31999R1073Úradný vestník L 136 , 31/05/1999 S. 0001 - 0007


Nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady

z 25. mája 1999

o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 280,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [2],

konajúc v súlade s postupom zakotveným v článku 251 zmluvy [3],

(1) keďže orgány spoločenstva a členské štáty prikladajú veľký význam ochrane finančných záujmov spoločenstiev a boju proti podvodom a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev; keďže zodpovednosť Komisie v tejto súvislosti úzko súvisí s jej povinnosťou vykonávať rozpočet v súlade s článkom 274 zmluvy; keďže dôležitosť konania na tieto účely je potvrdená článkom 280 zmluvy o ES;

(2) keďže ochrana finančných záujmov spoločenstiev sa vzťahuje nielen na správu rozpočtových prostriedkov, ale aj na všetky opatrenia, ktoré ovplyvňujú alebo majú ovplyvňovať ich aktíva;

(3) keďže všetky dostupné prostriedky musia byť plne rozmiestené, aby sa dosiahol tento cieľ, najmä v súvislosti s vyšetrovacími úlohami, ktoré prešli na spoločenstvo, pričom musí byť zachované súčasné rozdelenie a vyváženosť právomocí medzi národnú úroveň a úroveň spoločenstva;

(4) keďže je potrebné posilniť všetky dostupné prostriedky pre boj proti podvodom pri rešpektovaní zásady vnútornej organizačnej samostatnosti každého orgánu, Komisia rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom [4], zriadila Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len "úrad") poverený vykonávaním administratívneho vyšetrovania podvodov; keďže tomuto úradu poskytla úplnú nezávislosť pri vykonávaní svojej vyšetrovacej funkcie;

(5) keďže zodpovednosť úradu stanovená Komisiou presahuje ochranu finančných záujmov tak, aby zahŕňala všetky aktivity súvisiace so zabezpečením záujmov spoločenstva pred protiprávnym správaním sa, ktoré musí vyústiť do správneho alebo trestného konania;

(6) keďže je vhodné stanoviť, aby úrad zabezpečil spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou na ochranu finančných záujmov spoločenstva stanovenú v článku 280 zmluvy o ES;

(7) keďže v súvislosti s potrebou zvýšiť úroveň boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev, úrad musí byť schopný vykonávať interné vyšetrovania vo všetkých orgánoch, inštitúciách, úradoch a agentúrach zriadených zmluvou o ES a zmluvou o Euratom alebo na základe týchto zmlúv (ďalej len "orgány, inštitúcie, úrady a agentúry");

(8) keďže rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom stanovuje, že na účely vyšetrovania úrad vykonáva právomoci prenesené zákonodarcom spoločenstva, podliehajúc obmedzeniam a podmienkam stanoveným v uvedenom rozhodnutí;

(9) keďže úrad má byť poverený uplatňovaním právomocí prenesených na Komisiu nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi [5]; keďže úrad musí mať povolené uplatňovať aj ďalšie právomoci prenesené na Komisiu a súvisiace s vykonávaním kontrol a inšpekcií na mieste v členských štátoch, obzvlášť na účely zisťovania protizákonných činov, ako to vyžaduje článok 9 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [6];

(10) keďže vyšetrovania sa musia vykonávať v súlade so zmluvou, a najmä s Protokolom o výsadách a imunitách, pri rešpektovaní Služobného poriadku pre úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (ďalej len "služobný poriadok") a plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, najmä zásady nestrannosti, práva dotknutých osôb vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, zásady, že závery vyšetrovania sa môžu opierať výlučne o prvky, ktoré majú dôkaznú hodnotu; keďže orgány, inštitúcie, úrady a agentúry musia na tento účel určiť podmienky, za ktorých sa takéto interné vyšetrovania vykonávajú; keďže služobný poriadok má byť zmenený a doplnený tak, aby v ňom boli zakotvené práva a povinnosti štátnych úradníkov a iných zamestnancov, pokiaľ ide o interné vyšetrovania;

(11) keďže tieto interné vyšetrovania sa môžu vykonávať iba v prípade, ak má úrad zaručený prístup ku všetkým pracoviskám orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr a k ich informáciám a dokumentom;

(12) keďže v záujme zabezpečenia nezávislosti úradu pri plnení úloh, ktorými ho poverilo toto nariadenie, jeho riaditeľovi musí byť udelená právomoc začať vyšetrovanie z vlastného podnetu;

(13) keďže je na príslušných orgánoch členských štátov, prípadne orgánoch, inštitúciách, úradoch alebo agentúrach, aby sa rozhodli, aké kroky sa majú urobiť v súvislosti s dokončenými vyšetrovaniami na základe správy vypracovanej úradom; keďže predsa len má byť povinnosťou riaditeľa úradu priamo doručiť justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie, ktoré úrad získal v priebehu interných vyšetrovaní týkajúcich sa situácií, ktoré majú viesť k trestným konaniam;

(14) keďže by mali byť stanovené podmienky, za ktorých pracovníci úradu vykonávajú svoje úlohy, ako aj podmienky, ktorými sa riadi uplatňovanie zodpovednosti riaditeľa za vykonávanie vyšetrovaní pracovníkmi úradu;

(15) keďže v záujme úspešnej spolupráce medzi úradom, členskými štátmi a príslušnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami je nutné zabezpečiť vzájomnú výmenu informácií v súlade s predpismi o dôvernosti, ak príslušné informácie podliehajú služobnému tajomstvu pri súčasnom zabezpečení náležitej ochrany údajov;

(16) keďže v záujme zabezpečenia, aby boli zohľadnené výsledky vyšetrovaní vykonávaných pracovníkmi úradu a aby sa uskutočnili požadované následné kroky, správy musia mať status prípustného dôkazu v správnych a súdnych konaniach; keďže na tieto účely majú byť tieto správy vypracované spôsobom zlučiteľným s predpismi, ktorými sa riadia administratívne správy v členských štátoch;

(17) keďže úrad má byť nezávislý pri plnení svojich funkcií; keďže v záujme upevnenia tejto nezávislosti má byť úrad podrobovaný pravidelnému monitorovaniu svojej vyšetrovacej funkcie zo strany dozorného výboru pozostávajúceho z externých nezávislých osôb vysoko kvalifikovaných v oblastiach činnosti úradu; keďže úlohy tohto výboru majú zahŕňať aj poskytovanie pomoci riaditeľovi úradu pri plnení jeho povinností;

(18) keďže administratívne vyšetrovania sa majú vykonávať pod vedením riaditeľa úradu pri úplnej nezávislosti od orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr a od dozorného výboru;

(19) keďže povinnosťou riaditeľa úradu má byť zabezpečenie ochrany osobných údajov a rešpektovanie utajenosti informácií získaných v priebehu vyšetrovaní; keďže úradníci a iní zamestnanci spoločenstiev majú mať zaistenú právnu ochranu rovnocennú ochrane poskytovanej článkami 90 a 91 služobného poriadku;

(20) keďže činnosť úradu má byť hodnotená po trojročnom období;

(21) keďže toto nariadenie nijako neznižuje právomoci a povinnosti členských štátov prijímať opatrenia pre boj proti podvodom nepriaznivo ovplyvňujúcim finančné záujmy spoločenstiev; keďže poverenie úradu úlohou vykonávať externé správne vyšetrovania v tejto oblasti je preto v úplnom súlade so zásadou podriadenosti zakotvenou v článku 5 zmluvy; keďže činnosť úradu pravdepodobne zvýši úroveň boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy spoločenstiev, a je preto zlučiteľná so zásadou proporcionality,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele a úlohy

1. Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva, Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím Komisie č. 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len "úrad") vykonáva vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu predpismi spoločenstva, ako aj nariadeniami a dohodami platnými v týchto oblastiach.

2. Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich aktivity na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód boja proti podvodom a ostatným protiprávnym konaním poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva.

3. Úrad vykonáva administratívne vyšetrovanie v orgánoch, inštitúciách, úradoch a agentúrach zriadených zmluvou o ES a zmluvou o Euratome alebo na základe týchto zmlúv (ďalej len "orgány, inštitúcie, úrady a agentúry") na účely:

- boja proti podvodom a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva,

- s tým súvisiaceho vyšetrovania závažných záležitostí týkajúcich sa výkonu povolania súvisiacich so zisťovaním zanedbávania povinností úradníkov a iných zamestnancov spoločenstiev, ktoré môže viesť k disciplinárnemu prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov orgánov a inštitúcií, riaditeľov úradov a agentúr alebo členov personálu orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr, na ktoré sa nevzťahuje Služobný poriadok pre úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok").

Článok 2

Administratívne vyšetrovania

V zmysle tohto nariadenia termín "administratívne vyšetrovania" (ďalej len "vyšetrovania") znamená všetky inšpekcie, kontroly a iné opatrenia uskutočňované zamestnancami úradu pri plnení svojich povinností v súlade s článkami 3 a 4 zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie protiprávneho charakteru vyšetrovaných činností. Týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci členských štátov uskutočňovať trestné konanie.

Článok 3

Externé vyšetrovania

Úrad uplatňuje právomoci prenesené na Komisiu nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 vykonávať miestne kontroly a inšpekcie v členských štátoch a tiež, v súlade s platnými dohodami o spolupráci, v tretích krajinách.

V rámci svojej vyšetrovacej funkcie úrad vykonáva kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci v tretích krajinách.

Článok 4

Interné vyšetrovania

1. V oblastiach uvedených v článku 1 vykonáva úrad administratívne vyšetrovania v orgánoch, inštitúciách, úradoch a agentúrach (ďalej len "interné vyšetrovania").

Tieto interné vyšetrovania sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami zmluvy, najmä Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a s prihliadnutím na služobný poriadok za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v uvedených nariadeniach a v rozhodnutiach prijatých jednotlivými orgánmi, inštitúciami, úradmi a agentúrami. Orgány sa navzájom poradia o pravidlách, ktoré majú byť stanovené v týchto rozhodnutiach.

2. Za predpokladu, že sú splnené ustanovenia uvedené v odseku 1:

- úrad má právo na okamžitý a neohlásený prístup ku všetkým informáciám, ktoré majú orgány, inštitúcie, úrady a agentúry, a tiež na ich pracoviská. Úrad je splnomocnený kontrolovať účty orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov nachádzajúcich sa v držbe orgánov, inštitúcií, úradov a agentúrami a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty a údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia,

- úrad si môže vyžiadať ústne informácie od členov orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr, od riaditeľov úradov a agentúr, ako aj od pracovníkov orgánov, inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr.

3. Za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 môže úrad vykonávať miestne inšpekcie na pracoviskách dotknutých hospodárskych prevádzkovateľov, aby získal prístup k informáciám týkajúcich sa prípadnej protiprávnej činnosti, ktorými môžu títo prevádzkovatelia disponovať.

Úrad však môže požiadať každú osobu dotknutú vyšetrovaním o poskytnutie informácií, ktoré môže považovať za súvisiace so svojím vyšetrovaním.

4. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry majú byť informované vždy, keď úrad vykonáva vyšetrovanie na ich pracoviskách, nahliada do dokumentu alebo požiada o informácie vlastnené týmito orgánmi, inštitúciami, úradmi a agentúrami.

5. Keď vyšetrovanie odhalí, že niektorý člen, riaditeľ, úradník alebo iný zamestnanec môže byť osobne angažovaný, musí byť o tom príslušný orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra informovaný.

V prípadoch vyžadujúcich absolútne utajenie na účely vyšetrovania alebo v prípadoch vyžadujúcich siahnutie po vyšetrovacích prostriedkoch, ktoré spadajú do právomoci národných súdnych orgánov, môže byť poskytnutie takýchto informácií odložené.

6. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy, najmä Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, ako aj ustanovenia služobného poriadku, rozhodnutie, ktoré má prijať každý orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra podľa odseku 1, zahŕňa najmä pravidlá týkajúce sa:

a) povinnosti členov, úradníkov a iných zamestnancov orgánov a inštitúcií, ako aj riaditeľov, úradníkov a zamestnancov úradov a agentúr spolupracovať s pracovníkmi úradu a poskytovať im informácie;

b) postupov, ktorými sa spravujú pracovníci úradu pri vykonávaní interného vyšetrovania, a zaručenia práv osôb, ktorých sa interné vyšetrovanie týka.

Článok 5

Začatie vyšetrovania

Externé vyšetrovania sa začínajú rozhodnutím riaditeľa úradu konajúceho z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti dotknutého členského štátu.

Interné vyšetrovania sa začínajú rozhodnutím riaditeľa úradu konajúceho z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti orgánu, inštitúcie, úradu alebo agentúry, v ktorých sa má vyšetrovanie konať.

Článok 6

Vyšetrovací postup

1. Riaditeľ úradu nariadi vykonať vyšetrovanie.

2. Zamestnanci úradu plnia svoje úlohy po predložení písomného splnomocnenia preukazujúceho ich totožnosť a ich oprávnenie.

3. Zamestnanci úradu sú vybavení pri každom zásahu písomným splnomocnením, ktoré vydáva riaditeľ a v ktorom je uvedený predmet vyšetrovania.

4. V priebehu miestnych inšpekcií a kontrol zamestnanci úradu zaujmú stanovisko pri dodržiavaní pravidiel a postupov, ktorými sa spravujú úradníci dotknutého členského štátu, služobného poriadku a rozhodnutí uvedených v druhom pododseku článku 4 ods. 1.

5. Vyšetrovania sa vykonávajú nepretržite po celé obdobie, ktoré musí byť úmerné okolnostiam a zložitosti prípadu.

6. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány poskytli, v súlade s vnútroštátnymi predpismi, potrebnú pomoc s cieľom umožniť zamestnancom úradu plniť ich úlohu. Orgány a inštitúcie zabezpečia, aby ich členovia a personál poskytli potrebnú pomoc s cieľom umožniť pracovníkom úradu plniť ich úlohu; úrady a agentúry zabezpečia, aby ich riaditelia a personál konali podobne.

Článok 7

Povinnosť informovať úrad

1. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry bezodkladne postúpia úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu alebo korupcie alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti.

2. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry, ako aj členské štáty, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, na požiadanie úradu alebo z vlastného podnetu postúpia úradu všetky nimi vlastnené dokumenty alebo informácie, ktoré sa týkajú prebiehajúceho interného vyšetrovania.

Členské štáty v súlade s príslušnými predpismi postúpia úradu dokumenty a informácie týkajúce sa externých vyšetrovaní.

3. Orgány, inštitúcie, úrady a agentúry, ako aj členské štáty, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, pošlú úradu aj všetky ďalšie nimi vlastnené dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za rozhodujúce a ktoré súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a každej inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy spoločenstiev.

Článok 8

Utajenie a ochrana údajov

1. Informácie získané v priebehu externých vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými predpismi.

2. Informácie postúpené alebo získané v priebehu interných vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a užívajú ochranu poskytovanú predpismi vzťahujúcimi sa na orgány Európskych spoločenstiev.

Tieto informácie nesmú byť oznamované iným osobám ako pracovníkom orgánov Európskych spoločenstiev alebo členských štátov, ktorých funkcie vyžadujú, aby boli s nimi oboznámení, a taktiež nesmú byť použité na iné účely, ako na predchádzanie podvodom, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti.

3. Riaditeľ zabezpečí, aby zamestnanci úradu a ďalšie osoby konajúce na základe jeho splnomocnenia dodržiavali predpisy spoločenstva a členských štátov o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [7].

4. Riaditeľ úradu a členovia dozorného výboru uvedeného v článku 11 zabezpečia uplatňovanie tohto článku, ako aj článkov 286 a 287 zmluvy.

Článok 9

Vyšetrovacia správa a opatrenia uskutočnené po vyšetrovaniach

1. Úrad po skončení ním vykonaného vyšetrovania vypracuje pod vedením riaditeľa správu, v ktorej sú špecifikované zistené skutočnosti, prípadná finančná strata a závery vyšetrovania, vrátane odporúčaní riaditeľa úradu ohľadne postupov, ktoré majú byť uskutočnené.

2. Pri vypracúvaní týchto správ treba zohľadňovať procesné požiadavky zakotvené vo vnútroštátnom práve dotknutého členského štátu. Správy vypracované na takomto základe predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo súdnych konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Vzťahujú sa na ne tie isté hodnotiace pravidlá, aké sú uplatňované na administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi a majú rovnakú hodnotu ako tieto správy.

3. Správy vypracované po externom vyšetrovaní a všetky použiteľné súvisiace dokumenty sa posielajú príslušným orgánom dotknutých členských štátov v súlade s pravidlami týkajúcich sa externého vyšetrovania.

4. Správy vypracované po internom vyšetrovaní a všetky použiteľné súvisiace dokumenty sa posielajú dotknutým orgánom, inštitúciám, úradom alebo agentúram. Orgány, inštitúcie, úrady alebo agentúry podniknú v súvislosti s interným vyšetrovaním opatrenia, najmä disciplinárne alebo súdne, ku ktorým ich oprávňujú výsledky tohto vyšetrovania, a do konečného termínu stanoveného riaditeľom úradu v záveroch jeho správy pošlú riaditeľovi úradu správu o prijatých opatreniach.

Článok 10

Postúpenie informácií úradom

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 8, 9 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad kedykoľvek postúpiť informácie získané v priebehu externých vyšetrovaní príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, 9 a 11 tohto nariadenia, riaditeľ úradu postúpi informácie získané úradom v priebehu interných vyšetrovaní záležitostí, ktoré majú vyústiť do trestného konania, súdnym orgánom členských štátov. V súlade s požiadavkami vyšetrovania súčasne informuje dotknuté členské štáty.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 9 tohto nariadenia, môže úrad kedykoľvek postúpiť informácie získané v priebehu interných vyšetrovaní dotknutým orgánom, inštitúciám, úradom alebo agentúram.

Článok 11

Dozorný výbor

1. Dozorný výbor posilňuje nezávislosť úradu pravidelným monitorovaním vykonávania vyšetrovacej funkcie.

Na žiadosť riaditeľa alebo z vlastného podnetu výbor predkladá riaditeľovi stanoviská týkajúce sa činnosti úradu, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúceho vyšetrovania.

2. Dozorný výbor pozostáva z piatich nezávislých externých osôb, ktoré majú vo svojich príslušných krajinách kvalifikáciu požadovanú na obsadenie vedúcich funkcií súvisiacich s oblasťami činnosti úradu. Sú vymenovaní na základe vzájomnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

3. Funkčné obdobie členov výboru je trojročné a obnoviteľné jeden raz.

4. Po uplynutí svojho funkčného obdobia členovia výboru zastávajú svoj úrad do obnovenia svojho vymenovania alebo do svojho nahradenia novými členmi.

5. Pri vykonávaní svojich úloh členovia výboru sa nesnažia získať ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu, inštitúcie, úradu či agentúry.

6. Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma svoj vlastný rokovací poriadok. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. Sekretariát výboru zabezpečí úrad.

7. Riaditeľ každoročne predloží dozornému výboru program činnosti úradu uvedený v článku 1 tohto nariadenia. Riaditeľ pravidelne informuje výbor o činnosti úradu, o jeho vyšetrovaniach, o ich výsledkoch a o postupoch uskutočnených na ich základe. Ak vyšetrovanie prebieha po dobu dlhšiu ako deväť mesiacov, riaditeľ informuje dozorný výbor o príčinách, pre ktoré ešte nebolo možné ukončiť vyšetrovanie, ako aj o očakávanom termíne jeho uzavretia. Riaditeľ informuje výbor o prípadoch, keď dotknuté orgány, inštitúcie, úrady alebo agentúry nepostupovali na základe jeho odporúčaní. Riaditeľ informuje výbor o prípadoch vyžadujúcich postúpenie informácií súdnym orgánom členského štátu.

8. Dozorný výbor schvaľuje každý rok najmenej jednu správu o svojej činnosti, ktorú posiela orgánom. Výbor môže predkladať Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správy o výsledkoch vyšetrovaní úradu a o opatreniach prijatých na ich základe.

Článok 12

Riaditeľ

1. Na čele úradu stojí riaditeľ vymenovaný Komisiou na funkčné obdobie piatich rokov, ktoré môže byť obnovené jeden raz.

2. S cieľom vymenovania riaditeľa Komisia po výzve na predkladanie návrhov, ktorá môže byť prípadne uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, a po obdržaní kladného stanoviska dozorného výboru zostaví zoznam vhodných kandidátov. Komisia po porade s Európskym parlamentom a Radou vymenuje riaditeľa.

3. Pri vykonávaní svojich úloh sa riaditeľ nesnaží získať ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo orgánu, inštitúcie, úradu či agentúry v súvislosti so začínaním a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo s vypracovaním správ o týchto vyšetrovaniach. Ak riaditeľ dospeje k názoru, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, je oprávnený podať Súdnemu dvoru žalobu proti tomuto orgánu.

Riaditeľ pravidelne predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správy o záveroch vyšetrovaní vykonávaných úradom pri zachovaní utajenosti týchto vyšetrovaní, zákonných práv dotknutých osôb a prípadne aj vnútroštátnych predpisov vzťahujúcich sa na súdne konania.

Vyššie zmienené inštitúcie zabezpečia, aby bola zachovávaná utajenosť vyšetrovaní vykonávaných úradom, a v prípade zavedenia súdneho konania, aby boli dodržiavané všetky vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na takéto konania.

4. Pred prijatím akýchkoľvek disciplinárnych sankcií proti riaditeľovi sa Komisia poradí s Dozorným výborom. Opatrenia súvisiace s disciplinárnymi sankciami proti riaditeľovi musia ďalej podliehať odôvodneným rozhodnutiam, ktoré sa predkladajú pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Financovanie

Prostriedky pridelené úradu, ktorých celková výška sa vyčlení v osobitnej rozpočtovej kapitole v rámci časti A oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúcej sa Komisie, budú podrobne stanovené v prílohe k uvedenej časti.

Miesta pridelené úradu sú vymenované v prílohe k ustanovujúcemu plánu pracovných miest Komisie.

Článok 14

Súdne preskúmanie

Až do novelizácie služobného poriadku môže každý úradník alebo iný zamestnanec Európskych spoločenstiev na základe tohto článku predložiť riaditeľovi úradu sťažnosť na konanie úradu, ktoré ho nepriaznivo postihuje a ktoré úrad uskutočnil ako súčasť interného vyšetrovania, v súlade s postupmi zakotvenými v článku 90 ods. 2 služobného poriadku. Článok 91 služobného poriadku sa vzťahuje na rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmito sťažnosťami.

Predchádzajúce ustanovenia sa primerane vzťahujú na pracovníkov orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok.

Článok 15

Správa o činnosti

V priebehu tretieho roku po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o činnosti úradu sprevádzanú stanoviskom dozorného výboru, prípadne spolu s návrhmi na zmenu alebo rozšírenie úloh úradu.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 1999

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

predseda

H. Eichel

[1] Ú. v. ES C 21, 26.1.1999, s. 10.

[2] Stanovisko doručené 14. apríla 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu doručené 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 25. mája 1999.

[4] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.

[5] Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------