31999R1263Uradni list L 161 , 26/06/1999 str. 0054 - 0056


Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999

z dne 21. junija 1999

o Finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

(1) ker skupna ribiška politika podpira uresničevanje splošnih ciljev iz člena 33 Pogodbe; ker zlasti Uredba Sveta (EGS) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992, ki vzpostavlja sistem Skupnosti na področju ribištva in ribogojstva [4], prispeva k vzpostavljanju ravnotežja med ohranjanjem in upravljanjem ribolovnih virov na eni strani ter ribolovnim naporom in stabilnim in razumnim izkoriščanjem teh virov na drugi strani;

(2) ker bi morali strukturni ukrepi v ribištvu in ribogojstvu prispevati k doseganju ciljev skupne ribiške politike in ciljev iz člena 100 Pogodbe;

(3) ker je vključitev teh strukturnih ukrepov v operativni okvir Strukturnih skladov leta 1993 izboljšala sinergijo aktivnosti Skupnosti in omogočila bolj koherentno prispevanje h krepitvi ekonomske in socialne kohezije;

(4) ker Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih [5] uvaja celovit pregled operativne ureditve strukturnih politik, ki bo veljal od 1. januarja 2000; ker sodijo prej omenjeni strukturni ukrepi med sredstva in naloge iz člena 2 navedene uredbe; ker bi bilo torej treba razveljaviti Uredbo Sveta (EGS) št. 2080/93 z dne 20. julija 1993 o izvajanju Uredbe (EGS) št. 2052/88 glede Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva [6] in jo nadomestiti z novo uredbo, ki bo zlasti zagotovila prehod, kakršen je potreben, da se prepreči prekinitev strukturnih ukrepov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Strukturni ukrepi, ki se izvajajo s finančno pomočjo Skupnosti v sektorju ribištva in ribogojstva ter predelovalne industrije in trženja njihovih proizvodov (v nadaljevanju "sektor") na podlagi te uredbe, podpirajo uresničevanje splošnih ciljev iz členov 33 in 100 Pogodbe in ciljev, ki jih določata uredbi (EGS) št. 3760/92 in (ES) št. 1260/1999.

2. Naloge ukrepov iz odstavka 1 so:

(a) prispevati k doseganju trajnostnega ravnotežja med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem;

(b) krepiti konkurenčnost gospodarskih struktur in razvoj ekonomsko uspešnih podjetij v sektorju;

(c) izboljšati preskrbo trga in zvišati dodano vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

(d) prispevati k revitalizaciji območij, odvisnih od ribištva in ribogojstva.

3. Finančna pomoč Skupnosti se v skladu s členom 2 lahko odobri za izvedbo ukrepov v podporo ene ali več nalog iz odstavka 2.

4. Področja strukturnih aktivnosti iz odstavka 1 tega člena določi Svet po postopku iz člena 4.

Člen 2

1. Finančni instrument za usmerjanje ribištva se v nadaljevanju imenuje "FIUR".

2. Ukrepi, ki se izvajajo s pomočjo iz FIUR v okviru Cilja 1 Strukturnih skladov, so sestavni del programiranja za ta cilj.

Ukrepi, ki se izvajajo s pomočjo iz FIUR zunaj okvirov Cilja 1, so v vsaki zadevni državi članici predmet enotnega programskega dokumenta.

3. Ukrepi iz odstavka 2 vključujejo vse strukturne ukrepe v sektorju na naslednjih področjih:

- prenova flote in posodobitev ribiških plovil,

- prilagoditev ribolovnega napora,

- skupna podjetja,

- mali priobalni ribolov,

- socioekonomski ukrepi,

- varovanje morskih virov v obalnih vodah,

- ribogojstvo,

- oprema ribiških pristanišč,

- predelovanje in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva,

- ukrepi za iskanje in spodbujanje novih možnosti prodaje,

- aktivnosti podjetij,

- začasno prenehanje aktivnosti in druge finančne kompenzacije,

- inovativni ukrepi in tehnična pomoč.

Svet lahko spremeni ta seznam ukrepov po postopku iz člena 4.

4. Države članice zagotovijo, da je pomoč za prestrukturiranje flote v okviru FIUR na nacionalni ravni skladna z njihovimi obveznostmi v okviru skupne ribiške politike in zlasti v okviru večletnih usmerjevalnih programov za ribištvo.

5. Poleg tega FIUR v skladu s členoma 22 in 23 Uredbe (ES) št. 1260/1999 prispeva k financiranju:

(a) inovativnih ukrepov, ki vključujejo zlasti transnacionalne aktivnosti in vzpostavljanje mrež akterjev v sektorju in območij, odvisnih od ribištva in ribogojstva;

(b) ukrepov tehnične pomoči.

Skladno s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999 se z odločbo o prispevku Skladov k financiranju ukrepov, ki pridejo v poštev za financiranje na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1261/1999 z dne 21. junija 1999 o Skladu za regionalni razvoj [7], Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1262/1999 z dne 21. junija 1999 o Evropskem socialnem skladu [8] in Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb [9] razširi področje uporabe za pilotne projekte, ki jih zajema točka (a) tega odstavka, zato da bi se izvajali vsi ukrepi, ki jih predvidevajo zadevni inovativni ukrepi.

Člen 3

Finančni prispevek, odobren za posamezno aktivnost v okviru ukrepov iz člena 1(3), ne more presegati najvišjega zneska, ki se ga določi po postopku iz člena 4.

Člen 4

Ne da bi to posegalo v člen 5, Svet na predlog Komisije po postopku iz člena 37 Pogodbe sprejme najpozneje do 31. decembra 1999 podrobna pravila in pogoje za finančni prispevek Skupnosti glede strukturnih ukrepov iz člena 2.

Člen 5

1. Določbe uredb Sveta (EGS) št. 4028/86 [10] in (EGS) št. 4042/89 [11] se še naprej uporabljajo za zahtevke, ki so bili predloženi pred 1. januarjem 1994.

2. Za dele zneskov, za katere je Komisija prevzela obveznost v okviru pomoči, ki je bila odobrena za projekte med 1. januarjem 1989 in 31. decembrom 1993 na podlagi Uredbe (EGS) št. 4028/86, in za katere Komisiji niso bili predloženi zahtevki za končno plačilo najpozneje v šestih letih in treh mesecih od datuma, ko je bila pomoč odobrena, prevzete obveznosti Komisije avtomatsko prenehajo najpozneje v šestih letih in treh mesecih od datuma, ko je bila pomoč odobrena, na podlagi česar je treba neupravičeno plačane zneske vrniti, kar pa ne vpliva na projekte, ki so bili prekinjeni iz pravnih razlogov.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 2080/93 se s 1. januarjem 2000 razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 7

Za to uredbo se smiselno uporabljajo prehodne določbe iz člena 52 Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 1999

Za Svet

Predsednik

G. Verheugen

[1] UL C 176, 9.6.1998, str. 44.

[2] Mnenje z dne 6. maja 1999 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 407, 28.12.1998, str. 74.

[4] UL L 389, 31.12.1992, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1181/98 (UL L 164, 9.6.1998, str. 3).

[5] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[6] UL L 193, 31.7.1993, str. 1.

[7] UL L 161, 26.6.1999, str. 43.

[8] UL L 161, 26.6.1999, str. 48.

[9] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[10] UL L 376, 31.12.1986, str. 7. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2080/93.

[11] UL L 388, 30.12.1989, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2080/93.

--------------------------------------------------