31999R1258Úradný vestník L 160 , 26/06/1999 S. 0103 - 0112


Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999

zo 17. mája 1999

o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [4],

(1) keďže Rada prostredníctvom nariadenia č. 25 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [5] ustanovila Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF), ďalej uvádzaný iba ako "fond", ktorý tvorí súčasť celkového rozpočtu Európskych spoločenstiev; keďže dané nariadenie stanovuje zásady, ktoré by mali platiť pre financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

(2) keďže finančné následky vo fáze jednotného trhu a so zreteľom na skutočnosť, že cenové systémy sú normalizované a poľnohospodárska politika je politikou spoločenstva, prechádzajú na spoločenstvo; keďže podľa tejto zásady, stanovenej v článku 2 (2) nariadenia č. 25, by na účely dosiahnutia cieľov stanovených v článku 33 (1) zmluvy mala "záručná" sekcia fondu financovať refundácie za vývozy do tretích krajín, intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov, opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka, špecifické veterinárne opatrenia, tak ako sú stanovené v Rozhodnutí Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch v oblasti veterinárstva [6], opatrenia, ktorých účelom je poskytovať informácie o Spoločnej poľnohospodárskej politike, a niektoré vyhodnocovacie činnosti;

(3) keďže "usmerňovacia" sekcia fondu by mala financovať výdavky na niektoré opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka v regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva, ako aj na iniciatívu spoločenstva týkajúcu sa rozvoja vidieka;

(4) keďže za správu fondu je zodpovedná Komisia a keďže úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou sa zabezpečí v rámci výboru pre fond;

(5) keďže zodpovednosť za kontrolovanie výdavkov záručnej sekcie fondu majú v prvom Rade členské štáty, ktoré menujú orgány a organizácie, splnomocnené hospodáriť s výdavkami; keďže členské štáty musia vykonávať túto úlohu v plnej miere a účinne; keďže Komisia, ktorá je zodpovedná za zavádzanie rozpočtu spoločenstva, musí preverovať podmienky, za ktorých boli uskutočnené platby a kontroly; keďže Komisia môže financovať výdavky iba v tých prípadoch, keď tieto podmienky poskytujú všetky potrebné záruky na dodržiavanie pravidiel spoločenstva; keďže v decentralizovanom systéme hospodárenia s výdavkami spoločenstva je podstatné, aby Komisia ako inštitúcia zodpovedná za financovanie mala nárok a možnosť vykonávať všetky kontroly hospodárenia s výdavkami, ktoré považuje za potrebné, a aby medzi členskými štátmi a Komisiou existovala úplná a účinná transparentnosť a vzájomná pomoc;

(6) keďže Komisia môže počas zúčtovania v primeranej časovej lehote určiť celkové výdavky záručnej sekcie fondu, ktoré sa majú zaúčtovať na hlavný účet, iba ak sa dostatočne uistila o tom, že vnútroštátne kontroly sú zodpovedajúce a transparentné a že platobné agentúry preverujú zákonnosť a správnosť požiadaviek na platby, ktoré uskutočňujú; keďže by sa preto mala ustanoviť akreditácia platobných agentúr členskými štátmi; keďže s cieľom zabezpečiť konzistenciu noriem potrebných na akreditáciu v členských štátoch Komisia stanoví zásady týkajúce sa kritérií, ktoré sa majú používať; keďže na tento účel by sa malo stanoviť, aby sa financovali výhradne tie výdavky, ktorých platbu uskutočnili platobné agentúry akreditované členskými štátmi; keďže navyše na účel zabezpečenia transparentnosti vnútroštátnych kontrol, najmä vzhľadom na postupy pri autorizácii, potvrdzovaní a vyplácaní, by sa mal obmedziť počet orgánov a organizácií, na ktoré sa prevedú tieto zodpovednosti, prihliadajúc na ústavné opatrenia jednotlivých členských štátov;

(7) keďže decentralizované hospodárenie s fondmi spoločenstva vedie, najmä po reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky, k vymenovaniu niekoľkých platobných agentúr; keďže v prípade, že členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, musí vymenovať jednu kontaktnú organizáciu, ktorá bude zabezpečovať konzistentnosť v hospodárení s fondmi, styk medzi Komisiou a rozličnými akreditovanými platobnými agentúrami a rýchle sprístupnenie informácií, týkajúcich sa práce platobných agentúr, ktoré si vyžiada Komisia;

(8) keďže členské štáty musia uvoľňovať finančné prostriedky podľa potrieb svojich výdavkových agentúr, zatiaľ čo Komisia uskutočňuje zálohové platby na základe zaúčtovania platieb výdavkov, uskutočnených výdavkovými agentúrami; keďže v rámci opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka by mali byť na účely uskutočňovania programov ustanovené skutočné zálohové platby; keďže je vhodné s týmito zálohovými platbami zaobchádzať v súlade s finančnými mechanizmami ustanovenými pre zálohové platby pre rezervu na platby výdavkov uskutočnených v referenčnom období;

(9) keďže by sa mali stanoviť dva druhy rozhodnutí – jedno týkajúce sa zúčtovania záručnej sekcie fondu a druhé, ktorým by sa určili následky, vrátane finančných opráv, ktoré sa majú vyvodiť z výsledkov kontrol dodržiavania pravidiel spoločenstva pri platbách výdavkov;

(10) keďže kontroly dodržiavania pravidiel a z nich vyplývajúce zúčtovacie rozhodnutia už nebudú prepojené so zavádzaním rozpočtu v príslušnom finančnom roku; keďže sa musí určiť najdlhšie obdobie, na ktoré možno uplatňovať následky, ktoré sa majú vyvodiť z kontrol dodržiavania pravidiel; keďže však viacročný charakter opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka neumožňuje uplatňovanie takéhoto najdlhšieho obdobia;

(11) keďže sa musia vykonať opatrenia na predchádzanie a zaoberanie sa akýmikoľvek nezrovnalosťami a na vymáhanie čiastok stratených v dôsledku takýchto nezrovnalostí alebo nedbalosti; keďže sa musí určiť finančná zodpovednosť za takéto nezrovnalosti alebo nedbalosť;

(12) keďže výdavky spoločenstva sa musia podriadiť prísnemu dohľadu; keďže okrem dohľadu vykonávaného členskými štátmi z ich vlastnej iniciatívy, ktorý je naďalej podstatný, by sa malo ustanoviť preverovanie predstaviteľmi Komisie a právo požiadať s týmto cieľom členské štáty o pomoc;

(13) keďže na získavanie informácií, ktoré sa majú posielať Komisii, sa musí v čo najväčšom rozsahu používať informačná technológia; keďže pri vykonávaní kontrol musí mať Komisia úplný a okamžitý prístup k informáciám o výdavkoch vo forme dokladov aj elektronických súborov;

(14) keďže rozsah financovania prostriedkami spoločenstva vytvára potrebu, aby Európsky parlament a Rada boli pravidelne informovaní prostredníctvom finančných výkazov;

(15) keďže s cieľom uľahčiť finančné hospodárenie je žiaduce priblížiť obdobie financovania fondu viac k finančnému roku, ako je stanovený v článku 272 (1) zmluvy; keďže vykonanie takejto operácie si vyžaduje jasný prehľad o fondoch, ktoré budú k dispozícii ku koncu príslušného finančného roka; keďže by sa preto malo ustanoviť v prípade, keď je k dispozícii dostatočné množstvo zostávajúcich rozpočtových prostriedkov, aby Komisia mala právomoci potrebné na úpravu obdobia financovania fondu;

(16) keďže nariadenie Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [7] bolo viackrát významne zmenené a doplnené; keďže pri príležitosti nových zmien a doplnení daného nariadenia je na účely sprehľadnenia záležitostí žiaduce prepracovať príslušné ustanovenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (ďalej iba "fond") tvorí súčasť celkového rozpočtu Európskych spoločenstiev.

Pozostáva z dvoch sekcií:

- zo záručnej sekcie,

- z usmerňovacej sekcie.

2. Záručná sekcia financuje:

a) refundácie za vývozy do tretích krajín;

b) intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov;

c) opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka, ktoré nespadajú pod programy cieľa 1, s výnimkou iniciatív spoločenstva týkajúcich sa rozvoja vidieka;

d) finančné príspevky spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia, inšpekčné opatrenia v oblasti veterinárstva a programy na likvidáciu a sledovanie chorôb zvierat (veterinárne opatrenia), ako aj opatrenia týkajúce sa zdravia rastlín;

e) opatrenia, ktorých účelom je poskytovať informácie o Spoločnej poľnohospodárskej politike, a niektoré činnosti týkajúce sa vyhodnocovania opatrení financovaných záručnou sekciou fondu.

3. Usmerňovacia sekcia fondu financuje opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka, ktoré nespadajú pod bod c) odseku 2.

4. Na fond sa neprenášajú výdavky týkajúce sa správnych nákladov a personálu, ktoré znášajú členské štáty a príjemcovia pomoci z fondu.

Článok 2

1. Refundácie za vývoz do tretích krajín poskytované podľa pravidiel spoločenstva v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov sa financujú podľa článku 1 (2) a).

2. Intervencie zamerané na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov, vykonávané podľa pravidiel spoločenstva v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, sa financujú podľa článku 1 (2) b).

3. Rada, konajúc na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie, prijme v rozsahu, v ktorom je to potrebné, postup na financovanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 3

1. Opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka, ktoré nespadajú pod programy cieľa 1, vykonávané podľa pravidiel spoločenstva, sa financujú podľa článku 1 (2) c).

2. Veterinárne a fytosanitárne opatrenia, vykonávané podľa pravidiel spoločenstva, sa financujú podľa článku 1 (2) d).

3. Informačné opatrenia a vyhodnocovacie činnosti, vykonávané podľa pravidiel spoločenstva, sa financujú podľa článku 1 (2) e).

4. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 13.

Článok 4

1. Každý členský štát Komisii oznámi:

a) informácie o orgánoch a organizáciách, ktoré akreditoval na účely vyplácania výdavkov uvedených v článkoch 2 a 3, ďalej uvádzaných iba ako "platobné agentúry",

b) v prípade, že akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, informácie o orgáne alebo organizácii, ďalej uvádzanej ako "koordinačný orgán", ktorú poverí po prvé zhromažďovaním informácií, ktoré sa majú poskytovať a posielať Komisii, a po druhé podporovaním harmonizovaného uplatňovania pravidiel spoločenstva.

2. Platobné agentúry sú orgány a organizácie členských štátov, ktoré vzhľadom na platby v rámci oblastí, za ktoré sú zodpovedné, poskytnú dostatočné záruky, že:

a) pred schválením príslušnej platby sa skontroluje oprávnenosť nárokov a dodržanie pravidiel spoločenstva;

b) uskutočnené platby sa správne a úplne zaznamenajú v účtovníctve a

c) potrebné doklady sa odovzdajú v rámci časovej lehoty a v podobe stanovenej pravidlami spoločenstva.

3. Platobné agentúry musia mať doklady opodstatňujúce uskutočnené platby a doklady týkajúce sa vykonávania predpísaných správnych a fyzických kontrol. Ak príslušné doklady majú organizácie zodpovedné za schvaľovanie platieb výdavkov, tieto organizácie musia platobným agentúram posielať výkazy o počte vykonaných kontrol, ich obsahu a opatreniach vykonaných v dôsledku ich výsledkov.

4. Predmetom financovania zo strany spoločenstva sa môžu stať výhradne platby výdavkov uskutočnené akreditovanými platobnými agentúrami.

5. Každý členský štát obmedzí, prihliadajúc na svoje ústavné a inštitucionálne štruktúry, počet akreditovaných platobných agentúr na minimum potrebné na uskutočňovanie platieb výdavkov uvedených v článkoch 2 a 3 za uspokojivých správnych a účtovných podmienok.

6. Každý členský štát oznámi Komisii nasledujúce údaje týkajúce sa týchto platobných agentúr:

a) ich názov a ich štatúty;

b) podmienky správy, účtovníctva a vnútornej kontroly, za ktorých sa uskutočňujú platby vo vzťahu k zavádzaniu pravidiel spoločenstva v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c) akt akreditácie.

O akýchkoľvek zmenách týchto údajov bude Komisia bezodkladne informovaná.

7. V prípade, že akreditovaná platobná agentúra prestane spĺňať jednu alebo viac z podmienok akreditácie, akreditácia sa odoberie, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné úpravy v časovej lehote, ktorá bude stanovená s prihliadnutím na závažnosť problému. Príslušný členský štát to oznámi Komisii.

8. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 13.

Článok 5

1. Finančné prostriedky potrebné na pokrytie výdavkov uvedených v článkoch 2 a 3 sprístupní Komisia členským štátom prostredníctvom zálohových platieb pre rezervu na platby výdavkov uskutočnených v referenčnom období.

Zálohové platby na uskutočňovanie programov v rámci opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka uvedených v článku 3 (1) môže Komisia poskytovať po schválení príslušných programov. Tieto platby sa považujú za platby výdavkov, uskutočnené v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo rozhodnuté o poskytnutí zálohovej platby.

2. Pokiaľ nebudú zálohové platby pre rezervu na uskutočnené platby výdavkov vyplatené, prostriedky potrebné na pokrytie týchto platieb výdavkov uvoľnia podľa potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr členské štáty.

3. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 13.

Článok 6

1. Členské štáty v pravidelných intervaloch posielajú Komisii nasledujúce informácie, týkajúce sa akreditovaných platobných agentúr, koordinačných orgánov a transakcií financovaných záručnou sekciou fondu:

a) výkazy výdavkov a odhady finančných potrieb;

b) výročné správy sprevádzané informáciami potrebnými na zúčtovanie a osvedčenie celistvosti, presnosti a pravdivosti zasielaného účtovníctva.

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku, a najmä tých článkov, ktoré upravujú osvedčenie účtovníctva uvedené v odseku 1 b), sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 13.

Článok 7

1. Komisia po konzultácii s výborom pre fond prijme rozhodnutia stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

2. Komisia rozhodne o mesačných zálohových platbách pre rezervu na platby výdavkov uskutočnené akreditovanými platobnými agentúrami.

Platby výdavkov za október sa zaúčtujú do mesiaca október, ak boli uskutočnené od 1. do 15. októbra, a do mesiaca november, ak boli uskutočnené od 16. do 31. októbra. Zálohové platby sa vyplácajú členským štátom najneskôr v tretí pracovný deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola platba výdavkov uskutočnená.

Môžu byť vyplatené aj prídavné zálohové platby, pričom výbor pre fond sa o tom upovedomí pri nasledujúcej konzultácii.

3. Komisia do 30. apríla roka nasledujúceho po príslušnom finančnom roku zúčtuje na základe informácií uvedených v článku 6 (1) b) pohľadávky a záväzky platobných agentúr.

Rozhodnutie o zúčtovaní sa vzťahuje na celistvosť, presnosť a pravdivosť odovzdaného účtovníctva. Rozhodnutie sa nevzťahuje na prijatie následného rozhodnutia podľa odseku 4.

4. V prípade, že Komisia zistí, že platba výdavkov nebola uskutočnená v súlade s predpismi spoločenstva, rozhodne o vyčlenení týchto výdavkov z financovania prostriedkami spoločenstva, uvedeného v článkoch 2 a 3.

Pred prijatím rozhodnutia o odmietnutí financovania sa písomne oznámia výsledky kontrol Komisie a odpovede príslušného členského štátu a obe strany následne vyvinú úsilie dosiahnuť dohodu o krokoch, ktoré sa majú vykonať.

Ak sa dohoda nedosiahne, členský štát môže požiadať o začatie postupu, ktorého cieľom je sprostredkovanie jednotlivých stanovísk v lehote do štyroch mesiacov. Výsledky tohto postupu sa začlenia do správy, ktorá sa odošle Komisii a Komisia ju pred prijatím rozhodnutia o odmietnutí financovania preskúma.

Komisia posúdi výšku čiastok, ktoré sa vyčlenia, prihliadajúc najmä na mieru nedodržania pravidiel spoločenstva. Komisia zohľadní podstatu a závažnosť porušenia pravidiel a finančnú ujmu, ktorú utrpelo spoločenstvo.

Odmietnutie financovania sa nesmie vzťahovať na:

a) výdavky uvedené v článku 2, ktorých platba bola uskutočnená skôr ako 24 mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila príslušnému členskému štátu výsledky týchto kontrol.

b) výdavky na opatrenie alebo činnosť uvedenú v článku 3, ktorých posledná platba bola uskutočnená skôr ako 24 mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila príslušnému členskému štátu výsledky týchto kontrol.

Piaty pododsek sa však nevzťahuje na finančné následky:

a) nezrovnalostí, tak ako je to uvedené v článku 8 (2);

b) týkajúce sa vnútroštátnych pomocí alebo porušení pravidiel, pre ktoré boli zavedené do praxe postupy uvedené v článkoch 88 a 226 zmluvy.

5. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 13. Tieto pravidlá budú upravovať najmä nakladanie so zálohovými platbami uvedenými v článku 5 (1), druhom pododseku v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku a postupy týkajúce sa rozhodnutí uvedených v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 8

1. Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami stanovenými zákonmi, nariadeniami alebo administratívnymi opatreniami vykonajú opatrenia potrebné na:

a) uistenie sa o tom, že transakcie financované fondom sa skutočne správne uskutočnili a vykonali;

b) predchádzanie nezrovnalostiam a ich riešenie;

c) vymáhanie čiastok stratených v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbalosti.

Členské štáty oznámia Komisii opatrenia vykonané za tento účel a najmä stav správnych a súdnych konaní.

2. Ak sa stratené čiastky nevymôžu úplne, hradí finančné následky nezrovnalostí alebo nedbalosti spoločenstvo, s výnimkou následkov nezrovnalostí alebo nedbalosti, ktoré možno prisúdiť správnym orgánom alebo iným organizáciám členských štátov.

Čiastky, ktoré sa vymôžu, sa vyplatia akreditovaným platobným agentúram, ktoré ich odčítajú od výdavkov financovaných fondom. Úroky z vymožených alebo oneskorene splatených čiastok sa vyplatia fondu.

3. Rada, konajúc na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, stanoví všeobecné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku.

Článok 9

1. Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie potrebné na riadne fungovanie fondu a vykonajú všetky vhodné opatrenia na uľahčenie vykonávania dohľadu, ktorý môže Komisia uznať za potrebný v rámci hospodárenia s financovaním prostriedkami spoločenstva, vrátane inšpekcií na mieste.

Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia stanovené zákonmi, nariadeniami alebo administratívnymi opatreniami, ktoré prijali na účely uplatňovania tých právnych aktov spoločenstva týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré majú finančné následky pre fond.

2. Bez toho, aby bol dotknutý dohľad vykonávaný členskými štátmi podľa vnútroštátnych opatrení stanovených zákonmi, nariadeniami alebo administratívnymi opatreniami, a bez toho, aby bol dotknutý článok 248 zmluvy alebo akékoľvek iné inšpekcie organizované na základe článku 279 c) zmluvy, majú oprávnení zástupcovia vymenovaní Komisiou na účely vykonávania inšpekcií na mieste prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokladom týkajúcim sa výdavkov financovaných fondom vrátane informácií vytvorených alebo uložených v elektronickej forme.

Môžu preverovať najmä:

a) či sú administratívne postupy v súlade s pravidlami spoločenstva;

b) či existujú potrebné sprievodné doklady a či zodpovedajú transakciám financovaným fondom;

c) podmienky, za ktorých sa vykonávajú a kontrolujú transakcie financované fondom.

Pred vykonaním inšpekcie Komisia o nej riadne upovedomí príslušný členský štát alebo členský štát, na území ktorého sa inšpekcia má vykonať. Na inšpekcii sa môžu zúčastniť predstavitelia dotknutého členského štátu.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom členského štátu vykonajú príslušné orgány daného členského štátu inšpekcie alebo prešetrenia transakcií uvádzaných v tomto nariadení. Zúčastniť sa na nich môžu aj predstavitelia spoločenstva.

Na účely zefektívnenia preverovania a so súhlasom príslušných členských štátov môže Komisia zabezpečiť účasť správnych orgánov týchto štátov na niektorých inšpekciách alebo prešetreniach.

3. Rada, konajúc na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie, stanoví v rozsahu, v ktorom je to potrebné, všeobecné pravidlá na uplatňovanie tohto článku.

Článok 10

Komisia každoročne najneskôr do 1. júla predloží Európskemu parlamentu a Rade finančnú správu o správe fondu počas predchádzajúceho finančného roka, a najmä o stave zdrojov fondu, charaktere jeho výdavkov a podmienkach financovania z prostriedkov spoločenstva.

Článok 11

Komisii pomáha pri správe fondu Výbor pre Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (ďalej iba "výbor pre fond") podľa článkov 12 až 15.

Článok 12

Výbor pre fond sa skladá zo zástupcov členských štátov a Komisie. Každý členský štát zastupuje vo výbore pre fond najviac päť predstaviteľov. Predsedom výboru pre fond je zástupca Komisie.

Článok 13

1. V prípade, že sa má použiť postup stanovený v tomto článku, predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu postúpi príslušnú záležitosť výboru pre fond.

2. Zástupca Komisie odovzdá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v časovej lehote, ktorú môže predseda stanoviť s ohľadom na naliehavosť záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré je Rada na návrh Komisie povinná prijať, musí byť poskytnuté stanovisko schválené väčšinou stanovenou v článku 205 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom stanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme opatrenia, ktoré sú okamžite uplatniteľné.

b) Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru pre fond, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V tomto prípade:

- môže Komisia odložiť uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, najviac na obdobie jedného mesiaca odo dňa takéhoto oznámenia,

- môže Rada, konajúc na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, prijať v časovej lehote uvedenej v predchádzajúcej zarážke odlišné rozhodnutie.

Článok 14

1. S výborom pre fond sa konzultuje:

a) v prípadoch, keď je konzultácia s ním ustanovená;

b) pri určovaní výšky zostatkov fondu, ktoré sa majú začleniť do odhadu spoločenstva pre nasledujúci finančný rok, a ak je to potrebné, do iných odhadov;

c) o návrhoch výkazov o fonde, ktoré sa majú odovzdať Rade.

2. Výbor pre fond môže posúdiť akúkoľvek inú otázku, ktorú mu predloží predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Výbor pre fond je pravidelne informovaný o činnostiach fondu.

Článok 15

Výbor pre fond zvoláva predseda.

Sekretárske služby pre výbor pre fond zabezpečuje Komisia.

Výbor pre fond si stanoví vlastný rokovací poriadok.

Článok 16

1. Nariadenie (EHS) č. 729/70 sa zrušuje.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky stanovenej v prílohe.

Článok 17

Tretí pododsek článku 15 a článok 40 rozhodnutia 90/424/EHS sa vypúšťajú.

Článok 18

Opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu z opatrení stanovených v nariadení (EHS) č. 729/70 na opatrenia ustanovené týmto nariadením sa prijmú podľa postupu ustanoveného v článku 13.

Článok 19

Komisia môže podľa postupu ustanoveného v článku 13 vypustiť prvú vetu druhého pododseku článku 7 (2) v prípade, že by rozpočtové fondy záručnej sekcie fondu, ktoré sú k dispozícii ku koncu daného finančného roka, umožnili fondu financovať ďalšie výdavky vyplývajúce z takéhoto vypustenia v danom finančnom roku. V prípade, že Komisia uplatní túto právomoc, môže podľa toho istého postupu odložiť začiatočný dátum tých platobných lehôt pri opatreniach, ktoré sa začínajú medzi 16. a 31. októbrom vrátane, na 1. novembra.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa na platby výdavkov uskutočňované od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 3.

[2] Stanovisko poskytnuté 6. mája 1999 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 222.

[4] Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 30, 20.4.1962, s. 991/60. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 728/70 (Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 9).

[6] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/370/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 31).

[7] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1287/96 (Ú. v. ES L 125, 8.6.1995, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (EHS) č 729/70 | Toto nariadenie |

Článok 1 (1) | Článok 1 (1) |

Článok 1 (2) a) a b) | Článok 1 (2) a) a b) |

Článok 1 (4) | Článok 1 (4) |

Článok 2 (1) | Článok 2 (1) |

Článok 2 (2) | Článok 2 (3) |

Článok 3 (1) | Článok 2 (3) |

Článok 3 (2) | Článok 2 (3) |

Článok 3 (3) | - |

Článok 4 (1) a), prvý pododsek | Článok 4 (1) a) |

Článok 4 (1) a), druhý pododsek | Článok 4 (2) |

Článok 4 (1) a), tretí pododsek | Článok 4 (3) |

Článok 4 (1) b) prvý pododsek | Článok 4 (1) b) |

Článok 4 (1) b) druhý pododsek | Článok 4 (4) |

Článok 4 (2) | Článok 4 (5) |

Článok 4 (3) | Článok 4 (6) |

Článok 4 (4) | Článok 4 (7) |

Článok 4 (5), prvá veta | Článok 5 (1), prvý pododsek |

Článok 4 (5), druhá veta | Článok 5 (2) |

Článok 4 (6) | Článok 4 (8) a článok 5 (3) |

Článok 5 (1) | Článok 6 (1) |

Článok 5 (2) a) | Článok 7 (2) |

Článok 5 (2) b) | Článok 7 (3) |

Článok 5 (2) c) | Článok 7 (4) |

Článok 5a | - |

Článok 6 | - |

Článok 6a | - |

Článok 6b | - |

Článok 6c | - |

Článok 7 | - |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12(1) | Článok 12 |

Článok 12(2) | - |

Článok 13 | Článok 13 |

Článok 14 | Článok 14 |

Článok 15 | Článok 15 |

Článok 16 | - |

--------------------------------------------------