31999R0805

Nariadenie Komisie (ES) č. 805/1999 zo 16. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Úradný vestník L 102 , 17/04/1999 S. 0064 - 0066
CS.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
ET.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
HU.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
LT.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
LV.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
MT.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
PL.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
SK.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278
SL.ES Kapitola 07 Zväzok 004 S. 276 - 278


Nariadenie Komisie (ES) č. 805/1999

zo 16. apríla 1999,

ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy [1], najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 718/1999 musí Komisia stanoviť praktické opatrenia na zabezpečenie vykonávania politiky spoločenstva týkajúcej sa kapacity flotily definovanej v uvedenom nariadení;

keďže je vhodné ponechať výšku špeciálnych príspevkov a ekvivalentných tonáží stanovených nariadením Rady (EHS) č. 1102/89 [2], naposledy zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 241/97 [3] a (ES) č. 241/97, pretože sa tieto ukázali ako účinné;

keďže je vhodné upraviť niektoré koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 718/1999 v prípade cisternových lodí podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2812/94 [4], v prípade tlačných lodí podľa nariadenia (ES) č. 2310/96 [5] a v prípade plavidiel na prepravu suchého nákladu podľa nariadenia (ES) č. 742/98 [6],

keďže na zabezpečenie vzájomnej finančnej podpory medzi fondmi vnútrozemskej vodnej dopravy je pre Komisiu vhodné spoločne spolu s orgánmi fondu na začiatku každého roku účtovne zaevidovať dostupné prostriedky v rezervnom fonde a vyrovnať účty v prípade nových ozdravných opatrení;

keďže so zúčastnenými členskými štátmi a organizáciami reprezentujúcimi dopravcov vnútrozemskej vodnej dopravy na úrovni spoločenstva sa konzultovali opatrenia ustanovené týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje výšku špeciálneho príspevku uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 718/1999, koeficienty pre pravidlo "staré za nové" a praktické opatrenia na vykonávanie politiky o kapacite flotily spoločenstva.

ŠPECIÁLNE PRÍSPEVKY

Článok 2

1. Špeciálne príspevky pre rôzne typy a kategórie plavidiel sú v rozsahu od 70 % do 115 % nasledovných sadzieb:

- Plavidlá na prepravu suchého nákladu:

- motorové nákladné člny: 120 eur na tonu,

- tlačné nákladné člny: 60 eur na tonu,

- námorné nákladné člny: 43 eur na tonu.

- Cisternové plavidlá:

- motorové nákladné člny: 216 eur na tonu,

- tlačné nákladné člny: 108 eur na tonu,

- námorné nákladné člny: 39 eur na tonu.

- Tlačné lode:

180 eur na kW s lineárnym rastom na 240 eur na kW, ak sa hnacia sila rovná alebo je väčšia než 1000 kW.

2. - Pre plavidlá s nosnosťou menšou než 450 ton je maximálna výška špeciálnych príspevkov stanovená v odseku 1 znížená o 30 %.

- Pre plavidlá s nosnosťou od 450 do 650 ton je maximálna výška špeciálnych príspevkov znížená o 0,15 % na každú tonu, o ktorú je nosnosť daného plavidla menšia než 650 ton.

- Pre plavidlá s nosnosťou od 650 do 1650 ton vykazuje maximálna výška špeciálnych príspevkov lineárny rast od 100 % do 115 %. Pre plavidlá s nosnosťou väčšou než 1650 ton zostáva maximálna výška špeciálnych príspevkov 115 %.

3. Špeciálne príspevky vyjadrené v eurách sa prepočítajú na meny príslušných fondov podľa platných výmenných kurzov medzi eurom a menami členských štátov používajúcich spoločnú menu euro podľa nariadenia Rady (ES) č. 2866/98 [7].

EKVIVALENT TONÁŽE

Článok 3

1. Ak vlastník plavidla uvedie do prevádzky jedno z plavidiel uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 718/99 a predloží na likvidáciu plavidlo alebo plavidlá iného typu, ekvivalent tonáže branej do úvahy sa určí v rámci obidvoch nasledujúcich kategórií plavidiel uvedených nižšie podľa nasledovných oceňovacích koeficientov:

- Plavidlá na prepravu suchého nákladu:

- nákladné člny s vlastným pohonom nad 650 ton: 1,00,

- tlačné nákladné člny nad 650 ton: 0,50,

- námorné nákladné nad 650 ton: 0,36.

- Cisternové plavidlá:

- nákladné člny s vlastným pohonom nad 650 ton: 1,00

- tlačné nákladné člny nad 650 ton: 0,50

- námorné nákladné nad 650 ton: 0,18.

2. Pre plavidlá s nosnosťou menšou než 450 ton sa koeficienty uvedené v odseku 1 znížia o 30 %. Pre plavidlá s nosnosťou od 450 do 650 ton sa tieto koeficienty znížia o 0,15 % na každú tonu, o ktorú je nosnosť daného plavidla menšia než 650 ton. Pre plavidlá s nosnosťou od 650 do 1650 ton koeficient vykazuje lineárny rast od 100 % do 115 %.

KOEFICIENTY VYJADRUJÚCE POMER "STARÉ ZA NOVÉ"

Článok 4

Od 29. apríla 1999 je uvádzanie nových plavidiel do prevádzky predmetom podmienok stanovených článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 718/1999.

1. V prípade dopravcov prepravujúcich suchý náklad platí koeficient (pomer medzi starou a novou tonážou) 1:1.

2. V prípade cisternových lodí platí koeficient 1,30:1.

3. V prípade tlačných lodí platí koeficient 0,75:1.

VZÁJOMNÁ FINANČNÁ PODPORA

Článok 5

1. Vzhľadom na evidenciu účtov disponibilných prostriedkov rezervného fondu alebo prostriedkov na realizáciu opatrení potrebných na zabezpečenie vzájomnej finančnej podpory medzi účtami rôznych fondov sa podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 718/1999 vyžaduje, aby každý fond začiatkom každého roka oznámil Komisii nasledovné informácie:

- príjmy fondu za predchádzajúci rok, pokiaľ sú tieto určené na výplatu prémií za zošrotovanie plavidiel alebo na realizáciu opatrení podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 (Rdn),

- finančné záväzky fondu v predchádzajúcom roku vzhľadom na prémie za zošrotovanie plavidiel alebo na opatrenia vykonané podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 (Pn),

- prebytok prostriedkov vo fonde k 1. januáru predchádzajúceho roku, vychádzajúc z príjmov určených na výplatu prémií za zošrotovanie plavidiel alebo na realizáciu opatrení podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 (Sn).

2. Komisia s pomocou orgánov fondu určí na základe informácií uvedených v odseku 1:

- celkové finančné záväzky fondov počas predchádzajúceho roku vzhľadom na prémie za zošrotovanie plavidiel alebo na opatrenia vykonané podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 718/1999 (Pt),

- celkové príjmy všetkých fondov počas predchádzajúceho roka (Rdt),

- celkový prebytok všetkých fondov k 1. januáru predchádzajúceho roku (St),

- upravený ročný finančný záväzok každého fondu (Pnn) vypočítaný nasledovne:

P

=

P

R

+ S

×

- pre každý fond rozdiel medzi ročnými finančnými záväzkami (Pn) a ročnými upravenými finančnými záväzkami (Pnn),

- čiastky, ktoré každý fond s ročnými finančnými záväzkami nižšími než upravené finančné záväzky (

P

< P

) prevedie do fondu, ktorého ročné finančné záväzky sú vyššie než upravené finančné záväzky (

P

> P

).

3. Každý z príslušných fondov prevedie čiastky uvedené v šiestej zarážke druhého odseku do ostatných fondov do 1. marca príslušného roku.

KONZULTÁCIE

Článok 6

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa politiky kapacity flotily spoločenstva a zmien a doplnení tohto nariadenia si Komisia vyžiada stanovisko skupiny zloženej z expertov profesionálnych organizácií, ktorí zastupujú dopravcov vnútrozemskej vodnej dopravy na úrovni spoločenstva a v zúčastnených členských štátoch. Táto skupina sa označí ako "skupina odborníkov na politiku kapacity a podpory flotíl spoločenstva".

ZÁVEREČNÉ PODMIENKY

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. apríla 1999.

Nariadenie (EHS) č. 1102/89 sa týmto zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 1999

Za Komisiu

Neil KINNOCK

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 90, 2.4.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 116, 28.4.1989, s. 30.

[3] Ú. v. ES L 40, 11.2.1997, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 298, 19.11.1994, s. 22.

[5] Ú. v. ES L 313, 3.12.1996, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 103, 3.4.1998, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 359, 31.12.1998, s. 1.

--------------------------------------------------