držav članic preneha izpolnjevati pogoje za prejemanje pomoči, se sredstva Kohezijskga sklada ustrezno zmanjšajo."

5. Člen 5 se nadomesti:

"Člen 5

Okvirna razporeditev sredstev

Okvirna razporeditev celotnih sredstev Sklada se izvede na podlagi natančnih in objektivnih meril, predvsem prebivalstva, BNP na prebivalca, ob upoštevanju izboljšanja nacionalne blaginje, ki je bila dosežena v preteklem obdobju, in površine; upoštevajo se tudi drugi socialnoekonomski dejavniki, kot so pomanjkljivosti prometne infrastrukture.

Okvirna razporeditev celotnih sredstev Sklada, ki je rezultat uporabe teh meril, je določena v Prilogi I.

Skupni letni prejemki iz Kohezijskega sklada po tej uredbi, skupaj s pomočjo iz strukturnih skladov ne bi smeli presegati 4 % nacionalnih BDP."

6. Člen 6 se nadomesti:

"Člen 6

Pogojna pomoč

1. Sklad v državi članici ne bo financiral novih projektov ali, v primeru pomembnih projektov, novih faz, če bo Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino ugotovil, da zadevna država članica pri uporabi te uredbe ni izvedla programa iz člena 2(4) tako, da bi se izognila čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

Opustitev financiranja preneha, ko Svet po enakem postopku ugotovi, da je zadevna država članica sprejela ukrepe za izvedbo navedenega programa, da se bo izognila čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

2. Izjemoma lahko Svet pri projektih, ki neposredno zadevajo več kakor eno državo članico, na podlagi priporočila Komisije s kvalificirano večino odloči, da se opustitev financiranja odloži."

7. Člen 7 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Vendar se od 1. januarja 2000 ta stopnja lahko zniža, tako da se v sodelovanju z zadevno državo članico upoštevata ocenjeni znesek prihodka, ki ga ustvarijo projekti, in morebitna uporaba načela, da plača povzročitelj obremenitve.";

(ii) doda se naslednji pododstavek:

"V ta namen Komisija podpira prizadevanja držav članic upravičenk, da bi dosegle maksimalni učinek vzvoda finančnih sredstev Sklada s spodbujanjem večje uporabe zasebnih virov financiranja.";

(b) v odstavku 2 se črtajo besede "izdatka, na katerem temelji izračun".

8. Člen 10 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se "ECU" nadomesti z "EUR";

(b) v odstavku 4 se črta beseda "morebitnih" pred besedo "vplivov";

(c) v tretji alinei odstavka 5 se za besedami "na področju okolja" vstavijo besede "vključno z načelom, da plača povzročitelj obremenitve".

9. Člen 11 se spremeni:

v odstavku 5 se "v ekujih" nadomesti z "v evrih".

10. Člen 12 se spremeni:

(a) odstavka 1 in 2 se nadomestita:

"1. Brez poseganja v pristojnosti Komisije glede izvrševanja proračuna Skupnosti so za finančni nadzor projektov odgovorne predvsem države članice. V ta namen sprejmejo zlasti naslednje ukrepe:

(a) preverjajo, ali so bili vzpostavljeni sistemi upravljanja in nadzora in ali se izvajajo tako, da je zagotovljena učinkovita in pravilna uporaba sredstev Skupnosti;

(b) Komisiji predložijo opis teh sistemov;

(c) zagotavljajo, da se projekti upravljajo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Skupnosti in da se sredstva, ki so jim dana na voljo, uporabljajo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja;

(d) potrjujejo, da so izjave o izdatkih, predložene Komisiji, resnične, in zagotavljajo, da izhajajo iz računovodskih sistemov, ki temeljijo na preverljivi spremljajoči dokumentaciji;

(e) preprečujejo in odkrivajo nepravilnosti, o njih uradno obveščajo Komisijo v skladu s predpisi ter obveščajo Komisijo o napredku upravnih in sodnih postopkov. V tem kontekstu storijo države članice in Komisija vse potrebno, da zagotovijo zaupnost izmenjanih informacij;

(f) ob koncu posameznega projekta, faze projekta ali skupine projektov predložijo Komisiji izjavo, ki jo sestavi oseba ali organ, delujoč neodvisno od imenovanega organa. Ta izjava povzema ugotovitve pregledov, izvedenih v preteklih letih, in oceni veljavnost zahtevka za plačilo preostanka ter zakonitost in pravilnost izdatkov, zajetih v končnem potrdilu o izdatkih. Države članice lahko k tej izjavi priložijo svoje mnenje, če menijo, da je potrebno;

(g) sodelujejo s Komisijo za zagotovitev, da se sredstva Skupnosti uporabljajo po načelih dobrega finančnega poslovanja;

(h) izterjujejo zneske, ki so bili izgubljeni zaradi odkrite nepravilnosti, in po potrebi zaračunavajo zamudne obresti.

2. Komisija v okviru svojih pristojnosti za izvrševanje proračuna Skupnosti zagotavlja, da sistemi upravljanja in nadzora držav članic delujejo nemoteno, tako da se sredstva Skupnosti uporabljajo učinkovito in pravilno.

V ta namen lahko, brez poseganja v preglede, ki jih izvajajo države članice v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, uradniki in uslužbenci Komisije v skladu z ureditvami, dogovorjenimi z državo članico v okviru sodelovanja, opisanega v členu G(1) Priloge II, izvedejo preglede projektov, ki jih financira Sklad, ter sistemov upravljanja in nadzora na kraju samem, vključno s pregledi vzorcev, če to sporočijo najmanj en delovni dan prej. Komisija obvesti zadevno državo članico, da bi pridobila vso potrebno pomoč. Uradniki in uslužbenci zadevne države članice lahko sodelujejo pri teh pregledih.

Komisija lahko od zadevne države članice zahteva, naj izvede pregled na kraju samem, da preveri pravilnost ene transakcije ali več. Uradniki in uslužbenci Komisije lahko sodelujejo pri teh pregledih.";

(b) odstavek 4 se črta in odstavek 5 postane odstavek 4.

11. V členu 16(1) se besede "pred koncem leta 1999" nadomestijo z "najpozneje do 31. decembra 2006".

12. Priloga I se nadomesti:

"

PRILOGA I

Okvirna razporeditev celotnih sredstev Kohezijskega sklada po državah članicah upravičenkah

Španija : 61 % do 63,5 % celotnih sredstev,

Grčija : 16 % do 18 % celotnih sredstev,

Irska : 2 % do 6 % celotnih sredstev,

Portugalska : 16 % do 18 % celotnih sredstev.

"

Člen 2

Vloge, predložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, ostanejo veljavne, če so v dveh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe po potrebi dopolnjene, tako da izpolnjujejo zahteve Uredbe (ES) št. 1164/94, kakor je bila spremenjena.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 1999

Za Svet

Predsednik

G. Verheugen

[1] UL C 159, 26.5.1998, str. 7.

[2] Soglasje, dano 6. maja 1999 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 407, 28.12.1998, str. 74.

[4] UL C 51, 22.2.1999, str. 10.

[5] UL L 130, 25.5.1994, str. 1.

[6] UL L 228, 9.9.1996, str. 1.

[7] UL L 139, 11.5.1998, str. 1.

[8] UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

[9] UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/98 (UL L 58, 27.2.1998, str. 1).

[10] UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

--------------------------------------------------