31999R0754Uradni list L 098 , 13/04/1999 str. 0007 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 754/1999

z dne 12. aprila 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 293/1999 o določitvi posebnih ukrepov ki odstopajo od uredb (EGS) št. 3665/87, (EGS) št. 3719/88 in (ES) št. 1372/95 v zvezi s perutninskim mesom,

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 [2] in zlasti členov 3(2), 8(12) in 15 Uredbe,

ker uvaja Uredba Komisije (ES) št. 293/1999 [3] posebne ukrepe za regulatorno ureditev nekaterih izvoznih poslov ob problemih, ki se pojavljajo na trgu v Rusiji od druge polovice avgusta 1998;

ker se težave na trgu v Rusiji nadaljujejo in ker tako nastala situacija resno vpliva na možnosti izvajalcev za izvoz v to destinacijo in ker je treba škodljive posledice ustrezno omejiti s sprejemom posebnih ukrepov, ki bi omogočili, da se izvozna dovoljenja, podeljena za eno od obeh kategorij, uporabljajo brez razlike za obe;

ker naj bi glede na razvoj dogodkov začela ta uredba veljati takoj in se uporabljati od 18. novembra 1998;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu Uredbe (ES) št. 293/1999 se doda naslednji odstavek:

"Izvozna dovoljenja, ki so navedena zgoraj, se lahko uporabljajo brez razlike za izvoz 3. in/ali 4. kategorije."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 18. novembra 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 305, 19.12.1995, str. 49.

[2] UL L 282, 1.11.1975, str. 77.

[3] UL L 36, 10.2.1999, str. 12.

--------------------------------------------------