31999R1084Uradni list L 131 , 27/05/1999 str. 0029 - 0032


Uredba Komisije (ES) št. 1084/1999

z dne 26. maja 1999

o vzpostavitvi seznama pristojnih organov iz člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 900/1999 o prepovedi prodaje in dobave nafte in naftnih proizvodov Zvezni republiki Jugoslaviji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 900/1999 z dne 29. aprila 1999 o prepovedi prodaje, dobave in izvoza nafte in naftnih proizvodov Zvezni republiki Jugoslaviji [1] in zlasti člena 6 Uredbe,

ker je treba vzpostaviti seznam pristojnih organov, ki lahko dovolijo prodajo, dobavo ali izvoz nafte in naftnih proizvodov za namene in pod pogoji, določenimi v členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 900/1999 in ker morajo ti pristojni organi prejeti obvestila iz člena 2(2) te Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam pristojnih organov iz člena 2 Uredbe Sveta (ES) 900/1999 se vzpostavi kakor je navedeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti obvezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 1999

Za Komisijo

Leon Brittan

Podpredsednik

[1] UL L 114, 1.5.1999, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Imena in naslovi pristojnih organov iz člena 2 Uredbe Sveta (ES) 900/1999

BELGIJA

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directie-generaal van de Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen

Dienst "Centraal en Oost-Europa" (B 13)

De heer Filip David

Karmelietenstraat 15

B—1000 Brussel

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des relations économiques et bilatérales extérieures

Service "Europe centrale et orientale" (B 13)

M. Filip David

rue des Petits Carmes 15

B—1000 Bruxelles

Tel.: (32 2) 501 81 64

Faks (32 2) 501 88 27

DANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen

Tine Friis Hansen

Tagensvej 137

DK— 2200 København N

Tel.: (45) 35 86 86 86

Faks (45) 35 86 86 87

NEMČIJA

BundesausfuhramtReferat 214,Herr Pietsch—65760

Frankfurter Straße 29-35

D—65760 Eschborn

Tel.: (49 6196) 908689

Faks (49 6196) 908412

GRČIJA

Κύριος Γεώργιος Χριστοφής

Πληρεξούσιος Υπουργός Β′

Γραφείο Κυρώσεων

Βασιλίσσης Σοφίας 1, 7ος όροφος

GR—106 71 Αθήνα

Mr. George Christofis,

Minister Plenipotentiary B'

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 7th floor

GR—106 71 Athens

Tel. (30 1) 368 42 07

Fax (30 1) 368 42 06

ŠPANIJA

Ministerio de Economia y Hacienda

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, No 162

E— 28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks (34) 914 57 28 63

FRANCIJA

Direction générale des douanes et des droits indirects

Bureau E/2 — Cellule Embargo

Mlle Diane Foreau

23 bis, rue de l'Université

F— 75700 Pariz Cedex 07 S. P.

Tel.: (331) 44 74 48 93

Faks: (33 1) 44 74 48 97

IRSKA

Licensing Unit(Mr Michael Greene)Department of Enterprise, Trade and Employment

Kildare Street

Ireland

Dublin

2

Tel.: (353 1) 631 24 46

Faks (353 1) 676 61 54

e-mail: greenem@entemp.irlgov.ic

ITALIJA

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Divisione IV (UOPAT)

Dr. Borghese

Viale Boston 25

I—00144 Roma

Tel.: (39 06) 59 64 75 34

Faks (39 06) 59 64 75 06

e-mail: INFO@MincomesIT

LUKSEMBURG

Office des Licences

M. A. Paulus

BP 113

L—2011 Luksemburg

Tel.: (352) 478 23 70

Faks (352) 46 61 38

e-mail: andre.paulus@mae.etat.lu

NIZOZEMSKA

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid

Afdeling Exportcontrole en Sanctiebeleid (BEB/DHI/ES)

mw. drs. C. M. van Dantzig

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Netherlands

Tel.: (31 70) 379 63 57/63 80

Faks (31 70) 379 73 92

e-mail: e.m.vandantzig@minez.nl

AVSTRIJA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Gruppe II.a

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A— 1030 Wien

Tel.: (43 1) 711 02/361

Faks (43 1) 715 83 47

PORTUGALSKA

Ministério da Economia

Direcçăo Geral das Relaçőes Económicas Internacionais

Alice Rodrigues/José Gomes—Lisboa

Avenida da República, 79

P—Lisboa

Tel.: (351 1) 791 19 43

Faks (351 1) 796 37 23

FINSKA

Ulkoasiainministeriö

PL 176

SF— 00161 Helsinki

Tel.: (358-9) 1341-5555

Faks (358-9) 629-840

Utrikesministeriet

PL 176

SF— 00161 Helsingfors

Tel.: (358 9) 13415555

Faks (358 9) 629840

ŠVEDSKA

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S— 103 39 Stockholm

Tel.: (46 8) 405 10 00

Faks (46 8) 453 66 99

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Export Policy Unit

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74, Victoria Street

London

SW1E 6SW

Tel.: (44171) 215 89 98

Faks (44171) 215 85 19

EVROPSKA SKUPNOST

Evropska komisija

Directorate-General I

Mr A. de Vries,

DM24 5/75

rue de la Loi/wetstraatz

B— 1044 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 295 68 80

Faks (32-2) 295 73 31

e-mail: anthonius.de-vries@dg1.cec.be

--------------------------------------------------