31999R1226Uradni list L 154 , 19/06/1999 str. 0046 - 0074


Uredba Komisije (ES) št. 1226/1999

z dne 28. maja 1999

o odstopanjih sprejetih za statistiko zavarovalniških storitev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z 20. decembra 1996 o strukturni poslovni statistiki podjetij [1], kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 410/98 [2], in zlasti člena 12(x) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) ker je bil z Uredbo (ES, Euratom) št. 58/97 uveden skupni okvir za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnostih, dosežkih in konkurenčnosti zavarovalniškega sektorja v Skupnosti;

(2) ker je treba dovoliti odstopanja glede statistike zavarovalniških storitev;

(3) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo v skladu z mnenjem Odbora za statistični program,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 so odstopanja od karakteristik iz seznama A Priloge 5 opredeljena v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 1999

Za Komisijo

Yves–Thibault De Silguy

Član Komisije

[1] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

[2] UL L 52, 21.2.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

BELGIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | Brez | | | 32 11 6 | Kosmate sprejete pozavarovalne premije, obračunane premije, razčlenjene po državah, v katerih je sedež matičnega podjetja | 1, 2, 5, 6 |

| | 32 18 2 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah, razčlenjen po državah, v katerih je sedež matičnega podjetja | 1, 2, 5, 6 |

| | 33 12 1 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih direktnih premijah,, razčlenjen po (pod)kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 1, 2, 5, 6 |

DANSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 36 11 1 | Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Kosmati obratovalni stroški, direktni posli po (pod) kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22) | 2 |

32 61 4 | Zunanji stroški blaga in storitev | 1, 2, 4 |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2, 4 |

NEMČIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 36 11 1 | Zemljišča in zgradbe, za zavarovalno dejavnost | 4 | 11 11 5 | Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4 |

32 11 5 | Obračunane kosmate direktne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2 |

32 11 6 | Kosmate sprejete pozavarovalne premije, obračunane premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4 |

32 18 2 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah, razčlenjen po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4 |

GRČIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Odstopanje v celoti | | | Odstopanje v celoti | | |

Potrebna posebna zakasnitev | | | | | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.01, 66.03,66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4. 5, 6 |

Manjkajoče spremenljivke | | | | | | |

| Letna statistika podjetij 1996 do 1997 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1997 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | 12 11 7 | Obračunane kosmate direktne premije, premije iz pogodb brez bonusa | 1, 5 | 33 11 1 | Obračunane kosmate premije v direktnih poslih po (pod) kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 1, 5 |

12 11 8 | Obračunane kosmate direktne premije, premije iz pogodb brez bonusa | 1, 5 | 33 12 1 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah v direktnih poslih po (pod)katego rijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 1, 5 |

12 11 9 | Obračunane kosmate direktne premije, premije iz pogodb, pri katerih zavarovanec prevzame naložbeno tveganje | 1, 5 |

32 11 2 | Sprememba kosmatih prenosnih premij | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 15 0 | Sprememba izravnalnih rezervacij | 2, 4, 6 |

32 16 0 | Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 0 | Pozavarovalna bilanca | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 3 | Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 8 | Pozavarovalni del pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno-tehničnem izidu | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 23 0 | Nerealizirani dobički od naložb | 1, 5 |

32 28 0 | Nerealizirane izgube od naložb | 1, 5 |

32 46 0 | Drugi prihodki | 1, 2, 3, 4 |

32 47 0 | Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti | 1, 2, 3, 4 |

32 61 4 | Zunanji stroški blaga in storitev | 1, 2, 3, 4 |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 6 | Stroški pridobivanja zavarovanj | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 7 | Drugi obratovalni stroški | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 8 | Ostali kosmati zavarovalni stroški | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 9 | Stroški upravljanja naložb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 1 | Prihodek od deležev | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 3 | Prihodki od zemljišč in zgradb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 4 | Prihodki od drugih naložb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 5 | Prihodki zaradi popravkov vrednosti | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 6 | Dobički od realizacije naložb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 1 | Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 2 | Popravki vrednosti naložb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 3 | Izgube pri odtujitvah naložb | 1, 2, 4, 5, 6 |

36 11 1 | Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 1, 2, 3, 4 |

36 20 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje | 1, 3 |

37 20 0 | Podrejene obveznosti | 1, 2, 3, 4 |

37 34 0 | Kosmate rezervacije za bonuse in popuste | 1, 2, 3, 4 |

FRANCIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 16 11 0 | Število zaposlenih | 1, 2, 3, 4 | 11 11 5 | Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 3, 4 |

32 11 5 | Obračunane kosmate direktne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 5, 6 |

32 11 6 | Kosmate sprejete pozavarovalne premije, obračunane premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 2 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah, razčlenjen po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4, 5, 6 |

34 31 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven) in po državah članicah, zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do opravljanja dejavnosti v drugi državi članici: razčlenitev za N, LI in IS za leto 1996 ni na voljo | 1, 2, 5, 6 |

34 32 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven) in po državah članicah, zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravicido neoviranega opravljanja storitev: razčlenitev za N, LI in IS za leto 1996 ni na voljo | 1, 2, 5, 6 |

IRSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | 12 11 3 | Obračunane kosmate direktne premije iz individualnih polic | 1 | 11 11 5 | Število podjetij razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja sedež | 1, 2 |

12 11 4 | Obračunane kosmate direktne premije, premije po skupinskih pogodbah | 1 | 32 11 5 | Obračunane kosmate direktne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja sedež | 1,2 |

12 11 7 | Obračunane kosmate direktne premije, premije iz pogodb brez bonusov | 1 | 32 11 6 | Kosmate sprejete pozavarovalne premije, obračunane premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja sedež | 1, 2 |

12 11 8 | Obračunane kosmate direktne premije, premije iz pogodb z bonusi | 1 | 32 18 2 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah, razčlenjen po državah, v katerih imajo matična podjetja sedež | 1, 2 |

32 11 2 | Sprememba kosmatih prenosnih premij | 1 | 33 11 1 | Obračunane kosmate premije v direktnih poslih po (pod)kategorijah CPA: samo 66.03.21 in 66.03.22 | 2 |

32 13 4 | Sprememba kosmatih škodnih rezervacij | 1 | 33 12 1 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih direktnih premijah po (pod)kategorijah CPA: samo 66.03.21 in 66.03.22 | 2 |

32 16 0 | Druge kosmate postavke v zavarovalno tehničnem izidu | 1 | 33 13 1 | Obračunani kosmati zneski škod, direktni posli po (pod)kategorijah CPA: samo 66.03.21 in 66. 03.22 | 2 |

32 17 0 | Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno tehnični izid) | 1 |

32 19 0 | Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno tehnični izid) | 1 |

32 18 3 | Sprememba kosmatih prenosnih premij za pozavarovalni del | 1 |

32 18 6 | Sprememba kosmatih škodnih rezervacij za pozavarovalni del | 1 |

32 23 0 | Nerealizirani dobički iz naložb | 1 |

32 25 0 | Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij | 1 |

32 27 0 | Stroški naložb | 1 |

32 28 0 | Nerealizirane izgube iz naložb | 1 |

32 29 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja | 1 |

32 33 4 | Sprememba pozavarovalnega deleža pri kosmatih matematičnih rezervacijah | 1 |

32 43 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno tehničnega izida življenjskih zavarovanj | 1 |

32 44 0 | Stroški naložb | 1, 2 |

32 45 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v zavarovalno tehnični izid neživljenjskih zavarovanj | 2 |

32 47 0 | Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti | 1, 2 |

32 48 0 | Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti | 1 |

32 49 0 | Izredni dobiček ali izguba | 1 |

32 51 0 | Dobiček ali izguba za obračunsko leto | 1 |

32 61 4 | Zunanji stroški blaga in storitev | 1, 2 |

13 31 0 | Stroški dela | 2 |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2 |

32 61 6 | Stroški pridobivanja zavarovanj | 1, 2 |

32 61 7 | Drugi obratovalni stroški | 1, 2 |

32 61 8 | Ostali kosmati zavarovalni odhodki | 1, 2 |

32 61 9 | Stroški upravljanja naložb | 1, 2 |

32 71 1 | Prihodek od deležev | 1, 2 |

32 71 3 | Prihodki od zemljišč in zgradb | 1, 2 |

32 71 4 | Prihodki od drugih naložb | 1, 2 |

32 71 5 | Prihodki zaradi popravkov vrednosti | 1, 2 |

32 72 1 | Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi | 1, 2 |

32 72 2 | Popravki vrednosti naložb | 1, 2 |

36 11 1 | Zemljišče in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 1, 2 |

36 12 2 | Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim povezanim družbam | 1, 2 |

36 13 0 | Druge finančne naložbe | 1, 2 |

36 13 3 | Deleži v investicijskih skladih | 1, 2 |

36 13 4 | Posojila, za katera se jamči s hipotekami | 1, 2 |

36 13 5 | Druga posojila | 1, 2 |

36 14 0 | Vloge pri podjetjih cedentih | 1, 2 |

37 20 0 | Podrejene obveznosti | 1 |

37 31 0 | Kosmate prenosne premije | 1 |

37 34 0 | Kosmate rezervacije za bonuse in popuste | 1, 2 |

37 35 0 | Izravnalne rezervacije | 1, 2 |

37 30 1 | Čiste tehnične rezervacije skupaj | 1 |

37 41 0 | Dobljena posojila | 1, 2 |

37 42 0 | Zneski, dolgovani kreditnim ustanovam | 1, 2 |

ITALIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje za čas 1996-1997 | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | 12 + 5 za 1996 | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 12 11 7 | Obračunane kosmate direktne premije, premije od pogodb brez bonusov | 1, 5 | Brez | | |

12 11 8 | Obračunane kosmate direktne premije, premije od pogodb z bonusi | 1, 5 | | |

12 11 9 | Obračunane bruto direktne premije, premije od pogodb, pri katerih zavarovanec prevzame naložbeno tveganje | 1, 5 | | |

32 12 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja | 2, 4, 6 | | |

32 15 0 | Sprememba izravnalnih rezervacij | 2, 4, 6 | | |

32 17 0 | Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno tehnični izid) | 1, 5 | | |

32 23 0 | Nerealizirani dobički od naložb | 1, 5 | | |

32 27 0 | Stroški naložb | 1, 5 | | |

32 28 0 | Nerealizirane izgube od naložb | 1, 5 | | |

32 29 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja | 1, 5 | | |

32 19 0 | Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno tehnični izid) | 1, 5 | | |

32 42 0 | Prihodki od naložb | 1, 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno tehničnega izida življenjskih zavarovanj | 1, 3 | | |

32 44 0 | Stroški naložb | 1, 2, 3, 4 | | |

32 45 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v zavarovalno tehnični izid neživljenjskih zavarovanj | 2, 3, 4 | | |

32 46 0 | Drugi prihodki | 1, 2, 3, 4 | | |

32 47 0 | Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti | 1, 2, 3, 4 | | |

32 48 0 | Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti | 1, 2, 3, 4 | | |

32 49 0 | Izredni dobiček ali izguba | 1, 2, 3, 4 | | |

32 50 0 | Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednih dejavnosti, davek na izredni dobiček ali izgubo, drugi davki) | 1, 2, 3, 4 | | |

32 51 0 | Dobiček ali izguba za obračunsko leto | 1, 2, 3, 4 | | |

32 71 5 | Prihodki zaradi popravkov vrednosti | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 1 | Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Popravki vrednosti naložb | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 3 | Izgube pri realizaciji naložb | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 11 1 | Zemljišče in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 1, 2, 3, 4 | | |

36 12 2 | Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim povezanim družbam | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 1 | Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi ter deleži v naložbenih skladih | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 2 | Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 3 | Deleži v investicijskih skladih | 1, 2, 3, 4 | | |

37 20 0 | Podrejene obveznosti | 1, 2, 3, 4 | | |

37 34 0 | Kosmate rezervacije za bonuse in popuste | 1, 2, 3, 4 | | |

37 35 0 | Izravnalne rezervacije | 1, 2, 3, 4 | | |

37 30 1 | Čiste tehnične rezervacije skupaj | 1, 2, 3, 4 | | |

37 41 0 | Dobljena posojila | 1, 2, 3, 4 | | |

37 42 0 | Zneski, dolgovani kreditnim ustanovam | 1, 2, 3, 4 | | |

LUKSEMBURG

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | Brez | | | Brez | | |

NIZOZEMSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.04 za 1996 | | 4 | 66.04 za 1996 | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | 13 31 0 | Stroški dela | 1, 2 | 11 41 0 | Skupno število in lokacija podružnic v drugih državah | 1, 2 |

16 11 0 | Število zaposlenih | 1, 2 | 33 11 1 | Obračunane kosmate direktne premije po (pod)kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66. 03.22) | 1, 2 |

32 16 0 | Druge kosmate postavke v zavarovalno tehničnem izidu | 1, 2, 4 | 33 12 1 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih direktnih premijah (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66. 03.22) | 1, 2 |

32 17 0 | Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno tehnični izid) | 1, 2, 4 | 33 13 1 | Obračunani kosmati zneski škod, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 2 |

32 18 0 | Pozavarovalna bilanca | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Kosmati obratovalni stroški, direktni posli, po (pod)kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 2 |

32 18 3 | Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del | 4 | 33 15 1 | Pozavarovalna bilanca, direktni posli, po (pod)kategorijah CPA (5-mestna raven in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) | 2 |

32 18 8 | Pozavarovalni del pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno tehničnem izidu | 1, 2, 4 | 34 31 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven in po državah članicah), zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do opravljanja dejavnosti v drugi državi | 1, 2 |

32 11 2 | Sprememba kosmatih prenosnih premije | 1 | 34 32 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven in po državah članicah), zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do neoviranega opravljanja storitev | 1, 2 |

32 61 1 | Provizije za celotno zavarovalno poslovanje | 1, 2 |

32 61 2 | Provizije za direktno zavarovanje | 1, 2 |

32 61 4 | Zunanji stroški blaga in storitev | 1, 2 |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih zahtevlov | 1, 2, 4 |

32 61 6 | Stroški pridobivanja zavarovanj | 4 |

32 61 8 | Ostali kosmati zavarovalni odhodki | 1, 2, 4 |

32 61 9 | Stroški upravljanja naložb | 1, 2 |

36 11 1 | Zemljišče in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 4 |

36 12 1 | Delnice v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah | 4 |

36 12 2 | Dolžniški vrednostni papirji in posojila dana drugim povezanim družbam | 4 |

36 13 3 | Deleži v investicijskih skladih | 4 |

36 13 6 | Drugo (vključno z vlogami pri kreditnih ustanovah) | 4 |

37 34 0 | Kosmate rezervacije za bonuse in popuste | 4 |

37 35 0 | Izravnalne rezervacije | 4 |

37 36 0 | Druge kosmate tehnične rezervacije | 4 |

37 42 0 | Zneski, dolgovani kreditnim ustanovam | 4 |

AVSTRIJA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | Brez | | | Brez | | |

PORTUGALSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 32 11 2 | Sprememba kosmatih prenosnih premij | 1, 2, 4, 5, 6 | Brez | | |

32 12 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja | 2, 4, 6 | | |

32 18 3 | Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 29 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja | 1, 5 | | |

32 45 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v zavarovalno tehnični izid neživljenjskih zavarovanj | 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno tehničnega izida življenjskih zavarovanj | 1, 3 | | |

32 61 2 | Provizije za direktna zavarovanja | 1, 2, 3 | | |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 71 5 | Prihodki zaradi popravkov vrednosti | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Popravki vrednosti naložb | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 13 3 | Deleži v investicijskih skladih | 1, 2, 3, 4 | | |

37 31 0 | Kosmate prenosne premije | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 32 0 | Kosmate matematične rezervacije | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 41 0 | Dobljena posojila | 1, 2, 3, 4 | | |

FINSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | Brez | | | Brez | | |

ŠVEDSKA

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Brez odstopanja | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 13 13 0 | Stroški dela | 1, 2, 4 | Brez | | |

16 11 0 | Število zaposlenih | 1, 2, 4 | | |

32 61 4 | Zunanji stroški blaga in storitev | 1, 2, 4 | | |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2, 4 | | |

36 11 1 | Zemljišče in zgradbe za zavarovalno dejavnost | 1, 2, 4 | | |

ZDRUŽENO KRALJESTVO

| Letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 1996 do 1998 | Naslov | Vrsta podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

V celoti, delno ali brez odstopanj | Odstopanje v celoti za 1996 in 1997 | | | Odstopanje v celoti za 1996 in 1997 | | |

Potrebna posebna zakasnitev | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče dejavnosti | Brez | | | Brez | | |

Manjkajoče spremenljivke | 12 11 7 | Obračunane kosmate direktne premije, premije od pogodb brez bonusov | 1, 5 | 11 11 5 | Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 4 |

12 11 8 | Obračunane kosmate direktne premije, premije od pogodb z bonusi | 1, 5 | 32 11 5 | Obračunane kosmate direktne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 5, 6 |

12 11 9 | Obračunane kosmate direktne premije, premije od pogodb, pri katerih zavarovanci prevzamejo naložbeno tveganje | 1, 5 | 32 11 6 | Kosmate sprejete pozavarovalne premije, obračunane premije razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 16 0 | Druge kosmate postavke v zavarovalno tehničnem izidu | 1, 2, 4, 5, 6 | 32 18 2 | Delež pozavarovalnic pri obračunanih kosmatih premijah, razčlenjen po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 8 | Pozavarovalni del pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno tehničnem izidu | 1, 2, 4, 5, 6 | 11 11 2 | Število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih obračunanih kosmatih premij | 1, 2, 3 |

32 25 0 | Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij | 1, 5 | 11 11 3 | Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih tehničnih rezervacij | 1 |

32 27 0 | Stroški naložb | 1, 5 | 34 31 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven) in po državah članicah, zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do opravljanja dejavnosti v drugi državi članici | 1, 2, 5, 6 |

32 28 0 | Nerealizirane izgube od naložb | 1, 5 | 34 32 1 | Obračunane kosmate direktne premije po kategorijah CPA (5-mestna raven) in po državah članicah, zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do nemotenega opravljanja storitev | 1, 2, 5, 6 |

32 29 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja | 1, 5 |

32 33 4 | Delež pozavarovalnic pri kosmati spremembi matematičnih rezervacij | 1, 5 |

32 43 0 | Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno tehničnega izida življenjskih zavarovanj | 1, 3 |

32 44 0 | Stroški naložb | 1, 2, 3, 4 |

13 31 0 | Stroški dela | 1, 2, 3, 4 |

32 61 5 | Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 1 | Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi | 1, 2, 4, 5, 6 |

16 11 0 | Število zaposlenih | 1, 2, 3, 4 |

--------------------------------------------------