31999R1251Úradný vestník L 160 , 26/06/1999 S. 0001 - 0014


Nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999

zo 17. mája 1999

stanovujúce systém podpory pre pestovateľov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na názor Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [4],

so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov [5],

(1) keďže spoločná poľnohospodárska politika je zameraná na dosahovanie cieľov uvedených v článku 33 zmluvy berúcich do úvahy situáciu na trhu;

(2) keďže sa zaviedol nový plán podpory nariadením Rady (EHS) č. 1765/92 z 30. júna 1992 stanovujúci systém podpory pre pestovateľov niektorých plodín [6] pestovaných na ornej pôde, aby sa zabezpečila lepšia trhová rovnováha;

(3) keďže po reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 1992 sa trhová rovnováha značne zlepšila;

(4) keďže rezerva v rámci podporného systému pre pestovateľov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde, zavedená v roku 1992 okrem zníženia intervenčnej ceny, pomohla udržiavať produkciu pod kontrolou, zatiaľ čo zvýšená cenová konkurencieschopnosť umožnila, aby sa významné dodatočné množstvá obilnín použili na domácom trhu, hlavne na kŕmenie zvierat;

(5) keďže podpora na základe programu zavedeného v roku 1992 by mala pokračovať, berúc však do úvahy vývoj na trhu a skúsenosti nadobudnuté pri uplatňovaní terajšieho programu;

(6) keďže členské štáty môžu za určitých podmienok byť oprávnené požadovať platby za plochy podľa tohto režimu na silážne krmoviny;

(7) keďže reforma podporného programu musí brať do úvahy medzinárodné záväzky spoločenstva;

(8) keďže najlepším spôsobom, ako dosiahnuť trhovú rovnováhu, je priblížiť ceny obilnín v spoločenstve cenám na svetovom trhu a poskytnúť špecifické platby za plochy bez obilnín;

(9) keďže platby za plochy by sa mali revidovať, ak sa trhové podmienky budú líšiť od bežne predvídaných podmienok;

(10) keďže oprávnená plocha by mala byť obmedzená na plochu plodín pestovaných na ornej pôde alebo verejne financovanú rezervu v minulosti;

(11) keďže súčet plôch, pre ktorý sa nárokuje platba podľa programu, presahuje základnú plochu, musí sa zabezpečiť redukcia oprávnenej plochy na farmu, aby sa zabezpečila trhová rovnováha;

(12) keďže členské štáty môžu uplatniť jednu alebo viac národných základných plôch; keďže sa považuje za potrebné, že členské štáty, ktoré si zvolia túto možnosť, by mali byť schopné rozdeliť každú národnú základnú plochu na čiastkové základné plochy; keďže, keď národná základná plocha bola prekročená, príslušnému členskému štátu by sa malo povoliť, aby sústredil uplatňovanie opatrení úplne alebo čiastočne na tie plochy, u ktorých sa zistilo prekročenie;

(13) keďže platby za plochy by mali odrážať špecifické štrukturálne charakteristiky, ktoré ovplyvňujú výnos; keďže vypracovanie regionálneho plánu na základe objektívnych kritérií by malo byť prenechané na členské štáty; keďže regionálne plány by mali stanoviť jednotné priemerné výnosy; keďže tieto plány by sa mali zhodovať s priemernými výnosmi každého regiónu dosiahnutými v danom období, berúc do úvahy všetky štrukturálne rozdiely medzi produkčnými regiónmi; keďže sa má zabezpečiť špecifický postup, aby sa tieto plány preskúmali na úrovni spoločenstva;

(14) keďže diferenciácia výnosov môže byť povolená pre zavlažované a nezavlažované plochy za predpokladu, že sa stanoví osobitná základná plocha pre zavlažované plodiny a že sa nerozšíri celková základná plocha;

(15) keďže kukurica má iný výnos, ktorý ju odlišuje od iných obilnín a preto sa môže odôvodniť osobitné zaobchádzanie;

(16) keďže, aby sa vypočítala platba za plochu, musí sa základná čiastka za tonu vynásobiť "priemerným výnosom obilnín" stanoveným za príslušný región; keďže v prípade, že sa stanovia odlišné výnosy pre kukuricu a pre iné obilniny, musí sa určiť osobitná plocha pre kukuricu;

(17) keďže pre plodiny pestované na ornej pôde sa má stanoviť jedna základná čiastka; keďže základné čiastky za tonu sa majú zvýšiť, berúc do úvahy znižovanie intervenčnej ceny obilnín vo viacerých krokoch; keďže sa musí stanoviť špecifická pomoc pre proteínové plodiny, aby sa uchovala ich konkurencieschopnosť s obilninami;

(18) keďže v prípade konečného zníženia intervenčnej ceny by sa základná čiastka mala zvýšiť, uplatňujúc rovnakú kompenzačnú sadzbu, aká sa použije v obchodných rokoch 2000/2001 a 2001/2002;

(19) keďže by sa mal stanoviť špeciálny program pre tvrdú pšenicu, aby sa zabezpečila úroveň produkcie tvrdej pšenice, ktorá je postačujúca pre zásobovanie užívateľských odvetví, zatiaľ čo rozpočtové výdavky sa budú udržiavať pod kontrolou; keďže tento cieľ by sa mal dosiahnuť zavedením doplnku obmedzeného pre každý príslušný členský štát na maximálnu plochu tvrdej pšenice; keďže prekročenie týchto plôch by malo viesť k úprave predložených žiadostí;

(20) keďže okrem toho je v niektorých členských štátoch produkcia tvrdej pšenice dobre zavedená v regiónoch mimo tradičných oblastí; keďže je žiaduce chrániť určitú úroveň produkcie v týchto regiónoch udelením osobitnej pomoci;

(21) keďže, aby sa získal úžitok z platieb za plochy, pestovatelia by mali dať do úhoru vopred stanovený percentuálny podiel svojej obrábateľnej plochy; keďže o úhorovú pôdu je potrebné starať sa tak, aby spĺňala určité minimálne ekologické štandardy; keďže úhorové plochy by mali ostať použiteľné pre nepotravinárske účely za predpokladu, že sa môžu uplatniť účinné kontrolné systémy;

(22) keďže za súčasnej situácie na trhu by sa požiadavky úhorovania pôdy mali znížiť na 10 % na obdobie 2000-2006; keďže tento percentuálny podiel by sa mal znovu preskúmať, aby sa vzal do úvahy vývoj výroby a trhu;

(23) keďže povinnosť úhorovania by mala byť predmetom riadnej kompenzácie; keďže kompenzácia by mala byť rovnocenná platbám za plochy s obilninami;

(24) keďže by sa nemala uložiť povinnosť úhorovania pre malých pestovateľov, ktorých nárok na platby za plochu je pod určitou úrovňou, keďže táto úroveň by mala byť stanovená;

(25) keďže za dobrovoľné úhorovanie môže byť pestovateľom poskytnutá platba za úhorovanie za pozemky, ktoré boli dodatočne dané do úhoru; keďže členské štáty majú stanoviť limit maximálnej plochy;

(26) keďže platby majú byť vyplácané raz za rok za danú plochu; keďže plochy, ktoré neboli obrábané bezprostredne pred nadobudnutím účinnosti programu stanoveného nariadením (EHS) č. 1765/92 by nemali byť oprávnené na platbu; keďže, keď sa zoberú do úvahy určité špecifické situácie, kde je toto stanovenie nadmerne obmedzujúce, mali by sa povoliť určité výnimky riadené členskými štátmi;

(27) keďže je potrebné stanoviť určité podmienky na uplatňovanie platieb za plochu a špecifikovať, kedy by sa pestovateľom malo zaplatiť;

(28) keďže dátumy platieb by sa mali stanoviť tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozdelenie predaja plodín pestovaných na ornej pôde počas obchodného roku;

(29) keďže dátumy sejby by mali byť prispôsobené prirodzeným podmienkam v rôznych výrobných oblastiach;

(30) keďže je potrebné ustanoviť prechodné pravidlá, aby sa odstránili špecifické platby za plodiny poskytujúce olejnaté semená počnúc obchodným rokom 2002/2003; keďže niektoré existujúce ustanovenia v tomto sektore by sa mali zachovať, berúc do úvahy medzinárodné záväzky spoločenstva;

(31) keďže výdavky znášané členskými štátmi v dôsledku záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia majú byť financované spoločenstvom v súlade s článkami 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/99 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [7];

(32) keďže je potrebné ustanoviť prechodné opatrenia a umožniť Komisii prijať, ak je to potrebné, dodatočné prechodné opatrenia;

(33) keďže úpravy podporného systému plodín pestovaných na ornej pôde by sa mali zaviesť od obchodného roku 2000/2001;

(34) keďže z hľadiska terajších úprav existujúceho programu podpory a predchádzajúcich modifikácií je potrebné kvôli jasnosti nahradiť nariadenie (EHS) č. 1765/92 novým nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje systém platieb za plochy pre pestovateľov plodín pestovaných na ornej pôde.

2. Na účely tohto nariadenia:

- obchodný rok trvá od 1. júla do 30. júna,

- "plodiny pestované na ornej pôde" predstavujú plodiny uvedené v prílohe I.

3. Členské štáty, v ktorých kukurica nie je tradičnou plodinou, môžu oprávniť silážne krmoviny na platby za plodiny pestované na ornej pôde za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú pre plodiny pestované na ornej pôde.

KAPITOLA I

Článok 2

1. Pestovatelia plodín pestovaných na ornej pôde v spoločenstve môžu požiadať o platbu za plochu za podmienok stanovených v tomto nariadení.

2. Platba za plochu sa stanoví podľa hektárov a je regionálne diferencovaná.

Platba za plochu sa poskytne za plochu, ktorá je určená pre plodiny pestované na ornej pôde alebo ktorá je predmetom úhorovania v súlade s článkom 6 a ktorá nepresahuje regionálnu základnú plochu. Táto plocha je stanovená ako priemerný počet hektárov v rámci regiónu určených pre plodiny pestované na ornej pôde alebo v prípade potreby pre úhor v súlade s verejne financovaným programom v rokoch 1989, 1990 a 1991. Región sa v tomto zmysle chápe ako členský štát alebo región v rámci členského štátu podľa voľby príslušného členského štátu.

3. Pestovatelia žiadajúci o platbu za plochu sú povinní dať do úhoru časť pozemkov, ktoré vlastnia z výroby a dostanú kompenzáciu za túto povinnosť.

4. Keď súčet plôch, za ktoré sa nárokuje platba podľa programu plodín pestovaných na ornej pôde vrátane úhorovaných plôch stanovených podľa vyššie uvedeného programu presahuje základnú plochu, oprávnená plocha na jedného farmára je úmerne redukovaná pre všetky platby poskytnuté podľa tohto nariadenia v príslušnom regióne počas rovnakého obchodného roku.

Plochy, ktoré nie sú predmetom žiadosti o platbu podľa tohto nariadenia ale ktoré sa používajú na podporu žiadosti o pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [8], sa tiež berú do úvahy pri výpočte plôch, za ktoré sa nárokuje platba.

5. Ak členský štát oprávni silážne krmoviny na platby za plochy plodín pestovaných na ornej pôde, definuje osobitnú základnú plochu. Ak sa základná plocha pre plodiny pestované na ornej pôde alebo silážne krmoviny nedosiahne v danom obchodnom roku, pridelí sa zvyšok hektárov za rovnaký obchodný rok k príslušnej základnej ploche.

6. Ak si členský štát zvolil, že určí jednu alebo viac národných základných plôch, môže rozdeliť každú národnú základnú plochu na čiastkové základné plochy podľa objektívnych kritérií, ktoré definuje členský štát.

Na účely uplatňovania tohto odseku sa budú základné plochy "Secano" a "Regadío" považovať za národné základné plochy.

Ak sa prekročí národná základná plocha, príslušný členský štát môže v súlade s objektívnymi kritériami sústrediť opatrenie uplatniteľné podľa odseku 4 úplne alebo čiastočne na čiastkové základné plochy, pre ktoré sa prekročenie zistilo.

Členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatniť možnosti stanovené v tomto odseku, oznámia pestovateľom a Komisii do 15. septembra svoju voľbu a podrobné pravidlá na jej uplatňovanie.

Článok 3

1. Na účely stanovenia priemerných výnosov, ktoré sa majú použiť na výpočet platby za plochu, každý členský štát stanoví regionálny plán určujúci príslušné objektívne kritériá na stanovenie osobitných pestovateľských regiónov, aby sa získali zreteľné homogénne oblasti.

Majúc toto na pamäti, členské štáty zoberú do úvahy špecifické situácie pri vypracovávaní svojich regionálnych plánov. Môžu najmä upraviť priemerné výnosy v súlade so štrukturálnymi rozdielmi medzi pestovateľskými regiónmi.

2. Členské štáty môžu tiež uplatniť odlišnú hodnotu výnosu pre kukuricu ako pre iné obilniny vo svojich regionálnych plánoch.

a) Ak je výnos kukurice vyšší ako u iných obilnín, základná plocha uvedená v článku 2 (2) sa stanoví osobitne pre kukuricu, pokrývajúc jeden alebo viac pestovateľských regiónov kukurice podľa výberu členského štátu.

Členské štáty môžu tiež v príslušných regiónoch určiť osobitné základné plochy pre plodiny pestované na ornej pôde okrem kukurice. V takýchto prípadoch, ak sa nedosiahne základná plocha pre kukuricu v danom obchodnom roku, zvyšok hektárov by sa mal prideliť pre rovnaký obchodný rok zodpovedajúcej ploche pre plodiny pestované na ornej pôde okrem kukurice.

b) Ak sa výnos kukurice rovná výnosu iných obilnín alebo je nižší, základná plocha sa môže tiež stanoviť osobitne pre kukuricu v súlade s bodom a). V takýchto prípadoch a ak sa členské štáty rozhodnú určiť základnú plochu pre "plodiny pestované na ornej pôde iné ako kukurica":

- ak sa základná plocha pre "kukuricu" nedosiahne v danom obchodnom roku, zvyšok hektárov sa pridelí za rovnaký obchodný rok zodpovedajúcim základným plochám pre iné plodiny,

- ak sa základná plocha pre "plodiny pestované na ornej pôde iné ako kukurica" nedosiahne v danom obchodnom roku, zvyšok hektárov sa pridelí za rovnaký obchodný rok k príslušnej základnej ploche pre "kukuricu".

Ak by sa tieto základné plochy prekročili, uplatní sa článok 2 (4).

3. Členské štáty môžu vo svojich regionálnych plánoch stanoviť odlišné výnosy pre zavlažované a nezavlažované pozemky. V tomto prípade členské štáty určia osobitnú základnú plochu pre plochy so zavlažovanými plodinami.

Zavlažovaná základná plocha sa má rovnať priemernej ploche zavlažovanej v rokoch 1989 až 1991 vzhľadom na zber plodín pestovaných na ornej pôde vrátane prírastkov urobených v súlade s článkom 3 (1), štvrtý pododsek, posledná veta nariadenia (EHS) č. 1765/92. Zavlažovaná základná plocha v Portugalsku sa však postupne zvýši až na 60000 ha pre tie plochy, kde bolo stanovené, že investície do zavlažovania sa začali po 1. auguste 1992. Toto zvýšenie sa môže čiastočne alebo úplne pripočítať k zavlažovanej základnej ploche pre kukuricu, ako je uvedené v článku 3 (2).

Určenie základnej zavlažovanej plochy nesmie viesť k zvýšeniu celkovej základnej plochy príslušného členského štátu. Ak by sa základná zavlažovaná plocha prekročila, bude sa uplatňovať článok 2 (4).

Ak sa v danom obchodnom roku nedosiahne zavlažovaná základná plocha, zvyšok hektárov sa pridelí za rovnaký obchodný rok zodpovedajúcej nezavlažovanej základnej ploche.

4. Regionálny plán zabezpečí vo všetkých prípadoch, aby sa rešpektoval priemerný výnos v príslušnom členskom štáte určený na obdobie a v súlade s kritériami uvedenými v odseku 5.

5. Za každý pestovateľský región členský štát poskytne podrobnosti o plochách a výnosoch plodín pestovaných na ornej pôde v tomto regióne počas päťročného obdobia 1986/1987 až 1990/1991. Priemerné výnosy obilnín sa vypočítajú osobitne za každý región s vylúčením roku s najvyšším výnosom a roku s najnižším výnosom počas tohto obdobia.

Táto povinnosť však môže byť splnená v prípade:

- portugalských obilnín poskytnutím údajov zaslaných v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3653/90 z 11. decembra 1990 zavádzajúcim prechodné opatrenia riadiace spoločnú organizáciu trhu s obilninami a ryžou v Portugalsku [9],

- piatich nových nemeckých spolkových krajín poskytnutím priemerného výnosu plodín uplatniteľného v ostatných nemeckých spolkových krajinách,

- Talianska a Španielska stanovením referenčného výnosu vo výške 3,9 ton/hektár a 2,9 ton/hektár.

Ak sa členský štát rozhodne uvádzať:

- kukuricu osobitne od ostatných obilnín, rozdelí sa priemerný výnos obilnín, ktorý sa nemení, medzi kukuricu a ostatné obilniny,

- zavlažované pozemky osobitne od nezavlažovaných pozemkov, rozdelí sa príslušný priemerný výnos, ktorý sa nemení, medzi tieto dva druhy.

6. Členské štáty predložia svoj regionálny plán Komisii do 1. augusta 1999 spolu so všetkými potrebnými podpornými informáciami. Aby splnili túto povinnosť, môžu sa odvolať na svoj regionálny plán predložený Komisii v súlade s nariadením (EHS) č. 1765/92.

Komisia preskúma regionálne plány predložené členskými štátmi a zabezpečí, že každý plán bude vychádzať z primeraných objektívnych kritérií a že bude konzistentný s existujúcimi historickými informáciami. Komisia môže vzniesť námietky proti plánom, ktoré nie sú zlučiteľné s vyššie uvedenými relevantnými kritériami, najmä s priemerným výnosom členského štátu. V tom prípade sú plány predmetom úpravy príslušným členským štátom po porade s Komisiou.

Príslušný členský štát môže regionálny plán revidovať na požiadanie Komisie alebo z iniciatívy tohto členského štátu v súlade s rovnakým postupom, aký je uvedený v tomto článku.

7. Ak si členský štát v súlade s odsekom 1 vyberie stanovenie pestovateľských regiónov, ktorých ohraničenie nezodpovedá ohraničeniu regionálnych základných plôch, pošle Komisii súhrnný výkaz žiadostí o platby a výnosov, ktoré sa ich týkajú. Ak sa z týchto informácií zistí, že bol prekročený priemerný výnos v členskom štáte vyplývajúci z regionálneho plánu uplatneného v roku 1993 alebo v prípade Rakúska, Fínska a Švédska priemerný výnos vyplývajúci z plánu uplatneného v roku 1995, alebo v prípade Talianska a Španielska výnos stanovený v článku 3 (5), všetky platby, ktoré sa majú uskutočniť v tomto členskom štáte za nasledujúci obchodný rok, sa znížia úmerne voči prekročeniu, ktoré bolo zaznamenané. Toto ustanovenie sa však nebude uplatňovať tam, kde množstvo, pre ktoré sa vypracovali žiadosti, vyjadrené v tonách obilnín, nepresiahne množstvo vyplývajúce zo súčinu celkových základných plôch členského štátu s vyššie uvedeným priemerným výnosom.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú zisťovať, či došlo k prekročeniu priemerného výnosu na každú základnú plochu. V takých prípadoch sa ustanovenia tohto odseku budú uplatňovať na platby, ktoré majú byť vyplatené v každej príslušnej základnej ploche.

Článok 4

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, vypočíta sa platba za plochu vynásobením základnej čiastky na tonu priemerným výnosom obilnín stanoveným v regionálnom pláne pre príslušný región.

2. Výpočet uvedený v odseku 1 sa urobí s použitím priemerného výnosu obilnín. Keď sa však s kukuricou zaobchádza osobitne, výnos "kukurice" sa použije pre kukuricu a výnos "obilnín iných ako kukurica" sa použije pre obilniny, olejnaté semená a ľanové semená.

3. Základná čiastka sa stanoví takto:

pre proteínové plodiny:

- 72,50 EUR/t počnúc obchodným rokom 2000/2001;

pre obilniny, silážne krmoviny a úhorovanie:

- 58,67 EUR/t pre obchodný rok 2000/2001,

- 63,00 EUR/t počnúc obchodným rokom 2001/2002;

pre ľanové semená:

- 88,26 EUR/t pre obchodný rok 2000/2001,

- 75,63 EUR/t pre obchodný rok 2001/2002,

- 63,00 EUR/t počnúc obchodným rokom 2002/2003;

pre olejnaté semená:

- 63,00 EUR/t počnúc obchodným rokom 2002/2003.

Čiastka 63 EUR/t sa môže zvýšiť počnúc obchodným rokom 2002/2003 vo svetle posledného zníženia intervenčnej ceny za obilniny stanovenej v článku 3 (4) nariadenia (EHS) č. 1766/92.

Toto zvýšenie platieb za plochu bude rovnako úmerné zníženiu intervenčnej ceny, ako zvýšenie uplatniteľné v rokoch 2000/2001 a 2001/2002.

4. Vo Fínsku a Švédsku severne od 62. rovnobežky a v priľahlých oblastiach, na ktoré majú vplyv porovnateľné klimatické podmienky, ktoré robia poľnohospodársku činnosť zvlášť ťažkou, sa pre obilniny a olejnaté semená uplatní dodatočná čiastka k platbe za plochu vo výške 19 EUR/t vynásobená výnosom použitým pre platby za plochy.

Článok 5

Dodatok k platbe za plochu vo výške 344,50 EUR na hektár sa zaplatí za plochu vzťahujúcu sa na tvrdú pšenicu v tradičných pestovateľských oblastiach uvedených v prílohe II podľa obmedzení stanovených v prílohe III.

Ak súčet plôch, pre ktoré sa nárokuje dodatková platba za plochu, bude väčší ako limit uvádzaný vyššie počas obchodného roku, úmerne sa zníži plocha na pestovateľa, za ktorú sa môže zaplatiť dodatok.

Členské štáty môžu však rozdeliť podľa limitov stanovených v prílohe III na členský štát plochy uvádzané v tejto prílohe medzi pestovateľské oblasti, ako sú definované v prílohe II alebo, ak je to potrebné, medzi pestovateľské regióny uvádzané v článku 3 podľa rozsahu produkcie tvrdej pšenice v rokoch 1993 až 1997. V takom prípade, ak je súčet plôch v rámci regiónu, pre ktorý sa požaduje dodatková platba za plochu väčší ako zodpovedajúci regionálny limit počas obchodného roka, úmerne sa zníži plocha na pestovateľa v tomto pestovateľskom regióne, pre ktorú sa môže zaplatiť dodatková platba. Zníženie sa urobí, keď v rámci členského štátu plochy v regióne, ktoré nedosiahli svoje regionálne limity, sa rozdelili na regióny, v ktorých boli tieto limity prekročené.

V regiónoch, kde sa pestovaniu tvrdej pšenice dobre darí, okrem regiónov uvedených v prílohe II, sa udelí špeciálna pomoc vo výške 138,90 EUR na hektár až do limitu hektárov stanoveného v prílohe IV.

Článok 6

1. Povinnosť úhorovania sa pre každého pestovateľa žiadajúceho o platby za plochy stanoví ako pomer jeho plochy vzťahujúcej sa na plodiny pestované na ornej pôde a plochy, na ktorú sa uplatnil nárok a ktorá je ponechaná úhorom v súlade s týmto nariadením.

Základný pomer povinného úhorovania je stanovený na 10 % od obchodného roku 2000/2001 až po obchodný rok 2006/2007.

2. Členské štáty uplatňujú vhodné ekologické opatrenia, ktoré zodpovedajú špecifickej situácii úhorovaných pozemkov.

3. Úhorované pozemky sa môžu používať na zabezpečovanie materiálov na výrobu výrobkov v rámci spoločenstva, ktoré primárne nie sú určené na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat za predpokladu, že sa uplatnia účinné kontrolné systémy.

Členské štáty sú oprávnené zaplatiť národnú pomoc až do 50 % nákladov súvisiacich so zavedením viacročných plodín určených pre produkciu biomasy na úhorovaných pozemkoch.

4. Tam, kde sú stanovené odlišné výnosy pre zavlažované a nezavlažované pozemky, uplatní sa pre nezavlažované pozemky platba za plochy dané do úhoru. V prípade Portugalska platba zohľadní pomoc poskytnutú podľa nariadenia (EHS) č. 3653/90.

5. Pestovateľom možno poskytnúť platbu za dobrovoľne úhorované pozemky, ktoré presahujú ich povinnosť. Členské štáty dovolia farmárom úhorovať najmenej 10 % plôch určených pre plodiny pestované na ornej pôde, pre ktoré sa žiadala platba a ktoré boli úhorované podľa tohto nariadenia. Členský štát môže ustanoviť vyššie percentuálne podiely zohľadnením špecifických situácií a zabezpečením dostatočného obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy.

6. Platba za úhorovanie môže byť poskytnutá na viacročnom základe na dobu až piatich rokov.

7. Pestovatelia, ktorí žiadajú o platbu za plochu, ktorá nie je väčšia ako plocha, ktorá by bola potrebná na produkciu 92 ton obilnín, na základe výnosov stanovených pre ich región, nie sú viazaní povinnosťou úhorovať pôdu. Na týchto pestovateľov sa budú uplatňovať odseky 5 a 6.

8. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, plochy:

- úhorované v súlade s požiadavkami na poľnohospodárske životné prostredie (články 22 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a meniace a doplňujúce určité nariadenia [10], ktoré sa poľnohospodársky nevyužívajú, ani sa nepoužívajú na žiadne lukratívne účely, iné ako sú akceptované pre iné úhorované pozemky podľa tohto nariadenia alebo

- zalesnené podľa programu zalesňovania (článok 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999),

na základe žiadosti podanej po 28. júni 1995 sa môžu počítať za úhorované s cieľom úhorovania uvedeného v odseku 1 až do akéhokoľvek limitu na jedno hospodárstvo, ktorý môže byť stanovený príslušným členským štátom. Takýto limit sa ustanoví iba v rozsahu, ktorý zabráni koncentrácii neúmernej čiastky na malý počet fariem z existujúceho rozpočtu vzťahujúceho sa na príslušný program.

Platba za plochu špecifikovaná v článku 4 sa ale neposkytne pre tieto plochy a podpora poskytnutá podľa článku 24 (1) alebo článku 31 (1), druhá zarážka nariadenia (ES) č. 1257/1999 (regulácia rozvoja vidieka) sa obmedzí na čiastku rovnajúcu sa nanajvýš platbe za úhorovanú plochu špecifikovanej v článku 4 (3).

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia program uvedený v tomto odseku pre nového žiadateľa v ktoromkoľvek regióne, v ktorom existuje trvalé riziko výrazného prekročenia regionálnej základnej plochy.

Článok 7

Žiadosti o platby sa nemôžu predložiť v súvislosti s pozemkami, ktoré boli k 31. decembru 1991 stálymi pastvinami, s trvalými plodinami alebo so stromami, alebo ktoré sa používali na nepoľnohospodárske účely.

Členské štáty sa za podmienok, ktoré sa stanovia, môžu odchýliť od týchto ustanovení za určitých špecifických okolností, najmä pre plochy, ktoré sú predmetom reštrukturalizačných programov, alebo pre plochy, na ktorých sa štandardne striedajú viacročné plodiny s plodinami uvádzanými v prílohe I. V takýchto prípadoch podniknú kroky na zabránenie výraznému zvýšeniu celkovej oprávnenej poľnohospodárskej plochy. Toto môže najmä zahŕňať považovanie predtým oprávnených plôch za neoprávnené ako kompenzačné opatrenie.

Členské štáty sa tiež môžu odchýliť od ustanovení prvého pododseku za určitých špecifických okolností vzťahujúcich sa na nejakú formu verejného zasahovania tam, kde v dôsledku takéhoto zasahovania farmár pestuje plodiny na pozemkoch, ktoré sa predtým považovali za neoprávnené, aby pokračoval vo svojej bežnej poľnohospodárskej činnosti, a príslušný zásah znamená, že pozemky, ktoré boli pôvodne oprávnené, prestanú nimi byť s tým výsledkom, že celková výmera oprávnených pozemkov sa výrazne nezvýši.

Členské štáty sa môžu okrem toho v určitých prípadoch, na ktoré s nevzťahujú predchádzajúce dva pododseky, odchýliť od prvého pododseku, ak poskytnú dôkaz v pláne predloženom Komisii, že celková výmera oprávnených pozemkov ostáva nezmenená.

Článok 8

1. Platby sa vykonajú medzi 16. novembrom a 31. januárom po zbere. Ak sa však uplatňuje článok 6 (3), platby za plochy pre pozemky úhorované sa zaplatia medzi 16. novembrom a 31. marcom.

2. Aby sa pestovateľ kvalifikoval na platbu za plochu, vyseje osivo najneskôr do 31. mája pred príslušnou žatvou a najneskôr do 15. mája predloží žiadosť.

3. Členské štáty podniknú potrebné opatrenia, aby pripomenuli žiadateľom potrebu rešpektovať environmentálnu legislatívu.

Článok 9

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [11] a najmä:

- tie, ktoré sa vzťahujú na určenie a spravovanie základných plôch,

- tie, ktoré sa vzťahujú na vytvorenie pestovateľských regionálnych plánov,

- tie, ktoré sa vzťahujú na silážne krmoviny,

- tie, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie platby za plochu,

- tie, ktoré sa vzťahujú na minimálnu plochu oprávnenú na platbu; takéto pravidlá berú osobitný ohľad na požiadavky monitorovania a na požadovanú účinnosť príslušného programu,

- tie, ktoré stanovujú pre tvrdú pšenicu oprávnenosť na dodatok k platbe za plochu uvedený v článku 5 a požiadavky oprávnenosti na špeciálnu pomoc uvádzanú v tomto článku a najmä stanovenie regiónov, ktoré sa majú brať do úvahy,

- tie, ktoré sa vzťahujú na úhorovanie, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na článok 6 (3); tieto podmienky môžu zahŕňať pestovanie produktov bez kompenzácie,

- tie, ktoré sa vzťahujú na podmienky pre uplatnenie článku 7; tieto podmienky špecifikujú, za akých okolností možno upustiť od ustanovení článku 7 a povinnosti členských štátov oznámiť očakávanú akciu Komisii na schválenie,

- tie, ktoré sa vzťahujú na súlad s Memorandom o porozumení o niektorých olejnatých semenách medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) schváleným rozhodnutím č. 93/355/EHS [12].

Podľa toho istého postupu Komisia môže:

- buď podmieniť poskytnutie platieb použitím špeciálnych osív, certifikovaných osív v prípade tvrdej pšenice, niektorých odrôd v prípade olejnatých semien, tvrdej pšenice a ľanových semien alebo dať členským štátom možnosť podmieniť poskytnutie platby týmito podmienkami,

- umožniť zmenu dátumov v článku 8 (2) v určitých oblastiach, kde mimoriadne klimatické podmienky spôsobujú, že pravidelné dátumy nie sú uplatniteľné,

- umožniť členským štátom podľa rozpočtovej situácie odlišnej od ustanovení článku 8 (1) schváliť platby pred 16. novembrom v určitých regiónoch až do 50 % platieb za plochy a platby za úhorovanie v tých rokoch, keď mimoriadne klimatické podmienky znížili výnosy tak, že pestovatelia čelia značným finančným ťažkostiam.

KAPITOLA II

Článok 10

1. Pre obchodné roky 2000/2001 a 2001/2002 platby za plochy pre olejniny sa vypočítajú vynásobením nasledujúcich čiastok priemerným výnosom obilnín stanoveným v regionálnych plánoch v príslušnom regióne:

- 81,74 EUR/t pre obchodný rok 2000/2001,

- 72,37 EUR/t pre obchodný rok 2001/2002.

Členské štáty majú možnosť pokračovať v stanovovaní platieb za olejniny na základe historického regionálneho výnosu olejnín. V tomto prípade sa výnos vynásobí 1,95.

2. Pre obchodné roky 2000/2001 a 2001/2002 sa stanoví maximálna zaručená plocha (MZP) pre platby za plochy so špecifickými olejninami vo výmere 5482000 hektárov znížená o sadzbu povinného úhorovania uplatniteľného pre tento obchodný rok alebo o 10 %, ak je táto sadzba nižšia ako 10 %. Ak sa po uplatnení článku 2 maximálna zaručená plocha prekročí, Komisia zníži čiastky uvedené v odseku 1 v súlade s ustanoveniami odsekov 3 a 4.

3. Keď plocha olejnín, ktorá už bola stanovená ako oprávnená na platby za plochu so špecifickými olejninami v ktoromkoľvek roku prekročí MZP, Komisia zníži základnú čiastku pre tento rok o 1 % za každý percentuálny bod, o ktorý sa prekročí MZP. Keď sa MZP prekročí viac ako o prahový percentuálny podiel, budú sa uplatňovať špeciálne pravidlá. Až do prahového percentuálneho podielu je zníženie čiastky jednotné vo všetkých členských štátoch. Za prahovým percentuálnym podielom sa uplatní príslušné dodatočné zníženie v tých členských štátoch, ktoré prekročili národné referenčné plochy stanovené v prílohe V, znížením o sadzbu uvedenú v odseku 4. V prípade Nemecka sa ale príslušné dodatočné zníženie môže upraviť na jeho žiadosť úplne alebo čiastočne, podľa regionálnej základnej plochy; tam, kde sa táto alternatíva použije, Nemecko bezodkladne zašle Komisii údaje použité na výpočet znížení, ktoré sa majú uplatniť.

Komisia určí v súlade s postupom stanoveným v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92 veľkosť a rozdelenie príslušných znížení, ktoré sa majú uplatniť a najmä zabezpečí, aby sa vážený priemer zníženia pre spoločenstvo ako celok rovnal percentuálnemu podielu, o ktorý sa prekročila MZP.

4. Prahový percentuálny podiel uvedený v odseku 3 by mal byť 0 %.

5. Ak sa platba za plochu s olejninami zníži v súlade s ustanoveniami v odsekoch 3 a 4, Komisia zníži príslušné základné čiastky pre nasledujúci obchodný rok rovnakým percentuálnym podielom, pokiaľ sa v tomto roku neprekročila MZP; v takom prípade Komisia môže stanoviť, že sa takéto zníženie neuplatní.

6. Ak sa MZP pre spoločenstvo prekročí v obchodnom roku 2000/2001, Komisia uplatní percentuálny podiel zníženia regionálnych referenčných čiastok uplatnených v obchodnom roku 1999/2000 na príslušnú základnú čiastku pre obchodný rok 2000/2001 s rovnakým percentuálnym podielom.

7. Napriek ustanoveniam tohto článku, členské štáty, v ktorých existuje významné riziko podstatného prekročenia národnej referenčnej plochy stanovenej v prílohe V v nasledujúcom obchodnom roku, môžu obmedziť plochu, za ktorú individuálny pestovateľ môže dostať platby za plochy olejnín uvádzané v tomto článku. Tento limit sa vypočíta ako percentuálny podiel plochy obrábateľných pozemkov buď členského štátu alebo regionálnej základnej plochy, ktorá je oprávnená na platby za plochy uvedené v tomto nariadení a bude sa uplatňovať na oprávnenú obrábateľnú plochu pestovateľa. Tento limit sa môže diferencovať medzi regionálnymi základnými plochami alebo čiastkovými základnými plochami na základe objektívnych kritérií. Členské štáty oznámia takýto limit najneskôr do 1. augusta obchodného roku, ktorý predchádza obchodnému roku, za ktorý sa požaduje platba za plochu alebo ku skoršiemu dátumu v prípade členského štátu alebo regiónov v rámci členského štátu, kde výsadba pre príslušný obchodný rok prebieha pred 1. augustom.

8. Zníženie vyplývajúce z prekročenia MZP uplatnené v súlade s ustanoveniami tohto článku, nemôže viesť k čiastke menšej ako:

- 58,67 EUR/t pre obchodný rok 2000/2001,

- 63,00 EUR/t pre obchodný rok 2001/2002.

9. Pestovatelia cukrárskeho slnečnicového semena sa vylučujú z výhody podpory poskytovanej podľa podmienok tohto článku.

10. Do dvoch rokov od uplatnenia terajšieho článku Komisia predloží Rade správu o vývoji na trhu s olejninami. Ak je to potrebné, túto správu budú sprevádzať príslušné návrhy, ak sa pestovateľský potenciál vážne zhorší.

Článok 11

Čiastky platieb za plochy a platby za úhorovanie, ako aj percentuálny podiel plochy, ktorá by sa mala úhorovať, stanovené v tomto nariadení sa môžu zmeniť vo svetle vývoja produkcie, produktivity a trhov v súlade s postupom stanoveným v článku 37 (2) zmluvy.

Článok 12

Ak by mali byť potrebné špecifické opatrenia uľahčujúce prechod od platného systému k systému stanovenému týmto nariadením, takéto opatrenia sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92.

Článok 13

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa považujú za zásah určený na stabilizovanie poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 1 (2) b) nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999.

Článok 14

Nariadenie (EHS) č. 1765/92 a nariadenie (EHS) č. 1872/94 sa týmto rušia.

Článok 15

1. Toto nariadenie nadobudne účinnosť v siedmy deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Toto nariadenie sa bude uplatňovať od obchodného roku 2000/2001.

3. Nariadenie (EHS) č. 1765/92 a nariadenie (EHS) č. 1872/94 sa budú naďalej uplatňovať v súvislosti s obchodnými rokmi 1998/1999 a 1999/2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 1999

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 170, 4.6.1998, s. 4.

[2] Stanovisko doručené 6.5.1999 (ešte nezverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 284, 14.9.1998, s. 55.

[4] Ú. v. ES C 93, 6.4.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 401, 22.12.1998, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1624/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 3).

[7] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[8] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[9] Ú. v. ES L 362, 27.12.1990, s. 28. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1664/95 (Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 13).

[10] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[11] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 923/96 (Ú. v. ES L 126, 24.5.1996, s. 37).

[12] Ú. v. ES L 147, 18.6.1993, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

DEFINÍCIA PRODUKTOV

Kód KN | Opis |

I.OBILNINY

10011000 | Tvrdá pšenica |

100190 | Iná pšenica a potravinárska pšenica okrem tvrdej pšenice |

10020000 | Raž |

100300 | Jačmeň |

10040000 | Ovos |

1005 | Kukurica |

100700 | Cirok zrnový |

1008 | Pohánka, proso a semenec; iné obilniny |

07099060 | Sladká kukurica |

II.OLEJNATÉ SEMENÁ

120100 | Sójové bôby |

ex120500 | Repkové semeno |

ex12060010 | Slnečnicové semeno |

III.PROTEĺNOVÉ PLODINY

071310 | Hrach |

071350 | Fazuľa |

ex12092950 | Sladké bôby |

IV.ĽAN

Iný ako pradiarenský ľan | |

ex120400 | Ľanové semeno (Linum usitatissimum L.) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

TRADIČNÉ PRODUKČNÉ OBLASTI PRE TVRDÚ PŠENICU

GRÉCKO

Nomoi (prefektúry) nasledujúcich regiónov

Stredné Grécko

Peloponéz

Iónske ostrovy

Tesália

Macedónia

Egejské ostrovy

Trácia

ŠPANIELSKO

Provincie

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragoza

RAKÚSKO

Panónia

FRANCÚZSKO

Regióny

Stredné Pyreneje

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Departementy [1]

Ardèche

Drôme

TALIANSKO

Regióny

Abruzzo

Basilicata

Kalábria

Kampánia

Latium

Marches

Molise

Umbria

Apúlia

Sardínia

Sicília

Toskánsko

PORTUGALSKO

Okresy

Santarém

Lisabon

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro

[1] Každá z týchto oblastí môže byť spojená s jedným z vyššie uvedených regiónov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

MAXIMÁLNE ZARUČENÉ PLOCHY NA ZÍSKANIE DOPLNKOVEJ PLATBY K PLATBE ZA PLOCHU PRE TVRDÚ PŠENICU

(hektáre) |

Grécko | 617000 |

Španielsko | 594000 |

Francúzsko | 208000 |

Taliansko | 1646000 |

Rakúsko | 7000 |

Portugalsko | 118000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

MAXIMÁLNE ZARUČENÉ PLOCHY NA ZÍSKANIE OSOBITNEJ POMOCI PRE TVRDÚ PŠENICU

(hektáre) |

Nemecko | 10000 |

Španielsko | 4000 |

Francúzsko | 50000 |

Taliansko | 4000 |

Spojené kráľovstvo | 5000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

NÁRODNÁ REFERENČNÁ PLOCHA

(v 1000 hektároch) |

Krajina | Pre obchodné roky 2000/2001 a 2001/2002 |

Belgicko | 6 |

Dánsko | 236 |

Nemecko | 929 |

Grécko | 26 |

Španielsko | 1168 |

Francúzsko | 1730 |

Írsko | 5 |

Taliansko | 542 |

Luxembursko | 2 |

Holandsko | 7 |

Rakúsko | 147 |

Portugalsko | 93 |

Fínsko | 70 |

Švédsko | 137 |

Spojené kráľovstvo | 385 |

--------------------------------------------------