31999R1074Úradný vestník L 136 , 31/05/1999 S. 0008 - 0014


Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999

z 25. mája 1999

o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 203,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [3],

(1) keďže orgány a členské štáty prikladajú veľký význam ochrane finančných záujmov spoločenstiev a boju proti podvodom a všetkým ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev; keďže zodpovednosť Komisie je v tejto súvislosti úzko spätá s jej úlohou vykonávať rozpočet podľa článku 179 zmluvy o Euratom; keďže význam činnosti na tento účel potvrdzuje článok 183a zmluvy o Euratom;

(2) keďže ochrana finančných záujmov spoločenstva sa nevzťahuje iba na spravovanie rozpočtových prostriedkov, ale aj na všetky opatrenia, ktoré sa týkajú alebo by sa mohli týkať ich aktív;

(3) keďže dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje využitie všetkých dostupných prostriedkov, najmä v súvislosti s úlohami vyšetrovania prenesenými na spoločenstvo, pričom aktuálna deľba a rovnováha zodpovednosti medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou spoločenstva by mala byť zachovaná;

(4) keďže s cieľom posilniť prostriedky využiteľné na boj proti podvodom, pri rešpektovaní zásady o vnútornej organizačnej autonómnosti každej inštitúcie, Komisia zriadila rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom, [4] v rámci svojej organizačnej štruktúry Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len "úrad") zodpovedný za vedenie vyšetrovaní administratívnych podvodov; keďže dala tomuto úradu úplnú nezávislosť pri výkone svojej funkcie vyšetrovania;

(5) keďže zodpovednosť úradu, ako je ustanovená Komisiou, presahuje rámec ochrany finančných záujmov a zahŕňa všetky činnosti súvisiace zo zabezpečovaním ochrany záujmov spoločenstva proti protiprávnemu konaniu, ktoré by mohlo viesť k správnemu alebo trestnému konaniu;

(6) keďže je primerané stanoviť, aby úrad zabezpečoval spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov spoločenstiev;

(7) keďže, vzhľadom na nevyhnutnosť zintenzívnenia boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev, úrad musí mať právomoc viesť vnútorné vyšetrovania vo všetkých inštitúciách, orgánoch a úradoch a agentúrach, ktoré boli zriadené zmluvou o ES a zmluvou o Euratom alebo na ich základe (ďalej len "inštitúcie, orgány, úrady a agentury");

(8) keďže rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom stanovuje, že na účely vyšetrovania úrad vykonáva právomoci, ktoré mu udelil zákonodarca spoločenstva, s výhradou obmedzení a podmienok v ňom stanovených;

(9) keďže úrad by mal byť poverený výkonom právomocí, ktoré boli udelené Komisii nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nepravidelnostiam; [5] keďže úradu musí byť umožnené mať taktiež právomoc vykonávať ostatné právomoci prenesené na Komisiu, aby mohol viesť kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch, a to najmä s cieľom odhalenia nepravidelnosť, ako to požaduje článok 9 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [6];

(10) keďže tieto vyšetrovania sa musia viesť v súlade so zmluvou a najmä s Protokolom o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, rešpektujúc pritom Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok") a plne rešpektujúc ľudské práva a základné slobody, najmä zásadu spravodlivosti, právo zainteresovaných osôb vyjadriť svoj názor na skutočnosti, ktoré sa ich týkajú, a rešpektujúc zásadu, že závery vyšetrovania môžu byť založené výlučne na prvkoch, ktoré majú hodnotu dôkazu; keďže na tento účel musia orgány, inštitúcie, úrady a agentúry stanoviť podmienky vykonávania vnútorného vyšetrovania; keďže v dôsledku toho by sa služobný poriadok mal zmeniť a doplniť s cieľom ustanoviť práva a povinnosti úradníkov a ostatných zamestnancov vo vzťahu k vnútorným vyšetrovaniam;

(11) keďže tieto vnútorné vyšetrovania je možné viesť iba vtedy, ak má úrad zabezpečený prístup do všetkých objektov orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr a ku všetkým informáciám a dokumentom, ktorými disponujú;

(12) keďže na zabezpečenie nezávislosti úradu pri plnení úloh, ktoré mu boli zverené týmto nariadením, musí byť riaditeľovi daná právomoc začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy;

(13) keďže rozhodnutie o tom, aké opatrenia by sa mali prijať po ukončení vyšetrovania na základe správy vypracovanej úradom, je vecou príslušných vnútroštátnych inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr; keďže súčasne má byť povinnosťou riaditeľa úradu, aby postúpil priamo súdnym orgánom dotknutého členského štátu informácie, ktoré úrad získal v priebehu vnútorného vyšetrovania a ktoré sa týkajú situácií, ktoré budú pravdepodobne viesť k trestnému konaniu;

(14) keďže by sa mali ustanoviť podmienky, za akých budú zamestnanci úradu vykonávať svoje povinnosti a podmienky platné pre plnenie zodpovednosti riaditeľa za vedenie vyšetrovania zamestnancami úradu;

(15) keďže v záujme úspešnej spolupráce medzi úradom, členskými štátmi a príslušnými orgánmi, inštitúciami, úradmi a agentúrami musí byť zorganizovaná vzájomná výmena informácií, podliehajúca predpisom o utajení, kde sú informácie predmetom služobného tajomstva, pričom sa zabezpečí náležitá ochrana údajov;

(16) keďže s cieľom zabezpečiť zohľadňovanie výsledkov vyšetrovaní vedených zamestnancami úradu a prijatie požadovaných následných opatrení, správy by mali mať povahu prípustného dôkazu v správnom a súdnom konaní; keďže na tento cieľ by mali byť tieto správy vypracovávané spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi upravujúcimi administratívne správy v členských štátoch;

(17) keďže úrad by mal mať nezávislosť pri výkone svojej funkcie; keďže kvôli posilneniu tejto nezávislosti by vyšetrovacia funkcia úradu mala podliehať pravidelnej kontrole dozorného výboru zloženého z externých nezávislých osôb vysokokvalifikovaných pre oblasti činnosti úradu; keďže k povinnostiam výboru by mala patriť aj pomoc riaditeľovi pri výkone jeho úloh a povinností;

(18) keďže administratívne vyšetrovanie by sa malo viesť pod právomocou riaditeľa úradu, v úplnej nezávislosti od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr a od dozorného výboru;

(19) keďže riaditeľ úradu by mal mať povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov a rešpektovanie utajenia informácií zhromaždených v priebehu vyšetrovaní; keďže úradníkom a ostatným zamestnancom spoločenstiev by mala byť zabezpečená rovnaká právna ochrana, ako je stanovená článkami 90 a 91 služobného poriadku;

(20) keďže činnosť úradu by mala byť vyhodnotená po trojročnom období;

(21) keďže toto nariadenie v žiadnom smere nezmenšuje právomoci a zodpovednosť členských štátov za výkon opatrení zameraných na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev; keďže poverenie nezávislého úradu úlohou viesť vonkajšie administratívne vyšetrovania v tejto oblasti je teda v plnom súlade so zásadou subsidiarity; keďže činnosť úradu pravdepodobne zintenzívni boj proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev, a je teda v súlade so zásadou proporcionality,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele a úlohy

1. S cieľom zintenzívniť boj proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Európsky úrad pre boj proti podvodom, zriadený rozhodnutím Komisie (1999/352/ES, ESUO, Euratom), (ďalej len "úrad"), vykonáva vyšetrovacie právomoci udelené Komisii právnymi predpismi spoločenstva a dohodami platnými v týchto oblastiach.

2. Úrad zabezpečí pre členské štáty pomoc Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi, aby skoordinoval ich činnosti na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu proti podvodom. Úrad prispieva k návrhom a tvorbe metód boja proti podvodom a akýchkoľvek iných protiprávnych konaní poškodzujúcich finančné záujmy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

3. V rámci orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len "orgány, inštitúcie, úrady a agentúry") vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom:

- boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

- vyšetrenia z hľadiska tohto cieľa závažných skutočností súvisiacich s výkonom služobných povinností, ktoré predstavujú zanedbanie záväzných povinností úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev a ktoré môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu alebo rovnocenné nesplnenie záväzných povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, vedúcich úradov a agentúr alebo zamestnancov orgánov, inštitúcií, úradov alebo agentúr, na ktorých sa nevzťahuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok").

Článok 2

Administratívne vyšetrovania

V zmysle tohto nariadenia "administratívne vyšetrovania" (ďalej len "vyšetrovania") znamenajú všetky inšpekcie, kontroly a ostatné opatrenia, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu pri plnení svojich povinností v súlade s článkami 3 a 4 s cieľom dosiahnuť ciele stanovené v článku 1 a zistiť v prípade potreby protiprávnu povahu vyšetrovaných činností. Týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci členských štátov začať trestné konanie.

Článok 3

Vonkajšie vyšetrovania

Úrad vykonáva právomoc delegovanú na Komisiu nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 vykonávať v členských štátoch kontroly alebo inšpekcie na mieste a v súlade s platnými dohodami o spolupráci aj v tretích krajinách.

Úrad vykonáva v členských štátoch ako súčasť vyšetrovacej funkcie inšpekcie a kontroly stanovené v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a v odvetvových predpisoch uvedených v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia a v súlade s platnými dohodami o spolupráci aj v tretích krajinách.

Článok 4

Vnútorné vyšetrovania

1. V oblastiach uvedených v článku 1 vykonáva úrad administratívne vyšetrovania v rámci orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr (ďalej len "vnútorné vyšetrovania").

Tieto vnútorné vyšetrovania sa vykonávajú podľa pravidiel obsiahnutých v zmluvách, najmä v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a s náležitým zohľadnením služobného poriadku podľa podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení a v rozhodnutiach prijatých jednotlivými orgánmi, inštitúciami, úradmi a agentúrami. Orgány sa navzájom poradia o pravidlách, ktoré majú byť ustanovené takýmito rozhodnutiami.

2. Za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 1 boli splnené:

- úrad má právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek informáciám, ktorými disponujú orgány, inštitúcie, úrady a agentúry, a do ich objektov. Úrad je oprávnený preskúmať účty orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr. Úrad môže robiť kópie alebo výpisy z akéhokoľvek dokumentu alebo obsahu nosiča údajov, ktorými disponujú orgány, inštitúcie, úrady a agentúry a v prípade potreby zadržať takéto dokumenty alebo informácie, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich straty,

- úrad môže požadovať ústne informácie od členov týchto orgánov a inštitúcií, od vedúcich úradov a agentúr a od zamestnancov orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr.

3. Podľa podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 môže úrad vykonávať inšpekcie na mieste u príslušných účastníkov hospodárskych operácií, aby získal prístup k informáciám vzťahujúcim sa na možné nepravidelnosti, ktorými možno disponujú títo účastníci.

Okrem toho môže úrad požiadať ktorúkoľvek dotknutú osobu o predloženie informácií, o ktorých sa domnieva, že sa vzťahujú na jeho vyšetrovanie.

4. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry sú vždy informované, keď zamestnanci úradu vedú vyšetrovanie v ich objektoch alebo skúmajú document, alebo požadujú informácie, ktorými disponujú tieto orgány, inštitúcie, úrady a agentúry.

5. Keď vyšetrovania odhalia pravdepodobnú osobnú účasť člena, vedúceho alebo iného zamestnanca, bude o tom informovaný orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra, ku ktorej patrí.

V prípadoch, ktoré si vyžadujú absolútne utajenie na účely vyšetrovania alebo si vyžadujú použitie vyšetrovacích prostriedkov spadajúcich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu, môže byť podanie takejto informácie prechodne odložené.

6. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené zmluvami, najmä Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a ustanovenia služobného poriadku, rozhodnutia, ktoré má prijať každý orgán a inštitúcia podľa odseku 1, obsahuje najmä pravidlá týkajúce sa:

a) povinnosti zo strany členov, úradníkov a ostatných zamestnancov orgánov a inštitúcií, vedúcich, úradníkov a ostatných zamestnancov úradov a agentúr spolupracovať a poskytovať informácie zamestnancom úradu;

b) postupov, ktoré majú dodržiavať zamestnanci úradu pri vedení vnútorných vyšetrovaní a záruk práv osôb dotknutých vnútorným vyšetrovaním.

Článok 5

Začatie vyšetrovaní

Vonkajšie vyšetrovania sa začnú na základe rozhodnutia riaditeľa úradu konajúceho z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti dotknutého členského štátu.

Vnútorné vyšetrovania sa začnú na základe rozhodnutia riaditeľa úradu konajúceho z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti orgánu, inštitúcie, úradu alebo agentúry, v ktorej sa má viesť vyšetrovanie.

Článok 6

Proces vyšetrovania

1. Riaditeľ úradu riadi vedenie vyšetrovaní.

2. Zamestnanci úradu vykonávajú svoje úlohy po predložení písomného poverenia, v ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia.

3. Zamestnanci úradu sú pre každý služobný výkon vybavení písomným poverením, ktoré vydal riaditeľ a v ktorom je uvedený predmet vyšetrovania.

4. V priebehu inšpekcií a kontrol na mieste zaujmú zamestnanci úradu taký postoj pri dodržiavaní pravidiel a zvyklostí, akým sa spravujú úradníci príslušných členských štátov, pri dodržiavaní služobného poriadku a rozhodnutí uvedených v druhom pododseku článku 4 ods. 1.

5. Vyšetrovania sa vedú nepretržite počas obdobia, ktoré musí byť primerané okolnostiam a náročnosti prípadu.

6. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány poskytli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami nevyhnutnú podporu, aby zamestnanci úradu mohli plniť svoje úlohy. Inštitúcie a orgány zabezpečia, aby ich členovia a personál poskytli nevyhnutnú pomoc, aby zástupcovia úradu mohli plniť svoje úlohy; úrady a agentúry zabezpečia, aby ich vedúci a personál konali obdobne.

Článok 7

Povinnosť informovať úrad

1. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu každú informáciu týkajúcu sa možného podvodu alebo korupcie, alebo inej nezákonnej činnosti.

2. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry a, pokiaľ to vnútroštátne právo povoľuje, členské štáty na žiadosť úradu alebo z vlastného podnetu zašlú každý dokument alebo informáciu, ktorými disponujú a ktoré sa vzťahujú na prebiehajúce vnútorné vyšetrovanie.

Členské štáty zašlú dokumenty a informácie vzťahujúce sa na vonkajšie vyšetrovanie v súlade s príslušnými ustanoveniami.

3. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry a, pokiaľ to vnútroštátne právo povoľuje, členské štáty zašlú úradu aj akékoľvek iné dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré podľa nich súvisia s bojom proti podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy spoločenstiev.

Článok 8

Utajenie a ochrana údajov

1. Informácie získané v priebehu vonkajšieho vyšetrovania v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami.

2. Informácie zaslané alebo získané v priebehu vnútorných vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a majú ochranu danú ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Európskych spoločenstiev.

Takéto informácie nesmú byť oznámené iným osobám, ako sú osoby v rámci orgánov Európskych spoločenstiev alebo v členských štátoch, výkon povinností ktorých si vyžaduje znalosť týchto informácií, a takisto nesmú byť použité na iné účely, ako je zabránenie podvodom, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti.

3. Riaditeľ zabezpečí, aby zamestnanci úradu a ostatné osoby konajúce na základe jeho právomoci dodržiavali ustanovenia spoločenstva a vnútroštátne ustanovenia na ochranu osobných údajov, najmä tie, ktoré sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. [7]

4. Riaditeľ úradu a členovia dozorného výboru uvedeného v článku 11 zabezpečia, aby sa uplatňoval tento článok a článok 194 zmluvy.

Článok 9

Správa o vyšetrovaní a následné opatrenia prijaté po vyšetrovaní

1. Úrad po ukončení ním vykonaného vyšetrovania vypracuje správu, za ktorú zodpovedá riaditeľ, v ktorej špecifikuje zistené skutočnosti, finančnú stratu, ak k nejakej došlo, a závery vyšetrovania, vrátane odporúčaní riaditeľa úradu týkajúcich sa opatrení, ktoré by sa mali prijať.

2. Pri vypracúvaní takejto správy sa zohľadnia procedurálne požiadavky stanovené vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu. Správy vypracované na takomto základe obsahujú dôkazy prípustné v správnom alebo súdnom konaní členského štátu, v ktorom sa ich použitie ukazuje potrebné takým istým spôsobom a za takých istých podmienok ako administratívne správy, ktoré vypracúvajú národní administratívni inšpektori. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali vnútroštátni administratívni inšpektori a majú rovnakú hodnotu ako tieto správy.

3. Správy vypracované následne po vonkajšom vyšetrovaní a všetky s nimi súvisiace využiteľné dokumenty sa zasielajú príslušným orgánom dotknutých členských štátov v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na vonkajšie vyšetrovania.

4. Správy vypracované následne po vonkajšom vyšetrovaní a všetky s nimi súvisiace využiteľné dokumenty sa zasielajú dotknutému orgánu, inštitúcii, úradu alebo agentúre. Orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra prijme k vnútorným vyšetrovaniam také opatrenia, predovšetkým disciplinárne alebo súdne, na aké výsledky týchto vyšetrovaní oprávňujú a podá o nich správu riaditeľovi úradu v ním stanovenej lehote v záveroch jeho správy.

Článok 10

Zasielanie informácií zo strany úradu

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 8, 9 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad kedykoľvek zaslať príslušným orgánom dotknutých členských štátov informácie získané v priebehu vonkajších vyšetrovaní.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 8, 9 a 11 tohto nariadenia, zašle riaditeľ úradu súdnym orgánom príslušného členského štátu informácie, ktoré získal úrad v priebehu vnútorných vyšetrovaní záležitostí, ktoré môžu viesť k trestnému konaniu. S výhradou požiadaviek vyšetrovania riaditeľ súčasne informuje príslušný členský štát.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 9 tohto nariadenia, môže úrad kedykoľvek zaslať dotknutému orgánu, inštitúcii, úradu alebo agentúre informácie, ktoré získal v priebehu vnútorných vyšetrovaní.

Článok 11

Dozorný výbor

1. Dozorný výbor posilňuje nezávislosť úradu pravidelnou kontrolou výkonu vyšetrovacej funkcie.

Výbor na žiadosť riaditeľa alebo z vlastného podnetu doručí riaditeľovi stanoviská, ktoré sa týkajú činností úradu, avšak bez toho, aby zasahoval do vedenia prebiehajúcich vyšetrovaní.

2. Výbor je zložený z piatich nezávislých osôb zvonka, ktoré majú kvalifikáciu požadovanú vo svojich príslušných krajinách na vymenovanie do vyšších funkcií súvisiacich s oblasťami činnosti úradu. Títo členovia sú vymenovaní jednomyseľným súhlasom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

3. Funkčné obdobie členov je trojročné a jedenkrát obnoviteľné.

4. Po uplynutí funkčného obdobia členovia zostanú vo funkcii až do obnovenia ich vymenovania alebo ich nahradenia.

5. Pri výkone svojich povinností nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu, inštitúcie, úradu alebo agentúry.

6. Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijme svoj vlastný rokovací poriadok. Zasadá najmenej desaťkrát za rok. Svoje rozhodnutia prijíma väčšinou svojich členov. Sekretariát výboru zabezpečí úrad.

7. Riaditeľ zašle dozornému výboru každý rok program činnosti úradu uvedený v článku 1 tohto nariadenia. Riaditeľ pravidelne informuje výbor o činnosti úradu, jeho vyšetrovaniach, ich výsledkoch a opatreniach prijatých v súvislosti s nimi. Ak vyšetrovanie trvá viac ako deväť mesiacov, riaditeľ informuje dozorný výbor o príčinách, kvôli ktorým nebolo dosiaľ možné ukončiť vyšetrovanie a o predpokladanom termíne jeho ukončenia. Riaditeľ informuje výbor o prípadoch, keď príslušný orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra nekonala podľa odporúčania výboru. Riaditeľ informuje výbor o prípadoch, kde sa vyžaduje zaslanie informácií súdnym orgánom členského štátu.

8. Dozorný výbor prijme najmenej jednu správu o svojej činnosti za rok, ktorú zašle orgánom. Výbor môže zasielať správy o výsledkoch vyšetrovaní úradu a k nim prijatých opatreniach Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Článok 12

Riaditeľ

1. Na čele úradu je riaditeľ vymenovaný Komisiou na päťročné obdobie, ktoré je možné jedenkrát obnoviť.

2. S cieľom vymenovania riaditeľa Komisia, po výzve na zasielanie prihlášok, ktorá môže byť prípadne uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a na základe priaznivého stanoviska dozorného výboru, zostaví zoznam kandidátov s vyhovujúcou kvalifikáciou. Komisia vymenuje riaditeľa po porade s Európskym parlamentom a Radou.

3. Riaditeľ nevyžaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu, inštitúcie, úradu alebo agentúry pri výkone svojich povinností v súvislosti so začatím alebo výkonom vonkajších a vnútorných vyšetrovaní alebo s vypracúvaním správ následne po takýchto vyšetrovaniach. Ak riaditeľ usúdi, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, má právo podať žalobu proti tomuto orgánu na Súdny dvor.

Riaditeľ pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, zákonné práva dotknutých osôb a prípadne vnútroštátne ustanovenia uplatniteľné na súdne konanie.

Vyššie uvedené orgány zabezpečia zachovanie dôvernosti vyšetrovaní vedených úradom, ako aj zákonných práv dotknutých osôb a keď bolo začaté súdne konanie, dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení uplatniteľných na takéto konania.

4. Pred prijatím každého disciplinárneho postihu voči riaditeľovi sa Komisia poradí s dozorným výborom. Okrem toho opatrenia súvisiace s disciplinárnym postihom voči riaditeľovi musia byť predmetom odôvodneného rozhodnutia, ktoré sa pre informáciu zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Financovanie

Rozpočtové položky pre úrad, celková suma ktorých sa zapíše pod osobitnou rozpočtovou kapitolou časti A oddielu všeobecného rozpočtu únie vzťahujúcej sa na Komisiu, sa podrobne stanovia v prílohe k tejto časti.

Zoznam funkčných miest pridelených úradu sa uvedie v prílohe k plánu stavu zamestnancov Komisie.

Článok 14

Súdne preskúmanie

Do zmeny a doplnenia služobného poriadku môže každý úradník alebo iný zamestnanec Európskych spoločenstiev predložiť riaditeľovi sťažnosť na základe tohto článku proti úkonu, ktorý vykonal úrad ako súčasť vnútorného vyšetrovania a ktorý ho poškodil, v súlade s postupmi ustanovenými v článku 90 ods. 2 služobného poriadku. Článok 91 služobného poriadku sa vzťahuje na rozhodnutia prijaté so zreteľom na takéto sťažnosti.

Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane uplatnia na personál orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr, ktoré nepodliehajú služobnému poriadku.

Článok 15

Hodnotiaca správa

V priebehu tretieho roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zašle Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o činnosti úradu spolu s priloženým stanoviskom dozorného výboru a prípadne s návrhmi na úpravy alebo rozšírenie úloh úradu.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 1999

Za Radu

predseda

H. Eichel

[1] Ú. v. ES C 21, 26.1.1999, s. 10.

[2] Stanovisko zo 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko z 15. apríla 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.

[5] Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------