31999R1255Úradný vestník L 160 , 26/06/1999 S. 0048 - 0072


Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999

zo 17. mája 1999

o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [5],

(1) keďže fungovanie a rozvoj spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami by malo sprevádzať ustanovenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá by v sebe zahŕňala najmä spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré môžu mať v závislosti na konkrétnom výrobku rôzne podoby;

(2) keďže poslaním spoločnej poľnohospodárskej politiky je dosiahnuť ciele, stanovené v článku 33 zmluvy; keďže v sektore mlieka je potrebné, aby na účely stabilizácie trhov a zabezpečenia slušnej životnej úrovne pre poľnohospodárov mohli intervenčné agentúry na základe systému jednotných cien vykonávať na trhu intervenčné opatrenia vrátane skupovania masla a sušeného odstredeného mlieka a poskytovania pomocí pre súkromné skladovanie týchto výrobkov; keďže by sa však takéto opatrenia mali normalizovať tak, aby nenarušovali voľný obeh príslušného tovaru v spoločenstve;

(3) keďže na účely zmenšenia nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a z toho vyplývajúcich štrukturálnych nadbytkov sa prostredníctvom nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992 o ustanovení dodatočného odvodu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov [6] zaviedol systém dodatočného odvodu pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami; keďže tento systém sa bude uplatňovať po dobu ôsmich nových za sebou nasledujúcich 12-mesačných období, počnúc 1. aprílom 2000;

(4) keďže s cieľom stimulovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov v spoločenstve a zlepšiť konkurencieschopnosť týchto výrobkov na medzinárodných trhoch by sa mala znížiť úroveň podpory trhu, najmä prostredníctvom postupného znižovania cieľových a intervenčných cien masla a sušeného odstredeného mlieka, počnúc 1. júlom 2005;

(5) keďže zavedenie intervenčného systému pre maslo by malo zachovať konkurenčné postavenie masla na trhu a zabezpečiť čo najefektívnejšie skladovanie keďže požiadavky na kvalitu, ktoré treba v súvislosti s maslom sledovať, predstavujú rozhodujúci faktor na dosiahnutie týchto cieľov; keďže intervenčné nákupy by sa mali vykonávať v rozsahu potrebnom na zachovanie stability trhu vzhľadom na trhovú cenu masla v členských štátoch a mali by sa vykonávať formou výberového konania;

(6) keďže v prípade pomoci pre súkromné skladovanie masla je vhodné zamerať poskytovanie tejto pomoci na maslo vyrobené zo smotany a mlieka pôvodom zo spoločenstva a ako podmienku vzniku nároku na jej poskytnutie zachovávať referenciu na národné stupne kvality;

(7) keďže okrem intervencií týkajúcich sa masla a čerstvej smotany sú potrebné aj iné intervenčné opatrenia spoločenstva s cieľom, čo najlepšie zhodnotiť mliečne proteíny a podporiť ceny výrobkov, ktoré sú obzvlášť dôležité pri určovaní výrobných cien mlieka; keďže tieto opatrenia by mali mať podobu skupovania odstredeného mlieka v prášku a poskytovania pomoci pre tento výrobok; keďže však zvyčajné intervenčné skupovanie sušeného odstredeného mlieka sa môže po dosiahnutí určitého množstva pozastaviť a nahradiť skupovaním v rámci výberového konania;

(8) keďže s cieľom predchádzať disproporcie medzi prevádzkovateľmi, predávajúcimi v rámci verejnej intervencie a v záujme riadnej správy fondov spoločenstva by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah proteínov sušeného odstredeného mlieka, skupovaného v rámci intervencie keďže pri stanovovaní tohto obsahu by sa mal brať zreteľ na súčasné obchodné normy a skutočnosť, aby takto stanovený obsah nemohol slúžiť ako kritérium na vylúčenie z intervencie;

(9) keďže s cieľom prispieť k nastoleniu rovnováhy na trhu s mliekom a stabilizovať trhové ceny mlieka a mliečnych výrobkov by sa mali ustanoviť doplňujúce opatrenia, ktorými sa zvýši možnosť disponovať s mliečnymi výrobkami; keďže medzi tieto opatrenia by malo patriť poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie niektorých druhov syrov a poskytovanie pomoci pre možnosť predaja niektorých mliečnych výrobkov s prihliadnutím na špecifické použitia a miesta určenia;

(10) keďže s cieľom stimulovať konzumáciu mlieka mladými ľuďmi by sa malo ustanoviť, aby spoločenstvo uhrádzalo časť spôsobených výdavkov poskytovaním pomoci na dodávanie mlieka žiakom v školách;

(11) keďže by sa ako následok zníženej podpory trhu v sektore mlieka mali zaviesť opatrenia na podporu príjmov výrobcov mlieka; keďže tieto opatrenia by mali mať podobu mliečnych prémií a mali by byť na úrovni, ktorá by sa mala vyvíjať paralelne s postupným znižovaním podpory trhu; keďže úroveň jednotlivých podpôr príjmov by sa mala počítať na základe jednotlivých referenčných množstiev príslušných výrobcov; keďže s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto systému a prihliadanie na multilaterálne záväzky spoločenstva a z dôvodov kontroly rozpočtových výdajov by sa malo zabezpečiť, aby sa celková podpora príjmov udržiavala v rámci celkových referenčných množstiev členských štátov, uplatňovaných v dobe nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

(12) keďže v rozdielnych výrobných oblastiach spoločenstva sú podmienky výroby mlieka a príjmy výrobcov do značnej miery odlišné keďže systém jednotných mliekarenských platieb pre všetkých výrobcov na úrovni celého spoločenstva by bol z hľadiska primeraných reakcií na štrukturálne a prirodzené rozdiely a z nich vyplývajúce rozmanité potreby príliš nepružný keďže je preto vhodné zabezpečiť, aby členské štáty v rámci pevne stanovených globálnych čiastok a v súlade s niektorými spoločnými kritériami ustanovili a vytvorili flexibilný rámec prídavných platieb spoločenstva keďže tieto globálne čiastky by sa mali priraďovať členským štátom na základe ich celkových referenčných množstiev mlieka keďže cieľom spoločných kritérií je, inter alia, zabrániť diskriminačným následkom prídavných platieb a plne prihliadať na multilaterálne záväzky spoločenstva keďže je obzvlášť významné, aby členské štáty mali povinnosť používať svoje právomoci ponechané na voľnej úvahe výhradne na základe objektívnych kritérií tak, aby plne prihliadali na koncept rovnakého zaobchádzania a zabraňovali narušovaniu trhu a hospodárskej súťaže keďže je vhodné ustanoviť formy, ktoré môžu dodatkové platby nadobúdať keďže v prípade týchto foriem by malo ísť o dodatočné prémie a platby na plochu;

(13) keďže dodatočné prémie by sa mali doplnkovo poskytovať k mliečnym prémiám poskytovaným za jednu tonu v rámci prémiových referenčných množstiev keďže je takisto potrebné obmedziť celkovú čiastku podpory, ktorú možno poskytnúť pre jednu prémiovú čiastku za jeden rok;

(14) keďže dodatkové platby na plochu by sa mali poskytovať výhradne na pasienky, ktoré nepožívajú výhody iných opatrení spoločenstva na podporu trhu; keďže platby na plochu by sa mali uplatňovať v rámci limitov základných regionálnych výmerov pasienkov, ktoré by mali určiť členské štáty podľa historických referenčných údajov; keďže maximálna čiastka, ktorú mono poskytnúť za jeden hektár vrátane dodatkových platieb na plochu v rámci spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom, by mala byť porovnateľná s priemernou čiastkou podpory na jeden hektár v rámci systému podpory výrobcov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde;

(15) keďže s cieľom dosiahnuť želaný hospodársky vplyv sa musia priame platby poskytovať v určitých časových lehotách;

(16) keďže v prípade, že sa zakáže podávanie hovädzieho somatrofínu dojniciam na základe práva spoločenstva, Komisia by mala stanoviť pokuty zodpovedajúce obdobným pokutám, stanoveným v rámci spoločnej organizácie trhu s hovädzím a teľacím mäsom pre prípady používania niektorých zakázaných látok vo výrobe hovädzieho mäsa;

(17) keďže vytvorenie jednotného trhu spoločenstva s mliekom a mliečnymi výrobkami v sebe zahŕňa aj zavedenie jednotného systému obchodovania na vonkajších hraniciach spoločenstva keďže systém obchodovania, zahŕňajúci okrem intervenčných opatrení aj dovozné clá a vývozné refundácie, mal by v zásade stabilizovať trh spoločenstva keďže systém obchodovania by sa mal zakladať na záväzkoch prijatých v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní;

(18) keďže s cieľom sledovať objem obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami s tretími krajinami by sa mal pre niektoré výrobky ustanoviť systém dovozných a vývozných licencií, ktorý by v sebe zahŕňal aj zloženie záruky, ktorá zaručuje, že transakcie, pre ktoré sa vydajú takéto licencie, sa uskutočnia;

(19) keďže s cieľom predchádzať alebo pôsobiť proti záporným vplyvom na trh spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozov niektorých poľnohospodárskych výrobkov, dovoz jedného alebo viacerých takýchto výrobkov by mal za predpokladu splnenia určitých podmienok podliehať zaplateniu dodatkového dovozného cla;

(20) keďže za určitých podmienok je vhodné previesť na komisiu právomoc otvárať a spravovať tarifné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade so zmluvou alebo s inými aktmi Rady; keďže Komisia by navvše mala mať podobné právomoci týkajúce sa niektorých tarifných kvót, otváraných tretími krajinami;

(21) keďže ustanovenia o poskytovaní refundácií za vývozy do tretích krajín, založených na rozdiele medzi cenami v spoločenstve a na svetovom trhu, spadajúce pod dohodu Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve [7], by mali slúžiť na zabezpečenie účasti spoločenstva v medzinárodnom obchode s mliekom a mliečnymi výrobkami keďže tieto refundácie by mali podliehať obmedzeniam týkajúcim sa ich množstva a hodnoty;

(22) keďže v čase stanovenia refundácií by sa malo zabezpečiť dodržiavanie limitov objemov prostredníctvom sledovania platieb v súlade s pravidlami týkajúcimi sa Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu; keďže toto sledovanie sa môže zjednodušiť povinným stanovovaním refundácií vopred, pričom v prípade diferencovaných refundácií by sa povolila možnosť zmeniť špecifikované miesto určenia v rámci zemepisnej oblasti, pre ktorú platí jednotná sadzba pre refundácie; keďže v prípade zmeny miesta určenia by sa mala vyplatiť refundácia platná pre skutočné miesto určenia, pričom maximálna výška čiastky uplatňovanej pre dané miesto určenia by sa mala stanoviť vopred;

(23) keďže zabezpečenie dodržiavania obmedzení množstva si vyžaduje zavedenie spoľahlivého a efektívneho systému sledovania; keďže na tento účelom by malo poskytovanie refundácií podliehať vývoznej licencii; keďže refundácie by sa mali v závislosti na konkrétnej situácii každého príslušného výrobku poskytovať až do výšky platných limitov; keďže výnimky z tohto pravidla by sa mali povoľovať výhradne v prípade spracovaných výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k zmluve, pre ktoré neplatia obmedzenia množstva a ktoré sú v prípade operácií potravinovej pomoci oslobodené od akýchkoľvek obmedzení; keďže sledovanie vyvážaných množstiev, za ktoré sa poskytujú refundácie, počas hospodárskych rokov tak ako je to uvedené v dohode Svetovej obchodnej organizácie o poľnohospodárstve, by sa malo vykonávať na základe vývozných licencií vydaných pre každý hospodársky rok;

(24) keďže okrem popísaného systému a rozsahu potrebného na jeho riadne fungovanie by sa mala ustanoviť regulácia alebo, ak si to situácia na trhu vyžaduje, zákaz využívania ustanovení o aktívnom zošľachťovacom styku;

(25) keďže je vhodné ustanoviť opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade, keď podstatné zvýšenie alebo zníženie cien naruší alebo spôsobí hrozbu narušenia trhu spoločenstva;

(26) keďže systém colných poplatkov umožňuje zastavenie používania všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach spoločenstva; keďže by sa však vnútorný trh a mechanizmus poplatkov mohol za výnimočných okolností ukázať ako chybný; keďže s cieľom neponechať trh spoločenstva v týchto prípadoch bez ochrany pred narušeniami, ktoré môžu vyplynúť z týchto skutočností, by spoločenstvo malo mať možnosť bezodkladne vykonať všetky potrebné opatrenia; keďže tieto opatrenia by mali byť v súlade so záväzkami odvodenými z príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie;

(27) keďže obmedzenia voľného pohybu vyplývajúce z uplatňovania opatrení, ktorých účelom je predchádzať šírenie chorôb zvierat, by mohli spôsobiť ťažkosti na trhu jedného alebo viacerých členských štátov; keďže by sa malo ustanoviť zavedenie výnimočných opatrení na podporu trhu s cieľom nápravy takýchto situácií;

(28) keďže poskytovaním niektorých pomocí by bolo ohrozené zavedenie jednotného trhu keďže by preto v rámci spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami mali platiť ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú vyhodnocovanie pomoci poskytnutej členskými štátmi a zákaz takej pomoci, ktorá nie je zlúčiteľná so spoločným trhom;

(29) keďže je v rámci vývoja spoločného trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami potrebné, aby si členské štáty a Komisia navzájom vymieňali informácie, potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia;

(30) keďže s cieľom zjednodušiť zavádzanie navrhovaných opatrení by mal byť ustanovený postup na ustanovenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci riadiaceho výboru;

(31) keďže v súlade s Nariadením rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [8] by malo výdavky vzniknuté členským štátom v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia financovať spoločenstvo;

(32) keďže spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by mala súčasne vhodným spôsobom prihliadať na ciele stanovené v článkoch 33 a 131 zmluvy;

(33) keďže spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ustanovená Nariadením rady (EHS) č. 804/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami [9], sa niekoľkokrát zmenila a doplnila; keďže vzhľadom na ich počet, zložitosť a rozptýlenie v niekoľkých úradných vestníkoch sa tieto texty ťažko používajú, a preto im chýba zrozumiteľnosť, ktorá by mala byť podstatným znakom každej legislatívy; keďže za týchto okolností by sa tieto texty mali zjednotiť v novom nariadení a uvedené nariadenie (EHS) č. 804/68 by sa malo zrušiť; keďže podstatné pravidlá z nariadení rady (EHS) č. 986/68 [10], (EHS) č. 987/68 [11], (EHS) č. 508/71 [12], (EHS) č. 1422/78 [13], (EHS) č. 1723/81 [14], (EHS) č. 2990/82 [15], (EHS) č. 1842/83 [16], (EHS) č. 865/84 [17] a (EHS) č. 777/87 [18] boli zapracované do tohto nariadenia a tieto nariadenia by sa teda mali zrušiť;

(34) keďže prechod od mechanizmov nariadenia (EHS) č. 804/68 na mechanizmy tohto nariadenia by mohol spôsobiť ťažkosti, s ktorými sa toto nariadenie nezaoberá; keďže s cieľom riešiť túto možnosť by sa malo ustanoviť, aby Komisia prijala potrebné prechodné opatrenia; keďže Komisia by taktiež mala byť splnomocnená riešiť špecifické praktické problémy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločná organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pokrýva nasledujúce výrobky:

Kd KN | Popis tovaru |

a)0401 | Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |

b)0402 | Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel |

c)04031011 až 39 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, neochutená a ani neobsahujúca prídavok ovocia, orechov alebo kakaa |

04039011 až 69 |

d)0404 | Srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté |

e)ex0405 | Maslo a in tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov s obsahom tuku väčším ako 75 % ale menším než 80 % |

f)0406 | Syry a tvaroh |

g)17021900 | Laktóza a laktózový sirup bez prísady aromatických prípravkov alebo farbiva, obsahujúci v sušine menej ako 99 % hmotnosti laktózy, vyjadrenej ako bezvodá laktóza |

h)21069051 | Laktózový sirup ochutený alebo farbený |

i)ex2309 | Prípravky používané na výživu zvierat: Prípravky a krmivá obsahujúce výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, priamo alebo prostredníctvom nariadenia Rady (EHS) č. 2730/75, s výnimkou prípravkov a krmív, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92. |

HLAVA I

VNÚTORNÝ TRH

KAPITOLA I

Ceny

Článok 2

Mliečny rok sa pre všetky výrobky uvedené v článku 1 začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

Článok 3

1. Cieľová cena mlieka s obsahom tuku 3,7 %, dodaného do mliekarní, vyjadrená v eurách na 100 kg, sa pre spoločenstvo stanovuje takto:

- 30,98 v období od 1. júla 2000 do 30. júna 2005,

- 29,23 v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006,

- 27,47 v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007,

- 25,72 od júla 2007.

Pod cieľovou cenou sa rozumie tá cena, ktorej získanie je cieľom prvovýrobcov mlieka za celkový predaj mlieka na trhu spoločenstva a na vonkajších trhoch.

2. Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 37 (2) zmluvy môže cieľovú cenu zmeniť.

Článok 4

1. Intervenčné ceny vyjadrené v eurách na 100 kg, sa pre spoločenstvo stanovujú takto:

a) pre maslo:

- 328,20 v období od 1. júla 2000 do 30. júna 2005,

- 311,79 v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006,

- 295,38 v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007,

- 278,97 od 1. júla 2007;

b) pre sušené odstredené mlieko:

- 205,52 v období od 1. júla 2000 do 30. júna 2005,

- 195,24 v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006,

- 184,97 v období od 1. júla 2006 do 30. júna 2007,

- 174,69 od 1. júla 2007.

2. Rada v súlade s postupom, stanoveným v článku 37 (2) zmluvy môže intervenčné ceny zmeniť.

Článok 5

Cenový systém sa ustanovuje bez ohľadu na zavedenie systému dodatočných odvodov.

KAPITOLA II

Intervenčný systém

Článok 6

1. V prípade, že trhové ceny masla klesnú v jednom alebo viacerých členských štátoch počas príslušného obdobia pod 92 % intervenčnej ceny, v príslušnom členskom/ých štáte/och sa vykoná skupovanie intervenčnými agentúrami v rámci verejného výberového konania na základe špecifikácií, ktoré sa určia.

Nákupná cena stanovená Komisiou nesmie byť nižšia než 90 % intervenčnej ceny.

V prípade, že sa trhové ceny v príslušnom/ých členskom/ých štáte/och dostanú počas príslušného obdobia na úroveň rovnajúcu sa alebo vyššiu než 92 % intervenčnej ceny, skupovanie v rámci výberového konania sa pozastaví.

2. V súlade s odsekom 1 môžu intervenčné agentúry skupovať iba maslo vyrábané priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v schválenom podniku v spoločenstve a

a) spĺňajúce nasledujúce požiadavky:

- obsah maslového tuku musí byť aspoň 82 % hmotnosti a obsah vody najviac 16 % hmotnosti,

- maslo nesmie byť v čase skupovania staršie, než maximum, ktoré sa stanoví,

- podmienky, týkajúce sa minimálneho množstva a balenia, ktoré sa stanovia;

b) spĺňajúce niektoré požiadavky, ktoré sa stanovia, týkajúce sa najmä:

- konzervácie; ďalšie požiadavky môžu stanoviť intervenčné agentúry,

- množstva voľných mastných kyselín,

- peroxidového čísla,

- mikrobiologických štandardov,

- zmyslových vlastností (vzhľad, textúra, chuť a vôňa).

Na balení masla, ktoré spĺňa národné požiadavky na kvalitu, sa môžu uviesť národné stupne kvality, ktoré sa určia.

Ak sa maslo dodáva do mraziarenského skladu, ktorého vzdialenosť od miesta, kde bolo maslo uskladnené, presahuje vzdialenosť, ktorá sa stanoví, paušálne prepravné náklady hradí za podmienok, ktoré sa stanovia, intervenčná agentúra.

3. Pomoc pre súkromné skladovanie sa poskytuje na:

- smotanu,

- nesolené maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v schválenom podniku v spoločenstve s obsahom maslového tuku aspoň 82 % hmotnosti a obsahom vody najviac 16 % hmotnosti,

- solené maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v schválenom podniku v spoločenstve s obsahom maslového tuku aspoň 80 % hmotnosti, obsahom vody najviac 16 % hmotnosti a obsahom soli najviac 2 % hmotnosti.

Maslo sa klasifikuje podľa národných stupňov kvality, ktoré sa stanovia, a v súlade s tým sa musí označiť.

Pomoc sa stanoví s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobné tendencie cien čerstvého masla a skladovaného masla. V prípade, že v čase vyskladnenia nastane na trhu nepriaznivá zmena, ktorú nebolo možné v čase uskladnenia predvídať, môže sa finančná pomoc zvýšiť.

Pomoc pre súkromné skladovanie podlieha vypracovaniu zmluvy o skladovaní, uzavretej, v súlade s ustanoveniami, ktoré sa stanovia, intervenčnou agentúrou členského štátu, na území ktorého je smotana alebo maslo, pre ktoré existuje nárok na poskytnutie pomoci, uskladnené.

V prípade, že si to situácia na trhu vyžaduje, Komisia môže rozhodnúť o opätovnom umiestnení na trh časti alebo všetkej smotany alebo masla, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní.

4. Maslo skúpené intervenčnými agentúrami sa predá za minimálnu cenu a za podmienok, ktoré budú stanovené tak, aby sa predišlo narušeniu trhovej rovnováhy a zabezpečilo sa rovnaké zaobchádzanie a prístup kupujúcich k predávanému maslu. V prípade, že existuje zámer predávané maslo vyviesť, možno stanoviť zvláštne podmienky, ktoré zabezpečia, aby sa miesto určenia výrobku nezmenilo, a ktorými sa bude prihliadať na požiadavky špecifické pre takýto predaj.

Pre maslo skladované vo verejných skladoch, s ktorým nemožno za zvyčajných podmienok počas mliečneho roku disponovať, je možné vykonať zvláštne opatrenia. V prípadoch, keď je dôvod na takéto opatrenia, vykonajú sa aj zvláštne opatrenia s cieľom zachovať možnosti disponovania s výrobkami, pre ktoré sa poskytla pomoc, tak ako sa uvádza v odseku 3.

5. Intervenčné mechanizmy sa uplatňujú s cieľom:

- zachovať konkurenčné postavenie masla na trhu,

- čo najlepšie ochrániť pôvodnú kvalitu masla,

- zabezpečiť čo najracionálnejšie uskladnenie.

6. Pre potreby tohto článku:

- sa pod pojmom "mlieko" rozumie kravské mlieko vyprodukované v spoločenstve,

- sa pod pojmom "smotana" rozumie smotana získaná priamo a výhradne z mlieka.

Článok 7

1. Intervenčná agentúra určená každým členským štátom skúpi za podmienok, ktoré sa stanovia, za intervenčnú cenu odstredené mlieko v prášku najvyššej kvality, vyrobené metódou rozprašovania a získané v schválenom podniku v spoločenstve priamo a výhradne z odstredeného mlieka, ktoré sa jej ponúkne počas obdobia od 1. marca do 31. augusta, a ktoré:

- má obsah proteínov aspoň 35,6 % hmotnosti beztukovej sušiny,

- spĺňa požiadavky na konzerváciu, ktoré sa stanovia,

- spĺňa podmienky, týkajúce sa minimálneho množstva a balenia, sa stanovia.

Avšak za predpokladu, že budú splnené ostatné ustanovenia stanovené v prvom pododseku, intervenčné agentúry skúpia aj sušené odstredené mlieko, ktorého obsah proteínov je aspoň 31,4 % a menej než 35,6 % hmotnosti beztukovej sušiny. V takomto prípade sa nákupná cena rovná intervenčnej cene mínus 1,75 % za každé percento, o ktoré je obsah proteínov nižší než 35,6 %.

Pod intervenčnou cenou sa rozumie intervenčná cena platná v deň výroby odstredeného mlieka v prášku a vzťahuje sa na sušené odstredené mlieko dodané do skladu, určeného intervenčnou agentúrou. Ak sa sušené odstredené mlieko dodáva do skladu, ktorého vzdialenosť od miesta, kde bolo sušené odstredené mlieko uskladnené, presahuje vzdialenosť, ktorá sa stanoví, paušálne prepravné náklady hradí za podmienok, ktoré sa stanovia, intervenčná agentúra.

Sušené odstredené mlieko možno skladovať výhradne v skladoch, ktoré spĺňajú podmienky, ktoré sa stanovia.

2. Komisia môže pozastaviť skupovanie sušeného odstredeného mlieka ustanovené v odseku 1, ak množstvá, ponúkané na intervenciu v období od 1. marca do 31. augusta prekročia 109000 ton.

V takomto prípade sa môže skupovanie intervenčnými agentúrami vykonávať v rámci stáleho verejného výberového konania na základe špecifikácií, ktoré sa určia.

3. Pomoc pre súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka najvyššej kvality, získaného v schválenom podniku v spoločenstve priamo a výhradne z odstredeného mlieka môže sa najmä poskytnúť, ak tendencie cien a zásob výrobkov naznačujú závažnú nerovnováhu na trhu, ktorej by sa dalo predísť alebo ktorá by sa dala zmenšiť prostredníctvom sezónneho uskladnenia. Nárok na poskytnutie pomoci vzniká vtedy, ak odstredené mlieko v prášku spĺňa podmienky, ktoré budú stanovené.

Pomoc sa stanoví s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobné tendencie cien odstredeného mlieka v prášku.

Pomoc pre súkromné skladovanie podlieha vypracovaniu zmluvy o skladovaní, uzavretej v súlade s ustanoveniami, ktoré budú stanovené, intervenčnou agentúrou členského štátu, na ktorého území je uskladnené odstredené mlieko v prášku, pre ktoré existuje nárok na poskytnutie pomoci. V prípade, že si to situácia na trhu vyžaduje, Komisia môže rozhodnúť o opätovnom umiestnení na trh časti alebo všetkého odstredeného mlieka v prášku, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní.

4. Odstredené mlieko v prášku, skúpené intervenčnou agentúrou, sa predá za minimálnu cenu a za podmienok, ktoré budú stanovené tak, aby sa predišlo narušeniu trhovej rovnováhy a zabezpečilo sa rovnaké zaobchádzanie a prístup kupujúcich k predávanému sušenému odstredenému mlieku.

V prípade, že existuje zámer predávané sušené odstredené mlieko vyvážať, možno stanoviť zvláštne podmienky, ktoré zabezpečia, aby sa miesto určenia výrobku nezmenilo, a ktorými sa bude prihliadať na požiadavky špecifické pre takýto predaj.

Pre sušené odstredené mlieko skladované vo verejných skladoch, s ktorým nemožno za zvyčajných podmienok počas mliečneho roku disponovať, je možné vykonať zvláštne opatrenia.

5. V zmysle tohto článku sa pod pojmom "odstredené mlieko" rozumie odstredené mlieko získané priamo a výhradne z kravského mlieka, vyrobeného v spoločenstve.

Článok 8

1. Za podmienok, ktoré sa určia, sa pomoc poskytuje pre súkromné skladovanie:

a) syra Grana Padano, starého aspoň deväť mesiacov

b) syra Parmigiano Reggiano, starého aspoň pätnásť mesiacov

c) syra Provolone, starého aspoň tri mesiace

za predpokladu, že tieto syry spĺňajú určité štandardy.

2. Čiastka pomoci pre súkromné skladovanie sa stanoví s prihliadnutím na náklady na skladovanie a pravdepodobné tendencie trhových cien.

3. Intervenčná agentúra určená členským štátom, v ktorom sa uvedené syry vyrábajú a spĺňajú nárok niesť označenie pôvodu, zavádza opatrenia vykonané v súlade s odsekom 1.

Poskytnutie pomoci pre súkromné skladovanie podlieha uzavretiu zmluvy o skladovaní s intervenčnou agentúrou. Zmluva sa vypracuje za podmienok, ktoré sa určia.

V prípade, že si to situácia na trhu vyžaduje, Komisia môže rozhodnúť, že intervenčná agentúra opätovne umiestni na trh časť alebo všetok uskladnený syr.

Článok 9

1. Pomoc pre súkromné skladovanie možno poskytnúť pre dlhozrejúce syry a pre syry, ktoré sa vyrábajú z mlieka oviec a/alebo kôz, a ktoré vyžadujú aspoň šesť mesiacov na zretie, za predpokladu, že vývoj cien a zásob týchto syrov naznačujú závažnú nerovnováhu na trhu, ktorú možno odstrániť alebo ktorá by sa dala zmenšiť prostredníctvom sezónneho uskladnenia.

2. Výška pomoci sa stanoví s prihliadnutím na náklady na skladovanie a rovnováhu, ktorú je potrebné udržiavať medzi syrmi, pre ktoré sa poskytne pomoc, a ostatnými syrmi prichádzajúcimi na trh.

3. V prípade, že si to situácia na trhu spoločenstva vyžaduje, Komisia môže rozhodnúť o opätovnom umiestnení na trh časti alebo všetkého syra, na ktorý sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní.

4. V prípade, že v čase vypršania platnosti zmluvy o skladovaní je úroveň trhových cien uskladnených syrov vyššia než úroveň, ktorá prevládala v čase podpisu zmluvy, môže sa rozhodnúť o zodpovedajúcej úprave čiastky pomoci.

Článok 10

V súlade s postupom stanoveným v článku 42 sa príjmu:

a) podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto kapitoly, a najmä pravidlá na zavedenie trhových cien masla;

b) čiastky pomoci pre súkromné skladovanie uvedené v tejto kapitole

c) ostatné rozhodnutia a opatrenia, ktoré môže Komisia v súlade s touto kapitolou prijať alebo vykonať.

KAPITOLA III

Trhové opatrenia

Článok 11

1. Pre odstredené mlieko a odstredené mlieko v prášku, určené na použitie ako krmivo, sa poskytuje pomoc za predpokladu, že tieto výrobky spĺňajú niektoré normy.

Pre potreby tohto článku sa cmar a cmar v prášku považujú za odstredené mlieko a odstredené mlieko v prášku.

2. Výška pomoci sa stanoví s prihliadnutím na nasledujúce faktory:

- intervenčná cena pre sušené odstredené mlieko,

- vývoj zásob odstredeného mlieka a sušeného odstredeného mlieka a vývoj ich používania ako krmiva,

- tendencie cien teľacieho mäsa,

- tendencie trhových cien konkurujúcich proteínov v porovnaní s cenami sušeného odstredeného mlieka.

Článok 12

1. Pre odstredené mlieko vyrobené v spoločenstve, spracované na kazeín a kazeináty, sa poskytuje pomoc za podmienok určených v súlade s odsekom 2 a za predpokladu, že toto mlieko a kazeín alebo kazeináty z neho vyrobené spĺňajú určité štandardy.

2. Výška pomoci môže závisieť od toho, či sa odstredené mlieko spracúva na kazeín alebo kazeináty a od kvality týchto výrobkov.

Pomoc sa stanoví s prihliadnutím na nasledujúce faktory:

- intervenčná cena sušeného odstredeného mlieka alebo trhová cena sušeného odstredeného mlieka najvyššej kvality, vyrobeného rozprašovacím sušením, za predpokladu, že táto cena prevýši intervenčnú cenu,

- trhové ceny kazeínu a kazeinátov na trhoch spoločenstva a svetových trhoch.

Článok 13

1. V prípade, že začnú rásť prebytky mliečnych výrobkov alebo že je pravdepodobné, že tieto prebytky vzniknú, Komisia môže rozhodnúť o poskytovaní pomoci s cieľom umožniť odkúpenie smotany, masla a koncentrovaného masla za znížené ceny:

a) neziskovými inštitúciami a organizáciami

b) armádou a jednotkami s porovnateľným štatútom v členských štátoch

c) výrobcami pekárskych výrobkov a zmrzlín

d) výrobcami ostatných potravín, ktoré sa určia

e) na priamu spotrebu koncentrovaného masla.

Článok 14

1. Na dodávanie niektorých spracovaných mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú položky KN (harmonizovaného systému colného sadzobníka) 0401, 0403, 040490 a 0406 alebo kód KN 220290, žiakom vzdelávacích zariadení sa poskytuje pomoc spoločenstva.

2. Okrem pomoci spoločenstva môžu národnú pomoc pre dodávanie výrobkov uvedených v odseku 1 žiakom vzdelávacích zariadení poskytovať aj členské štáty.

3. V prípade plnotučného mlieka sa pomoc spoločenstva rovná 95 % cieľovej ceny mlieka. V prípade ostatných mliečnych výrobkov sa výška pomoci určí s prihliadnutím na mliečne zložky príslušných výrobkov.

4. Pomoc uvedená v odseku 1 sa poskytuje maximálne na 0,25 litra mliečneho ekvivalentu na jedného žiaka a na jeden deň.

Článok 15

V súlade s postupom stanoveným v článku 42 sa príjme nasledujúce:

a) podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto kapitoly,a najmä podmienky, za ktorých sa môžu poskytovať pomoci ustanovené v tejto kapitole,

b) čiastky pomocí uvedených v tejto kapitole,

c) zoznam výrobkov uvedených v článku 13 d) a článku 14 (1),

d) ostatné rozhodnutia a opatrenia, ktoré môže Komisia v súlade s touto kapitolou prijať alebo vykonať.

KAPITOLA IV

Priame platby

Článok 16

1. Výrobcovia majú nárok na mliečnu prémiu. Táto sa poskytuje na obdobie jedného kalendárneho roka na podnik a za tonu individuálneho referenčného množstva, ktoré spĺňa podmienky na poskytnutie prémie a ktorým podnik disponuje.

2. Výška prémie za tonu individuálneho referenčného množstva, ktoré spĺňa podmienky na poskytnutie prémie, sa stanovuje takto:

- 5,75 EUR na kalendárny rok 2005,

- 11,49 EUR na kalendárny rok 2006,

- 17,24 EUR na kalendárny rok 2007 a nasledujúce kalendárne roky.

3. Individuálne referenčné množstvo, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prémie, sa rovná bez ohľadu na redukcie vyplývajúce z uplatňovania pododseku 2 individuálnemu referenčnému množstvu mlieka, ktorým podnik disponuje, k 31. marcu príslušného roka. Individuálne referenčné množstvá, ktoré sú k 31. marcu príslušného roka v súlade s článkom 6 nariadenia (EHS) č. 3950/92 predmetom dočasných prevodov, sa pre daný rok považujú za množstvá, ktorými disponuje príjemca prevodu.

V prípade, že k 31. marcu kalendárneho roka presahuje súčet všetkých individuálnych referenčných množstiev v členskom štáte súčet zodpovedajúcich celkových množstiev daného štátu, stanovený v článku 3 (2) nariadenia (EHS) č. 3950/92 na obdobie dvanástich mesiacov 1999/2000, príslušný členský štát vykoná na základe objektívnych kritérií kroky potrebné na zodpovedajúce zníženie individuálnych referenčných množstiev, ktoré na jeho území pre príslušný kalendárny rok spĺňajú podmienky na poskytnutie prémie.

4. Na účely tejto kapitoly platia vymedzenia pojmov "výrobca" a "podnik", stanovené v článku 9 nariadenia (EHS) č. 3950/92.

Článok 17

1. Členské štáty vyplatia každoročne výrobcom na ich území dodatkové platby, ktorých súčet sa rovná celkovým čiastkam stanoveným v prílohe 1. Tieto platby sa vyplatia v súlade s objektívnymi kritériami,najmä vrátane relevantných výrobných štruktúr a podmienok, a takým spôsobom, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami a predišlo sa narušeniam trhu a hospodárskej súťaže. Takéto platby navyše nebudú prepojené s kolísaním trhových cien.

2. Prídavné platby možno vyplácať v podobe dodatočných prémií (článok 18) a/alebo platieb na plochu (článok 19).

Článok 18

1. Dodatočné prémie možno poskytovať výhradne ako dodatočnú čiastku k prémii tak, ako to stanovuje článok 16 (2).

2. Celková čiastka mliečnej prémie a dodatočnej prémie, ktorú možno poskytnúť na prémiu za tonu individuálneho referenčného množstva, ktoré spĺňa podmienky na poskytnutie prémie, nesmie prekročiť:

- 13,9 EUR za tonu na kalendárny rok 2005,

- 27,8 EUR za tonu na kalendárny rok 2006,

- 41,7 EUR za tonu na kalendárny rok 2007 a nasledujúce kalendárne roky.

Článok 19

1. Platby na plochu sa poskytujú na hektár stálych pasienkov:

a) ktorými disponuje výrobca počas príslušného kalendárneho roka;

b) ktoré sa nepoužívajú s cieľom dodržiavať špecifické požiadavky na dobytčiu jednotku, uvedených v článku 15 (3) nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [21] a

c) pre ktoré pre ten istý rok nežiada o žiadne platby v rámci systému podpôr, ustanoveného pre pestovateľov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde, systému pomoci pre sušené krmivá a systémov pomoci spoločenstva pre ostatné trvalé alebo záhradnícke plodiny.

Rozloha stálych pasienkov v regióne, pre ktorý možno poskytovať platby na plochu, nesmie prekročiť relevantnú základnú regionálnu výmeru.

2. Regionálne základné výmery ustanovujú členské štáty v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

3. Maximálna platba na hektár, ktorú je možné poskytnúť, vrátane platieb na plochu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1254/1999, nesmie pre rok 2005 a nasledujúce kalendárne roky prekročiť 350 EUR.

Článok 20

1. Členské štáty do 1. januára 2005 poskytnú komisii podrobné informácie o svojich národných mechanizmoch, týkajúcich sa poskytovania dodatkových platieb. Akékoľvek zmeny týchto mechanizmov musia byť komisii oznámené najneskôr do jedného mesiaca od ich prijatia.

2. Členské štáty do 1. apríla 2007 odovzdajú komisii podrobné správy o zavádzaní článkov 17 až 19.

Komisia do 1. januára 2008 vyhodnotí zavádzanie článkov 17 až 19 a preskúma rozdelenie fondov spoločenstva medzi členské štáty tak, ako je to stanovené v prílohe I. Ak to bude potrebné, komisia predloží rade vhodné návrhy.

Článok 21

Priame platby podľa tejto kapitoly sa, po preverení nároku na platbu, vyplácajú od 16. októbra príslušného kalendárneho roka a, s výnimkou riadne opodstatnených výnimočných prípadov, do 30. júna nasledujúceho roka.

Článok 22

Čiastky priamych platieb, stanovených v tejto kapitole, možno s prihliadnutím na vývoj výroby, produktivity a trhov, zmeniť v súlade s postupom, stanoveným v článku 37(2) zmluvy.

Článok 23

V prípadoch, keď podávanie hovädzieho somatrofínu dojným kravám nie je povolené právom spoločenstva alebo na jeho základe, alebo v prípadoch, kedy je dostupnosť tejto látky na farmách upravovaná inak, komisia prijme v súlade s postupom, stanoveným v článku 42 opatrenia, ktoré budú obdobou opatrení, stanovených v článku 23 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Článok 24

Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 42 podrobné pravidlá, týkajúce sa uplatňovania tejto kapitoly.

Článok 25

Výdavky spôsobené poskytovaním priamych platieb ustanovených touto kapitolou sa považujú za výdavky ktoré sa, týkajú intervenčných opatrení v zmysle článku 2 (2) nariadenia (ES) č. 1257/1999.

HLAVA II

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 26

1. Dovozy akýchkoľvek výrobkov uvedených v článku 1 do spoločenstva podliehajú predloženiu dovoznej licencie. Vývozy ktoréhokoľvek z týchto výrobkov zo spoločenstva možno uskutočniť po predložení vývoznej licencie.

2. Licencie vydávajú členské štáty každému žiadateľovi nezávisle na mieste jeho usadenia sa v spoločenstve a bez ohľadu na opatrenia vykonané s cieľom uplatňovať články 29, 30, 31.

Dovozné a vývozné licencie platia pre celé spoločenstvo. Výdaj takýchto licencií podlieha zloženiu záruky,ktorá zaručuje, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas doby platnosti licencie; ak sa dovoz alebo vývoz počas tohto obdobia nevykoná alebo sa vykoná iba čiastočne, celá záruka alebo jej časť prepadá s výnimkou prípadov zásahu vyššej moci.

3. Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 42:

a) zoznam výrobkov, pre ktoré sa vyžadujú vývozné licencie

b) dobu platnosti licencií a

c) ostatné podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku.

Článok 27

Pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak, na výrobky uvedené v článku 1 sa vzťahujú colné sadzby spoločného colného sadzobníka.

Článok 28

1. S cieľom predísť alebo pôsobiť proti záporným dosahom na trh spoločenstva, ktoré by mohli nastať v dôsledku dovozov niektorých výrobkov uvedených v článku 1, podliehajú dovozy jedného alebo viacerých takýchto výrobkov, podliehajúcich colnej sadzbe uvedenej v článku 27, dodatočnému dovoznému clu za predpokladu, že boli splnené podmienky stanovené v článku 5 dohody o poľnohospodárstve, uzavretej v súlade s článkom 300 zmluvy v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že by tieto dovozy narušili trh spoločenstva, alebo keď by následky neboli primerané zamýšľanému cieľu.

2. Spúšťacie ceny, pri poklese ktorých sa môže uvaliť dodatkové clo, sú tie ceny, ktoré spoločenstvo predkladá Svetovej obchodnej organizácii.

Spúšťacie množstvá, ktorých prekročenie má za následok uvalenie dodatočného dovozného cla, sa určia najmä na základe dovozov do spoločenstva za obdobie troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom vzniknú alebo je pravdepodobné, že vzniknú, záporné následky uvedené v odseku 1.

3. Dovozné ceny, na ktoré sa bude prihliadať pri zvažovaní uvalenia dodatočného dovozného cla, sa určia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky.

S týmto cieľom sa dovozné ceny CIF porovnajú s reprezentatívnymi cenami daného výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu spoločenstva pre daný výrobok.

4. Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 42 podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku. Takéto podrobné pravidlá budú špecifikovať najmä:

a) výrobky, na ktoré sa majú uplatniť dodatočné dovozné clá v súlade s ustanoveniami článku 5 dohody o poľnohospodárstve

b) ostatné kritéria potrebné na zabezpečenie uplatňovania odseku 1 v súlade s ustanoveniami článku 5 dohody o poľnohospodárstve.

Článok 29

1. Tarifné kvóty pre výrobky uvedené v článku 1, vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy alebo z akéhokoľvek iného aktu rady, sa otvárajú a spravujú v súlade s podrobnými pravidlami prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 42.

2. Kvóty možno spravovať uplatňovaním jednej z nasledujúcich metód alebo ich kombináciou:

- metóda založená na chronologickom poradí podania žiadostí (použitím zásady "kto prvý príde, bude prvý vybavený"),

- metóda pomerného prerozdelenia množstiev, požadovaných v čase podania žiadosti (použitím metódy "súčasného preskúmania"),

- metóda, založená na prihliadaní na tradičné štruktúry obchodovania (použitím metódy "tradiční dovozcovia/noví dovozcovia").

Možno prijať aj iné vhodné metódy.

Tieto metódy musia predchádzať akejkoľvek diskriminácii prevádzkovateľov.

3. Prijatá metóda správy musí, kde je to vhodné, prikladať náležitú váhu požiadavkám na zásobovanie trhu spoločenstva a potrebe chrániť rovnováhu na tomto trhu a súčasne, ak je to možné, využívať metódy, ktoré sa mohli v minulosti uplatniť na kvóty zodpovedajúce kvótam uvedeným v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté práva, vyplývajúce z dohôd uzavretých v rámci Uruguajského kola obchodných rokovaní.

4. Podrobné pravidlá uvedené v odseku 1 ustanovia otvorenie ročných kvót, ak to bude potrebné, vhodne rozvrhnutých na obdobie roka, určia správnu metódu, ktorá sa bude uplatňovať a, kde to bude vhodné, budú obsahovať ustanovenia týkajúce sa:

a) záruk vzhľadom na povahu, miesto výroby a pôvod výrobku;

b) uznávania dokladu používaného na overenie záruk uvedených v a) a

c) podmienok výdaja dovozných licencií a doby ich platnosti.

Článok 30

1. V prípade, že dohoda uzavretá v súlade s článkom 300 zmluvy ustanovuje úplnú alebo čiastočnú správu tarifnej kvóty otvorenej treťou krajinou pre výrobky uvedené v článku 1, príjme sa metóda správy, ktorá sa bude uplatňovať, a podrobné predpisy týkajúce sa tejto metódy v súlade s postupom stanoveným v článku 42.

2. Kvóty možno spravovať uplatňovaním jednej z nasledujúcich metód alebo ich kombináciou:

- metóda, založená na chronologickom poradí podania žiadostí (použitím zásady "kto prvý príde, bude prvý vybavený"),

- metóda rozdeľovania v pomere k množstvám, požadovaným v čase podania žiadosti (použitím metódy "súčasného preskúmania"),

- metóda, založená na prihliadaní na tradičné toky obchodovania (použitím metódy "tradiční dovozcovia/noví dovozcovia").

Možno prijať aj iné vhodné metódy, najmä tie, ktoré zaručujú plné využitie možností, ktoré poskytuje príslušná kvóta.

Tieto metódy musia predchádzať akejkoľvek diskriminácii prevádzkovateľov.

Článok 31

1. V rozsahu potrebnom na umožnenie vývozu výrobkov, uvedených v článku 1, bez ich ďalšieho spracovania alebo, ak ide o výrobky, uvedené v článku 1 a), b), c), d), e) a g), v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II a na základe cien týchto výrobkov v rámci svetového obchodu a v rámci obmedzení, vyplývajúcich z dohôd, uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy, môže byť rozdiel medzi týmito cenami a cenami v spoločenstve pokrytý vývoznými refundáciami.

Vývozné refundácie pre výrobky, uvedené v článku 1 v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II, nesmú byť vyššie než refundácie, uplatniteľné pre takéto výrobky, vyvážané bez ďalšieho spracovania.

2. Metóda, ktorá sa prijme pre rozdeľovanie množstiev, ktoré možno vyviesť s refundáciou, musí byť metódou, ktorá:

a) najviac vyhovuje podstate výrobku a situácii na príslušnom trhu a umožňuje čo najefektívnejšie využitie prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, pričom prihliada na efektívnosť a štruktúru vývozov spoločenstva, avšak bez toho, aby vznikla diskriminácia medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi

b) je z hľadiska správy čo najmenej ťažkopádna pre prevádzkovateľov, pričom sa prihliada na požiadavky na správu

c) predchádza akejkoľvek diskriminácii príslušných prevádzkovateľov.

3. Refundácie sú rovnaké pre celé spoločenstvo.

Môžu sa líšiť v závislosti od miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov.

Refundácie stanovuje Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 42.

Refundácie možno stanovovať:

a) v pravidelných intervaloch;

b) vyzvaním na výberové konanie pre výrobky, pre ktoré sa tento postup ustanovil v minulosti.

Zoznam výrobkov, pre ktoré sa poskytuje vývozná refundácia, a čiastka tejto refundácie sa stanovuje aspoň raz za štyri týždne s výnimkou prípadov, kedy sa stanoví výberovým konaním. Čiastka refundácie však môže zostať na rovnakej úrovni dlhšie než štyri týždne a tiež je môže, ak je to potrebné, upraviť počas obdobia týchto štyroch týždňov Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. Pre výrobky, uvedené v článku 1 a vyvážané v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu, možno refundáciu stanoviť podľa iného časového harmonogramu, určeného v súlade s postupom stanoveným v článku 16 nariadenia rady (ES) č. 3448/93. [22]

4. Pri stanovovaní refundácií pre výrobky, uvedené v článku 1 a vyvážané bez ďalšieho spracovania, sa prihliada na:

a) súčasnú situáciu a budúce tendencie, týkajúce sa:

- cien a dostupnosti mlieka a mliečnych výrobkov na trhu spoločenstva,

- cien mlieka a mliečnych výrobkov na svetovom trhu;

b) čo najvýhodnejšie odbytové a dopravné náklady z trhov spoločenstva do prístavov spoločenstva alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia dopyt na trhu spoločenstva

c) ciele spoločnej organizácie trhov s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktoré majú zabezpečiť vyváženú situáciu a prirodzený vývoj, týkajúci sa cien a obchodu na týchto trhoch;

d) obmedzenia, vyplývajúce z dohôd, uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy

e) dôležitosť predchádzania narušeniam trhu spoločenstva

f) ekonomické aspekty navrhovaných vývozov.

Musí sa taktiež prihliadať najmä na potrebu vytvoriť rovnováhu medzi používaním základných poľnohospodárskych výrobkov spoločenstva, určených na vývoz do tretích krajín ako spracované výrobky, a používaním výrobkov z týchto krajín, pre ktoré bol povolený aktívny zušľachťovací styk.

5. Pre výrobky, uvedené v článku 1 a vyvážané ako také, platí:

a) ceny v spoločenstve, uvedené v odseku 1, sa určujú s prihliadnutím na prevládajúce ceny, ktoré sa ukážu byť najvýhodnejšie pre vývoz

b) ceny na svetovom trhu, uvedené v odseku 1, sa určujú s prihliadnutím najmä na:

- ceny na trhoch tretích krajín,

- najpriaznivejšie ceny v tretích krajinách určenia pre dovozy z tretích krajín,

- ceny výrobcov, zaznamenané vo vyvážajúcich tretích krajinách, pričom, keď je to vhodné, sa prihliada na dotácie, poskytované týmito krajinami,

- ceny ponuky franko hranica spoločenstva.

6. Refundácie sa poskytujú pre výrobky, uvedené v odseku 1 a vyvážané ako také, výhradne na žiadosť a po predložení príslušnej vývoznej licencie.

7. Refundáciou, uplatniteľnou na vývozy výrobkov, uvedených v článku 1 a vyvážaných ako takých je refundácia, platná v deň žiadosti o udelenie licencie a v prípade diferencovanej refundácie, refundácia platná v ten istý deň pre:

a) miesto určenia, uvedené na licencii, alebo kde je to vhodné;

b) skutočné miesto určenia, ak sa odlišuje od miesta určenia, uvedeného na licencii. V takomto prípade nesmie príslušná čiastka prekročiť čiastku, platnú pre miesto určenia, uvedené na licencii.

S cieľom predchádzať zneužívaniu flexibility ustanovenej v tomto odseku môžu sať vykonať vhodné opatrenia.

8. V súlade s postupom, stanoveným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93, možno stanoviť, že odseky 6 a 7 sa budú vzťahovať na výrobky, uvedené v článku 1 a vyvážané v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II.

9. V súlade s postupom, stanoveným v článku 42, možno upustiť od dodržiavania odsekov 6 a 7 v prípade výrobkov, uvedených v článku 1, pre ktoré sa vyplácajú refundácie v rámci operácií potravinovej pomoci.

10. Refundácia sa vyplatí po predložení dôkazov o tom, že:

- výrobky pochádzajú zo spoločenstva,

- výrobky boli vyvezené zo spoločenstva, a

- ak ide o diferencovanú refundáciu, výrobky dosiahli miesto určenia, uvedené na licencii alebo iné miesto určenia, pre ktoré bola stanovená refundácia bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 b). V súlade s postupom, stanoveným v článku 42, možno udeliť výnimky z tohto pravidla za predpokladu, že budú stanovené podmienky, poskytujúce rovnocenné záruky.

11. V prípade, že nebola udelená výnimka v súlade s postupom, stanoveným v článku 42 a bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie prvej zarážky odseku 10, sa vývozné refundácie neudeľujú pre výrobky, ktoré sú dovezené z tretích krajín a opätovne vyvezené do tretích krajín.

12. V prípade výrobkov, uvedených v článku 1 a vyvážaných v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa odseky 10 a 11 vzťahujú výhradne na tovar, spadajúci pod nasledovné položky KN:

- 04052030 (nátierky z mliečnych tukov s obsahom tuku medzi 60 a 75 %),

- 18069060 až 18069090 (niektoré výrobky obsahujúce kakao),

- 1901 (niektoré potravinové prípravky z múky atď.),

- 21069098 (niektoré potravinové prípravky, inde neuvedené)

s vysokým obsahom mliečnych výrobkov.

13. Dodržiavanie obmedzení množstiev, vyplývajúcich z dohôd, uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy, sa zabezpečí na základe vývozných osvedčení, vydávaných pre referenčné obdobia v nich stanovené a platných pre príslušné výrobky. So zreteľom na dodržiavanie záväzkov, vyplývajúcich z dohody o poľnohospodárstve, nesmie mať skončenie referenčného obdobia vplyv na platnosť vývozných licencií.

14. Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 42 podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, vrátane mechanizmov na prerozdelenie nepridelených alebo nevyužitých exportovateľných množstiev. Podrobné pravidlá na uplatňovanie odsekov 8, 10, 11 a 12 pre výrobky, uvedené v článku 1 a vyvážané v podobe tovaru, uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa však prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93.

Článok 32

1. V rozsahu potrebnom na riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami môže Rada vo výnimočných prípadoch, na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie, úplne alebo čiastočne zakázať používanie dohôd o aktívnom zušľachťovacom styku, vzťahujúcom sa na výrobky uvedené v článku 1, určené na výrobu výrobkov, uvedených v uvedenom článku alebo na výrobu tovaru, uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2. Ak s výnimočnou naliehavosťou nastane situácia, uvedená v odseku 1, a dohodami o aktívnom zušľachťovacom styku sa naruší trh spoločenstva alebo sa stane náchylným na narušenie, Komisia odchýlením sa od odseku 1 a na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach takéto opatrenia, ktorých platnosť nesmie prekročiť obdobie šiestich mesiacov a ktoré sa začnú uplatňovať okamžite, sa oznámia Rade a príslušnému členskému štátu. Ak Komisia obdrží žiadosť členského štátu, rozhodne o nej do jedného týždňa od prijatia žiadosti.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodne Komisia, môže ktorýkoľvek členský štát do jedného týždňa odo dňa, kedy boli oznámené, postúpiť Rade. Rada môže, na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, rozhodnutie komisie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť.

Ak Rada v priebehu troch mesiacov nekoná, považuje sa rozhodnutie Komisie za zrušené.

Článok 33

1. Na tarifnú klasifikáciu výrobkov, ktoré upravuje toto nariadenie, sa vzťahujú všeobecné pravidlá pre výklad kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá pre jej uplatňovanie sadzobná nomenklatúra, vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia, sa včlení do spoločného colného sadzobníka.

2. Ak to nie je stanovené inak v tomto nariadení alebo v ustanoveniach, prijatých v súlade s ním, v rámci obchodu s tretími krajinami sa zakazuje:

- uvaľovať akékoľvek poplatky, ktorých účinok sa rovná účinku cla,

- uplatňovať akékoľvek kvantitatívne obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 34

1. V prípadoch, kedy cena franko hranica jedného alebo viacerých výrobkov, uvedených v článku 1, výrazne prekračuje úroveň cien v spoločenstve a keď je pravdepodobné, že táto situácia bude pokračovať, čím naruší alebo spôsobí hrozbu narušenia trhu spoločenstva, môžu byť vykonané opatrenia, stanovené v odseku 5.

2. Výrazné prekročenie v zmysle článku 1 nastane, ak cena franko hranica prekročí intervenčnú cenu, stanovenú pre príslušný výrobok, zvýšenú o 15 % alebo v prípade výrobkov, pre ktoré nie je stanovená intervenčná cena, cenu odvodenú od intervenčnej ceny, ktorá sa určí v súlade s postupom, stanoveným v článku 42 so zreteľom na podstatu a zloženie príslušného výrobku.

3. Situácia, kedy cena franko hranica výrazne prekračuje úroveň cien, bude pravdepodobne pokračovať, ak existuje nerovnováha medzi ponukou a dopytom a táto nerovnováha bude vzhľadom na predvídateľné tendencie výroby a trhových cien pravdepodobne pokračovať.

4. Trh spoločenstva je narušený alebo mu hrozí narušenie situáciou, uvedenou v tomto článku, ak vysoká úroveň cien v medzinárodnom obchode:

- bráni dovozom mliečnych výrobkov do spoločenstva alebo

- zapríčiňuje odliv mliečnych výrobkov zo spoločenstva

takým spôsobom, že v spoločenstve už nemožno zaručiť bezpečnosť zásob alebo hrozí, že bezpečnosť zásob nebude možné zaručiť.

5. V prípade splnenia podmienok, uvedených v odsekoch 1 až 4,môže byť v súlade s postupom, stanoveným v článku 42, rozhodnuté o úplnom alebo čiastočnom pozastavení platnosti dovozných ciel a/alebo vyberania vývozných poplatkov.Ak to bude potrebné, Komisia prijme v súlade s tým istým postupom podrobné pravidlá, týkajúce sa uplatňovania tohto článku.

Článok 35

1. V prípade, že z dôvodu dovozov alebo vývozov je trh spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami, uvedenými v článku 1, negatívne ovplyvnený alebo mu hrozí závažné narušenie, ktoré pravdepodobne ohrozí dosiahnutie cieľov, stanovených v článku 33 zmluvy, možno v rámci obchodu s tretími krajinami uplatňovať vhodné opatrenia, pokiaľ takéto narušenie alebo hrozba narušenia neskončí.

Rada na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie prijme všeobecné pravidlá na uplatňovanie tohto odseku a vymedzí prípady a obmedzenia, v rámci ktorých môžu členské štáty vykonať ochranné opatrenia.

2. Ak nastane situácia, uvedená v odseku 1, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach takéto opatrenia, ktoré sa začnú uplatňovať okamžite, sa oznámia členským štátom. Ak Komisia obdrží žiadosť členského štátu, rozhodne o nej do troch pracovných dní od prijatia žiadosti.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodne Komisia, môže do troch dní odo dňa, kedy boli oznámené, ktorýkoľvek členský štát postúpiť Rade. Rada sa zíde bez zbytočného odkladu. Rada môže do jedného mesiaca odo dňa postúpenia daného opatrenia na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny toto opatrenie zmeniť alebo zrušiť.

4. Tento článok sa uplatňuje so zreteľom na záväzky, vyplývajúce z dohôd, uzavretých v súlade s článkom 300 (2) zmluvy.

HLAVA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 36

S prihliadnutím na obmedzenia voľného obehu, ktoré môžu nastať v dôsledku uplatňovania opatrení na boj proti šíreniu chorôb zvierat, možno v súlade s postupom, stanoveným v článku 42, vykonať výnimočné opatrenia na podporu trhu, ovplyvneného týmito obmedzeniami. Tieto opatrenia možno vykonávať iba v rozsahu a počas doby, nevyhnutne potrebnej pre podporu takéhoto trhu.

Článok 37

Ak to nie je v tomto nariadení stanovené inak, vzťahujú sa články 87, 88 a 89 zmluvy na výrobu a obchod s výrobkami, uvedenými v článku 1.

Článok 38

1. V súlade s ustanoveniami článku 87 (2) zmluvy sa zakazujú pomoci, ktorých čiastka je stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov, uvedených v článku 1.

2. Taktiež sa zakazujú národné opatrenia, ktoré povoľujú vyrovnávanie rozdielov cien výrobkov, uvedených v článku 1.

Článok 39

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 87, 88 a 89 zmluvy, môže členský štát s cieľom financovania opatrení na podporu spotreby v spoločenstve, rozširovania trhov pre mlieko a mliečne výrobky a zlepšovania kvality vyrúbiť svojim výrobcom mlieka propagačný poplatok, zodpovedajúci objemu predaja mlieka alebo mliečnych ekvivalentov.

Článok 40

Členské štáty a Komisia si navzájom oznamujú informácie, potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia. Pravidlá pre oznamovanie a šírenie takýchto informácií prijme Komisia v súlade s postupom, stanoveným v článku 42.

Článok 41

Zriaďuje sa Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky (ďalej iba "výbor"), ktorý sa skladá zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

Článok 42

1. V prípade, že sa má použiť postup, stanovený v tomto článku, predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu postúpi príslušnú záležitosť výboru.

2. Zástupca Komisie odovzdá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v časovej lehote, ktorú môže predseda stanoviť s ohľadom na naliehavosť záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie, musí poskytnuté stanovisko schváliť väčšina, stanovená v článku 205 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, stanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú. Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V tomto prípade môže komisia odložiť uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, najviac na obdobie jedného mesiaca odo dňa takéhoto oznámenia.

Na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny môže Rada prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca.

Článok 43

Výbor môže posúdiť akúkoľvek inú otázku, ktorú mu predloží predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 44

Toto nariadenie sa uplatňuje tak, aby sa súčasne náležite prihliadalo na ciele, stanovené v článkoch 33 a 131 zmluvy.

Článok 45

Na výrobky, uvedené v článku 1, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1258/2000 a ustanovenia, prijaté s cieľom jeho vykonávania.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

1. Týmto sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 804/68, (EHS) č. 986/68, (EHS) č. 987/68, (EHS) č. 508/71, (EHS) č. 1422/78, (EHS) č. 1723/81, (EHS) č. 2990/82, (EHS) č. 1842/83, (EHS) č. 865/84 a (EHS) č. 777/87.

2. Odkazy na nariadenie (EHS) č. 804/68 platia ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe III.

Článok 47

Komisia v súlade s postupom, stanoveným v článku 42, prijme:

- opatrenia, potrebné na zjednodušenie prechodu z mechanizmov, stanovených nariadením (EHS) č. 804/68 na mechanizmy, ustanovené týmto nariadením,

- opatrenia, potrebné na vyriešenie špecifických praktických problémov. Takéto opatrenia — ak sú náleite odôvodnené — sa môžu odchyľovať od niektorých častí tohto nariadenia.

Článok 48

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 38.

[2] Stanovisko poskytnuté 6. mája 1999 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 203.

[4] Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1256/1999 (pozri stranu 73 tohto úradného vestníka).

[7] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

[8] Pozri stranu 103 tohto úradného vestníka.

[9] Ú. v. ES L 148, 27.6.1968, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1587/96 (Ú. v. ES L 206, 16.8.1996, s. 21).

[10] Ú. v. ES L 169, 18.7.1968, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1802/95 (Ú. v. ES L 174, 26.7.1995, s. 31).

[11] Ú. v. ES L 169, 18.7.1968, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1435/90 (Ú. v. ES L 138, 31.5.1990, s. 8).

[12] Ú. v. ES L 58, 11.3.1971, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 171, 28.6.1978, s. 14.

[14] Ú. v. ES L 172, 30.6.1981, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 863/84 (Ú. v. ES L 90, 1.4.1984, s. 23).

[15] Ú. v. ES L 314, 10.11.1982, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2442/96 (Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 1).

[16] Ú. v. ES L 183, 7.7.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1958/97 (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 1).

[17] Ú. v. ES L 90, 1.4.1984, s. 25.

[18] Ú. v. ES L 78, 20.3.1987, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1634/91 (Ú. v. ES L 150, 15.6.1991, s. 26).

[21] Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

[22] Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 31.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

DODATKOVÉ PLATBY: GLOBÁLNE ČIASTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17

(vyjadrené v miliónoch EUR)

| 2005 | 2006 | 2007 a nasledujúce kalendárne roky |

Belgicko | 8,6 | 17,1 | 25,7 |

Dánsko | 11,5 | 23,0 | 34,5 |

Nemecko | 72,0 | 144,0 | 216,0 |

Grécko | 1,6 | 3,3 | 4,9 |

Španielsko | 14,4 | 28,7 | 43,1 |

Francúzsko | 62,6 | 125,3 | 187,9 |

Írsko | 13,6 | 27,1 | 40,7 |

Taliansko | 25,7 | 51,3 | 77,0 |

Luxembursko | 0,7 | 1,4 | 2,1 |

Holandsko | 28,6 | 57,2 | 85,8 |

Rakúsko | 7,1 | 14,2 | 21,3 |

Portugalsko | 4,8 | 9,7 | 14,5 |

Fínsko | 6,2 | 12,4 | 18,6 |

Švédsko | 8,5 | 17,1 | 25,6 |

Spojené kráľovstvo | 37,7 | 75,4 | 113,1 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kód KN | Opis tovaru |

04031051 až 99 a04039071 až 99 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia alebo kakaa |

ex0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov: |

040520 | – nátierky z mliečnych tukov |

04052010 | – – s obsahom tukov nie väčším ako 60 % hmotnosti, ale väčším ako 39 % hmotnosti |

04052030 | – – – s obsahom tukov nie väčším ako 75 % hmotnosti, ale väčším ako 60 % hmotnosti |

ex1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie spadajúce pod kód KN 1516: |

151710 | – margarín, okrem tekutého margarínu: |

15171010 | – – s obsahom mliečnych tukov väčším ako 10 %, ale nie väčším ako 15 % hmotnosti |

151790 | – ostatné: |

15179010 | – – s obsahom mliečnych tukov väčším ako 10 %, ale nie väčším ako 15 % hmotnosti |

ex1702 | laktóza a laktózový sirup |

17021100 | – – obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza |

ex1704 | cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao: |

ex170490 | – ostatné, okrem výťažkov zo sladkého drievka sobsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, bez prísad iných látok |

ex1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kako, okrem kakaového prášku osladeného výhradne pridaním sacharózy, spadajúcej pod kód KN 180610 |

ex1901 | sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, zo škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v úplne odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru, spadajúceho pod položky KN 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkovom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté: |

19011000 | – prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj |

19012000 | – zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, spadajúceho pod kód KN 1905 |

190190 | – ostatné: |

| – – ostatné: |

19019091 | – – – neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu alebo škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z výrobkov, na ktoré sa vzťahujú položky KN 0401 až 0404 |

19019099 | – – – ostatné |

ex1902 | cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený: |

| – cestoviny nevarené, neplnené, ani inak nepripravené: |

190219 | – – ostatné |

190220 | – plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené: |

| – – ostatné: |

19022091 | – – – varené |

19022099 | – – – ostatné |

190230 | – ostatné cestoviny |

190240 | – kuskus: |

19024090 | – – ostatný |

1904 | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky – – corn flakes); (iné ako kukurica) v zrnách alebo inak pripravané, inde neuvedené ani nezahrnuté |

1905 | chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické oblátky, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky: |

19051000 | – chrumkavý chlieb |

190520 | – medovník a podobné |

190530 | – sladké sušienky; wafle a oblátky |

190540 | – sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky |

190590 | – ostatné: |

| – – ostatné: |

19059040 | – – – wafle a oblátky s obsahom vody vyšším ako 10 % hmotnosti |

19059045 | – – – sušienky |

19059055 | – – – výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |

19059060 | – – – – sladené |

19059090 | – – – – ostatné |

ex2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, zmrazená, iná ako výrobky, spadajúce pod kód KN 2006: |

200410 | – zemiaky: |

| – – ostatné: |

20041091 | – – – vo forme múky hladkej, hrubej alebo vločiek |

ex2005 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazená, iná ako výrobky, spadajúce pod kód KN 2006: |

200520 | – zemiaky: |

20052010 | – – vo forme múky hladkej, hrubej alebo vločiek |

ex2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté: |

| – orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané: |

200811 | – – arašidy (búrske oriešky): |

20081110 | – – – arašidové maslo |

210500 | potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, okrem zložených alkoholických prípravkov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 21069020 a ochutených alebo farbených cukrových sirupov, na ktoré sa vzťahujú položky KN 21069030, 21069051, 21069055 a 21069059 |

ex2106 | potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, okrem zložených alkoholických prípravkov, na ktoré sa vzťahuje kód KN 21069020 a ochutených alebo farbených cukrových sirupov, na ktoré sa vzťahujú položky KN 21069030, 21069051, 21069055 a 21069059 |

ex2202 | voda, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo aromatické látky a iné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav, na ktoré sa vzťahuje kód KN 2009: |

220290 | – ostatné: |

| – – ostatné s obsahom hmotnosti tukov získaných z výrobkov, na ktoré sa vzťahujú položky KN 0401 až 0404: |

22029091 | – – – menším ako 0,2 % |

22029095 | – – – 0,2 % alebo väčším, ale menším ako 2 % |

22029099 | – – – 2 % alebo väčším |

ex2208 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: |

220870 | – likéry a cordialy |

220890 | – ostatné: |

| – – ostatné destiláty a iné liehové nápoje, v nádobách s obsahom: |

| – – – nie väčším ako 2 litre: |

| – – – – ostatné: |

22089069 | – – – – – ostatné liehové nápoje |

| – – – väčším ako 2 litre: |

22089078 | – – – – ostatné liehové nápoje |

ex3302 | zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, používané ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, z druhov používaných na výrobu nápojov: |

330210 | – druhy používané na výrobu potravín alebo nápojov: |

| – – druhy používané na výrobu nápojov: |

33021029 | – – – – – ostatné |

3501 | kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje |

ex3502 | albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu: |

350220 | – mliečny albumín, vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov: |

| – – ostatné: |

35022091 | – – – sušený (napr. vo fóliách, vločkách, v šupinkách, v prášku) |

35022099 | – – – ostatné |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (EHS) č. 804/68 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 (1) a (2) | Článok 3 (1) |

Článok 3 (3) | – |

Článok 3 (4) | Článok 3 (2) |

Článok 4 | – |

Článok 5 | Článok 4 (1) |

Článok 5a | – |

Článok 5c | Článok 5 |

Článok 6 (2) | Článok 6 (3) |

Článok 6 (3) | Článok 6 (4) |

Článok 6 (4) | Článok 6 (5) |

Článok 6 (6) | Článok 10 |

Článok 7 (1) | Článok 7 (1) |

Článok 7 (2) | Článok 7 (3) |

Článok 7 (3) prvdsek | Článok 7 (4) prvdsek |

Článok 7 (3) tvrtdsek | Článok 7 (4) druhdsek |

Článok 7 (4) | Článok 7 (5) |

Článok 7 (5) | Článok 10 |

Článok 7a | – |

Článok 8 (1) až (3) | Článok 8 (1) až (3) |

Článok 8 (4) | Článok 10 |

Článok 9 (3) | Článok 10 |

Článok 10 (1) | Článok 11 (1) |

Článok 10 (2) | – |

Článok 10 (3) | Článok 15 |

Článok 11 (1) | Článok 12 (1) |

Článok 11 (2) | – |

Článok 11 (3) | Článok 15 |

Článok 12 (3) | Článok 15 |

Článok 13 | Článok 26 |

Článok 14 | Článok 27 |

Článok 15 | Článok 28 |

Článok 16 | Článok 29 |

Článok 16a | Článok 30 |

Článok 17 | Článok 31 |

Článok 18 | Článok 32 |

Článok 19 | Článok 33 |

Článok 20 | Článok 34 |

Článok 21 | Článok 35 |

Článok 22 | – |

Článok 22a | Článok 36 |

Článok 23 | Článok 37 |

Článok 24 | Článok 38 |

Článok 24a | Článok 39 |

Článok 25 | – |

Článok 26 (1) a (2) | Článok 14 (1) a (2) |

Článok 26 (4) | Článok 15 |

Článok 26 (5) | – |

Článok 28 | Článok 40 |

Článok 29 (1) | Článok 41 |

Článok 29 (2) | – |

Článok 30 | Článok 42 |

Článok 31 | Článok 43 |

Článok 32 | – |

Článok 33 | Článok 44 |

Článok 34 | Článok 45 |

Článok 35 | – |

Článok 36 | – |

Článok 37 (1) | Článok 48 |

Príloha | Príloha II |

--------------------------------------------------