31999R0800Úradný vestník L 102 , 17/04/1999 S. 0011 - 0052


Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999

z 15. apríla 1999,

ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilím [1], naposledy zmenené nariadením Komisie (ES) č. 923/96 [2], najmä na jeho články 13 a 21 a na zodpovedajúce ustanovenia ostatných nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998 ustanovujúce agromonetárne úpravy pre EURO [3], najmä na jeho články 3 a 9,

(1) keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 3665/87 z 27. novembra 1987 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky [4], naposledy zmenené nariadením (ES) č. 604/98 [5], sa opakovane a podstatne menilo; keďže pri príležitosti nových zmien by bolo potrebné ho kvôli zrozumiteľnosti usporiadať;

(2) keďže všeobecné pravidlá prijaté Radou ustanovujú, aby boli náhrady vyplatené po predložení dôkazu, že výrobky boli zo spoločenstva vyvezené; keďže v prípade, keď sa na všetky tretie krajiny uplatňuje jednotná sadzba náhrady, nárok na náhradu vzniká akonáhle výrobky opustia trh spoločenstva; keďže v prípade, ak je sadzba náhrady diferencovaná podľa miesta určenia výrobkov, nárok na náhradu je podmienený dovozom do tretej krajiny;

(3) keďže vykonávanie Dohody o poľnohospodárstve prijatej v rámci Uruguajského kola podmieňuje ako všeobecné pravidlo poskytnutie náhrady požiadavke vlastnenia vývoznej licencie, obsahujúcej vopred stanovenú výšku náhrady; keďže však dodávky v spoločenstve pre medzinárodné organizácie a pre ozbrojené sily, dodávky pre zásobovanie potravinami a vývoz v malých množstvách predstavujú zvláštne prípady malého ekonomického významu; keďže z týchto dôvodov bolo prijaté ustanovenie pre zvláštny systém bez vývoznej licencie, v záujme zjednodušenia takých vývozných operácií a v záujme predchádzania nadmernej administratívnej záťaže ekonomických prevádzkovateľov a príslušných orgánov;

(4) keďže v zmysle tohto nariadenia je deň vývozu dňom, v priebehu ktorého colné orgány prijmú akt, prostredníctvom ktorého deklarant dáva najavo svoju ochotu uskutočniť vývoz výrobkov, v súvislosti s ktorými sa snaží získať výhodu vo forme vývoznej náhrady; keďže takýto akt je určený na upozornenie najmä colných orgánov na skutočnosť, že plánovaná operácia sa vykonáva za finančnej pomoci spoločenstva, aby tieto colné orgány vykonali zodpovedajúce kontroly; keďže v čase prijatia výrobky prechádzajú pod colný dohľad, až kým nie sú skutočne vyvezené; keďže tento dátum slúži ako odkaz pri stanovovaní množstva, povahy a vlastností vyvážaných výrobkov;

(5) keďže v prípade voľne ložených zásielok alebo zásielok v neštandardných jednotkách sa rešpektuje, že presná čistá hmotnosť výrobkov môže byť známa len po ich vyložení na dopravný prostriedok; keďže na to, aby bolo možné takúto situáciu riešiť, je potrebné prijať ustanovenie pre stanovovanie predbežnej hmotnosti uvádzanej vo vývoznom colnom vyhlásení;

(6) keďže z dôvodov správneho uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 386/90 z 12. februára 1990 o monitorovaní uskutočňovanom v čase vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré je poskytnutá náhrada alebo iné čiastky [6], naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 163/94 [7], by bolo potrebné prijať ustanovenie, aby sa overovanie, či údaje uvedené vo vývoznom colnom vyhlásení zodpovedajú poľnohospodárskemu výrobku, uskutočňovalo v čase nakladania prepravného kontajnera, nákladného auta, plavidla alebo iného podobného prepravného kontajnera;

(7) keďže v prípadoch, keď sa vývoz týka pravidelných zásielok malých množstiev, by bolo potrebné prijať ustanovenie o zjednodušenom postupe, čo sa týka príslušného dňa, ktorý sa použije na určenie sadzby náhrad;

(8) keďže na to, aby sa výraz "vývoz zo spoločenstva" mohol vykladať zhodne, by bolo potrebné špecifikovať, že výrobok sa považuje za vyvezený, ak opustil colné územie spoločenstva;

(9) keďže by vývozcovia alebo prepravcovia mohli potrebovať podniknúť kroky na zabránenie tomu, aby sa výrobky určené na vývoz nepokazili počas 60-dňovej lehoty po prijatí vývozného colného vyhlásenia a pred opustením colného územia spoločenstva alebo pred doručením na miesto určenia; keďže zmrazenie je takýmto krokom, ktorý umožňuje, aby výrobky ostali neporušené; keďže na to, aby bolo možné splniť túto požiadavku, by malo byť povolené, aby sa zmrazenie uskutočnilo počas zmienenej lehoty;

(10) keďže by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby výrobky opúšťajúce spoločenstvo alebo ktoré sú v režime tranzitu do konkrétneho miesta určenia boli v skutočnosti tie isté, ktoré boli podrobené colným vývozným formalitám; keďže na tento účel, keď výrobok prechádza územím iného členského štátu pred opustením colného územia spoločenstva alebo dopravenia do príslušného miesta určenia, by sa mala využiť kontrolná kópia T5 uvedená v článkoch 471 až 495 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 prijímajúceho ustanovenia pre vykonanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho colný zákonník spoločenstva [8], naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 502/1999 [9]; keďže sa však zdá byť vhodné, s cieľom zjednodušiť administratívny postup, ustanoviť flexibilnejšie úpravy, ako je použitie kontrolnej kópie T5 v prípade transakcií v rámci zjednodušených postupov tranzitu v rámci spoločenstva pre prepravu železnicou alebo vo veľkých prepravných kontajneroch podľa článkov 412 až 442 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré ustanovuje, že ak sa prepravná operácia začína v spoločenstve a má sa skončiť mimo spoločenstva, na colnom úrade hraničnej stanice sa nemusia uskutočniť žiadne formality;

(11) keďže v niektorých prípadoch môže byť náhrada požadovaná v súvislosti s výrobkami, ktoré boli vyvezené a ktoré opustili colné územie spoločenstva, ale boli vrátené na účely preloženia na iný dopravný prostriedok alebo zmeny tranzitnej operácie pred dosiahnutím konečného miesta určenia mimo tohto územia; keďže k takýmto návratom by mohlo teoreticky dôjsť aj z iných dôvodov, ako sú prepravné požiadavky, konkrétnejšie na účely špekulácie; keďže v takýchto prípadoch je ohrozené dodržanie 60-dňovej lehoty pre opustenie colného územia spoločenstva; keďže na to, aby bolo možné predchádzať takýmto situáciám, je potrebné jasne definovať podmienky, za ktorých sa takýto návrat môže uskutočniť;

(12) keďže úpravy ustanovené v tomto nariadení môžu byť použité len na výrobky, ktoré sú vo voľnom obehu a ktoré, kde to prichádza do úvahy, pochádzajú zo spoločenstva; keďže v prípade určitých zložených výrobkov sa náhrada stanovuje nie na základe samotného výrobku, ale odvolaním sa na základné výrobky, z ktorých sú tieto výrobky zložené; keďže v prípadoch, keď je náhrada stanovená takto na základe jednej alebo viacerých zložiek, pre poskytnutie náhrady alebo jej príslušnej časti stačí, aby samotná príslušná zložka alebo zložky spĺňali požiadavky, alebo už nespĺňajú len preto, že boli zapracované do iných výrobkov; keďže na to, aby bolo možné zohľadniť konkrétny stav určitých zložiek, by bolo potrebné vypracovať zoznam výrobkov, pre ktoré sa náhrady stanovujú na základe jednej zložky;

(13) keďže články 23 až 26 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúceho colný zákonník spoločenstva [10], naposledy zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 [11], definujú nepreferenčný pôvod tovaru; keďže pre poskytnutie vývozných náhrad sú len tie výrobky, ktoré boli úplne získané alebo v prevažnej miere vyrobené v spoločenstve, považované za výrobky, ktoré pochádzajú zo spoločenstva; keďže je vhodné ozrejmiť, s cieľom dosiahnutia jednotného uplatňovania v členských štátoch, že určité zmesi výrobkov nespĺňajú podmienky pre získanie náhrady;

(14) keďže sadzba náhrady sa určuje podľa nomenklatúrneho zaradenia výrobku; keďže klasifikácia by mohla mať u určitých zmesí, tovarov dodávaných v súboroch a zložených tovarov za následok poskytnutie vyššej náhrady, než je ekonomicky opodstatnené; keďže je preto potrebné prijať zvláštne ustanovenia na určenie náhrady uplatniteľnej na zmesi, tovary dodávané v súboroch a zložené tovary;

(15) keďže v prípadoch, keď sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia výrobku, by bolo potrebné prijať opatrenia na overenie, či bol výrobok dovezený do tretej krajiny alebo krajín, pre ktoré bola náhrada stanovená; keďže takéto opatrenie môže byť bez problémov miernejšie v súvislosti s vývozom, kde je príslušná náhrada malá a ide o takú transakciu, že ponúka dostatočnú záruku, že príslušný výrobok príde na miesto určenia, keďže účelom ustanovenia je zjednodušiť administratívnu prácu potrebnú na predloženie dôkazu;

(16) keďže v prípadoch, keď sa jednotná sadzby náhrady uplatňuje na všetky miesta určenia v deň, keď je náhrada stanovená vopred, existuje v určitých prípadoch povinná klauzula o mieste určenia; keďže táto situácia by mala byť považovaná za odchýlku náhrady, ak je sadzba náhrady uplatniteľná v deň, keď sa vývoz uskutočňuje, nižšia ako sadzba náhrady uplatniteľná v deň jej stanovenia vopred, a mala by byť upravená, kde to prichádza do úvahy, ku dňu, keď sa vývoz uskutočňuje;

(17) keďže v prípadoch, keď je sadzba náhrady diferencovaná podľa miesta určenia vyvážaných výrobkov, by bolo potrebné poskytnúť dôkaz, že príslušný výrobok bol dovezený do tretej krajiny; keďže splnenie dovozných colných formalít spočíva predovšetkým v zaplatení vymeraných dovozných ciel, aby mohol byť tovar predávaný v príslušnej tretej krajine; keďže berúc do úvahy rôznorodosť situácií prevládajúcich v dovážajúcich tretích krajinách by bolo vhodné akceptovať predloženie dovozného colného dokladu, ktorý poskytuje záruky, že vyvážané výrobky došli na miesto ich určenia a pritom podľa možnosti čo najmenej narušujú obchod;

(18) keďže s cieľom pomáhať vývozcom zo spoločenstva pri získavaní dôkazu o príchode na miesto určenia by bolo potrebné ustanoviť, aby medzinárodné kontrolné a dozorné agentúry schválené členskými štátmi doručovali potvrdenia o príchode pre vyvážané poľnohospodárske výrobky zo spoločenstva využívajúce výhody vo forme diferencovanej náhrady; keďže schvaľovanie týchto agentúr je v zodpovednosti členských štátov, ktoré schvaľujú každý prípad samostatne v súlade s určitými existujúcimi usmerneniami; keďže je vhodné objasniť túto situáciu a integrovať hlavné usmernenia do tohto nariadenia;

(19) keďže s cieľom dosiahnuť, aby sa vývoz výrobkov, ktoré využívajú diferencovanú náhradu podľa miesta určenia, dostal na rovnakú pozíciu ako ostatný vývoz, bolo by potrebné prijať opatrenie na to, aby časť náhrady vypočítanej na základe najnižšej sadzby pre náhradu uplatniteľnú v deň, keď sa vývoz uskutočňuje, bola vyplatená, len čo vývozca predloží dôkaz, že výrobok opustil colné územie spoločenstva;

(20) keďže v prípade diferencovaných náhrad, ak dôjde k zmene miesta určenia, sa vyplatí náhrada uplatniteľná na skutočné miesto určenia, s výnimkou vopred stanoveného stropu čiastky uplatniteľnej na miesto určenia; keďže na to, aby sa predchádzalo zneužívaniu, keď by boli systematicky vyberané miesta určenia s najvyššou sadzbou náhrady, bolo by potrebné zaviesť systém sankcií za zmenu miesta určenia na miesto, kde je skutočná sadzba náhrady nižšia ako sadzba pre miesto určenia stanovené vopred; keďže toto nové ustanovenie má vplyv na výpočet časti náhrady vyplatenej po predložení dôkazu vývozcom, že výrobok opustil colné územie spoločenstva;

(21) keďže články 23 až 26 nariadenia (EHS) č. 2913/92 definujú nepreferenčný pôvod tovaru; keďže je vhodné v niektorých prípadoch uplatniť kritérium vzťahujúce sa na podstatnejšie prepracovanie alebo pretvorenie ustanovené v článku 24 na zhodnotenie toho, či výrobky skutočne dosiahli miesto svojho určenia;

(22) keďže určité vývozné transakcie môžu viesť k narušeniu obchodu; keďže s cieľom predchádzať takéto narušenia, vyplatenie náhrady by malo byť podmienené tým, že výrobok nielen opustil colné územie spoločenstva, ale bol taktiež dovezený do tretej krajiny alebo bol predmetom podstatnejšieho prepracovania alebo pretvorenia; keďže navyše vyplatenie náhrady môže v určitých prípadoch podliehať podmienke, že výrobok bol v dovážajúcej tretej krajine skutočne umiestnený na trhu alebo bol podstatnejšie prepracovaný alebo pretvorený;

(23) keďže v prípadoch, ak bol výrobok zničený alebo poškodený pred umiestnením na trh v tretej krajine alebo je predmetom podstatnejšieho prepracovania, náhrada nemôže byť vyplatená; keďže v takých prípadoch by mal mať vývozca príležitosť predložiť dôkaz potvrdzujúci, že sa vývozná operácia uskutočnila za takých ekonomických podmienok, ktoré umožňovali, aby sa transakcia uskutočnila za normálnych okolností;

(24) keďže financovanie vývozných operácií spoločenstvom je neoprávnené, ak operácia nie je normálnou obchodnou transakciou, pretože nemá žiadny reálny ekonomický účel a uskutočňuje sa výlučne s cieľom získať platbu od spoločenstva;

(25) keďže by bolo potrebné uskutočniť kroky na predchádzanie tomu, aby sa finančné prostriedky spoločenstva prideľovali na transakcie, ktoré nezodpovedajú žiadnemu z cieľov systému vývozných náhrad; keďže toto riziko existuje pre výrobky, ktoré majú nárok na vývozné náhrady a ktoré sú následne dovezené do spoločenstva bez toho, aby boli podrobené podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v tretej krajine, a za ktoré sa podľa preferenčnej dohody alebo na základe rozhodnutia Rady platí znížené alebo nulové clo pri spätnom dovoze, a nie normálna sadzba; keďže s cieľom limitovať obmedzenia na vývozcov by bolo vhodné uplatňovať tieto opatrenia na najcitlivejšie výrobky;

(26) keďže s cieľom obmedziť neistotu výrobcov by bolo vhodné zrušiť požiadavku na vrátenie náhrady, ak sa výrobok dovezie späť do spoločenstva viac ako dva roky po jeho vyvezení;

(27) keďže na jednej strane by mali mať členské štáty možnosť zamietnuť poskytnutie náhrad alebo by mali mať možnosť vymáhať ich navrátenie v evidentných prípadoch, keď si všimnú, že transakcia nie je v súlade s cieľom systému vývozných náhrad, a na druhej strane by povinnosť overovať systematicky všetky dovozy nemala predstavovať nadmernú záťaž pre národné orgány;

(28) keďže výrobky by mali byť takej kvality, že sa môžu v spoločenstve predávať za normálnych podmienok; keďže by však bolo vhodné zohľadňovať špecifické záväzky vyplývajúce z platných noriem v tretích krajinách určenia;

(29) keďže určité výrobky môžu stratiť nárok na náhradu, ak stratia primeranú a prijateľnú obchodnú kvalitu;

(30) keďže žiadny vývozný poplatok sa neuplatní, ak sú vývozné náhrady stanovené vopred alebo určené výberovým konaním, pretože vývoz sa musí uskutočniť za takýchto vopred stanovených podmienok alebo za podmienok určených vo výberovom konaní; keďže z rovnakého dôvodu by sa malo ustanoviť, že ak vývoz podlieha vývoznému poplatku stanovenému vopred alebo určenému výberovým konaním, vývoz sa má uskutočniť za stanovených podmienok a nemôže preto spĺňať podmienky na získanie vývoznej náhrady;

(31) keďže s cieľom umožniť vývozcom ľahšie financovať ich transakcie by členské štáty mali byť oprávnené vyplatiť vopred celú alebo časť výšky náhrady, len čo je prijaté vývozné colné vyhlásenie alebo platobné vyhlásenie, pod podmienkou zloženia zábezpeky na zaručenie vrátenia vopred vyplatenej čiastky, ak by sa neskôr zistilo, že náhrada nemala byť vyplatená;

(32) keďže vopred vyplatená vývozná čiastka musí byť vrátená, ak sa ukáže, že vývozná náhrada bola vyplatená neoprávnene alebo existoval nárok na nižšiu náhradu; keďže vrátenie náhrady musí obsahovať dodatočnú čiastku, aby sa predchádzalo zneužívaniu; keďže v prípade vyššej moci sa táto dodatočná čiastka nevracia;

(33) keďže nariadenie Rady (EHS) č. 565/80 [12], naposledy zmenené nariadením (EHS) č. 2026/83 [13], ustanovuje všeobecné pravidlá pre vyplatenie čiastky rovnajúcej sa vývoznej náhrade ešte pred vývozom;

(34) keďže článok 4 (5) a (6) nariadenia (EHS) č. 565/80 ustanovuje, že deň, keď základné výrobky prechádzajú pod colnú kontrolu, sa používa na určenie uplatniteľnej sadzby náhrady alebo sa majú vykonať úpravy podľa tejto sadzby;

(35) keďže deň účinnosti by mal byť podľa toho dňom, keď colné orgány prijmú colné vyhlásenie od príslušnej osoby, v ktorom vyhlasuje svoj úmysel umiestniť výrobky alebo tovar pod úpravy ustanovené v článkoch 4 a 5 nariadenia (EHS) č. 565/80 a vyviezť ich s náhradou po spracovaní alebo uskladnení; keďže colné vyhlásenie musí obsahovať potrebné podrobné údaje pre výpočet náhrad;

(36) keďže účelom vyplatenia náhrady ešte pred spracovaním je dostať výrobky spoločenstva na rovnakú úroveň s výrobkami dovezenými z nečlenských krajín na účely spracovania alebo spätného vývozu;

(37) keďže výrobné metódy pre spracované výrobky a ich kontrolné postupy si vyžadujú stupeň flexibility; keďže článok 115 nariadenia (EHS) č. 2913/92 ustanovuje systém zhody medzi úpravami aktívneho zošľachťovacieho styku;

(38) keďže na umožnenie efektívnejšieho využívania existujúcej skladovacej kapacity by bolo vhodné ustanoviť systém, ktorý by schvaľoval náhradu pre výrobky uskladnené ako voľne ložené, ktoré majú byť vyvezené až po spracovaní;

(39) keďže výrobky, ktoré nemajú nárok na náhradu, nemôžu byť náhradnými výrobkami;

(40) keďže z nariadenia Komisie (EHS) č. 3002/92 zo 16. októbra 1992 ustanovujúceho spoločné podrobné pravidlá pre overovanie použitia a/alebo miesta určenia výrobkov pred intervenciou [14], naposledy zmeneného nariadením (EHS) č. 770/96 [15], je zrejmé, že intervenčné výrobky musia dôjsť až do stanoveného miesta určenia; keďže následkom toho takéto výrobky nemôžu byť nahradené náhradnými výrobkami;

(41) keďže by bolo potrebné stanoviť lehotu pre vývoz príslušných výrobkov; keďže táto lehota musí byť stanovená tak, aby zohľadňovala systém vývozných licencií a potvrdení o stanovení náhrady vopred;

(42) keďže v prípadoch, keď vývoz predchádza uskladnenie, sa zdá byť vhodné obmedziť toto nariadenie na tie spôsoby nakladania, ktoré sú určené na zabezpečenie zachovania kvality príslušného tovaru; keďže s cieľom objasniť situáciu by bolo potrebné ustanoviť, aby takéto spôsoby nakladania žiadnym spôsobom neovplyvnili náhradu, ktorá sa má uplatniť;

(43) keďže článok 5 nariadenia (EHS) č. 565/80 ustanovuje, že čiastka rovnajúca sa vývoznej náhrade má byť vyplatená, len čo sa výrobky alebo tovar umiestnia do colného skladu alebo slobodného colného pásma; keďže, ak už bolo prijaté platobné vyhlásenie, malo by byť možné prepraviť takéto výrobky alebo tovar do iného členského štátu, než je štát, v ktorom sa uskutočnila platba za uskladnenie a následný vývoz; keďže by bolo potrebné prijať ustanovenie, aby kontrolná kópia T5 sprevádzala výrobky alebo tovar s cieľom poskytnúť dôkaz o odoslaní zo spoločenstva; keďže s cieľom predchádzať riziko duplicitných platieb vývozné vyhlásenie musí obsahovať určité položky informujúce vyplácajúcu agentúru členského štátu, v ktorom je vývozné colné vyhlásenie prijaté, že proces vyplácania náhrady sa už začal;

(44) keďže žiadna náhrada sa neposkytne, ak nie je dodržaná lehota pre vývoz alebo predloženie dôkazu potrebného pre získanie vyplatenia náhrady; keďže by bolo potrebné prijať opatrenia podobné opatreniam obsiahnutým v nariadení Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985 ustanovujúceho spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému colných zábezpek na poľnohospodárske výrobky [16], naposledy zmenenom nariadením (EHS) č. 3403/93 [17];

(45) keďže v členských štátoch sú výrobky na určité použitie dovážané z nečlenských krajín oslobodené od cla; keďže vzhľadom na to, že tieto odbytiská sú významné, výrobky spoločenstva by mali mať rovnakú pozíciu ako takéto výrobky z nečlenských krajín; keďže táto situácia sa vyskytuje najmä v prípade výrobkov používaných pri zásobovaní lodí a lietadiel;

(46) keďže v prípade zásobovania lodí a lietadiel a dodávok tovaru ozbrojeným silám je možné ustanoviť zvláštne pravidlá pre určovanie výšky náhrady;

(47) keďže výrobky, ktoré boli zobraté na palubu lode ako zásoby, sa používajú na spotrebu na palube; keďže tieto výrobky spotrebované tak, ako sú, alebo použité na prípravu stravy na palube spĺňajú podmienky pre získanie náhrady uplatniteľnej na nespracované výrobky; keďže vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý je k dispozícii na palube lietadla, jedlo sa musí pripraviť ešte predtým, ako sa dostane na palubu; keďže s cieľom zosúladenia by mali byť tieto pravidlá prijaté tak, aby umožňovali, aby bola rovnaká náhrada poskytovaná za poľnohospodárske výrobky spotrebované na palube lietadla ako náhrada poskytovaná za tieto výrobky spotrebované po príprave na palube lode;

(48) keďže podnikanie v oblasti zásobovania lodí a lietadiel je veľmi špecializované podnikanie, zasluhujúce si zvláštne úpravy pre vyplácanie náhrad vopred; keďže výrobky a tovar doručené do potravinových skladov sa musia následne použiť na zásobovanie potravinami; keďže dodávky do takýchto skladov sa nemôžu považovať za konečný vývoz na účely stanovenia nároku na náhradu;

(49) keďže v prípadoch, keď sa využijú tieto zariadenia a neskôr sa zistí, že náhrada sa nemala vyplatiť, vývozca v skutočnosti neoprávnene využil výhodu vo forme bezúročnej pôžičky; keďže by preto bolo potrebné prijať opatrenia na zamedzenie takýchto neopodstatnených výhod;

(50) keďže s cieľom udržať konkurencieschopnosť tovaru zo spoločenstva dodávaného na plošiny v určitých oblastiach v blízkosti členských štátov by mali byť k dispozícii náhrady za sadzby uplatniteľné na zásobovanie potravinami v rámci spoločenstva; keďže vyplatenie sadzby náhrady vyššej ako minimálna v súvislosti s dodávkami do určitých miest určenia nemôže byť v žiadnom prípade oprávnené, pokiaľ nie sú žiadne pochyby o tom, že tovar bol doručený na miesto určenia; keďže doručovanie zásob na plošiny v izolovaných morských oblastiach je nevyhnutne špecializovaná operácia na to, aby bolo možné vykonávať dostatočnú kontrolu nad dodávkami; keďže pod podmienkou, že budú špecifikované náležité kontrolné opatrenia, bolo by rozumné uplatniť na tieto dodávky sadzby náhrad platné pre zásobovanie potravinami v rámci spoločenstva; keďže je možné ustanoviť zjednodušený postup pre dodávky menšieho významu; keďže vzhľadom na to, že sa hranica teritoriálnych vôd pohybuje od 3 do 12 míľ podľa jednotlivých členských štátov, bolo by rovnako odôvodnené považovať za vývoz dodávky na všetky takéto plošiny za hranicou troch míľ;

(51) keďže, ak námorné plavidlo patriace niektorému členskému štátu je zásobované potravinami na šírom mori zásobovacou námornou loďou prevádzkovanou z niektorého prístavu spoločenstva, je možné získať od príslušného orgánu potvrdenie o takejto dodávke; keďže by bolo odôvodnené uplatňovať na takéto dodávky rovnakú sadzbu náhrady, aká sa uplatňuje na zásobovanie potravinami v prístave spoločenstva;

(52) keďže je žiaduce, aby poľnohospodárske výrobky používané na zásobovanie lodí a lietadiel spĺňali podmienky na získanie rovnakej náhrady bez ohľadu na to, či sa dostanú na palubu lode alebo lietadla v rámci spoločenstva, alebo mimo neho;

(53) keďže dodávky takýchto zásob v tretích krajinách môžu byť priame alebo nepriame; keďže by bolo potrebné zaviesť metódy dohľadu vhodné pre každý typ dodávky;

(54) keďže podľa ustanovení článku 161 (3) nariadenia (EHS) č. 2913/92 ostrov Helgoland nespĺňa podmienky ako miesto určenia, pre ktoré sa vyplácajú náhrady; keďže by nemala byť podporovaná spotreba poľnohospodárskych výrobkov zo spoločenstva na ostrove Helgoland; keďže na tento účel by bolo potrebné prijať potrebné opatrenia;

(55) keďže od nadobudnutia platnosti Dočasnej dohody o obchode a colnej únii medzi spoločenstvom a San Marínom [18] územie tohto štátu už nepredstavuje súčasť colného územia spoločenstva; keďže z článkov 1, 5 a 7 tejto dohody vyplýva, že v rámci colnej únie sú ceny za poľnohospodárske výrobky na rovnakej úrovni a že nie je preto ekonomicky opodstatnené poskytovať vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky zo spoločenstva odosielané do San Marína;

(56) keďže v prípadoch, ak je následne zamietnuté uplatnenie preplatenia alebo odpustenia ciel, príslušné výrobky môžu prichádzať do úvahy pre vyplatenie vývoznej náhrady alebo môžu podliehať, v závislosti od prípadu, vývoznému clu alebo vývoznému poplatku; keďže v dôsledku toho je potrebné ustanoviť zvláštne ustanovenia;

(57) keďže vo všeobecnosti ozbrojené sily, ktoré sa nachádzajú v nečlenskej krajine, ktoré nepodliehajú veleniu tejto krajiny, medzinárodné organizácie a diplomatické zastúpenia, ktoré majú sídlo v tretej krajine, prijímajú tieto zásoby bez dovozného cla; keďže sa zdá byť možným prijať zvláštne opatrenia – pokiaľ ide o ozbrojené sily, ktoré sú pod velením členského štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej členom je aspoň jeden z členských štátov, pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, ktorých členom je aspoň jeden členský štát, a pokiaľ ide o diplomatické zastúpenia – ktoré ustanovia, že dôkaz o dovoze sa poskytne na zvláštnom dokumente;

(58) keďže je potrebné zaviesť ustanovenie, podľa ktorého má byť náhrada vyplatená členským štátom, na území ktorých bolo prijaté vývozné colné vyhlásenie;

(59) keďže by sa mohlo stať, že z dôvodu okolností, ktoré nie sú pod kontrolou vývozcu, kontrolná kópia T5 nemôže byť predložená, hoci výrobok opustil colné územie spoločenstva alebo došiel na konkrétne miesto určenia; keďže takáto situácia môže brániť obchodovaniu; keďže za takých okolností by mali byť za rovnocenné uznané iné dokumenty;

(60) keďže v záujme riadnej administratívnej praxe by sa malo požadovať predkladanie žiadostí o vyplatenie náhrady, ku ktorým by mali byť priložené všetky príslušné dokumenty, v rámci primeranej lehoty, s výnimkou prípadov vyššej moci, a najmä ak nebolo možné dodržať lehotu kvôli administratívnym prieťahom, ktoré sú mimo kontroly vývozcu;

(61) keďže lehota, v rámci ktorej sa uskutoční vyplatenie vývoznej náhrady, je v jednotlivých členských štátoch rôzna; keďže sa odporúča, s cieľom predísť narušeniam súťaže, zaviesť maximálne jednotnú lehotu pre vyplatenie týchto náhrad platobnými agentúrami;

(62) keďže vývoz veľmi malých množstiev výrobkov nemá žiadny ekonomický význam a spôsobuje zbytočné preťažovanie príslušných orgánov; keďže príslušné služby členských štátov by mali mať možnosť odmietnuť vyplatenie náhrad v súvislosti s takýmto vývozom;

(63) keďže pravidlá spoločenstva ustanovujú poskytovanie vývozných náhrad výlučne na základe objektívnych kritérií, najmä čo sa týka množstva, povahy a vlastností vyvážaného výrobku a geografického miesta určenia; keďže na základe skúseností by bolo potrebné zintenzívniť opatrenia na boj proti nepresnostiam, a najmä podvodom škodiacim rozpočtu spoločenstva; keďže na tento účel by bolo potrebné prijať ustanovenia na opätovné získanie čiastok vyplatených navyše a sankcie, ktoré by viedli vývozcov k tomu, aby dodržiavali pravidlá spoločenstva;

(64) keďže na zabezpečenie správneho fungovania systému vývozných náhrad by sa mali sankcie uplatňovať bez ohľadu na povahu zavinenia; keďže je však aj napriek tomu vhodné v určitých prípadoch upustiť od sankcií, najmä ak ide o evidentnú chybu uznanú príslušným orgánom, a ustanoviť prísnejšie sankcie v prípadoch, kde sa preukáže úmysel; keďže tieto opatrenia sú nevyhnutné a mali by byť úmerné, dostatočne odrádzajúce a jednotne uplatňované vo všetkých členských štátoch;

(65) keďže s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s vývozcami v členských štátoch by bolo potrebné prijať výslovné ustanovenie týkajúce sa vývozných náhrad, aby príjemca náhrady vrátil každú čiastku, ktorá bola vyplatená navyše, aj s úrokom, a bolo by potrebné ustanoviť postup pri vracaní týchto čiastok; keďže na lepšiu ochranu finančných záujmov spoločenstva by bolo potrebné prijať opatrenie, aby sa v prípadoch, keď je právo na náhradu prevedené na inú osobu, táto povinnosť vzťahovala aj na nadobúdateľa práva; keďže späť získané sumy a úroky a vybrané sankcie by mali byť pripísané v prospech Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v súlade s princípmi ustanovenými v článku 8 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [19], naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 1287/95 [20];

(66) keďže s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie princípu oprávneného očakávania v rámci spoločenstva, ak sú čiastky, ktoré boli vyplatené navyše, získané späť, bolo by potrebné ustanoviť podmienky, za ktorých je možné dovolávať sa uplatnenia tohto princípu bez toho, aby bolo dotknuté nakladanie s mimoriadnymi výdavkami, ktoré je ustanovené najmä v článkoch 5 a 8 nariadenia (EHS) č. 729/70;

(67) keďže vývozca by mal byť zodpovedný najmä za tie úkony ktorejkoľvek tretej strany, ktoré by mohli umožniť nenáležité získanie dokumentov potrebných na vyplatenie náhrady;

(68) keďže príslušné riadiace výbory nedoručili svoje stanoviská v rámci lehôt stanovených ich predsedami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I ROZSAH A DEFINÍCIE

Článok 1

Bez toho, aby boli dotknuté odchyľujúce sa ustanovenia obsiahnuté v nariadeniach spoločenstva týkajúcich sa určitých konkrétnych výrobkov, toto nariadenie ustanovuje spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému vývozných náhrad, ďalej uvádzaného len ako "náhrady", ustanovené v:

- článku 3 nariadenia Rady č. 136/66/EHS [21] (oleje a tuky),

- článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 [22] (mlieko a mliečne výrobky),

- článku 13 nariadenia Rady (EHS) č. 805/68 [23] (hovädzie a teľacie mäso),

- článku 13 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 [24] (bravčové mäso);

- článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 [25] (vajcia),

- článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 [26] (mäso z hydiny),

- článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81 [27] (cukor, izoglukóza a inulínový sirup),

- článkoch 55 a 56 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 [28] (víno),

- článku 13 nariadenia (EHS) č. 1766/92 (obilie),

- článku 13 nariadenia Rady (EHS) č. 3072/95 [29] (ryža),

- článku 35 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 [30] (ovocie a zelenina),

- článkoch 16, 17 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 [31] (výrobky vyrobené spracovaním ovocia a zeleniny).

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia:

a) - výraz "výrobky" znamená výrobky uvedené v článku 1 a tovar,

- výraz "základné výrobky" znamená výrobky určené na vývoz po spracovaní na spracované výrobky alebo na tovar; tovar určený na vývoz po spracovaní sa taktiež považuje za základné výrobky,

- výraz "spracované výrobky" znamená výrobky získané zo spracovania základných výrobkov a za ktoré sa vyplácajú náhrady,

- výraz "tovar" znamená tovar uvedený v prílohe B nariadenia Komisie (ES) č. 1222/94 [32];

b) výraz "dovozné clo" znamená clá, poplatky majúce rovnocenný účinok a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo na základe konkrétnych obchodných úprav uplatniteľných na určitý tovar, ktorý vznikol zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov;

c) výraz "členský štát vývozu" znamená členský štát, v ktorom je prijaté vývozné colné vyhlásenie;

d) výraz "stanovenie náhrady vopred" znamená stanovenie náhrady v deň podania žiadosti o vývoznú licenciu alebo potvrdenia o stanovení náhrady vopred, pričom sa sadzba upravuje o akékoľvek zvýšenie alebo opravnú čiastku uplatniteľnú na náhradu;

e) výraz "diferencovaná náhrada" znamená:

- pre ten istý výrobok je stanovená viac ako jedna sadzba náhrady v závislosti od tretej krajiny určenia, alebo

- pre ten istý výrobok je stanovená jedna alebo viac sadzieb podľa tretej krajiny určenia, pričom pre jednu alebo viac krajín nie je stanovená žiadna sadzba;

f) výraz "diferencovaná časť náhrady" znamená časť náhrady získaná odpočítaním vyplatenej náhrady alebo náhrady, ktorá má byť vyplatená na základe dôkazu o opustení colného územia spoločenstva, vypočítanej v súlade s článkom 18, z celkovej čiastky uplatniteľnej náhrady;

g) výraz "vývoz" znamená splnenie vývozných colných formalít, po ktorom výrobky opustia colné územie spoločenstva;

h) výraz "kontrolná kópia T5" znamená dokument uvedený v článkoch 471 až 495 nariadenia (EHS) č. 2454/93;

i) výraz "vývozca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má nárok na náhradu. V prípadoch, keď sa musí alebo môže použiť vývozná licencia s vopred stanovenou náhradou, nárok na náhradu má držiteľ, alebo kde to prichádza do úvahy, nadobúdateľ licencie. Na colné účely sa môže vývozca líšiť od vývozcu v zmysle tohto nariadenia vzhľadom na vzťah medzi ekonomickými prevádzkovateľmi podľa súkromného práva, s výnimkou prípadov, keď zvláštne ustanovenia prijaté v rámci určitých organizácií spoločného trhu neustanovujú inak;

j) výraz "záloha na náhradu" znamená čiastku rovnajúcu sa nanajvýš náhrade, ktorá je vyplatená po prijatí vývozného colného vyhlásenia;

k) výraz "predfinancovanie náhrady" znamená zálohy na náhrady v prípadoch, ak je tovar pred vyvezením spracovaný alebo uskladnený podľa nariadenia (EHS) č. 565/80;

l) výraz "sadzba náhrady určená na základe vyhlásenia výberového konania" znamená náhradu stanovenú vývozcom a akceptovanú vo výberovom konaní;

m) výraz "colné územie spoločenstva" znamená územia uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

n) výraz "nomenklatúra pre náhrady" znamená nomenklatúru poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 3846/87 [33];

o) výraz "vývozná licencia" znamená dokument uvedený v článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 3719/88 [34].

2. Na účely tohto nariadenia náhrady určené na základe vyhlásenia výberového konania musia byť v takom istom rozpätí ako náhrady stanovované vopred.

3. Ak sa vývozné colné vyhlásenie týka niekoľkých rozličných číselných znakov nomenklatúry pre náhrady alebo číselných znakov kombinovanej nomenklatúry, položky týkajúce sa každého číselného znaku sa považujú za samostatné colné vyhlásenia.

HLAVA II VÝVOZ DO TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 1 Nárok na náhradu

Oddiel 1 Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 18, 20, 21 tohto nariadenia a článku 4 (3) nariadenia Rady (ES) č. 2988/95 [35], nárok na náhradu vzniká:

- pri opustení colného územia spoločenstva, ak sa na všetky tretie krajiny uplatňuje jednotná sadzba náhrady,

- pri dovoze do príslušnej tretej krajiny, ak sa na túto krajinu uplatňuje diferencovaná náhrada.

Článok 4

1. Nárok na náhradu je podmienený predložením vývoznej licencie s vopred stanovenou náhradou, s výnimkou prípadov vývozu tovaru a medzinárodnej potravinovej pomoci v zmysle článku 10 (4) Dohody o poľnohospodárstve prijatej v rámci Uruguajského kola.

Na získanie náhrady sa však nevyžaduje žiadna licencia:

- ak náhrada na jedno vývozné colné vyhlásenie neprevyšuje 60 EUR,

- v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 6, 36, 40, 44 a 45 a článok 46 (1),

- na dodávky ozbrojeným silám členských štátov, ktoré majú svoje stanovištia v tretích krajinách.

2. Bez ohľadu na odsek 1 vývozná licencia s vopred stanovenou náhradou platí taktiež pre vývoz výrobku s 12-miestnym číselným znakom, ktorý je iný ako číselný znak uvedený v kolónke 16 licencie, ak obidva výrobky patria:

- do tej istej kategórie ako kategória uvedená v druhom odseku článku 13a nariadenia (EHS) č. 3719/88 alebo

- do tej istej skupiny výrobkov za predpokladu, že takéto skupiny výrobkov sú zadefinované na tento účel v súlade s postupom ustanoveným v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92 alebo zodpovedajúcich článkov ostatných nariadení upravujúcich spoločné organizácie trhov.

V prípadoch ustanovených v prvom pododseku sa uplatnia tieto ďalšie podmienky:

- ak sa sadzba náhrady zodpovedajúca skutočnému výrobku rovná alebo je vyššia ako sadzba uplatniteľná na výrobok uvedený v kolónke 16 licencie, uplatní sa táto druhá sadzba,

- ak sadzba náhrady zodpovedajúca skutočnému výrobku je nižšia ako sadzba uplatniteľná na výrobok uvedený v kolónke 16 licencie, náhrada, ktorá má byť vyplatená, sa získa uplatnením sadzby zodpovedajúcej skutočnému výrobku mínus 20 % rozdielu medzi náhradou zodpovedajúcou výrobku uvedenému v kolónke 16 licencie a náhradou za skutočný výrobok, s výnimkou prípadov vyššej moci.

V prípadoch, keď sa uplatní druhá zarážka druhého pododseku a bod b) článku 18 (3), zníženie, ktoré sa má uplatniť na náhradu zodpovedajúcu skutočnému výrobku a skutočnému miestu určenia, sa vypočíta z rozdielu medzi náhradou zodpovedajúcou výrobku a miestu určenia uvedených v licencii a náhradou zodpovedajúcou skutočnému výrobku a miestu určenia.

Na účely uplatnenia tohto odseku sú sadzby náhrad, ktoré majú byť zobraté do úvahy, sadzbami platnými v deň predloženia žiadosti o licenciu. V prípade potreby sa tieto sadzby upravia v deň prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.

3. V prípadoch, keď sa odsek 1 alebo 2 a článok 51 uplatňujú na tú istú vývoznú operáciu, čiastka vyplývajúca z odseku 1 alebo 2 sa zníži o čiastku pokuty uvedenej v článku 51.

Článok 5

1. Výraz "deň vývozu" znamená deň, keď colné orgány prijmú vývozné colné vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že sa má uplatniť náhrada.

2. Dátum prijatia vývozného colného vyhlásenia je rozhodujúci pre určenie:

a) uplatniteľnej sadzby náhrady v prípadoch, ak sadzba nie je stanovená vopred;

b) úprav sadzby náhrady, ktoré sa majú vykonať, ak je sadzba náhrady stanovená vopred;

c) množstva, povahy a charakteristiky vyvážaného výrobku.

3. Každý iný akt majúci rovnaký právny účinok ako prijatie vývozného colného vyhlásenia sa považuje za rovnocenný takémuto prijatiu.

4. Dokument použitý pri vývoze na preukázanie toho, že sú splnené podmienky na získanie náhrady, musí obsahovať všetky informácie potrebné na výpočet náhrady, najmä:

a) pri výrobkoch:

- opis výrobku, kde to prichádza do úvahy, tak zjednodušený, v súlade s nomenklatúrou pre vývozné náhrady, spolu s číselným znakom nomenklatúry pre náhrady a v prípade potreby pre výpočet náhrady, aj zloženie príslušných výrobkov alebo odkaz na zloženie výrobkov,

- čistú hmotnosť výrobkov, alebo kde to prichádza do úvahy, množstvo vyjadrené v jednotkách miery, ktoré sa má použiť pri výpočte náhrady;

b) v prípade tovaru sa uplatnia ustanovenia nariadenia (ES) č. 1222/94.

5. V čase prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo uskutočnenia aktu uvedeného v odseku 3 sa výrobky umiestnia pod colnú kontrolu v súlade s článkom 4 (13) a (14) nariadenia (EHS) č. 2913/92 až dovtedy, kým neopustia colné územie spoločenstva.

6. Neuplatnením článku 282 (2) nariadenia (EHS) č. 2454/93 môže oprávnenie vystaviť vývozné colné vyhlásenie v zjednodušenej forme ustanovovať, že zjednodušené colné vyhlásenie musí obsahovať odhad čistej hmotnosti výrobkov, ktoré sú vyvážané ako voľne ložené, alebo v neštandardných jednotkách v prípadoch, keď je možné presné množstvo zistiť až po dokončení nakládky na dopravný prostriedok.

Po dokončení nakládky sa musí predložiť dodatočné colné vyhlásenie obsahujúce presný údaj o čistej hmotnosti. Musí byť sprevádzané listinným dôkazom o presnej čistej hmotnosti naloženého výrobku.

Na množstvá prevyšujúce 110 % odhadovanej čistej hmotnosti sa neposkytuje žiadna náhrada. V prípade, keď je skutočne naložená hmotnosť nižšia ako 90 % odhadovanej čistej hmotnosti, náhrada za skutočne naloženú čistú hmotnosť sa zníži o 10 % rozdielu medzi náhradou zodpovedajúcou 90 % odhadovanej čistej hmotnosti a náhradou zodpovedajúcou skutočne naloženej hmotnosti.

Za neštandardné jednotky sa považujú: živé zvieratá, trupy zvierat (polovičky) a štvrtiny.

Bez ohľadu na bod d) článku 278 (3) nariadenia (EHS) č. 2454/93 ustanovenia tohto odseku sa uplatnia na výrobky umiestnené pod predfinančné úpravy podľa článku 26 tohto nariadenia.

7. Od všetkých osôb vyvážajúcich výrobky, za ktoré si nárokujú náhradu, sa vyžaduje, aby:

a) colnému úradu príslušnému podľa miesta, kde majú byť výrobky naložené na prepravu na účely vývozu, predložili vývozné colné vyhlásenie;

b) informovali tento colný úrad aspoň 24 hodín pred začatím operácií nakladania a uviedli predpokladané trvanie nakladania. Príslušné orgány môžu stanoviť inú ako 24-hodinovú lehotu.

Príslušný colný úrad môže povoliť operácie nakladania po prijatí vývozného colného vyhlásenia pred uplynutím lehoty uvedenej v bode b).

Príslušný colný úrad musí mať možnosť uskutočniť fyzické kontroly a identifikovať tovar určený na prepravu k úradu v mieste, kde tovar opustí colné územie spoločenstva.

Ak z administratívnych dôvodov nie je možné uplatniť prvý pododsek, vývozné colné vyhlásenie sa môže predložiť len príslušnému colnému úradu v príslušnom členskom štáte, a ak sa uskutočňuje fyzická kontrola v súlade s nariadením (EHS) č. 386/90, všetok tovar predložený na kontrolu musí byť úplne vyložený. Tovar však nemusí byť úplne vyložený, ak príslušné orgány môžu uskutočniť dôkladnú fyzickú kontrolu.

Článok 6

Neuplatnením článku 5 (2) v prípadoch, keď vyvážané množstvá neprevýšia 5000 kilogramov výrobku na jeden číselný znak nomenklatúry pre náhrady v prípade obilia alebo 500 kilogramov na jeden číselný znak nomenklatúry pre náhrady, alebo kombinovanej nomenklatúry v prípade ostatných výrobkov, a ak sa takýto vývoz uskutočňuje v častých zásielkach, môže členský štát povoliť, aby sa na určenie uplatniteľnej náhrady alebo v prípade, že je náhrada stanovená vopred, na určenie úprav, ktoré sa majú vykonať, použil posledný deň v mesiaci.

V prípade, keď je náhrada stanovená vopred alebo je určená na základe vyhlásenia výberového konania, licencia platí k poslednému dňu mesiaca vývozu.

Vývozcovia, ktorí sú oprávnení využiť túto možnosť, neuplatnia pre množstvá ustanovené v prvom odseku normálny postup.

V prípade členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na ekonomickej a menovej únii, použijú na určenie výmenného prepočítacieho kurzu z eur do národnej meny, uplatniteľného na výšku náhrad, taktiež posledný deň v mesiaci.

Článok 7

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 20, je vyplatenie náhrady podmienené predložením dôkazu, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú prijaté vývozné colné vyhlásenia, opustili colné územie spoločenstva v nezmenenom stave do 60 dní od prijatia colného vyhlásenia.

Avšak množstvá výrobkov odobrané ako vzorky v čase ukončenia vývozných colných formalít, ktoré následne neboli vrátené, sa považujú, ako keby neboli odobrané z čistej hmotnosti výrobkov, z ktorých boli skutočne odobrané.

2. Na účely tohto nariadenia dodávky potravinových výrobkov pre závodné stravovanie, doručené na vrtné alebo extrakčné súpravy, ktoré sú definované v bode a) článku 44 (1), sa považujú za dodávky, ktoré opustili colné územie spoločenstva.

3. Zmrazovanie nemá vplyv na dodržanie ustanovení odseku 1.

To isté platí pre prebaľovanie tovaru za predpokladu, že takéto prebaľovanie nemá za následok zmenu podpoložky výrobku podľa nomenklatúry pre náhrady alebo podpoložky tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry. Prebalenie tovaru sa môže uskutočniť len potom, ako k tomu dajú colné orgány svoj súhlas.

V prípade, ak sa uskutočňuje prebaľovanie tovaru, musí sa zodpovedajúco vyplniť kontrolná kópia T5.

Pripojenie alebo zmena označení sa môže povoliť za rovnakých podmienok ako prebalenie tovaru podľa druhého a tretieho pododseku.

4. Ak z dôvodu vyššej moci nemôže vývozca dodržať lehotu ustanovenú v odseku 1, táto lehota môže byť na žiadosť vývozcu predĺžená o také obdobie, ktoré príslušné orgány členského štátu vývozu považujú za daných okolností za nevyhnutné.

Článok 8

Ak pred opustením colného územia spoločenstva výrobok, na ktorý sa vzťahuje prijaté colné vyhlásenie, prechádza iným územím spoločenstva, ako je územie členského štátu vývozu, musí byť predložený dôkaz o tom, že výrobok opustil colné územie spoločenstva vo forme riadne potvrdeného originálu kontrolnej kópie T5.

Musia byť vyplnené kolónky 33, 103, 104, a kde to prichádza do úvahy, aj kolónka 105 kontrolnej kópie. Príslušná položka sa uvedie v kolónke 104.

Článok 9

1. V prípade vývozu po mori sa na účely poskytovania náhrad uplatňujú tieto zvláštne ustanovenia:

a) V prípade, ak príslušné orgány potvrdili kontrolnú kópiu T5 alebo iný národný dokument potvrdzujúci, že výrobky opustili colné územie spoločenstva, výrobky nemôžu zostať, s výnimkou prípadov vyššej moci, viac ako 28 dní na účely preloženia v žiadnom inom prístave (prístavoch) nachádzajúcom sa v tom istom alebo inom členskom štáte. Táto lehota sa neuplatní, ak výrobky opustili konečný prístav v colnom území spoločenstva v rámci pôvodnej 60-dňovej lehoty.

b) Náhrady budú vyplatené po predložení nasledujúcich dokladov platobnej agentúre:

- vyhlásenia vývozcu, že výrobky nebudú prekladané v inom prístave spoločenstva, alebo

alebo

- dôkazu o dodržaní ustanovení uvedených pod a). Takýto dôkaz pozostáva najmä z prepravného dokladu (dokladov) alebo ich kópií, alebo fotokópií, ktoré sa týkajú prepravy výrobkov od odoslania z prvého prístavu, kde boli dokumenty uvedené pod a) potvrdené, až po doručenie do tretej krajiny, v ktorej majú byť vyložené.

Vyhlásenia, ktoré sú uvedené v prvej zarážke, podliehajú vhodným náhodným kontrolám uskutočňovaným platobnou agentúrou. Na tento účel sa vyžaduje dôkaz uvedený v druhej zarážke.

V prípade vývozu plavidlami vykonávajúcimi pravidelné plavby do prístavu tretej krajiny bez toho, aby sa zastavili v ktoromkoľvek inom prístave spoločenstva, môžu členské štáty na účely prvej zarážky uplatniť zjednodušený postup.

c) Ako alternatívu k podmienkam ustanoveným v bode b) môže členský štát opustenia colného územia ustanoviť, že kontrolná kópia T5 alebo národný dokument potvrdzujúci, že výrobky opustili colné územie spoločenstva, budú potvrdené len po predložení prepravného dokumentu špecifikujúceho konečné miesto určenia mimo colného územia spoločenstva.

V takých prípadoch príslušné orgány členského štátu miesta opustenia colného územia spoločenstva doplnia jedno z nasledujúcich znení textu pod záhlavie "Poznámky" v časti nazvanej "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" na kontrolnej kópii T5 alebo pod zodpovedajúce záhlavia národného dokumentu:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,

- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,

- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,

- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ

- Transport document showing a destination outside the Community has been presented,

- Document de transport avec destination hors CE présenté,

- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,

- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,

- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,

- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,

- Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

Dodržiavanie tohto bodu bude platobná agentúra overovať vhodnými náhodnými kontrolami.

d) Ak sa zistí, že podmienky ustanovené v bode a) neboli splnené, na účely článkov 35 a 50 sa za deň alebo dni, keď je 28-dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je prekročená lehota ustanovená v článkoch 7 a 34.

Ak dôjde k prekročeniu 60-dňovej lehoty ustanovenej v článku 7 (1), ako aj 28-dňovej lehoty ustanovenej v bode a), čiastka, o ktorú sa má znížiť náhrada alebo časť colnej zábezpeky, ktorá má byť zhabaná, sa rovná čiastke zodpovedajúcej väčšiemu z týchto dvoch prekročení.

2. V prípade vývozu po ceste, po vnútrozemskej vodnej ceste alebo po železnici sa na účely poskytovania náhrad uplatňujú tieto zvláštne ustanovenia:

a) V prípade, že príslušné orgány potvrdia kontrolnú kópiu T5 alebo národný dokument potvrdzujúci, že výrobky opustili colné územie spoločenstva, príslušné výrobky sa nemôžu vrátiť na toto územie, s výnimkou prípadov vyššej moci, na iný účel, ako je účel tranzitnej operácie, a maximálne na 28 dní. Táto lehota sa neuplatní, ak príslušné výrobky definitívne opustili colné územie spoločenstva v rámci pôvodnej 60-dňovej lehoty.

b) Dodržanie bodu a) bude platobná agentúra overovať vhodnými náhodnými kontrolami. V takých prípadoch sa vyžadujú prepravné doklady týkajúce sa prepravy výrobkov až do ich doručenia do tretej krajiny, kde majú byť vyložené.

V prípadoch, keď sa zistí, že podmienky ustanovené v bode a) neboli splnené, na účely článkov 35 a 50 sa za deň alebo dni, keď je 28-dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je prekročená lehota ustanovená v článkoch 7 a 34.

Ak dôjde k prekročeniu 60-dňovej lehoty ustanovenej v článku 7 (1), ako aj 28-dňovej lehoty ustanovenej v bode a), čiastka o ktorú sa má znížiť náhrada alebo časť colnej zábezpeky, ktorá má byť zhabaná, sa rovná čiastke zodpovedajúcej väčšiemu z týchto dvoch prekročení.

3. V prípade vývozu letecky sa na účely poskytovania náhrad uplatňujú tieto zvláštne ustanovenia:

a) Kontrolnú kópiu T5 alebo národný dokument dokazujúci, že výrobky opustili colné územie spoločenstva, môžu príslušné orgány potvrdiť len po predložení prepravného dokladu obsahujúceho konečné miesto určenia mimo colného územia spoločenstva.

b) V prípadoch, keď sa po skončení colných formalít uvedených v bode a) zistí, že výrobky zostali po dobu viac ako 28 dní na účely preloženia na jednom alebo niekoľkých ďalších letiskách na colnom území spoločenstva, s výnimkou prípadov vyššej moci, sa na účely článku 35 a 50 za deň alebo dni, keď je táto 28-dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je prekročená lehota ustanovená v článkoch 7 a 34.

Ak dôjde k prekročeniu 60-dňovej lehoty ustanovenej v článku 7 (1), ako aj 28-dňovej lehoty ustanovenej v tomto bode, čiastka, o ktorú sa má znížiť náhrada alebo časť colnej zábezpeky, ktorá má byť zhabaná, sa rovná čiastke zodpovedajúcej väčšiemu z týchto dvoch prekročení.

c) Dodržiavanie tohto odseku bude platobná agentúra overovať vhodnými náhodnými kontrolami.

d) Táto 28-dňová lehota ustanovená v b) sa neuplatní, ak príslušné výrobky definitívne opustili colné územie spoločenstva v rámci pôvodnej 60-dňovej lehoty.

Článok 10

1. Ak je výrobok v členskom štáte vývozu prepustený do jedného zo zjednodušených režimov tranzitu v rámci spoločenstva pre prepravu po železnici alebo vo veľkých prepravných vozidlách ustanovených v článku 412 až 442 nariadenia (EHS) č. 2454/93, pre prepravu do stanice miesta určenia alebo pre doručenie príjemcovi zásielky mimo colného územia spoločenstva, vyplatenie náhrady sa nepodmieňuje predložením kontrolnej kópie T5.

2. Na účely odseku 1 príslušný colný úrad zabezpečí, aby boli do dokladu vydaného na účely vyplatenia náhrady vpísané slová "Odoslanie z colného územia spoločenstva v zjednodušenom režime tranzitu v rámci spoločenstva pre prepravu po železnici alebo vo veľkých kontajnerových vozidlách".

3. Colný úrad miesta, kde sú výrobky prepustené do režimu uvedeného v odseku 1, nesmie povoliť, aby bola zmluva o preprave zmenená tak, že by preprava končila v spoločenstve, pokiaľ sa nepreukáže, že:

- v prípadoch, keď bola vyplatená náhrada, táto náhrada bola vrátená

alebo

- príslušné orgány podnikli potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby náhrada nebola vyplatená.

Avšak v prípadoch, ak bola náhrada vyplatená podľa odseku 1 a výrobok neopustil colné územie spoločenstva v rámci ustanovenej lehoty, príslušný colný úrad má o tom informovať agentúru zodpovednú za vyplatenie náhrady a má jej, podľa možnosti čo najskôr, poskytnúť všetky potrebné podrobnosti. V takých prípadoch sa náhrada považuje za vyplatenú navyše.

4. Ak sa výrobok, ktorý bol prepustený do režimu vonkajšieho tranzitu spoločenstva alebo spoločného tranzitného režimu, prepustí do režimu ustanoveného v odseku 1 pre prepravu do stanice miesta určenia alebo na doručenie príjemcovi zásielky mimo colného územia spoločenstva v inom členskom štáte, ako je štát vývozu, colný úrad, v ktorom bol výrobok prepustený do vyššie uvedeného režimu, zapíše pod záhlavie "Poznámky" v časti s názvom "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" na zadnej časti originálu kontrolnej kópie T5 jedno z nasledujúcich znení textu:

- - Documento de transporte:

tipo:

número:

- Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transporte de que se trate:

- - Transportdokument:

type:

nummer:

- Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

- - Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

- Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

- - Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

- Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

- - Transport document:

type:

number:

- Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

- - Document de transport:

espèce:

numéro:

- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:

- - Documento di trasporto:

tipo:

numero:

- Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

- - Vervoerdocument:

type:

nummer:

- Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

- - Documento de transporte:

tipo:

número:

- Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

- - Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

- Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

- - Transportdokument:

typ:

nummer:

- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

V prípade, že sa zmluva o preprave zmení tak, že preprava končí v spoločenstve, odsek 3 sa uplatní mutatis mutandis.

5. Ak výrobok preberie železnica v členskom štáte vývozu alebo inom členskom štáte a výrobok sa pohybuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva alebo režimu spoločného tranzitu na základe zmluvy o preprave pre kombinovanú cestno-železničnú prepravu po železnici do miesta určenia mimo colného územia spoločenstva, colný úrad príslušný pre železničný terminál alebo colný úrad, ktorý je najbližší pri železničnom termináli, na ktorom sa tovar preberá na prepravu po železnici, zapíše pod záhlavie "Poznámky" v časti nazvanej "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" na zadnej strane originálu kontrolnej kópie T5 jedno z nasledujúcich znení textu:

- - Documento de transporte:

tipo:

número:

- Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

- - Transportdokument:

type:

nummer:

- Dato for overtagelse ved jernbane:

- - Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

- Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

- - Έγγραφο μεταφοράς:

είδος:

αριθμός:

- Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

- - Transport document:

type:

number:

- Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

- - Document de transport:

espèce:

numéro:

- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:

- - Documento di trasporto:

tipo:

numero:

- Data di acettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

- - Vervoerdocument:

type:

nummer:

- Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

- - Documento de transporte:

tipo:

número:

- Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro:

- - Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

- Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

- - Transportdokument:

typ:

nummer:

- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget

Zmluvu o preprave pre kombinovanú cestno-železničnú prepravu, ktorá je zmenená tak, že sa preprava končí v rámci spoločenstva namiesto mimo jeho územia, nesmú železničné orgány uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu colného úradu odoslania. V takých prípadoch sa odsek 3 uplatní mutatis mutandis.

Článok 11

1. Náhrady sa poskytujú len na výrobky, ktoré bez ohľadu na colnú situáciu týkajúcu sa balenia:

- pochádzajú zo spoločenstva a sú vo voľnom obehu v spoločenstve alebo

- sú vo voľnom obehu v spoločenstve, alebo

- sú vo voľnom obehu v spoločenstve, náhrada je v tomto prípade obmedzená čiastkou vo výške dovozného poplatku vybraného v čase dovozu.

Legislatívne ustanovenia o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom určujú podmienky uplatniteľné na výrobok so zreteľom na prvý pododsek.

2. Ak je náhrada poskytnutá za podmienky, že výrobok pochádza zo spoločenstva, vývozcovia musia deklarovať pôvod, ako je definovaný v druhom a treťom pododseku, v súlade s platnými pravidlami spoločenstva.

Na účely poskytnutia náhrady výrobky pochádzajú zo spoločenstva, ak boli úplne získané v spoločenstve alebo ak boli podrobené poslednému podstatnejšiemu prepracovaniu, alebo pretvoreniu v spoločenstve v súlade s ustanoveniami článku 23 alebo 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, podmienky na získanie náhrady nespĺňajú výrobky získané z:

- materiálov pochádzajúcich zo spoločenstva a

- poľnohospodárskych materiálov, na ktoré sa vzťahujú nariadenia uvedené v článku 1, dovezených z tretích krajín, ktoré neprešli podstatnejším prepracovaním v spoločenstve.

3. Na účely článku 17 (12) nariadenia (EHS) č. 1785/81 musia vývozcovia deklarovať, že cukor spĺňa jednu z podmienok ustanovených v uvedenom nariadení, a špecifikovať príslušnú podmienku.

4. Vyhlásenia podľa odsekov 2 a 3 sa overia rovnakým spôsobom ako ostatné informácie vo vývoznom colnom vyhlásení.

5. V prípade, ak sa vyvážajú výrobky, ktorých jedna alebo viac zložiek spĺňajú podmienky na poskytnutie náhrady, náhrada na tieto súčasti bude poskytnutá, ak spĺňajú podmienku ustanovenú v odseku 1.

Náhrada sa taktiež poskytne, ak zložka alebo zložky, v súvislosti s ktorými je požadovaná náhrada, spĺňali pôvodne podmienky ustanovené v odseku 1 a už nie sú vo voľnom obehu výlučne z toho dôvodu, že sa stali súčasťou iných výrobkov.

6. Na účely odseku 5 sa náhrady na nasledujúce výrobky považujú za náhrady stanovené na základe určitej zložky:

- základné výrobky zo sektorov obilia, vajec, ryže, cukru, mlieka a mliečnych výrobkov, vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 1222/94,

- biely cukor a surový cukor spadajúce pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 1701, glukóza a glukózový sirup spadajúce pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090 a 17029050, izoglukóza spadajúca pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 17023010, 17024010, 17026010 a 17029030 a sirupy z repy a trstiny spadajúce pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 17026095 a 17029099, použité vo výrokoch uvedených v článku 1 (2) nariadenia (ES) č. 2201/96,

- mlieko a mliečne výrobky a cukor vyvážané vo forme výrobkov spadajúcich pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 04021091 až 99, 040229, 040299, 04031031 až 39, 04039031 až 39, 04039061 až 69, 04041026 až 38, 04041072 až 84 a 04049081 až 89 a vyvážané vo forme tovaru spadajúceho pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry 0406 30, ktoré nie sú v niektorej zo situácií uvedených v článku 9 (2) zmluvy,

- obilie vyvážané vo forme výrobkov spadajúcich pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 23091011 až 70 a 23099031 až 70 a uvedené v prílohe A nariadenia (EHS) č. 1766/92,

- mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme výrobkov spadajúcich pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 2309 10 11 až 70 a 2309 90 31 až 70 a uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 804/68.

Článok 12

1. Sadzba náhrady uplatniteľná na zmesi spadajúce pod kapitoly 2, 10 a 11 kombinovanej nomenklatúry sa uplatní:

a) v prípade zmesí, v ktorých jedna zložka predstavuje minimálne 90 % hmotnosti, na túto zložku;

b) v prípade ostatných zmesí na zložku, na ktorú sa vzťahuje najnižšia náhrada. V prípadoch, keď jedna alebo viac zložiek nespĺňa podmienky na priznanie náhrady, za také zmesi sa nevyplatí žiadna náhrada.

2. Na účely výpočtu náhrad uplatniteľných na tovary dodávané v súboroch a zložené výrobky každá zložka sa považuje za samostatný výrobok.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na zmesi, tovary dodávané v súboroch a zložené výrobky, pre ktoré sú ustanovené zvláštne pravidlá pre výpočet.

Článok 13

Ustanovenia týkajúce sa stanovovania náhrad vopred a úprav náhrad, ktoré majú byť vykonané, sa uplatnia len na výrobky, pre ktoré je sadzba náhrady rovnaká alebo väčšia ako nula.

Oddiel 2 Diferencované náhrady

Článok 14

1. Ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, náhrady sa vyplatia podľa dodatočných podmienok ustanovených podľa článku 15 a 16.

2. Ak sa v deň stanovenia náhrady vopred uplatňuje na všetky miesta určenia jednotná sadzby náhrady a je stanovené povinné miesto určenia, na náhradu sa hľadí ako na meniacu sa podľa miesta určenia, ak je sadzba uplatniteľná v deň prijatia vývozného colného vyhlásenia nižšia ako sadzba stanovená vopred, ako je upravená, kde to prichádza do úvahy, v deň prijatia colného vyhlásenia.

Článok 15

1. Výrobky sa musia doviezť do tretej krajiny alebo do jednej z tretích krajín, na ktoré sa uplatňuje náhrada, v nezmenenom stave do 12 mesiacov od dátumu prijatia vývozného colného vyhlásenia; avšak v súlade s článkom 49 sa môže táto lehota predĺžiť.

2. Výrobky sú považované za dovezené v nezmenenom stave, ak neexistuje žiadny dôkaz o ich spracovaní.

Avšak:

- operácie uvedené v článku 29 (4), vykonané s cieľom ochrany výrobkov, sa môžu uskutočniť pred vývozom a neovplyvňujú dodržanie odseku 1,

- výrobky spracované pred dovozom sa považujú za dovezené v nezmenenom stave za predpokladu, že k spracovaniu dochádza v tretej krajine, do ktorej sú dovážané všetky výrobky pochádzajúce z takéhoto spracovania.

3. Výrobok sa považuje za dovezený, ak sú v tretej krajine splnené dovozné colné formality, najmä tie, ktoré sa týkajú výberu dovozného cla.

4. Diferencovaná časť náhrady sa vyplatí z hmotnosti výrobkov, ktoré boli podrobené dovozným colným formalitám v tretej krajine; neberie sa však ohľad na žiadne odchýlky hmotnosti, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas prepravy ako výsledok prirodzených príčin a ktoré sú uznávané príslušnými orgánmi alebo z dôvodu vzoriek odobratých v súlade s ustanoveniami druhého pododseku článku 7 (1).

Článok 16

1. Dôkaz o tom, že colné formality pre dovoz boli splnené, sa poskytne vo forme jedného z nasledujúcich dokladov podľa výberu vývozcu:

a) colný doklad alebo jeho kópia, alebo fotokópia; takáto kópia alebo fotokópia musí byť overená ako pravá kópia orgánom, ktorý potvrdzuje originál dokladu, oficiálnou agentúrou príslušnej tretej krajiny, oficiálnou agentúrou členského štátu v tretej krajine alebo agentúrou zodpovednou za vyplatenie náhrady;

b) potvrdenie o vyložení tovaru a dovoze, vystavené medzinárodnou kontrolnou a dozornou agentúrou, schválené členským štátom v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v odseku 5. Dátum a počet colných dokladov dovozu musí byť uvedený v príslušnom potvrdení.

2. Ak vývozca nemôže získať doklad zvolený v súlade s bodmi a) alebo b) odseku 1, dokonca ani po podniknutí príslušných krokov, alebo ak sú pochybnosti o pravosti predloženého dokladu, dôkaz o vykonaní colných formalít pre dovoz sa môže poskytnúť vo forme jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich dokladov:

a) kópie dokladu o vyložení tovaru, za ktorý sa vypláca náhrada, vydaného alebo potvrdeného v tretej krajine;

b) potvrdenia o vyložení vydaného oficiálnou agentúrou členského štátu so sídlom v krajine určenia alebo pod ktorého právomoc krajina určenia patrí, potvrdzujúceho navyše, že výrobok opustil miesto vykládky, alebo aspoň to, že je známe, že výrobok nebol následne naložený na účely spätného vývozu;

c) potvrdenia o vyložení vystaveného medzinárodnou kontrolnou a dozornou agentúrou, schválenou členským štátom v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v odseku 5, potvrdzujúceho navyše, že výrobok opustil miesto vykládky, alebo aspoň to, že je známe, že výrobok nebol následne naložený na účely spätného vývozu;

d) bankovým dokladom vydaným schváleným sprostredkovateľom so sídlom v spoločenstve, potvrdzujúcim v prípade tretích krajín uvedených v prílohe II, že pripísali v prospech účtu vývozcu úhradu za príslušný vývoz;

e) potvrdenia o prijatí dodávky vydaného oficiálnou agentúrou príslušnej tretej krajiny, ak je tovar zakúpený touto krajinou alebo oficiálnou agentúrou tejto krajiny, alebo ak tovar predstavuje potravinovú pomoc;

f) vyhlásenia o prijatí dodávky vydaného buď medzinárodnou organizáciou, alebo humanitárnou organizáciou schválenou členským štátom vývozu, ak tovar predstavuje potravinovú pomoc;

g) vyhlásenia o prijatí dodávky vydaného orgánom tretej krajiny, ktorého vyhlásenie výberového konania je akceptovateľné podľa článku 44 nariadenia (EHS) č. 3719/88, ak je tovar zakúpený týmto orgánom.

3. Vývozcovia musia vo všetkých prípadoch predložiť kópiu alebo fotokópiu prepravných dokladov.

4. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 38 nariadenia č. 136/66/EHS a v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení o spoločnej organizácii trhov v určitých špecifických prípadoch, ktoré budú určené, ustanoviť, že dôkaz o dovoze, ktorý je uvedený v odsekoch 1 a 2, sa bude predkladať vo forme zvláštneho dokumentu alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

5. Minimálne požiadavky na schvaľovanie medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr sú:

a) Kontrolné a dozorné agentúry schvaľujú na ich žiadosť príslušné orgány členských štátov na obdobie troch rokov. Schválenie je platné vo všetkých členských štátoch.

b) Pri vystavovaní primárnych a sekundárnych dôkazov uvedených v bode b) odseku 1 a bode c) odseku 2 kontrolné a dozorné agentúry vykonajú všetky potrebné kontroly na určenie povahy, vlastností a množstva výrobkov uvedených v potvrdení. Pre každé vydané potvrdenie sa vytvorí spis, do ktorého sa bude zaznamenávať všetka činnosť týkajúca sa colného dohľadu. Kontroly sa musia vykonávať priamo na mieste v čase dovozu, s výnimkou riadne opodstatnených výnimočných prípadov.

c) Kontrolné a dozorné agentúry uvedené v bode b) odseku 1 a bode c) odseku 2 musia byť nezávislé od zúčastnených strán transakcie, ktorá je pod colným dohľadom. Konkrétne ani kontrolná a dozorná agentúra vykonávajúca kontroly určitých transakcií, ani žiadna dcérska spoločnosť patriaca do tej istej finančnej skupiny sa nemôžu zúčastňovať na operácii ako vývozca, colný agent, prepravca, príjemca, uskladňovateľ alebo v inej funkcii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov.

d) Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (EHS) č. 729/70 a článok 3 nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 [36], členské štáty musia v pravidelných intervaloch kontrolovať činnosť kontrolných a dozorných agentúr alebo ak je dôvod, pochybovať, či boli dodržané podmienky schválenia.

e) Členské štáty zrušia schválenie, úplne alebo čiastočne, ak sa zistí, že kontrolná a dozorná agentúra už ďalej nemôže ručiť za dodržiavanie podmienok vzťahujúcich sa na schvaľovanie.

Príslušný členský štát bude o zrušení schválenia okamžite informovať ostatné členské štáty a Komisiu. Táto informácia podlieha výmene názorov v rámci príslušných riadiacich výborov.

Zrušenie je platné vo všetkých členských štátoch.

Článok 17

Členské štáty môžu poskytnúť vývozcom výnimku z povinnosti predložiť iný dôkaz ako prepravný doklad vyžadovaný podľa článku 16, ak vývozná operácia ponúka primerané záruky dopravenia na miesto určenia výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vývozné colné vyhlásenie, garantujúce nárok na náhradu, variabilná zložka ktorej neprevyšuje:

a) 1200 EUR v prípade výrobkov uvedených v článku 1 (2) c) nariadenia č. 136/66/EHS;

b) 1200 EUR v prípade iných výrobkov, ako sú výrobky uvedené v bode a), ak je tretia krajina alebo územie miesta určenia uvedené v prílohe IV;

c) 6000 EUR v prípade iných výrobkov, ako sú výrobky uvedené v bode a), ak nie je tretia krajina alebo územie miesta určenia uvedené v prílohe IV.

Článok 18

1. Neuplatnením článku 14 a bez toho, aby bol dotknutý článok 20, časť náhrady bude vyplatená na žiadosť výrobcu po predložení dôkazu, že výrobok opustil colné územie spoločenstva.

2. Časť náhrady uvedenej v odseku 1 sa vypočíta pomocou použitia najnižšej sadzby pre náhradu mínus 20 % rozdielu medzi sadzbou stanovenou vopred a najnižšou sadzbou, pričom nestanovenie sadzby sa považuje za najnižšiu sadzbu.

Ak čiastka, ktorá má byť vyplatená, neprevyšuje 2000 EUR, členské štáty môžu odložiť platbu tejto čiastky až do vyplatenia plnej výšky príslušnej náhrady, s výnimkou prípadov, keď vývozca deklaruje, že v súvislosti s príslušným vývozom nebude žiadať o vyplatenie žiadnej ďalšej čiastky.

3. V prípade, ak miesto určenia vyznačené v kolónke 7 licencie vydanej s vopred stanovenou náhradou nie je dodržané:

a) ak sa sadzba náhrady zodpovedajúcej skutočnému miestu určenia rovná alebo je vyššia ako sadzba pre miesto určenia vyznačené v kolónke 7, uplatní sa náhrada pre miesto určenia vyznačené v kolónke 7;

b) ak je sadzba náhrady zodpovedajúcej skutočnému miestu určenia nižšia ako sadzba za miesto určenia vyznačené v kolónke 7, náhrada, ktorá má byť vyplatená, bude:

- náhrada získaná uplatnením sadzby zodpovedajúcej skutočnému miestu určenia,

- mínus, s výnimkou prípadov vyššej moci, 20 % rozdielu medzi náhradou za miesto určenia vyznačené v kolónke 7 a náhradou za skutočné miesto určenia.

Na účely uplatnenia tohto článku sú sadzby náhrad, ktoré majú byť zobrané do úvahy, sadzbami platnými v deň podania žiadosti o licenciu. Takéto sadzby sa upravia, v prípade potreby, v deň prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.

Ak sa prvý a druhý pododsek tohto odseku a článku 51 uplatnia na tú istú vývoznú operáciu, čiastka získaná uplatnením prvého pododseku sa zníži o pokutu ustanovenú v článku 51.

4. Ak je sadzba náhrady určená na základe vyhlásenia výberového konania a príslušná zmluva ustanovuje povinné miesto určenia, žiadne pravidelné náhrady stanovované pre toto miesto určenia ani skutočnosť, že takáto náhrada nie je stanovená pre toto miesto určenia ku dňu predloženia žiadosti o licenciu alebo k dátumu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa na účely určenia najnižšej sadzby náhrady neberie do úvahy.

Článok 19

1. Odseky 2 až 5 sa uplatnia, ak sa výrobok vyváža na základe vývoznej licencie alebo potvrdenia o stanovení náhrady vopred, ktoré obsahujú povinné miesto určenia.

2. Ak výrobok nie je dopravený na povinné miesto určenia, vyplatí sa len časť náhrady vyplývajúca z uplatnenia článku 18 (2).

3. Ak je výrobok doručený z dôvodov vyššej moci na iné miesto určenia, ako je to, pre ktoré bola vydaná licencia, náhrada sa vyplatí na žiadosť vývozcu, ak predloží dôkaz o vyššej moci a dôkaz o doručení výrobku na miesto určenia; dôkaz o doručení na miesto určenia sa musí predložiť v súlade s článkami 15 a 16.

4. V prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 3, uplatniteľná náhrada sa rovná náhrade stanovenej pre skutočné miesto určenia, ale nemôže byť vyššia ako náhrada uplatniteľná pre miesto určenia vyznačené v kolónke 7 licencie vydanej so stanovením náhrady vopred.

Tieto sadzby náhrady sa upravia, v prípade potreby, v deň prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.

5. Vývozca, aby splnil podmienky pre získanie náhrady stanovenej vopred v prípade, ak je výrobok vyvážaný na základe licencie podľa článku 44 nariadenia (EHS) č. 3719/88 a náhrada sa mení podľa miesta určenia, musí predložiť dôkaz, okrem dôkazu vyžadovaného podľa článku 16, že bol výrobok doručený v tretej krajine dovozu orgánu špecifikovanému vo vyhlásení výberového konania, na ktorý sa vzťahuje licencia.

Oddiel 3 Špecifické opatrenia ochrany finančných záujmov spoločenstva

Článok 20

1. Ak:

a) existujú vážne pochybnosti týkajúce sa skutočného miesta určenia výrobku;

alebo

b) z dôvodu rozdielu medzi výškou náhrady za vyvážaný výrobok a výškou nepreferenčného dovozného cla uplatniteľného na rovnaký výrobok ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia bol výrobok pravdepodobne dovezený späť do spoločenstva;

alebo

c) existuje jasné podozrenie, že výrobok bude v nezmenenom stave alebo po spracovaní v tretej krajine dovezený späť do spoločenstva bez cla alebo za zníženú sadzbu dovozného cla;

jednotná sadzba náhrady alebo časť náhrady uvedenej v článku 18 (2) sa vyplatí len vtedy, ak výrobok opustil colné územie spoločenstva v súlade s článkom 7, a

i) v prípade nediferencovaných náhrad výrobok bol dovezený do tretej krajiny do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo bol v tejto lehote podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

ii) v prípade náhrady diferencovanej podľa miesta určenia bol výrobok dovezený v nezmenenom stave do konkrétnej tretej krajiny do 12 mesiacov od dátumu prijatia vývozného colného vyhlásenia.

Na dovoz do tretích krajín sa uplatnia články 15 a 16.

Okrem toho príslušné orgány členských štátov môžu požadovať dodatočný dôkaz pre všetky náhrady, potvrdzujúci ich spokojnosť, že výrobok bol skutočne umiestnený na trh v dovážajúcej tretej krajine alebo bol podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Podľa podmienok článku 49 môže byť poskytnutá dodatočná lehota.

2. Členské štáty uplatnia odsek 1 z vlastnej iniciatívy a taktiež na žiadosť Komisie.

Ustanovenia upravujúce prípad predpokladaný v bode b) odseku 1 sa neuplatní, ak konkrétne okolnosti príslušnej transakcie – berúc do úvahy najmä prepravné náklady – pravdepodobne vylúčia riziko spätného dovozu. Členské štáty ich okrem toho nemôžu uplatniť, ak sa čiastka náhrady rovná alebo je nižšia ako 500 EUR pre príslušné vývozné colné vyhlásenie.

3. V prípadoch, keď sa uplatní odsek 1 a výrobok po opustení colného územia spoločenstva sa počas prepravy pokazil z dôvodu vyššej moci;

- v prípade nediferencovanej náhrady sa vyplatí celá náhrada,

- v prípade diferencovanej náhrady sa vyplatí časť náhrady definovaná v súlade s článkom 18.

4. Odsek 1 musí platiť skôr, ako je vyplatená náhrada.

Náhrada sa však považuje za neodôvodnene vyplatenú a musí byť vrátená, ak príslušné orgány zistia, dokonca hoci aj po vyplatení náhrady:

a) že výrobok bol zničený alebo poškodený pred umiestnením na trh v tretej krajine alebo skôr, ako bol podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v tretej krajine, pokiaľ vývozca nemôže dokázať k spokojnosti príslušných orgánov, že vývoz sa uskutočnil v takých ekonomických podmienkach, že výrobok mohol byť primerane predajný v tretej krajine bez toho, že by bolo dotknuté ustanovenie druhého pododseku článku 21 (2);

b) že sa na výrobok vzťahuje úprava o odklade cla v tretej krajine 12 mesiacov po dátume vývozu zo spoločenstva bez toho, aby bol v tretej krajine podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a vývoz sa neuskutočnil ako normálna finančná transakcia;

c) že je vyvezený výrobok dovezený späť do spoločenstva bez toho, aby bol podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92, že nepreferenčné clo na dovoz je nižšie ako poskytnutá náhrada a že vývoz sa neuskutočnil ako normálna obchodná transakcia;

d) že výrobky uvedené v prílohe V sú dovezené späť do spoločenstva:

- po tom, ako boli podrobené opracovaniu alebo pretvoreniu v tretej krajine bez toho, aby dosiahli úroveň spracovania ustanovenú v článku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a

- za znížené alebo nulové dovozné clo a nie nepreferenčnú sadzbu.

Členské štáty oznámia Komisii bezodkladne, ak zistia, že by výrobky, iné ako výrobky uvedené v prílohe V, mohli spôsobiť narušenie obchodu.

Body c) a d) sa neuplatnia v prípadoch, keď sa uplatní kapitola 2 ("Vrátený tovar") hlavy VI nariadenia (EHS) č. 2913/92, alebo ak sú výrobky dovezené späť minimálne do dvoch rokov po dátume ich vývozu.

Článok 51 sa neuplatní na prípady uvedené v bodoch b), c) a d).

Oddiel 4 Prípady, keď sa neposkytuje žiadna náhrada

Článok 21

1. Na výrobky, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada.

Výrobky sa považujú za spĺňajúce požiadavku ustanovenú v prvom pododseku, ak sú predajné na území spoločenstva za normálnych podmienok pod opisom uvedeným v žiadosti o náhradu a ak v prípadoch, keď sú takéto výrobky určené na ľudskú spotrebu, ich použitie na tento účel nie je vylúčené alebo podstatne narušené z dôvodu ich vlastností alebo podmienok.

To, či výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené v prvom pododseku, sa preskúma v súlade s normami alebo praxou platnou v spoločenstve.

Náhrada sa však poskytne aj v prípade, ak vyvážané výrobky podliehajú v krajine určenia zvláštnym záväzným podmienkam, najmä podmienkam týkajúcim sa ochrany zdravia a hygieny, ktoré nezodpovedajú normám ani praxi platnej v spoločenstve. Je zodpovednosťou vývozcu, aby na požiadanie príslušného orgánu preukázal, že výrobky spĺňajú takéto záväzné podmienky platné v krajine určenia.

Okrem toho môžu byť pre určité výrobky prijaté zvláštne ustanovenia.

2. Ak bol výrobok primeranej a prijateľnej obchodnej kvality pri opustení spoločenstva, má nárok na tú časť náhrady vypočítanú v súlade s článkom 18 (2), s výnimkou prípadov, keď sa uplatní článok 20. Bez ohľadu na vyššie uvedené stratí tento nárok, ak existuje dôkaz, že:

- už nie je primeranej a prijateľnej obchodnej kvality kvôli skrytej vade, ktorá sa objaví neskôr,

- nemôže byť predaný koncovému spotrebiteľovi, pretože dátum spotreby nasledoval tesne po dátume vývozu.

Ak existuje dôkaz, že výrobok už nie je primeranej a prijateľnej obchodnej kvality pred vykonaním dovozných colných formalít v tretej krajine, nemá nárok na diferencovanú časť náhrady.

3. Žiadna náhrada sa neposkytne na výrobky, ktoré prekročia maximálnu úroveň rádioaktivity povolenej podľa legislatívy spoločenstva. Úrovne uplatniteľné na výrobky, bez ohľadu na pôvod, sú úrovne ustanovené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 737/90 [37].

Článok 22

1. Žiadna náhrada sa neposkytne na vývoz podliehajúci vývoznému clu alebo inému vývoznému poplatku stanovenému vopred alebo určenému vo výberovom konaní.

2. Ak je v prípade zloženého výrobku vývozné clo alebo iný vývozný poplatok stanovený vopred na základe jednej alebo viacerých zložiek výrobku, na túto zložku alebo zložky sa neposkytne žiadna náhrada.

Článok 23

Žiadna náhrada sa neposkytne na výrobky, ktoré sú predané alebo distribuované na paluby plavidiel a ktoré sa pravdepodobne dostanú späť do spoločenstva bez cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 [38].

KAPITOLA 2 Zálohy na náhrady

Článok 24

1. Na žiadosť vývozcu členské štáty vyplatia náhradu v plnej výške alebo čiastočne vopred, len čo je prijaté vývozné colné vyhlásenie pod podmienkou, že bude zložená colná zábezpeka rovnajúca sa zálohe plus 10 %.

Členské štáty môžu ustanoviť podmienky, ktoré sa budú vzťahovať na žiadosti o zálohu na časť náhrady.

2. Čiastka, ktorá sa má vyplatiť vopred, sa vypočíta za použitia sadzby náhrady uplatňujúcej sa na deklarované miesto určenia a v prípade potreby bude upravená o ďalšie čiastky ustanovené v nariadeniach spoločenstva.

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia odsek 1, ak čiastka, ktorá sa má vyplatiť, neprekročí 2000 EUR.

Článok 25

1. Ak čiastka vyplatená vopred je vyššia ako čiastka, ktorá mala byť skutočne vyplatená pri príslušnej vývoznej operácii alebo náhradnej vývoznej operácii, príslušný orgán začne bezodkladne postup ustanovený v článku 29 nariadenia (EHS) č. 2220/85 s cieľom získať od vývozcu vrátenie rozdielu medzi týmito dvoma sumami zvýšeného o 10 %.

Kde však z dôvodu vyššej moci:

- nie je možné predložiť dôkaz, ktorý sa ma podľa tohto nariadenia predložiť s cieľom preukázať splnenie podmienok na získanie náhrady,

alebo

- výrobok príde na iné miesto určenia ako to, pre ktoré bola vypočítaná záloha,

dodatočných 10 % sa nevyžaduje.

2. Ak výrobok nepríde na miesto určenia, pre ktoré bola záloha vypočítaná, z dôvodu nepresnosti spôsobenej treťou stranou na úkor vývozcu a ak vývozca o tom okamžite informuje príslušné orgány z vlastnej iniciatívy a písomne a vráti náhradu vyplatenú vopred, zvýšenie uvedené v odseku 1 sa obmedzí na úrok splatný za obdobie, ktoré uplynulo od prijatia zálohy po vrátenie, vypočítané v súlade so štvrtým pododsekom článku 52 (1).

Toto ustanovenie sa neuplatní, ak už príslušné orgány oznámili vývozcovi svoj úmysel uskutočniť kontrolu alebo ak sa vývozca nejakým spôsobom o tomto úmysle dozvedel.

3. Vývoz, po spätnom dovoze v rámci systému vráteného tovaru, náhradných výrobkov spadajúcich pod rovnakú podpoložku kombinovanej nomenklatúry, sa považuje za náhradný vývoz, ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 40 (2) a) a b) nariadenia (EHS) č. 3719/88.

Toto ustanovenie sa uplatní, len ak sa systém vráteného tovaru použije v členskom štáte, v ktorom bolo prijaté vývozné colné vyhlásenie vzťahujúce sa na pôvodný vývoz.

KAPITOLA 3 Predfinancovanie náhrady

Článok 26

1. Ak vývozca deklaruje svoj úmysel vyviezť výrobky po spracovaní alebo uskladnení a požiadať o náhradu v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (EHS) č. 565/80, nárok podľa týchto ustanovení je podmienený predložením vyhlásenia colným orgánom, ďalej uvádzané len ako "platobné vyhlásenie".

Členské štáty môžu označiť platobné vyhlásenie iným názvom.

2. Platobné vyhlásenie má obsahovať všetky podrobnosti potrebné na určenie náhrady za výrobky, ktoré majú byť vyvezené, najmä:

a) pri výrobkoch:

- opis výrobku, taký zjednodušený, kde to prichádza do úvahy, v súlade s nomenklatúrou pre vývozné náhrady, spolu s číselným znakom nomenklatúry pre náhrady a v prípade potreby vypočítať náhradu, zloženie príslušných výrobkov alebo odkaz na zloženie výrobkov,

- čistú hmotnosť výrobkov alebo, kde to prichádza do úvahy, množstvo vyjadrené v jednotkách miery, ktoré sa má použiť pri výpočte náhrady;

b) na tovar sa uplatnia ustanovenia nariadenia (ES) č. 1222/94.

Okrem toho v prípadoch, keď sa majú spracovať základné výrobky, má platobné vyhlásenie obsahovať:

- opis základných výrobkov,

- množstvo základných výrobkov,

- podiel z výnosu alebo podobné informácie.

3. Bez ohľadu na odsek 2 sa môže v platobnom vyhlásení uviesť provizórny opis tovaru, ktorý sa získa zo základných výrobkov, ak si to vyžadujú okolnosti a na žiadosť vývozcu. V takých prípadoch vývozca nahlási príslušným orgánom definitívny opis po dokončení spracovania.

4. Platobné vyhlásenie musí taktiež obsahovať použitie alebo miesto určenia výrobkov:

a) ak vývozca požiada o vyplatenie čiastky rovnajúcej sa náhrade uplatniteľnej podľa použitia alebo miesta určenia, pre ktoré sú výrobky určené;

b) ak je použitie alebo miesto určenia potrebné na určenie lehoty, počas ktorej môžu výrobky zostať v režime prepracovania pod colnou kontrolou, alebo v režime uskladnenia v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme.

5. Použitie alebo miesto určenia sa uvedie pomocou:

- konkrétneho použitia alebo konkrétnej krajiny určenia, alebo

- skupinou krajín určenia, na ktoré sa uplatňuje rovnaká sadzba náhrady.

6. S cieľom zabezpečiť, aby boli vykonané fyzické kontroly na výrobky, má platobné vyhlásenie taktiež obsahovať všetky podrobnosti potrebné na identifikáciu presných lokalít, kde majú byť výrobky spracované alebo uskladnené pred vyvezením. Akúkoľvek zmenu miesta uskladnenia alebo spracovania má buď vývozca vopred oznámiť, alebo má byť riadne zaznamenaná v registroch vedených na tento účel podľa toho, čo si príslušné orgány vyberú.

Článok 27

1. V čase prijatia platobného vyhlásenia sa výrobky umiestnia pod colnú kontrolu v súlade s článkom 4 (13) a (14) nariadenia (EHS) č. 2913/92 až dovtedy, kým neopustia colné územie spoločenstva alebo až kým nedôjdu na miesto určenia.

2. Dátum prijatia platobného vyhlásenia je rozhodujúci na určenie:

a) uplatniteľnej sadzby náhrady v prípadoch, ak náhrada nie je stanovená vopred;

b) všetkých úprav sadzby náhrady, ktoré sa majú vykonať, ak je sadzba náhrady stanovená vopred;

c) rozhodujúcej udalosti pre výmenný kurz EURO na náhradu.

Článok 28

1. V prípade spracovaných výrobkov alebo tovaru získaného zo základných výrobkov výsledky preskúmania platobného vyhlásenia a všetkých kontrol základných výrobkov sa použijú na určenie náhrady s cieľom vyplatiť zálohu.

2. Odsek 1 nebráni následnému overeniu príslušnými orgánmi príslušného členského štátu alebo následkom takéhoto overenia podľa platných ustanovení.

3. Základné výrobky musia tvoriť celé alebo časť spracovaných výrobkov alebo tovaru vyvezeného podľa týchto úprav.

Základné výrobky uskladnené ako voľne ložené sa však môžu nahradiť, ak to príslušné orgány povolia, celkom alebo čiastočne náhradnými základnými výrobkami spadajúcimi pod rovnakú osemčíselnú podpoložku kombinovanej nomenklatúry, rovnakej obchodnej kvality, majúce rovnaké technické charakteristiky a spĺňajúce požiadavky na poskytnutie náhrady za predpokladu, že náhradné základné výrobky sú umiestnené pod colnú kontrolu.

Príslušné orgány členských štátov udelia takéto povolenie len vtedy, ak sú presvedčené, že celá operácia sa vykoná v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

- vývozca vopred oznámi príslušnému colnému úradu, ktorému predložil platobné vyhlásenie o svojom úmysle požiadať o vykonanie takéhoto nahradenia, a presne špecifikuje presné miesta uskladnenia a prepracovania,

- vývozca musí aktualizovať evidenciu zásob denne a umožňovať úplné monitorovanie, tak administratívne, ako aj fyzické, celkového množstva základných výrobkov alebo spracovaných výrobkov fyzicky prítomných na týchto miestach a ich konkrétny stav. Na účely tohto článku, stav výrobkov znamená ich situáciu, či sú vo voľnom obehu, v colnom konaní, pod predfinančnými úpravami uvedenými v článku 26, alebo pod vývoznými dohodami uvedenými v článku 5 a 32,

- musia sa poskytnúť záruky, že obchodná kvalita a technické charakteristiky základných výrobkov sa budú efektívne monitorovať od dátumu prijatia platobného vyhlásenia počas celého obdobia uvedeného v článku 34 (1).

Tam, kde sú náhradné základné výrobky uskladnené na miestach, za ktoré je zodpovedný iný colný úrad, colný úrad, ktorému bolo podané platobné vyhlásenie, písomne oznámi príslušnému colnému úradu, ktorý je zodpovedný za miesto, na ktorom sú náhradné výrobky uložené, všetky príslušné informácie, najmä množstvo spracovaných výrobkov, ich obchodnú kvalitu a technické charakteristiky a spracovateľské operácie, ktoré sa majú uskutočniť.

4. Ustanovenia odseku 3 týkajúce sa základných výrobkov sa môžu uplatniť aj na prechodné výrobky uskladnené ako voľne ložené, nahradené náhradnými prechodnými výrobkami.

5. Nahradenie náhradnými výrobkami nie je povolené v prípade intervenčných výrobkov určených na vývoz v rámci systému kontroly ustanoveného v článku 2 nariadenia (EHS) č. 3002/92.

6. Základné výrobky môžu zostať pod colnou kontrolou na účely prepracovania po dobu šiestich mesiacov odo dňa prijatia platobného vyhlásenia.

V prípadoch, keď sa vývoz uskutočňuje s vývoznou licenciou alebo potvrdením o stanovení náhrady vopred, sa táto lehota rovná neuplynutej dobe platnosti licencie alebo potvrdenia.

Ak sa vývoz uskutočňuje s licenciou alebo potvrdením o stanovení náhrady vopred s neuplynutou dobou platnosti:

- kratšou ako tri mesiace, táto lehota je tri mesiace,

- dlhšou ako jeden rok, táto lehota je jeden rok.

Článok 29

1. Ak sa majú vyviezť výrobky umiestnené v režime uskladnenia v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme, na určenie náhrady sa použijú výsledky preskúmania platobného vyhlásenia a kontroly výrobkov.

2. Odsek 1 nebráni následnému overeniu príslušnými orgánmi príslušného členského štátu ani následkom takéhoto overenia podľa platných ustanovení.

3. Strata hmotnosti spôsobená prirodzenými príčinami vyskytujúcimi sa počas uskladnenia v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme nemá za následok zhabanie colnej zábezpeky ustanovenej v článku 35. Škoda spôsobená na výrobkoch sa nepovažuje za stratu hmotnosti spôsobenú prirodzenými príčinami.

4. Výrobky umiestnené v režime uskladnenia v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme môžu byť podrobené nasledujúcim operáciám v súlade s podmienkami ustanovenými príslušnými orgánmi:

a) inventarizácii;

b) pripevneniu značiek, pečatí, visačiek alebo podobných rozlišovacích značiek na výrobky alebo na tovar, alebo na jeho obal s cieľom, že to so sebou nenesie riziko, zmeny pôvodu výrobkov;

c) upravovaniu značiek a čísel na obaloch alebo zmeny visačiek s cieľom, že to so sebou nenesie riziko, zmeny pôvodu výrobkov;

d) baleniu, vybaľovaniu, zmene obalu alebo opravy obalu s cieľom, že to so sebou nenesie riziko, zmeny pôvodu výrobkov;

e) vetraniu;

f) chladeniu;

g) zmrazeniu.

Každá náhrada za výrobky, ktoré boli podrobené vyššie uvedeným operáciám, sa určuje na základe množstva, povahy a vlastností výrobku k dátumu použitému na výpočet náhrady v súlade s článkom 27.

5. Výrobky môžu zostať v režime uskladnenia v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme počas šiestich mesiacov odo dňa prijatia platobného vyhlásenia.

Článok 30

1. Výrobky umiestnené v režime uskladnenia v colnom sklade v členskom štáte, v ktorom bolo prijaté platobné vyhlásenie, sa môžu prepraviť do iného členského štátu na účely umiestnenia v colnom sklade a podliehajú najmä ustanoveniam tohto článku.

S cieľom identifikovať výrobky pri odoslaní z jedného členského štátu do iného musí byť dopravný prostriedok alebo obaly použité na prepravu zapečatené v súlade s článkom 349 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1, sa dôkaz, že výrobky opustili colné územie spoločenstva alebo dosiahli stanovené miesto určenia, predloží vo forme kontrolnej kópie T5.

a) Do kolónky 104 kontrolnej kópie sa pod záhlavie "Iné" uvedie jedno z nasledujúcich znení textu:

- Prefinanciación de la restitución — Artículo 30 del Reglamento (CE) no 800/1999. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el … (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29),

- Forudbetaling af restitutionen — Artikel 30 i forordning (EF) nr. 800/1999. Udførselsangivelsen skal indgives senest den … (dato fastsat i overensstemmelse med den i artikel 29, stk. 5, omhandlede frist),

- Vorfinanzierung der Erstattung — Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens … vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin),

- Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής — κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 800/1999, άρθρο 30. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι … (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5)

- Prefinancing of the refund — Regulation (EC) No 800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by … (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)),

- Préfinancement de la restitution — règlement (CE) no 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le … (date limite fixée par le délai visé à l'article 29, paragraphe 5),

- Prefinanziamento della restituzione — Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il … (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29),

- Voorfinanciering van de restitutie — Verordening (EG) nr. 800/1999, artikel 30. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op … (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid 5 bedoelde termijn),

- Pré-financiamento da restituição — Regulamento (CE) n.o 800/1999, artigo 30.o. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em … (data-limite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo 29.o),

- Ennakolta maksettu tuki — asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklane, vienti-ilmoitus annettava viimeistään … (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti),

- Förfinansiering av exportbidrag – artikel 30 i förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration skall ges in senast den … (tidspunkt fastställd enligt den i artikel 29.5 angivna tidsfristen).

b) Dozorný úrad colného skladu uskladnenia si ponechá kontrolnú kópiu T5 a pod záhlavie "Poznámky" v časti "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" na zadnej strane uvedie jedno z nasledujúcich znení textu:

- La fecha de aceptación de la declaración de exportación: …

- La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: …

- Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: …

- Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: …

- Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: …

- Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: …

- την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής: …

- την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό: …

- Date of acceptance of the export declaration: …

- Date of exit from the customs territory or arrival at destination: …

- La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: …

- La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: …

- La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: …

- La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: …

- De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: …

- De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: …

- Data de aceitação da declaração de exportação: …

- Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: …

- Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: …

- Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: …

- Mottagningsdag for exportdeklaration: …

- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: …

c) Ak výrobky po vybratí zo skladu prechádzajú územím iného členského štátu na účely vývozu, alebo aby sa dostali na stanovené miesto určenia, prvý colný úrad určenia koná ako colný úrad odoslania a v rámci svojej zodpovednosti vystaví alebo by mal vystaviť jednu alebo niekoľko kontrolných kópií T5.

Vyznačí to v kolónke 104 novej kontrolnej kópie alebo kópií T5. Okrem toho sa počet pôvodných kontrolných kópií uvedie v kolónke 106 spolu s názvom colného úradu, ktorý tieto kópie vydal a s dátumom ich vydania.

Ak text, ktorý sa má uviesť v časti s názvom "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" pôvodnej kontrolnej kópie T5, závisí od informácií z kontrolných kópií získaných colnými orgánmi ostatných členských štátov alebo národných dokladov prijatých národnými orgánmi, colný úrad určenia uvedený v prvom pododseku uvedie pod názov "Poznámka" počet (počty) príslušných kontrolných kópií T5 alebo národných dokladov.

Ak len časť výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kontrolná kópia T5, spĺňa stanovené podmienky, colný úrad určenia uvedie množstvo výrobkov spĺňajúcich tieto podmienky v časti s názvom "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" kontrolnej kópie.

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 sa rovnako vyplnia kolónky 37 a 40 vývozného colného vyhlásenia. Dátum prijatia vyhlásenia COM 7 sa tiež uvedie v kolónke 40.

Článok 31

1. Zálohy na náhrady budú vyplatené len na výslovnú žiadosť vývozcu a len tým členským štátom, ktorý platobné vyhlásenie prijal.

Žiadosť o náhradu sa predkladá:

a) písomne: na tento účel môžu členské štáty vypracovať konkrétny formulár; alebo

b) počítačovým prenosom v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi.

Na účely tohto odseku sa článok 199 (2) a (3) a články 222, 223 a 224 nariadenia (EHS) č. 2454/93 uplatnia mutatis mutandis.

2. Výška zálohy sa vypočíta na základe sadzby uplatniteľnej na určené použitie alebo miesto určenia. V ostatných prípadoch sa uplatní čiastka vypočítaná v súlade s článkom 18 (2).

Článok 32

1. Vývozné colné vyhlásenia sa predložia v posledný deň lehoty ustanovenej v článkoch 28 (6) a 29 (5) v členskom štáte, v ktorom bolo platobné vyhlásenie prijaté, alebo v prípadoch, keď sa uplatní článok 30, v členskom štáte uskladnenia.

2. Na účely tohto článku a na účely uplatnenia článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80 sa Belgicko a Luxembursko považujú za jeden členský štát.

Článok 33

1. Colná zábezpeka rovnajúca sa čiastke vypočítanej v súlade s článkom 31 (2) plus 15 % sa musí zložiť pred prijatím platobného vyhlásenia.

2. Členské štáty môžu povoliť, aby boli colné zábezpeky, ktoré sú ustanovené v odseku 1, zložené po prijatí platobného vyhlásenia za predpokladu, že vnútroštátne ustanovenia:

- vyžadujú, aby vývozca zložil colnú zábezpeku do 30 dní od prijatia platobného vyhlásenia a pred vyplatením zálohy,

- zabezpečujú zaplatenie čiastky rovnajúcej sa zvýšeniu uvedenému v odseku 1 v prípade, ak colná zábezpeka nie je zložená v stanovenej lehote, s výnimkou prípadov vyššej moci, dodatočná lehota sa však môže povoliť, ak vývozca uskutočnil všetky bezpečnostné opatrenia.

Článok 34

1. Do 60 dní odo dňa, keď sa ktorýkoľvek z postupov ustanovených v článku 4 alebo 5 nariadenia (EHS) č. 565/80 prestáva uplatňovať na výrobky, tieto výrobky musia:

- v nezmenenom stave opustiť colné územie spoločenstva

alebo

- v prípadoch uvedených v článku 36 (1) tohto nariadenia, doraziť na miesto určenia v nezmenenom stave.

2. Články 7 (3) a (4), 9 a 10 sa uplatnia v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

Článok 35

1. V prípade, ak je predložený dôkaz nároku na náhradu v súvislosti s výrobkami, ktoré majú nárok na náhradu v súvislosti s touto kapitolou, sa následne záloha a suma, ktorá má byť vyplatená, navzájom kompenzujú. Ak je suma, ktorá má byť vyplatená za vyvezené množstvo, vyššia ako suma vyplatená vopred, rozdiel sa vyplatí príslušnej osobe.

Ak je suma, ktorá má byť vyplatená za vyvezené množstvo, nižšia ako čiastka, ktorá bola vyplatená vopred, najmä v prípadoch, na ktoré sa uplatňuje odsek 2, príslušný orgán začne bezodkladne postup ustanovený v článku 29 nariadenia (EHS) č. 2220/85 s cieľom získať od vývozcu vrátenie rozdielu medzi týmito dvoma sumami zvýšeného o 15 %.

2. Neuplatnením článku 50 a bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie druhého pododseku odseku 1 tohto článku, v prípade, ak nebola dodržaná jedna alebo viac lehôt ustanovených v tomto nariadení, sa náhrada, ktorá má byť za príslušný vývoz vyplatená, s výnimkou prípadov vyššej moc i, upraví takto:

- najprv sa zníži o 15 %, ak došlo k prekročeniu jednej alebo viacerých lehôt ustanovených v článkoch 15 (1), 28 (6), 29 (5) a 34 (1); táto znížená náhrada sa zníži o 2 % za každý deň, o ktorý sú prekročené lehoty ustanovené v článku 15 (1), 28 (6) a 29 (5), a o 5 % za každý deň, o ktorý je prekročená lehota ustanovená v článku 34 (1),

- ak sú doklady uvedené v článku 49 (2) predložené do 6 mesiacov od stanovenej lehoty, náhrada upravená, kde to prichádza do úvahy v súlade s prvou zarážkou, sa zníži o čiastku rovnajúcu sa 15 % náhrady, ktorá by bola vyplatená, ak by boli dodržané všetky lehoty.

Ustanovenia článku 50 (4) a (6) sa uplatnia mutatis mutandis.

3. Ak je suma, ktorá sa má vyplatiť, z dôvodov vyššej moci nižšia ako suma vyplatená vopred, 15 % zvýšenie sa neuplatní.

4. Ak výrobok nepríde na miesto určenia, pre ktoré bola záloha vypočítaná, z dôvodu chyby spôsobenej treťou stranou na úkor vývozcu a ak vývozca o tom okamžite informuje príslušné orgány z vlastnej iniciatívy a písomne a vráti náhradu vyplatenú vopred, zvýšenie uvedené v odseku 1 sa obmedzí na úrok splatný za obdobie, ktoré uplynulo od prijatia zálohy po vrátenie, vypočítané v súlade so štvrtým pododsekom článku 52 (1).

Toto ustanovenie sa neuplatní, ak už príslušné orgány oznámili vývozcovi svoj úmysel uskutočniť kontrolu alebo ak sa vývozca nejakým spôsobom o tomto úmysle dozvedel.

HLAVA III OSTATNÉ TYPY VÝVOZU A ZVLÁŠTNE PRÍPADY

KAPITOLA 1 Miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva a zásobovanie potravinami

Článok 36

1. Na účely tohto nariadenia sa za vývoz z colného územia spoločenstva považujú:

a) dodávky v rámci spoločenstva pre zásobovanie potravinami:

- námorných plavidiel,

- lietadiel na medzinárodných linkách vrátane letov v rámci spoločenstva;

b) dodávky medzinárodným organizáciám majúcim sídlo v spoločenstve;

c) dodávky ozbrojeným silám nachádzajúcim sa na území niektorého členského štátu, ktoré však nie sú pod jeho velením.

2. Odsek 1 sa uplatní len vtedy, ak je dovoz výrobkov toho istého druhu z tretích krajín a určených na takéto použitie oslobodený od dovozného cla v príslušnom členskom štáte.

3. Dodávky výrobkov do skladov nachádzajúcich sa v spoločenstve a patriacich medzinárodným organizáciám, ktoré sa špecializujú na humanitárne akcie, s cieľom uskutočňovania operácií potravinovej pomoci v tretích krajinách sa klasifikujú ako vývoz z colného územia spoločenstva.

Povolenie uplatniť prvý pododsek vydajú príslušné orgány členského štátu uskladnenia, ktorý určí colný status skladu a prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušné výrobky dorazili na miesto určenia.

4. Na dodávky, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa uplatnia ustanovenia článku 5.

Článok 37

1. V prípade dodávok uvedených v článkoch 36 a 44, môžu členské štáty bez ohľadu na článok 5 povoliť, aby sa pri vyplácaní náhrad postupovalo takto. Vývozcovia, ktorí majú povolenie použiť tento postup, nemôžu zároveň pre tie isté výrobky použiť normálny postup.

Povolenie môže byť obmedzené na určité miesta nakladania v členskom štáte vývozu. Povolenie sa môže týkať nakladania v iných členských štátoch, v takom prípade sa uplatní článok 8.

2. Na výrobky naložené každý mesiac v súlade s ustanoveniami tohto článku sa na určenie uplatniteľnej sadzby náhrady použije posledný deň mesiaca a v prípade, ak je náhrada stanovená vopred, tak na určenie jej úprav.

V prípade členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú ekonomickej a menovej únie, sa na určenie výmenného prepočítacieho kurzu z euro do národnej meny uplatniteľného na výšku náhrad taktiež použije posledný deň v mesiaci.

3. V prípade, keď je náhrada stanovená vopred alebo je určená na základe vyhlásenia výberového konania, licencia musí byť platná k poslednému dňu mesiaca.

4. Vývozcovia si musia viesť register obsahujúci nasledujúce informácie:

a) podrobnosti potrebné na identifikáciu výrobkov v súlade s článkom 5 (4);

b) názov alebo registračné číslo plavidla/plavidiel alebo lietadiel, na ktoré sú výrobky naložené;

c) dátum naloženia.

Podrobnosti uvedené v prvom pododseku sa musia zaznamenať v registri najneskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni naloženia. Ak sa však nakladanie vykonáva v inom členskom štáte, vyššie uvedené podrobnosti sa musia zaznamenať v registri najneskôr prvý pracovný deň po dni, keď bol vývozca informovaný o tom, že výrobky boli naložené.

Vývozcovia musia taktiež spolupracovať pri všetkých kontrolách, ktoré členské štáty môžu považovať za potrebné a záznamy majú archivovať minimálne tri roky od konca bežného kalendárneho roka.

5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že záznamy môžu byť nahradené dokladmi použitými pri dodávkach tovaru, na ktorých colné orgány potvrdili dátum naloženia.

6. Odseky 2 až 5 sa uplatnia mutatis mutandis na dodávky uvedené v článku 36 (1) b) a c).

Článok 38

1. Na účely článku 36 (1) a) sú výrobky určené na spotrebu na palube lietadiel alebo lodí na prepravu osôb, vrátane výletných lodí, a pripravené pred naložením považujú za výrobky pripravené na palube takejto lode alebo lietadla.

2. Tento článok sa uplatní len pod podmienkou, že pred ich prípravou vývozca poskytne dostatočný dôkaz o množstve, povahe a vlastnostiach základných výrobkov, v súvislosti s ktorými si nárokuje náhradu.

3. Úpravy o potravinových skladoch ustanovené v článku 40 sa môžu uplatniť na prípravu výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 39

1. Náhrady nebudú vyplatené, pokiaľ výrobky, na ktoré boli prijaté vývozné colné vyhlásenia, nedorazia v nezmenenom stave na miesto určenia, na ktoré sa vzťahuje článok 36, do 60 dní od prijatia colného vyhlásenia.

2. Článok 7 (3) a (4) sa uplatní v prípadoch ustanovených v odseku 1.

3. Ak pred príchodom na miesto určenia, na ktoré sa vzťahuje článok 36, výrobok, na ktorý sa vzťahuje prijaté vývozné colné vyhlásenie, prechádza územím spoločenstva iným ako územie členského štátu, na ktorého území bolo colné vyhlásenie prijaté, sa dôkaz, že výrobok dorazil na konkrétne miesto určenia, musí predložiť vo forme kontrolnej kópie T5.

Musia byť vyplnené kolónky 33,103, 104, a kde to prichádza do úvahy, aj kolónka 105 kontrolnej kópie T5. Zodpovedajúco sa potvrdí aj kolónka 104.

4. Formulár 302, ktorý sprevádza výrobky doručené ozbrojeným silám podľa článku 36 (1) c), sa považuje za kontrolnú kópiu T5 uvedenú v odseku 3 za predpokladu, že prijatie výrobkov na formulári potvrdili príslušné vojenské orgány.

Článok 40

1. Členské štáty môžu vyplatiť vývozcom náhradu vopred za zvláštnych podmienok, ktoré sú uvedené nižšie, ak sa predloží dôkaz, že výrobky boli do 30 dní od prijatia vývozného colného vyhlásenia, s výnimkou prípadov vyššej moci, umiestnené do priestorov podliehajúcich colnej kontrole na účely zásobovania potravinami v rámci spoločenstva:

- námorných plavidiel

alebo

- lietadiel na medzinárodných linkách vrátane letov v rámci spoločenstva,

alebo

- vrtných alebo ťažobných súprav, ktoré sú uvedené v článku 44.

Priestory podliehajúce colnej kontrole, ďalej len "potravinové sklady", a uskladňovatelia musia byť špeciálne na účely tohto článku schválení.

2. Členské štáty, na ktorých území sa potravinové sklady nachádzajú, vydajú povolenie len uskladňovateľom a potravinovým skladom ponúkajúcim potrebné záruky. Povolenie môže byť zrušené.

Povolenie bude vydané len uskladňovateľom, ktorí sa písomne zaviažu, že:

a) umiestnia výrobky v nezmenenom stave alebo zmrazené a/alebo po zabalení pre zásobovanie v rámci spoločenstva na palubách:

- námorných plavidiel

alebo

- lietadiel na medzinárodných linkách, vrátane letov v rámci spoločenstva,

alebo

- vrtných alebo ťažobných súprav, ktoré sú uvedené v článku 44;

b) budú viesť register umožňujúci príslušným orgánom vykonať všetky potrebné kontroly a obsahujúci najmä:

- dátum prijatia do potravinového skladu,

- poradové čísla colných dokladov sprevádzajúcich výrobky a podrobné údaje príslušného colného úradu,

- informácie potrebné na identifikáciu výrobkov podľa článku 5 (4),

- dátum, kedy výrobky opustili potravinový sklad,

- registračné čísla a názvy (ak nejaké sú) plavidiel alebo lietadiel, na palubu ktorých sú výrobky naložené, alebo názov skladu, do ktorého boli premiestnené,

- dátum, kedy boli umiestnené na palubu;

c) budú archivovať záznamy minimálne tri roky od uplynutia bežného kalendárneho roka;

d) spolupracovať pri kontrolách, najmä pri pravidelných kontrolách, ktoré príslušné orgány považujú za vhodné na overenie dodržiavania tohto odseku;

e) vyplatiť sumy požadované ako vrátenie náhrady v prípade uplatnenia článku 42.

3. Čiastky vyplatené vývozcom podľa odseku 1 musia byť uvedené ako platby na účet orgánu, ktorý preddavok vypláca.

Článok 41

1. V prípade, ak je vývozné colné vyhlásenie prijaté v členskom štáte, v ktorom sa sklad nachádza, príslušné colné orgány musia v deň prijatia tovaru do potravinového skladu potvrdiť národný doklad používaný na získanie vyplatenia preddavku náhrady, potvrdiť národný dokument používaný na získanie zálohovej platby náhrady s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky sú v súlade s článkom 40.

2. Ak sú vývozné colné vyhlásenia prijaté v iných členských štátoch, ako je členský štát, v ktorom sa nachádza potravinový sklad, dôkaz o tom, že výrobky boli umiestnené do potravinového skladu, sa predkladá vo forme kontrolnej kópie T5.

Okrem iného sa musia vyplniť aj kolónky 33,103, 104, a kde to prichádza do úvahy, aj kolónka 105 kontrolnej kópie T5. Do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie "Iné" uvedie jedno z nasledujúcich znení textu:

- Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999,

- Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999,

- Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

- Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού ΕΚ Αριθ. 800/1999

- Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999,

- Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement — application de l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999,

- Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999,

- Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999,

- Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999,

- Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin — asetuksen (EY) N:o 40 artiklan soveltaminen,

- Placering i lager med skyldighet at leverera för proviantering - artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999.

Príslušný colný úrad členského štátu miesta určenia potvrdí kontrolnú kópiu s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky boli umiestnené v sklade po vykonaní kontroly a že výrobky boli zaznamenané v registri ustanovenom v článku 40 (2).

Článok 42

1. Ak sa zistí, že výrobok umiestnený v potravinovom sklade nedorazil na stanovené miesto určenia, alebo nie je v takom stave, že by mohol byť zaslaný na stanovené miesto určenia, uskladňovateľ musí zaplatiť pevne stanovenú sumu príslušnému orgánu členskému štátu miesta uskladnenia.

2. Pevne stanovená suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta takto:

a) stanoví sa celkové dovozné clo uplatniteľné na rovnaký výrobok v deň uvoľnenia tovaru do voľného obehu v členskom štáte uskladnenia;

b) čiastka získaná podľa a) sa potom zvýši o 20 %.

Sadzba, ktorá sa použije na výpočet dovozného cla, je:

- sadzba platná v deň, keď výrobok dorazil na iné miesto určenia ako stanovené, alebo v deň, od ktorého už výrobok nebol v takom stave, aby mohol byť poslaný na stanovené miesto určenia,

alebo

- ak tento deň nie je možné určiť, sadzba platná v deň, keď sa zistilo, že povinné miesto určenia nebolo dodržané.

3. Ak uskladňovateľ môže preukázať, že čiastka vyplatená vopred za príslušný výrobok je nižšia ako pevne stanovená suma vypočítaná podľa odseku 2, musí zaplatiť len túto čiastku plus 20 %.

V prípade, ak bola čiastka vyplatená vopred v inom členskom štáte, zvýši sa o 40 %. V takých prípadoch, pokiaľ ide o členské štáty miesta uskladnenia, ktoré nepatria do Európskej menovej únie, čiastka sa musí prepočítať do národnej meny členského štátu miesta uskladnenia, použijúc výmenný kurz eura platný v deň, ktorý sa použil pri výpočte cla uvedeného v odseku 2, bode a).

4. Platba ustanovená v tomto článku sa nevzťahuje na straty, ku ktorým došlo počas uskladnenia v potravinovom sklade a ktoré boli spôsobené prirodzeným úbytkom alebo balením.

Článok 43

1. Minimálne raz za 12 mesiacov musia príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa potravinové sklady nachádzajú, vykonať fyzickú kontrolu množstva v nich uskladnených výrobkov.

Ak však prijatie výrobkov do a ich vydanie z potravinového skladu podlieha stálym kontrolám colných orgánov, príslušné orgány môžu obmedziť toto overenie len na dokumentárnu kontrolu uskladnených výrobkov.

2. Príslušné orgány členských štátov miesta uskladnenia môžu povoliť prevoz výrobkov do iného potravinového skladu.

V takých prípadoch sa musia podrobnosti o druhom potravinovom sklade uviesť v registri prvého. Druhý potravinový sklad a uskladňovateľ musia byť tiež zvlášť schválení na účely režimu uskladnenia výrobkov v potravinovom sklade.

Hneď ako sú výrobky umiestnené pod dohľad v druhom potravinovom sklade, druhý uskladňovateľ je zodpovedný za všetky sumy splatné podľa článku 42.

3. Ak sa druhý potravinový sklad nenachádza v tom istom členskom štáte ako prvý, dôkaz o tom, že výrobky boli umiestnené do druhého skladu, sa predkladá vo forme originálu kontrolnej kópie T5, ktorá musí obsahovať jedno zo znení textu ustanoveného v článku 41 (2).

Príslušný colný úrad členského štátu miesta určenia potvrdí kontrolnú kópiu T5 s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky boli umiestnené v sklade po vykonaní kontroly a boli zaznamenané v registri ustanovenom v článku 40 (2).

4. Ak sú výrobky odvezené z potravinového skladu a umiestnené na palubu lode alebo lietadla v inom členskom štáte ako členský štát uskladnenia, dôkaz, že tam boli umiestnené, sa predkladá v súlade s článkom 39 (3).

5. Dôkaz o umiestnení pod dohľad v inom potravinovom sklade, dôkaz o doručení na palubu lode alebo lietadla v spoločenstve a dôkaz o doručení, ktorý je uvedený v článkoch 44 a 45 (3) a), sa musí predložiť, s výnimkou prípadov vyššej moci, do 12 mesiacov od dátumu odvezenia výrobkov z potravinového skladu, ustanovenia článku 49 (3), (4) a (5) platia mutatis mutandis.

KAPITOLA 2 Zvláštne prípady

Článok 44

1. Dodávky potravinových zásob:

a) na vrtné a ťažobné súpravy vrátane pomocných zariadení poskytujúcich podporné služby pre takéto operácie, ktoré sa nachádzajú v európskej kontinentálnej plytčine alebo v kontinentálnej plytčine neeurópskej časti spoločenstva, avšak mimo trojmíľového pásma od základnej čiary používanej na určenie výsostných vôd členského štátu;

a

b) na námorné a pomocné plavidlá plaviace sa pod vlajkou niektorého členského štátu na otvorenom mori;

sa na účely stanovenia sadzby náhrady, ktorá má byť vyplatená, považujú za dodávky zásob v zmysle článku 36 (1) a).

"Potravinové zásoby" znamenajú výrobky určené výlučne na spotrebu na palube.

2. Odsek 1 sa uplatní, len ak je sadzba náhrady vyššia ako najnižšia sadzba.

Členské štáty môžu uplatniť tieto ustanovenia na všetky dodávky potravinových zásob za predpokladu, že:

a) je predložené potvrdenie o doručení na palubu;

a

b) v prípade vrtných súprav:

- doručenie sa uskutočňuje v rámci zásobovacích operácií, ktoré príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa uskutočňuje lodná preprava na vrtnú súpravu, považujú za normálne. V tejto súvislosti sa za normálne použité považujú prístavy alebo miesta nakladania, typ plavidla – ak zásobovanie prebieha po mori – a typ balenia a prepravných nádob, s výnimkou prípadov vyššej moci,

- zásobovacie plavidlo alebo helikoptéra je prevádzkovaná fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si v spoločenstve vedie záznamy, ktoré sú k dispozícii na nahliadnutie a poskytujú dostatočne podrobné údaje o ceste alebo lete.

3. Potvrdenia o doručení na palubu, ktoré je ustanovené v odseku 2, bodu a), musia obsahovať všetky podrobnosti o výrobkoch a názve a/alebo ostatné podrobnosti identifikujúce vrtnú súpravu alebo námorné, alebo pomocné plavidlo, na ktoré boli doručené, a dátum doručenia. Členské štáty môžu požadovať poskytnutie ďalších informácií.

Takéto potvrdenia musia byť podpísané:

a) v prípade vrtných súprav: osobou, ktorá je prevádzkovateľom vrtnej súpravy považovaná za zodpovednú za potravinové zásoby. Príslušné orgány prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby boli transakcie pravé. Členské štáty oznámia Komisii prijaté opatrenia;

b) v prípade námorných alebo pomocných plavidiel: námornými orgánmi.

Neuplatnením odseku 2 v prípade zásobovania vrtných súprav môžu členské štáty oslobodiť vývozcov od povinnosti predkladať potvrdenia o dodávke na palubu v prípade dodávok:

- ktoré spĺňajú podmienky na získanie náhrady neprevyšujúcej 3000 EUR na jeden vývoz,

- poskytujúce dostatočnú záruku k spokojnosti členského štátu týkajúcu sa doručenia výrobkov na miesto určenia a

- ak je predložený prepravný doklad a dôkaz o úhrade.

4. Príslušné orgány členského štátu poskytujúce náhradu musia vykonať kontrolu množstiev, ktoré sú deklarované ako doručené na vrtné súpravy, overením záznamov vývozcu a prevádzkovateľa zásobovacieho plavidla alebo helikoptéry. Musia taktiež zabezpečiť, aby množstvá zásob pre potravinové zásobovanie doručené podľa tohto článku neprevýšili požiadavky posádky.

Na účely prvého pododseku je v prípade potreby možné požiadať o pomoc príslušné orgány iných členských štátov.

5. V prípadoch, keď sa na dodávky na súpravu uplatňuje článok 8, do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie "Iné" uvedie jedno z nasledujúcich znení textu:

- Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999,

- Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999,

- Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

- Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 800/1999,

- Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999,

- Livraison pour l'avitaillement des plates-formes — règlement (CE) no 800/1999,

- Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CE) n. 800/1999,

- Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999,

- Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999,

- Muonitustoimitukset lautoille — asetus (EY) N:o 800/1999,

- Proviant till plattformar — förordning (EG) nr 800/1999.

6. V prípade, keď sa uplatňuje článok 40, uskladňovateľ sa zaväzuje zaznamenávať podrobnosti o vrtnej súprave, na ktorú je zásielka zaslaná, názov/číslo zásobovacieho plavidla/helikoptéry a dátum doručenia na palubu do registra ustanoveného v bode b) článku 40 (2). Potvrdenia o doručení na palubu, ktoré sú uvedené v odseku 3, bod a) tohto článku, sa považujú za súčasť takýchto registrov.

7. Členské štáty zariadia, aby sa viedli záznamy o množstvách výrobkov, rozpísané podľa odvetví, ktoré boli doručené na vrtné súpravy a spadajú pod tento článok.

Článok 45

1. Na účely určenia úrovne náhrady, ktorá má byť poskytnutá, sa dodávky potravinových zásob mimo spoločenstva považujú za dodávky podľa článku 36 (1), bodu a).

2. V prípade, ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, uplatní sa odsek 1 pod podmienkou, že je predložený dôkaz o tom, že výrobky skutočne dodané na palubu sú tie isté, ktoré na tento účel opustili colné územie spoločenstva.

3. Dôkaz uvedený v odseku 2 sa poskytne nasledujúcim spôsobom:

a) Dôkaz o priamej dodávke na palubu na účely zásobovania potravinami sa musí predložiť vo forme colného dokladu alebo dokladu spolupodpísaného colnými orgánmi tretej krajiny o dodávke na palubu; takýto doklad môže byť vystavený v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe III.

Musia byť vyplnené v jednom alebo viacerých úradných jazykoch spoločenstva a v jazyku používanom v príslušnej tretej krajine.

Výraz "priama dodávka" znamená dodávku prepravnej nádoby alebo neporušenej zásielky výrobkov na palubu plavidla.

b) Ak vyvážané výrobky nepredstavujú priamu dodávku a sú umiestnené pod colný dohľad v tretej krajine určenia pred dodaním na palubu na účely zásobovania potravinami, dôkaz o takomto dodaní na palubu sa predloží vo forme nasledujúcich dokladov:

- colný doklad alebo doklad spolupodpísaný colnými orgánmi tretej krajiny, potvrdzujúci, že obsah prepravnej nádoby alebo neporušenej zásielky výrobkov bol umiestnený do potravinového skladu a že výrobky, z ktorých takáto zásielka pozostáva, majú byť použité výlučne na zásobovanie potravinami; takýto doklad môže byť vystavený v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe III, a

- colný doklad alebo doklad spolupodpísaný colnými orgánmi tretej krajiny o dodávke na palubu, potvrdzujúci, že všetky výrobky v prepravnej nádobe alebo neporušenej zásielke definitívne opustili potravinový sklad a boli doručené na palubu a špecifikujúci počet čiastkových dodávok; takýto doklad môže byť vystavený v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe III.

c) V prípade, ak nemôžu byť predložené doklady uvedené v bode a) a druhej zarážke b), členský štát môže akceptovať dôkaz vo forme potvrdenia o prijatí, podpísaný veliteľom alebo iným službukonajúcim dôstojníkom a opatrený pečiatkou plavidla.

V prípade, ak nemôžu byť predložené doklady uvedené v druhej zarážke b), členský štát môže akceptovať dôkaz vo forme potvrdenia o prijatí, podpísaný zamestnancom leteckej spoločnosti a opatrený pečiatkou leteckej spoločnosti.

d) Doklady, ktoré sú uvedené v bode a) a druhej zarážke b), nebudú akceptované členskými štátmi, pokiaľ nebudú obsahovať všetky podrobnosti o výrobkoch doručených na palubu a dátum ich dodania a registračné číslo a názov (ak existuje) plavidla, resp. plavidiel alebo lietadla, resp. lietadiel. Na zistenie toho, či množstvá dodávok doručených na účely zásobovania potravinami zodpovedajú normálnym požiadavkám posádky alebo cestujúcich príslušného plavidla alebo lietadla, môžu členské štáty požadovať poskytnutie dodatočných informácií alebo predloženie ďalších dokladov.

4. Vo všetkých prípadoch musí byť k žiadosti o platbu priložená kópia alebo fotokópia prepravného dokladu a doklad poskytujúci dôkaz o úhrade za zásoby potravín.

5. Výrobky spadajúce pod úpravy uvedené v článku 40 sa nesmú použiť na dodávky v súlade s odsekom 3, bodu b).

6. Článok 17 sa uplatní mutatis mutandis.

7. Článok 37 sa neuplatní v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 46

1. Neuplatnením článku 161 (3) nariadenia (EHS) č. 2913/92, poľnohospodárske výrobky odoslané na ostrov Helgoland sa na účely ustanovení o vyplatení náhrady považujú za vyvezené.

2. Výrobky odoslané do San Marína sa na účely ustanovení o vyplatení náhrady nepovažujú za vyvezené.

Článok 47

1. Náhrady nesmú byť poskytnuté na výrobky spätne vyvezené podľa článku 883 nariadenia (EHS) č. 2454/93 s výnimkou, ak sú následne zamietnuté žiadosti o preplatenie alebo odpustenie dovozného cla a ak sú splnené ostatné podmienky poskytnutia náhrady.

2. Ak sú výrobky spätne vyvážané v režime uvedenom v odseku 1, odkaz na tento režim musí byť uvedený v dokladoch uvedených v článku 5 (4).

Článok 48

V prípade vývozu určeného:

- ozbrojeným silám umiestneným v tretej krajine pod velením členského štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej členom je aspoň jeden členský štát,

- medzinárodným organizáciám, ktoré majú sídlo v tretej krajine a ktorých členom je aspoň jeden členský štát,

- diplomatickým zastúpeniam zriadeným v tretej krajine,

v súvislosti s ktorými vývozca nemôže predložiť dôkaz uvedený v článku 16 (1) alebo (2), sa výrobky považujú za dovezené do tretej krajiny, kde sú tieto ozbrojené sily umiestnené alebo kde majú takéto medzinárodné organizácie alebo diplomatické zastúpenia sídlo, po predložení dôkazu o úhrade za výrobky a potvrdenie o ich doručení vydané ozbrojenými silami, medzinárodnou organizáciou alebo diplomatickým zastúpením v príslušnej tretej krajine.

HLAVA IV POSTUP PRI VYPLÁCANÍ NÁHRAD

KAPITOLA 1 Všeobecné ustanovenia

Článok 49

1. Náhrady budú vyplatené len na výslovnú žiadosť vývozcu a len členským štátom, na ktorých území bolo prijaté vývozné colné vyhlásenie.

Žiadosť o náhradu sa predkladá:

a) písomne, pričom na tento účel môžu členské štáty predpísať zvláštny formulár; alebo

b) počítačovým prenosom v súlade s pravidlami, ktoré ustanovia príslušné orgány.

Na účely tohto odseku sa články 199 (2) a (3), 222, 223 a 224 nariadenia (EHS) č. 2454/93 uplatnia mutatis mutandis.

2. S výnimkou prípadov vyššej moci musia byť doklady týkajúce sa vyplatenia náhrady alebo vrátenia colnej zábezpeky predložené do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia.

V prípade, ak je vývozná licencia, ktorá je použitá na vývoznú transakciu spĺňajúcu nárok na vyplatenie náhrady, vydaná iným členským štátom, ako je členský štát vývozu, dokumenty týkajúce sa vyplatenia náhrady musia obsahovať riadne overenú fotokópiu obidvoch strán tejto licencie.

3. V prípade, ak sa kontrolná kópia T5 alebo, kde to prichádza do úvahy, národný doklad potvrdzujúci opustenie colného územia spoločenstva nevrátia colnému úradu odoslania alebo ústrednému orgánu do troch mesiacov od ich vydania kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo kontroly vývozcu, vývozca môže predložiť príslušnej agentúre odôvodnenú žiadosť, aby boli za rovnocenné považované aj ostatné doklady.

Doklady, ktoré majú byť predložené na podporu takejto žiadosti, musia obsahovať nasledujúce:

a) ak kontrolná kópia alebo národný doklad boli vydané ako dôkaz, že výrobky opustili colné územie spoločenstva:

- kópiu alebo fotokópiu prepravného dokladu

a

- doklad, ktorý dokazuje, že výrobok bol predložený colnému úradu v tretej krajine, alebo jeden alebo niekoľko z dokladov uvedených v článku 16 (1), (2) a (4).

Požiadavka týkajúca sa dokladov uvedených v druhej zarážke môže byť zrušená v prípade vývozu, u ktorého náhrada neprevyšuje 1200 EUR; v takých prípadoch však vývozca musí predložiť dôkaz o úhrade.

V prípade vývozu do tretích krajín, ktoré sú signatármi Dohovoru o spoločnom režime tranzitu, sa za podpornú dokumentáciu považujú návratná kópia 5 spoločného tranzitného dokladu, riadne opečiatkovaná týmito krajinami, jej fotokópia overená ako pravá kópia alebo oznámenie colného úradu odoslania;

b) v prípadoch, keď sa uplatňujú články 36, 40 alebo 44, potvrdenie colného úradu zodpovedného za kontrolu príslušného miesta určenia, že podmienky pre potvrdenie príslušnej kontrolnej kópie T5 uvedeným úradom boli splnené; alebo

c) v prípade, keď sa uplatní článok 36 (1) a) alebo 40, potvrdenie o prijatí ustanovené v článku 45 (3) c) a doklad dokazujúci úhradu za dodávky určené na zásobovanie potravinami.

Na účely tohto odseku sa potvrdenie colného úradu miesta opustenia colného územia o tom, že kontrolná kópia T5 bola riadne predložená a obsahuje poradové číslo a názov úradu, ktorý kontrolnú kópiu vydal, a dátum, keď výrobok opustil colné územie spoločenstva, považuje za rovnocenné kontrolnej kópii T5.

Pri predložení rovnocenného dôkazu sa uplatní odsek 4.

4. Ak sa vývozcovi nepodarilo získať a predložiť doklady požadované podľa článku 16 v lehote ustanovenej v odseku 2 aj napriek tomu, že konal náležite, môže mu byť na jeho žiadosť poskytnutá dodatočná lehota, do ktorej ich má predložiť.

5. Žiadosti o ďalšie doklady sa považujú za rovnocenné podľa odseku 3, či už doložené podpornou dokumentáciou, alebo nie, a žiadosti o dodatočnú lehotu ustanovenú v odseku 4 sa musia predložiť v lehote ustanovenej v odseku 2. Ak sú však tieto žiadosti predložené do šiestich mesiacov po tejto lehote, uplatnia sa ustanovenia prvého pododseku článku 50 (2).

6. V prípade, ak sa uplatňuje článok 37, žiadosti o vyplatenie náhrady sa musia predložiť, s výnimkou prípadov vyššej moci, do 12 mesiacov po mesiaci doručenia tovaru na palubu; avšak povolenia, ktoré sú ustanovené v článku 37 (1), môžu vyžadovať, aby vývozcovia predložili žiadosti o vyplatenie náhrady v kratšej lehote.

7. Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať preklad všetkých dokladov týkajúcich sa žiadostí o vyplatenie náhrad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

8. Platby uvedené v odseku 1 uskutočnia príslušné orgány do troch mesiacov odo dňa, keď majú k dispozícii všetky doklady a informácie potrebné na vybavenie nároku, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a) vyššej moci

alebo

b) ak bolo začaté mimoriadne administratívne vyšetrovanie nároku na náhradu. V takých prípadoch môže byť náhrada vyplatená až po uznaní nároku;

alebo

c) pre uplatnenie kompenzácie ustanovenej v druhom pododseku článku 52 (2).

9. Náhrady nemusia byť poskytnuté, ak je čiastka nižšia alebo rovná 60 EUR na jedno vývozné colné vyhlásenie.

Článok 50

1. V prípadoch, keď sú splnené všetky požiadavky ustanovené v pravidlách spoločenstva na preukázanie nároku na náhradu iné ako splnenie jedného z limitov ustanovených v článkoch 7 (1), 15 (1) a 40 (1), uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) náhrada sa najprv zníži o 15 %;

b) zvyšok náhrady, ďalej uvádzaný ako "znížená náhrada", sa ďalej zníži takto:

i) 2 % zníženej náhrady sa odpočítavajú za každý deň, o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v článku 15 (1);

ii) 5 % zníženej náhrady sa odpočítava za každý deň, o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v článku 7 (1), alebo

iii) 10 % zníženej náhrady sa odpočítava za každý deň, o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v článku 40 (1).

2. Ak je dôkaz, že všetky požiadavky ustanovené v nariadeniach spoločenstva boli splnené, predložený do 6 mesiacov od uplynutia lehôt ustanovených v článku 49 (2) a (4), náhrada, ktorá má byť vyplatená, sa rovná 85 % sumy, ktorá by bola vyplatená, ak by boli splnené všetky požiadavky.

Ak je dôkaz, že všetky požiadavky ustanovené v nariadeniach spoločenstva boli splnené do šiestich mesiacov od uplynutia lehôt ustanovených v článku 49 (2) a (4), ale lehoty ustanovené v článkoch 7 (1), 15 (1) alebo 40 (1) boli prekročené, vyplatená náhrada sa rovná náhrade zníženej v súlade s odsekom 1 mínus 15 % sumy, ktorá by bola vyplatená, ak by boli dodržané všetky lehoty.

3. Ak bola náhrada vyplatená vopred v súlade s článkom 24 a jedna alebo niekoľko lehôt ustanovených v článkoch 7 (1) a 15 (1) neboli dodržané, časť colnej zábezpeky, ktorá bude zhabaná, sa rovná:

- zníženiu vypočítanému podľa odseku 1,

- plus 10 %.

Zvyšok colnej zábezpeky bude vrátený.

Ak bola náhrada vyplatená vopred v súlade s článkom 24 a dôkaz, že boli splnené všetky požiadavky ustanovené v nariadeniach spoločenstva, je predložený do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty ustanovenej v článku 49 (2) a (4), čiastka, ktorá má byť vrátená, sa rovná 85 % colnej zábezpeky.

Ak v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje tretí pododsek, neboli okrem toho splnené jedna alebo niekoľko lehôt ustanovených v článku 7 (1) a 15 (1), čiastka, ktorá má byť vrátená, sa rovná:

- čiastke vrátenej podľa tretieho pododseku,

- mínus časť colnej zábezpeky zhabanej podľa prvého pododseku.

4. Celkové zníženie náhrady nesmie prevýšiť plnú výšku náhrady, ktorá by bola vyplatená, ak by boli splnené všetky požiadavky.

5. Na účely tohto článku nesplnenie lehoty ustanovenej v článku 39 (1) sa považuje za nesplnenie lehoty ustanovenej v článku 7 (1).

6. V prípadoch, keď sa uplatnia články 4 (2) a/alebo 18 (3) a/alebo 51:

- sa zníženia ustanovené v tomto článku vypočítajú na základe náhrady, ktorá má byť vyplatená podľa článku 4 (2) a/alebo 18 (3) a/alebo 51,

- zníženie náhrady podľa tohto článku nesmie prevýšiť zníženie podľa článku 4 (2) a/alebo 18 (3) a/alebo 51.

KAPITOLA 2 Sankcie a vracanie čiastok zaplatených navyše

Článok 51

1. Ak sa zistí, že vývozca s cieľom získať vývoznú náhradu požiadal o náhradu prevyšujúcu skutočne uplatniteľnú náhradu, náhrada splatná pre príslušný vývoz sa rovná náhrade uplatniteľnej na výrobky skutočne vyvezené, znížené o:

a) polovicu rozdielu medzi požadovanou náhradou a náhradou uplatniteľnou na skutočný vývoz;

b) dvojnásobok rozdielu medzi požadovanou náhradou a uplatniteľnou náhradou, ak vývozca úmyselne poskytne nepravdivé informácie.

2. Za požadovanú náhradu sa považuje čiastka vypočítaná na základe informácií poskytnutých podľa článku 5 alebo 26 (2). Ak sa náhrada mení podľa miesta určenia, diferencovaná časť požadovanej náhrady sa vypočíta za pomoci podrobných údajov o množstve, hmotnosti, a mieste určenia poskytnutých podľa článku 49.

3. Pokuta ustanovená v odseku 1, bodu a) sa neuplatní:

a) v prípadoch vyššej moci;

b) vo výnimočných prípadoch, ak vývozca z vlastnej iniciatívy okamžite po tom, ako sa dozvie, že požadovaná náhrada je vyššia ako tá, na ktorú má nárok, písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, pokiaľ príslušný orgán neinformoval vývozcu, že má v úmysle preskúmať žiadosť, alebo ak sa vývozca inak nedozvedel o tomto úmysle, alebo ak príslušný orgán zistil, že požadovaná náhrada bola nesprávna;

c) v prípadoch jasnej chyby týkajúcej sa požadovanej náhrady, uznanej príslušnými orgánmi;

d) v prípadoch, ak je požadovaná náhrada v súlade s nariadením (ES) č. 1222/94, najmä jeho článkom 3 (2), a je vypočítaná na základe priemerných množstiev za určité obdobie;

e) v prípadoch úprav hmotnosti, pokiaľ je rozdiel v hmotnosti spôsobený použitou metódou váženia.

4. Ak je výsledkom zníženia ustanoveného v odseku 1, bodov a) a b) záporná hodnota, vývozca musí zaplatiť túto zápornú čiastku.

5. Ak príslušné orgány zistia, že požadovaná náhrada je nesprávna a vývoz sa neuskutočnil, následkom čoho náhrada nemôže byť znížená, vývozca musí zaplatiť pokutu podľa odseku 1, bodu a) alebo b), ktorá by sa uplatnila, ak by sa vývoz uskutočnil. Ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, na výpočet požadovanej náhrady a uplatniteľnej náhrady sa použije najnižšia kladná sadzba alebo sadzba vyplývajúca z údajov o mieste určenia podľa článku 24 (2) alebo 26 (4), ak je táto vyššia, s výnimkou prípadov, ak je stanovené povinné miesto určenia.

6. Platby podľa odsekov 4 a 5 sa musia uskutočniť do 30 dní od prijatia žiadosti o platbu. Ak táto lehota nie je dodržaná, vývozca musí platiť úrok zo sadzby uvedenej v článku 52 (1) za obdobie začínajúce 30 dní po prijatí výzvy na úhradu a končiace dňom, ktorý predchádza dňu uhradenia požadovanej čiastky.

7. Pokuta sa neuplatní, ak je požadovaná náhrada vyššia ako uplatniteľná náhrada podľa článkov 4 (2), 18 (3), 35 (2) a/alebo 50.

8. Pokuta sa uplatní bez toho, aby bola dotknutá dodatočná pokuta ustanovená na národnej úrovni.

9. Členské štáty môžu zrušiť uloženie pokuty vo výške 60 EUR alebo menej na jedno vývozné colné vyhlásenie.

10. Ak sa na výrobok uvedený vo vývoznom colnom vyhlásení alebo platobnom vyhlásení nevzťahuje licencia, žiadna náhrada nemôže byť vyplatená a odsek 1 sa neuplatní.

11. Ak bola náhrada stanovená vopred, výpočet pokuty sa uskutoční na základe sadzieb platných v deň, keď bola žiadosť o licenciu podaná, a bez zohľadnenia zníženia náhrady podľa článku 4 (1) alebo zníženia náhrady podľa článku 4 (2) alebo 18 (3). V prípade potreby sa tieto sadzby upravia v deň prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.

Článok 52

1. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zaplatiť zápornú čiastku podľa článku 51 (4), príjemca musí vrátiť neoprávnene získané náhrady, ktoré obsahujú všetky pokuty uplatniteľné podľa článku 51 (1) a úrok vypočítaný za čas, ktorý uplynul od vyplatenia náhrad po ich vrátenie. Avšak:

a) ak je vrátenie náhrady kryté nevrátenou colnou zábezpekou, zhabanie tejto colnej zábezpeky v súlade s článkom 25 (1) alebo 35 (1) predstavuje získanie splatných čiastok;

b) ak bola colná zábezpeka vrátená, príjemca zaplatí takú časť colnej zábezpeky, ktorá by bola zhabaná, plus úrok vypočítaný od dátumu vrátenia colnej zábezpeky po deň, ktorý predchádza platbe.

Platba sa musí uskutočniť do 30 dní od prijatia výzvy na úhradu.

Ak sú príjemcovia požiadaní, aby vrátili finančné prostriedky, na účely výpočtu úroku môžu členské štáty predpokladať, že platba musí byť uskutočnená 20. deň po dni požiadania o ich vrátenie.

Uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátnymi predpismi; nemôže však byť nižšia ako sadzba uplatniteľná na opätovné získanie čiastok podľa vnútroštátnych ustanovení.

Ak je platba uskutočnená neodôvodnene ako následok chyby príslušných orgánov, neúčtuje sa žiadny úrok alebo maximálne čiastka zodpovedajúca zisku dosiahnutému nenáležite, ktorú určí členský štát.

Ak je náhrada vyplatená právnemu zástupcovi, on a vývozca sú spoločne a každý zvlášť zodpovední za vrátenie čiastok vyplatených navyše, colných zábezpek neoprávnene vrátených a úrokov vyplývajúcich z príslušného vývozu. Zodpovednosť právneho zástupcu je však obmedzená na jemu vyplatenú čiastku plus úrok.

2. Späť získané čiastky, čiastky podľa článku 51 (4) a (5) a vybrané úroky sa musia zaplatiť vyplácajúcim agentúram, ktoré musia príslušné čiastky odpočítať z výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), bez toho, aby bol dotknutý článok 7 nariadenia Rady (EHS) č. 595/91 [39].

Ak nie je dodržaná lehota pre úhradu, členské štáty môžu rozhodnúť, že namiesto vrátenia budú všetky navyše vyplatené čiastky, neoprávnene vrátené colné zábezpeky a kompenzačné úroky odpočítané z nasledujúcich platieb príslušnému vývozcovi.

Druhý pododsek sa taktiež uplatní na čiastky, ktoré majú byť vyplatené podľa článku 51 (4) a (5).

3. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť, ustanovená v článku 51 (9), zrušiť vymáhanie pokút v prípade malých čiastok, môžu členské štáty upustiť od požadovania vrátenia náhrad vyplatených navyše, neoprávnene vrátených colných zábezpek, úrokov a čiastok, ktoré sú ustanovené v článku 51 (4), ak suma, ktorá má byť vrátená v pomere k vývoznému colnému vyhláseniu neprevýši 60 EUR pod podmienkou, že vnútroštátne predpisy ustanovujú podobné pravidlá na nevymáhanie platieb v takýchto prípadoch.

4. Povinnosť vrátiť náhradu uvedenú v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a) samotné príslušné orgány členských štátov alebo iný zúčastnený orgán uskutočnili platbu omylom a túto chybu nemohol príjemca odôvodnene zistiť a príjemca sám konal v dobrej viere alebo

b) lehota, ktorá uplynula medzi dňom oznámenia konečného rozhodnutia o poskytnutí náhrady príjemcovi a dňom prvého informovania príjemcu príslušným vnútroštátnym orgánom alebo orgánom spoločenstva o neoprávnenej povahe príslušnej platby, je dlhšia ako štyri roky. Toto ustanovenie sa uplatní len vtedy, ak príjemca konal v dobrej viere.

Konanie akejkoľvek tretej strany týkajúce sa priamo alebo nepriamo formalít na vyplatenie náhrady, vrátane konania medzinárodných kontrolných a dozorných agentúr, sa pripisuje príjemcovi.

Ustanovenia tohto odseku sa neuplatnia na zálohy na náhrady. V prípade nevrátenia čiastok, ktoré vyplýva z uplatnenia tohto odseku, sa administratívne sankcie podľa bodu a) článku 51 (1) neuplatnia.

HLAVA V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Členské štáty oznámia Komisii:

- bezodkladne prípady, na ktoré sa uplatňuje článok 20 (1); Komisia ich oznámi ostatným členským štátom,

- pre každý 12-miestny číselný znak množstvá vyvážaných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú vývozné licencie s vopred stanovenou náhradou pre prípady uvedené v prvej zarážke druhého pododseku článku 4 (1), článku 6 a v článku 45. Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie, aby boli tieto informácie oznámené najneskôr do druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci splnenia vývozných colných formalít.

Článok 54

1. Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 3665/87.

Toto nariadenie sa však bude aj naďalej uplatňovať na:

- vývoz, na ktorý sa vzťahujú vývozné colné vyhlásenia prijaté pred aplikáciou tohto nariadenia,

a

- v prípadoch, keď sa nariadenie (EHS) č. 565/80 uplatňuje na vývoz, na ktorý sa vzťahujú platobné vyhlásenia prijaté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2. Odkazy vo všetkých právnych dokumentoch spoločenstva na nariadenia (EHS) č. 1041/67, (EHS) č. 192/75, (EHS) č. 2730/79, (EHS) č. 798/80, (EHS) č. 2570/84, (EHS) č. 2158/87 a (EHS) č. 3665/87 alebo ich konkrétne články sa považujú za odkazy na toto nariadenie alebo na jeho zodpovedajúce články.

Korelačná tabuľka týkajúca sa článkov nariadenia (EHS) č. 3665/87 je uvedená v prílohe I.

Článok 55

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 1999.

Na požiadanie zúčastnených strán sa ustanovenia druhého pododseku článku 7 (1) a článku 15 (4) uplatnia na vývoz, pre ktorý boli colné formality splnené pred 19. januárom 1998.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 1999

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 126, 24.5.1996, s. 37.

[3] Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 351, 14.12.1987, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 19.

[6] Ú. v. ES L 42, 16.2.1990, s. 6.

[7] Ú. v. ES L 24, 29.1.1994, s. 2.

[8] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 65, 12.3.1999, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 62, 7.3.1980, s. 5.

[13] Ú. v. ES L 199, 22.7.1983, s. 12.

[14] Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17.

[15] Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13.

[16] Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

[17] Ú. v. ES L 310, 14.12.1993, s. 4.

[18] Ú. v. ES L 359, 9.12.1992, s. 13.

[19] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13.

[20] Ú. v. ES L 125, 8.6.1995, s. 1.

[21] Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[22] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13.

[23] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.

[24] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.

[25] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

[26] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

[27] Ú. v. ES L 177, 1.7.1987, s. 1.

[28] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1.

[29] Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18.

[30] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

[31] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

[32] Ú. v. ES L 136, 31.5.1994, s. 5.

[33] Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

[34] Ú. v. ES L 331, 2.12.1988, s. 1.

[35] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

[36] Ú. v. ES L 388, 30.12.1989, s. 18.

[37] Ú. v. ES L 82, 29.3.1990, s. 1.

[38] Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

[39] Ú. v. ES L 67, 14.3.1991, s. 11.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Korelačná tabuľka

Toto nariadenie | nariadenie (EHS) č. 3665/87 |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 | – |

Článok 4 | Článok 2a |

Článok 5 | Článok 3 |

Článok 6 | Článok 3a |

Článok 7 | Článok 4 |

Článok 8 | Článok 6 |

Článok 9 | Článok 6a |

Článok 10 | Článok 7 |

Článok 11 (1), (5) a (6) | Článok 8 |

Článok 11 (2), (3) a (4) | Článok 10 |

Článok 12 | Článok 9 |

Článok 13 | Článok 12 |

Článok 14 | Článok 16 |

Článok 15 | Článok 17 |

Článok 16 | Článok 18 |

Článok 17 | Článok 19 |

Článok 18 | Článok 20 |

Článok 19 | Článok 21 |

Článok 20 (1), (2) a (3) | Článok 5 |

Článok 20 (4) | Článok 15 (2) |

Článok 21 | Článok 13 |

Článok 22 | Článok 14 |

Článok 23 | Článok 15 (1) |

Článok 24 | Článok 22 |

Článok 25 | Článok 23 |

Článok 26 | Článok 25 |

Článok 27 | Článok 26 |

Článok 28 (1), (2), (3), (5) a (6) | Článok 27 |

Článok 29 | Článok 28 |

Článok 30 | Článok 28a |

Článok 31 | Článok 29 |

Článok 32 | Článok 30 |

Článok 33 | Článok 31 |

Článok 34 | Článok 32 |

Článok 35 | Článok 33 |

Článok 36 | Článok 34 |

Článok 37 | Článok 35 |

Článok 38 | Článok 36 |

Článok 39 | Článok 37 |

Článok 40 | Článok 38 |

Článok 41 | Článok 39 |

Článok 42 | Článok 40 |

Článok 43 | Článok 41 |

Článok 44 | Článok 42 |

Článok 45 | Článok 43 |

Článok 46 | Článok 44 |

Článok 47 | Článok 45 |

Článok 48 | Článok 46 |

Článok 49 (1) až (7) | Článok 47 |

Článok 49 (9) | Článok 11(2) |

Článok 50 | Článok 48 |

Článok 51 | Článok 11 (1) |

Článok 52 | Článok 11 (3) a (6) |

Článok 53 | Článok 49 |

Článok 54 | Článok 50 |

Článok 55 | Článok 51 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha III |

Príloha III | Príloha IV |

Príloha IV | |

Príloha V | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 16 (2) d), ktoré vyžadujú, aby boli výrobky dovezené skôr, ako sa uskutoční prevod finančných prostriedkov

Alžírsko

Burundi

Rovníková Guinea

Keňa

Lesotho

Malawi

Malta

Sv. Lucia

Senegal

Tanzánia

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Zoznam tretích krajín a území uvedených v článku 17 b) a c)

Island

Nórsko

Lichtenštajnsko

Švajčiarsko

Helgoland

Andorra

Gibraltár

Ceuta a Melilla

Vatikán

Malta

Cyprus

Maroko

Turecko

Estónsko

Lotyšsko

Litva

Poľsko

Česká republika

Slovensko

Maďarsko

Rumunsko

Bulharsko

Albánsko

Ukrajina

Bielorusko

Moldavsko

Rusko

Gruzínsko

Arménsko

Azerbajdžan

Slovinsko

Chorvátsko

Bosna a Hercegovina

Srbsko a Čierna hora

Macedónsko

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Zoznam výrobkov, na ktoré sa uplatňuje článok 20 (4) d)

I. Výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 3072/95 (ryža)

II. Výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1785/81 (cukor a izoglukóza)

III. Výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1766/92 (obilie)

Číselné znaky | Hovädzie/teľacie |

0102 | Živé hovädzie zvieratá |

0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené |

0202 | Mäso z hovädzích zvierat, mrazené |

02061095 | Hrubá bránica a tenká bránica, čerstvá alebo chladená |

02062991 | Hrubá bránica a tenká bránica, mrazená |

Číselné znaky | Mlieko a mliečne výrobky |

0402 | Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |

až | Práškové podmaslie |

až | Ostatné výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka |

0405 | Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka |

040620 | Strúhané syry alebo práškové syry |

040630 | Tavené syry |

až | Ostatné druhy syrov |

až |

až |

Číselné znaky | Víno |

22042962220429642204296522042971220429722204297522042983220429842204299422042998 | Stolové víno vo fľašiach |

Číselné znaky | Poľnohospodárske výrobky vyvezené vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha II zmluvy |

19019091 | – – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z tovarových položiek 0401 až 0404 |

21011292 | – – – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy |

21012092 | – – – Prípravky na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo z maté |

35051010 až35051090 | Dextríny a ostatné modifikované škroby |

až | Prípravky na úpravu povrchov, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky na podklade škrobových látok |

--------------------------------------------------