31999R0659Úradný vestník L 083 , 27/03/1999 S. 0001 - 0009


Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999

z 22. marca 1999

ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 94,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže bez toho aby boli dotknuté zvláštne procesné pravidlá stanovené v nariadeniach pre určité sektory toto nariadenie by sa malo uplatniť na pomoc vo všetkých sektoroch; keďže na účely uplatnenia článku 77 a 92 zmluvy Komisia má špecifickú kompetenciu podľa jej článku 93 rozhodovať o zlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom pri posudzovaní existujúcej pomoci, keď sa rozhoduje o novej alebo upravenej pomoci, a keď sa koná v súvislosti s nesúladom s jej rozhodnutiami alebo s požiadavkou, ktorá sa týka oznamovania;

(2) keďže Komisia v súlade s právom založeným na predchádzajúcich súdnych rozhodnutiach Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vypracovala a zaviedla konzistentný postup na uplatňovanie článku 93 zmluvy a stanovila isté procesné pravidlá a zásady v množstve oznámení; keďže je náležité z hľadiska zabezpečenia efektívnych a účinných postupov podľa článku 93 zmluvy kodifikovať a posilniť tento postup prostredníctvom nariadenia;

(3) keďže procesné nariadenie o uplatňovaní článku 93 zmluvy zvýši transparentnosť a právnu istotu;

(4) keďže s cieľom zabezpečenia právnej istoty, je náležité definovať podmienky, podľa ktorých pomoc sa bude považovať za existujúcu pomoc; keďže ukončenie a rozšírenie vnútorného trhu je postupným procesom, ktorý sa odráža v trvalom vývoji politiky štátnej pomoci; keďže so zreteľom na tento vývoj sa niektoré opatrenia, ktoré nepredstavovali štátnu pomoc v momente, keď nadobudli účinnosť, mohli následne stať pomocou;

(5) keďže v súlade s článkom 93 (3) zmluvy akékoľvek plány poskytnúť novú podporu sa majú oznámiť Komisii a nemali by platiť skôr, ako ich Komisia povolí;

(6) keďže v súlade s článkom 5 zmluvy členské štáty majú povinnosť spolupracovať s Komisiou a poskytovať jej všetky informácie potrebné na to, aby Komisia vykonávala svoje povinnosti podľa tohto nariadenia;

(7) keďže obdobie, v ktorom Komisia má uzavrieť predbežné skúmanie oznámenej pomoci, sa má stanoviť na dva mesiace od prijatia kompletného oznámenia alebo od prijatia riadne odôvodneného vyhlásenia daného členského štátu, ktoré sa týka toho, že oznámenie sa považuje za kompletné, pretože ďalšie informácie požadované Komisiou nie sú k dispozícii, alebo sa už poskytli; keďže z dôvodov právnej istoty toto skúmanie by malo dospieť do konca rozhodnutím;

(8) keďže vo všetkých prípadoch, v ktorých v dôsledku predbežného skúmania Komisia nedokáže zistiť, či pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom, malo by sa začať konať vo veci formálneho zisťovania, aby sa umožnilo Komisii zozbierať všetky informácie, ktoré potrebuje na zhodnotenie zlučiteľnosti pomoci, a aby sa umožnilo zainteresovaným stranám predložiť ich pripomienky; keďže práva zainteresovaných strán možno najlepšie zachovať v rámci konania vo veci formálneho zisťovania uvedeného v článku 93 (2) zmluvy;

(9) keďže po zvážení pripomienok predložených zainteresovanými stranami Komisia by mala ukončiť svoje skúmanie prostredníctvom konečného rozhodnutia, akonáhle sa odstránili pochybnosti; keďže je náležité, ak sa toto zisťovanie neuzavrelo po období 18 mesiacov od začatia konania, aby daný členský štát mal príležitosť požiadať o rozhodnutie, ktoré Komisia má vykonať do dvoch mesiacov;

(10) keďže, aby sa zabezpečilo, že pravidlá štátnej pomoci sa používajú správne a efektívne, Komisia by mala mať príležitosť zrušiť rozhodnutie, ktoré bolo založené na nesprávnych informáciách;

(11) keďže, aby sa zabezpečil súlad s článkom 93 zmluvy a najmä s oznamovacou povinnosťou a ustanovením o zastavení podpory v článku 93 (3) Komisia by mala preskúmať všetky prípady protiprávnej pomoci; keďže v záujme transparentnosti a právnej istoty, postupy, ktoré sa majú dodržiavať v takých prípadoch, by mali byť stanovené; keďže ak členský štát nerešpektoval ustanovenie o oznamovacej povinnosti alebo o zastavení podpory, Komisia by nemala byť viazaná časovými lehotami;

(12) keďže v prípadoch protiprávnej pomoci Komisia by mala mať právo získať všetky potrebné informácie, ktoré jej umožnia prijať rozhodnutie a okamžite obnoviť podľa potreby nenarušenú súťaž; keďže preto je náležité umožniť Komisii prijať dočasné opatrenia adresované dotknutým členským štátom; keďže dočasné opatrenia môžu mať formu príkazov na poskytnutie informácií, príkazov na zastavenie podpory a príkazov na vrátenie podpory; keďže Komisii by sa malo umožniť v prípade nesúladu s príkazom na poskytnutie informácií rozhodnúť na základe dostupných informácií a v prípade nesúladu s príkazom na zastavenie podpory a príkazom na vrátenie podpory záležitosť predložiť priamo súdnemu dvoru v súlade s druhým pododsekom článku 93 (2) zmluvy;

(13) keďže v prípadoch protiprávnej pomoci, ktorá nie je zlučiteľná so spoločným trhom, by sa mala obnoviť efektívna súťaž; keďže na tento účel je potrebné, aby sa pomoc vrátane úrokov bez meškania vrátila; keďže je náležité, aby sa vrátenie realizovalo v súlade s postupmi vnútroštátneho práva; keďže uplatnenie týchto postupov by nemalo brániť okamžitému a efektívnemu vykonaniu rozhodnutia Komisie a obnove efektívnej súťaže; keďže, aby sa dosiahol tento výsledok, členské štáty by mali podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinnosti rozhodnutia Komisie;

(14) keďže z dôvodov právnej istoty je náležité stanoviť obdobie obmedzenia na 10 rokov v súvislosti s protiprávnou pomocou, po uplynutí ktorej nemožno nariadiť žiadne vymáhanie;

(15) keďže nesprávne uplatňovanie pomoci môže ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu, podobným spôsobom ako protiprávna pomoc, preto by malo byť posudzované v súlade s podobnými postupmi; keďže na rozdiel od protiprávnej pomoci, jestvuje pomoc, ktorá sa možno nesprávne uplatnila, ale ktorú predtým Komisia schválila; keďže preto by sa Komisii nemalo dovoliť uplatniť príkaz na vrátenie pomoci v súvislosti s nesprávnym uplatnením pomoci;

(16) keďže je náležité definovať všetky možnosti, v ktorých tretie strany majú chrániť svoje záujmy v postupoch štátnej pomoci;

(17) keďže v súlade s článkom 93 (1) zmluvy, Komisia má povinnosť, v spolupráci s členskými štátmi, trvalo posudzovať všetky systémy existujúcej pomoci; keďže v záujme transparentnosti a právnej istoty je náležité špecifikovať rozsah spolupráce podľa tohto článku;

(18) keďže s cieľom zabezpečiť kompatibilitu existujúcich schém pomoci na spoločnom trhu a v súlade s článkom 93 (1) zmluvy Komisia by mala navrhnúť vhodné opatrenia, ak existujúca schéma pomoci nie je alebo už nie je zlučiteľná so spoločným trhom a mala by iniciovať postup uvedený v článku 93 (2) zmluvy, ak daný členský štát odmietne vykonať navrhované opatrenia;

(19) keďže, aby sa Komisii umožnilo efektívne monitorovať súlad s rozhodnutiami Komisie a uľahčiť spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi na účely trvalého posudzovania všetkých existujúcich schém pomoci v členských štátoch v súlade s článkom 93 (1) zmluvy, je potrebné zaviesť všeobecnú oznamovaciu povinnosť v súvislosti so všetkými existujúcimi schémami pomoci;

(20) keďže, ak Komisia má vážne pochybnosti o tom, či sa postupovalo v súlade s jej rozhodnutiami, mala by mať k dispozícii ďalšie nástroje, ktoré jej umožnia získať potrebné informácie na overenie, že s jej rozhodnutiami sa dosiahol efektívny súlad; keďže na tento účel monitorovacie návštevy na mieste sú náležitým a užitočným nástrojom najmä v prípadoch, v ktorých sa pomoc mohla nesprávne uplatniť; keďže Komisia preto musí byť zmocnená vykonávať monitorovacie návštevy v na mieste a musí dostať podporu zo strany kompetentných orgánov členských štátov, v ktorých sa podnikateľ bráni takej návšteve;

(21) keďže v záujme transparentnosti a právnej istoty je náležité poskytovať informácie verejnosti o rozhodnutiach Komisie, pričom je súčasne náležité zachovávanie princípu, že rozhodnutia v prípadoch štátnej pomoci sa zasielajú danému členskému štátu; keďže preto je náležité zverejniť všetky rozhodnutia, ktoré by mohli ovplyvniť záujmy zainteresovaných strán buď v plnej, alebo sumárnej forme, alebo vyhotoviť kópie takých rozhodnutí dostupné zainteresovaným stranám, ak tieto neboli zverejnené, alebo ak sa nezverejnili celé; keďže Komisia pri poskytovaní informácií verejnosti o svojich rozhodnutiach by mala rešpektovať pravidlá o služobnom tajomstve v súlade s článkom 214 zmluvy;

(22) keďže Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi by mala byť schopná prijímať vykonávacie ustanovenia, ktoré stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa postupov podľa tohto nariadenia; keďže, aby sa zabezpečila spolupráca medzi Komisiou a príslušnými orgánmi členských štátov, je náležité vytvoriť poradný výbor pre štátnu pomoc, s ktorým bude konzultovať predtým, ako Komisia prijme ustanovenia podľa tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNE

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "pomoc" bude znamenať akékoľvek opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritéria stanovené v článku 92 (1) zmluvy;

b) "existujúca pomoc" bude znamenať:

i) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 144 a 172 Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska všetky pomoci, ktoré existovali pred nadobudnutím účinnosti zmluvy v príslušných členských štátoch, to znamená schémy pomoci a individuálnu pomoc, ktoré nadobudli účinnosť predtým a ďalej platia po nadobudnutí účinnosti zmluvy;

ii) autorizovanú pomoc, to znamená schémy pomoci a individuálnu pomoc, ktoré boli schválené Komisiou alebo Radou;

iii) pomoc, o ktorej sa predpokladá, že bola schválená podľa článku 4 (6) tohto nariadenia alebo pred týmto nariadením, v súlade však s týmto postupom;

iv) pomoc, ktorá sa považuje za existujúcu pomoc podľa článku 15;

v) pomoc, ktorá sa považuje za existujúcu pomoc, pretože možno stanoviť, že v čase, keď nadobudla účinnosť, nepredstavovala pomoc a následne sa stala pomocou v dôsledku vývoja spoločného trhu a bez toho, aby ju členský štát upravoval. Pokiaľ sa určité opatrenia stanú pomocou po liberalizácii činnosti podľa práva spoločenstva, tieto opatrenia sa nebudú považovať za existujúcu pomoc po dátume stanovenom pre liberalizáciu;

c) "nová pomoc" bude znamenať všetku pomoc, to znamená schémy pomoci a individuálnu pomoc, ktorá nie je existujúcou pomocou vrátane úprav existujúcej pomoci;

d) "schéma pomoci" bude znamenať akýkoľvek akt, na základe ktorého bez potreby ďalších vykonávacích opatrení možno udeliť individuálnu pomoc podnikateľom, definovaným v rámci aktu všeobecným a abstraktným spôsobom a akéhokoľvek aktu na základe ktorého pomoc, ktorá nie je spojená so špecifickým projektom, sa môže poskytnúť jednému alebo viacerým podnikateľom na neurčité časové obdobie a/alebo v neurčitej sume;

e) "individuálna pomoc" bude znamenať pomoc, ktorá sa neposkytla na základe schémy pomoci a úradne oznamovanej pomoci na základe schémy pomoci;

f) "protiprávna pomoc" bude znamenať novú pomoc realizovanú v rozpore s článkom 93 (3) zmluvy;

g) "nesprávne uplatnená pomoc" bude znamenať pomoc uplatnenú príjemcom v rozpore s rozhodnutím vykonaným podľa článku 4 (3) alebo článku 7 (3), alebo (4) tohto nariadenia;

h) "zainteresovaná strana" bude znamenať akýkoľvek členský štát a akúkoľvek osobu, podnikateľa alebo združenie podnikateľov, ktorých záujmy možno ovplyvniť poskytnutím pomoci, najmä príjemca pomoci, konkurujúci si podnikatelia a obchodné združenia.

KAPITOLA II

POSTUP TÝKAJÚCI SA OZNAMOVANEJ POMOCI

Článok 2

Oznamovanie novej pomoci

1. Okrem toho, ako inak uvádzajú nariadenia realizované podľa článku 94 zmluvy alebo podľa ich iných príslušných ustanovení, akékoľvek plány poskytnúť novú pomoc bude daný členský štát oznamovať Komisii v dostatočnom časovom predstihu. Komisia bude informovať daný členský štát bez meškania o prijatí oznámenia.

2. V oznámení daný členský štát poskytne všetky potrebné informácie s cieľom umožniť Komisii prijať rozhodnutie podľa článku 4 a 7 (ďalej sa označuje len ako "úplné oznámenie").

Článok 3

Ustanovenie o zastavení pomoci

Pomoc úradne oznamovaná podľa článku 2 (1) nenadobudne účinnosť prv ako Komisia prijme alebo sa má za to, že prijala rozhodnutie, ktoré túto pomoc schvaľuje.

Článok 4

Predbežné preskúmanie oznámenia a rozhodnutí Komisie

1. Komisia preskúma oznámenie akonáhle jej bude doručené. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8, Komisia prijme rozhodnutie podľa odsekov 2, 3 alebo 4.

2. Keď Komisia po predbežnom preskúmaní zistí, že úradne oznámené opatrenie nepredstavuje pomoc, zaznamená toto zistenie formou rozhodnutia.

3. Keď Komisia po predbežnom preskúmaní zistí, že nevznikli žiadne pochybnosti o zlučiteľnosti oznamovaného opatrenia so spoločným trhom, pokým spadá do rámca článku 92 (1) zmluvy, rozhodne, že opatrenie je zlučiteľné so spoločným trhom (ďalej sa označuje len ako "rozhodnutie, ktoré nevyvolalo námietky"). Rozhodnutie bude špecifikovať, ktorá výnimka zo zmluvy sa použila.

4. Keď Komisia po predbežnom preskúmaní zistí, že vznikli pochybnosti, čo sa týka zlučiteľnosti oznamovaného opatrenia so spoločným trhom, rozhodne o začatí konania podľa článku 93 (2) zmluvy (ďalej sa označuje len ako "rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania").

5. Rozhodnutia, na ktoré sa odvolávajú odseky 2, 3 a 4 sa vykonajú do dvoch mesiacov. Toto obdobie začína v deň nasledujúci po doručení úplného oznámenia. Oznámenie sa bude považovať za úplné, ak do dvoch mesiacov od jeho obdržania alebo od obdržania akýchkoľvek ďalších požadovaných informácií Komisia nepožiadala o žiadne ďalšie informácie. Obdobie možno predĺžiť so spoločným súhlasom Komisie a príslušného členského štátu. Podľa potreby Komisia môže stanoviť kratšie časové lehoty.

6. Keď Komisia nerozhodla v súlade s odsekom 2, 3 alebo 4 v rámci obdobia stanoveného v odseku 5, pomoc sa bude považovať za schválenú Komisiou. Daný členský štát pošle Komisii oznámenie že ide vykonať opatrenia, o ktorých sa rozhodovalo, ak Komisia do 15 pracovných dní od obdržania tohto oznámenia nerozhodne podľa tohto článku, členský štát môže uskutočniť tieto opatrenia.

Článok 5

Žiadosť o informácie

1. Ak Komisia považuje informácie poskytnuté daným členským štátom v súvislosti s opatrením oznamovaným podľa článku 2 za neúplné, požiada o všetky potrebné dodatočné informácie. Keď členský štát odpovedá na takú žiadosť, Komisia bude informovať členský štát o zasaní odpovede.

2. Ak daný členský štát neposkytne požadované informácie v období predpísanom Komisiou, alebo poskytne neúplné informácie, Komisia zašle upomienku, ktorá poskytuje príslušné ďalšie obdobie, v ktorom sa majú informácie poskytnúť.

3. Oznámenie sa bude považovať za stiahnuté, ak sa požadované informácie neposkytnú v rámci predpísaného obdobia, iba ak sa pred uplynutím tohto obdobia toto obdobie buď predĺžilo so spoločným súhlasom Komisie a daného členského štátu, alebo daný členský štát v riadne zdôvodnenom vyhlásení informuje Komisiu, že oznámenie považuje za kompletné, pretože ďalšie požadované informácie nie sú k dispozícii, alebo jej už boli poskytnuté. V tomto prípade obdobie, o ktorom pojednáva článok 4 (5), bude začínať v deň po zasaní vyhlásenia. Ak sa oznámenie považuje za stiahnuté, Komisia bude o tom informovať členský štát.

Článok 6

Konanie vo veci formálneho zisťovania

1. Rozhodnutie začať konať vo veci formálneho zisťovania zhrnie príslušné záležitosti faktov a práva, bude zahrnovať predbežné zhodnotenie Komisie, ktoré sa týka charakteru pomoci navrhovaného opatrenia a vysvetlí pochybnosti, čo sa týka jeho zlučiteľnosti so spoločným trhom. Rozhodnutím sa vyzve daný členský štát a iné zainteresované strany, aby predložili pripomienky v rámci predpísaného obdobia, ktoré by za normálnej situácie nemalo presahovať jeden mesiac. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia môže predĺžiť predpísané obdobie.

2. Prijaté pripomienky sa predložia danému členskému štátu. Ak zainteresovaná strana o to požiada na základe potenciálnej škody, jej identita sa nesprístupní danému členskému štátu. Daný členský štát môže odpovedať na pripomienky predložené v rámci predpísaného obdobia, ktoré by za normálnej situácie nemalo presahovať jeden mesiac. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia môže predĺžiť predpísané obdobie.

Článok 7

Rozhodnutia Komisie o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8, konanie vo veci formálneho zisťovania sa ukončí prostredníctvom rozhodnutia, ako to upravuje odsek 2 až 5 tohto článku.

2. Keď Komisia zistí, že po príslušných následných úpravách daného členského štátu oznamované opatrenie nepredstavuje pomoc, zaznamená toto zistenie formou rozhodnutia.

3. Keď Komisia zistí podľa potreby, že príslušná následná úprava daného členského štátu odstránila pochybnosti o zlučiteľnosti oznamovaného opatrenia so spoločným trhom, rozhodne, že pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom (ďalej sa označuje len ako "kladné rozhodnutie"). Toto rozhodnutie bude špecifikovať, ktorá výnimka zo zmluvy sa uplatnila.

4. Komisia môže pripojiť ku kladnému rozhodnutiu podmienky, podľa ktorých sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom a môže stanoviť povinnosti, aby sa umožnilo monitorovanie súladu s rozhodnutím (ďalej sa označuje len ako "podmienečné rozhodnutie").

5. Keď Komisia zistí, že oznamovaná pomoc nie je zlučiteľná so spoločným trhom, rozhodne, že pomoc nenadobudne účinnosť (ďalej sa označuje len ako "záporné rozhodnutie").

6. Rozhodnutia prijaté podľa odsekov 2, 3, 4 a 5 sa prijmú, akonáhle sa pochybnosti, o ktorých pojednáva článok 4 (4) odstránili. Komisia podľa možností vynaloží všetko úsilie na to, aby prijala rozhodnutie v období 18 mesiacov od začatia konania. Túto časovú lehotu možno predĺžiť spoločnou dohodou medzi Komisiou a daným členským štátom.

7. Ak už uplynula lehota, o ktorej pojednáva odsek 6, a ak o to požiada daný členský štát, Komisia do dvoch mesiacov rozhodne, na základe informácií, ktoré sú jej dostupné. Podľa potreby, ak poskytnuté informácie nie sú dostatočné, aby sa dosiahla zlučiteľnosť, Komisia vykoná záporné rozhodnutie.

Článok 8

Stiahnutie oznámenia

1. Daný členský štát môže stiahnuť oznámenie v zmysle článku 2 v riadnom čase, predtým ako Komisia vykoná rozhodnutie podľa článku 4 alebo 7.

2. V prípadoch, že Komisia začala postup formálneho zisťovania, Komisia tento postup ukončí.

Článok 9

Zrušenie rozhodnutia

Komisia môže zrušiť rozhodnutie prijaté podľa článku 4 (2) alebo (3), alebo článku 7 (2), (3), (4) potom ako poskytla danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky, keď rozhodnutie vychádzalo z nesprávnych informácií poskytnutých počas konania, čo bol rozhodujúci faktor pre rozhodnutie. Pred zrušením rozhodnutia a prijatím nového rozhodnutia, Komisia otvorí konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 4 (4). Články 6, 7 a 10, článok 11 (1), články 13, 14 a 15 sa primerane uplatnia s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.

KAPITOLA III

KONANIE TÝKAJÚCE SA PROTIPRÁVNEJ POMOCI

Článok 10

Preskúmanie, žiadosť o informácie a príkaz na informácie

1. Ak Komisia vlastní informácie z akéhokoľvek zdroja týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci, preskúma tieto informácie bez meškania.

2. Podľa potreby požiada o informácie od daného členského štátu. článok 2 (2) a článok 5 (1) a (2) sa primerane uplatnia s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.

3. Ak napriek upomienke, podľa článku 5 (2), daný členský štát neposkytne požadované informácie v období predpísanom Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodnutím bude požadovať poskytnutie informácií (ďalej sa označuje len ako "príkaz na poskytnutie informácie"). Rozhodnutie bude špecifikovať, aké informácie sa požadujú a predpíše príslušné obdobie, v ktorom sa tieto poskytnú.

Článok 11

Príkaz pozastaviť alebo predbežne obnoviť pomoc

1. Komisia môže, potom ako poskytla danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky, prijať rozhodnutie, ktoré od členského štátu vyžaduje pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom (ďalej sa označuje len ako "príkaz o pozastavení").

2. Komisia môže, potom ako poskytla danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky, prijať rozhodnutie, ktoré vyžaduje od členského štátu dočasne vrátiť akúkoľvek protiprávnu pomoc, pokým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom (ďalej sa označuje len ako "príkaz vrátiť"), ak sa splnili tieto kritériá:

- podľa zavedeného postupu neexistujú pochybnosti o charaktere pomoci daného opatrenia

a

- je nutné naliehavo konať

a

- existuje vážne riziko podstatných a nenapraviteľných škôd konkurenta.

Vrátenie sa realizuje v súlade s konaním stanoveným v článku 14 (2) a (3). Po tom, ako sa pomoc vrátila, Komisia prijme rozhodnutie v rámci časových lehôt vzťahujúcich sa na oznámenú pomoc.

Komisia môže oprávniť členský štát spojením refundácie pomoci s platbou pomoci na záchranu danej firmy.

Ustanovenia tohto odseku budú platiť len pre protiprávnu pomoc vykonávanú po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 12

Nesúlad s rozhodnutím o príkaze

Ak členský štát nepostupuje v súlade s príkazom o pozastavení alebo príkazom o vrátení, Komisia bude oprávnená, pokiaľ vykonáva zisťovanie o podstate záležitosti na základe dostupných informácií, predložiť záležitosť priamo na Súdny dvor Európskych spoločenstiev a žiadať o vyhlásenie, že nesúlad predstavuje porušenie zmluvy.

Článok 13

Rozhodnutia Komisie

1. Výsledkom preskúmania možnej protiprávnej pomoci bude rozhodnutie podľa článku 4 (2), (3) alebo (4). V prípade rozhodnutí na začatie konania vo veci formálneho zisťovania, konanie bude ukončené prostredníctvom rozhodnutia podľa článku 7. Ak členský štát nepostupuje v súlade s príkazom na poskytnutie informácie, toto rozhodnutie sa vykoná na základe dostupných informácií.

2. V prípadoch možnej protiprávnej pomoci a bez dopadu na článok 11 (2), Komisia nebude viazaná časovou lehotou stanovenou v článkoch 4 (5), 7 (6) a 7 (7).

3. Článok 9 sa primerane uplatní s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.

Článok 14

Vymáhanie pomoci

1. Kde sa prijímajú záporné rozhodnutia v prípadoch protiprávnej pomoci, Komisia rozhodne, že daný členský štát podnikne všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc od príjemcu (ďalej sa označuje len ako "rozhodnutie o vymáhaní"). Komisia nebude vyžadovať vymáhanie pomoci, ak by to bolo v rozpore so všeobecnou zásadou práva spoločenstva.

2. Pomoc, ktorá sa má vymáhať podľa rozhodnutia o vymáhaní, bude zahŕňať úrok s príslušnou sadzbou stanovenou Komisiou. Úrok bude splatný od dátumu, kedy protiprávna pomoc bola k dispozícii príjemcovi, do dátumu jej vymáhania.

3. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek nariadenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 185 zmluvy, vymáhanie sa bude realizovať bez meškania a v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva daného členského štátu za predpokladu, že umožnia okamžité a účinné vykonanie rozhodnutia Komisie. Na tento účel a v prípade konania na národných súdoch dané členské štáty podniknú všetky potrebné kroky, ktoré sú k dispozícii v ich príslušných právnych systémoch, vrátane predbežných opatrení, bez dopadu na právo spoločenstva.

Článok 15

Vymedzené obdobie

1. Právomoci Komisie vymáhať pomoc budú predmetom vymedzeného obdobia desiatich rokov.

2. Vymedzené obdobie začína dňom, kedy sa protiprávna pomoc udelila príjemcovi buď ako individuálna pomoc alebo ako pomoc podľa schémy pre pomoc. Akýkoľvek akt vykonaný Komisiou alebo členským štátom, konajúcim na žiadosť Komisie v súvislosti s protiprávnou pomocou preruší vymedzené obdobie. Po každom prerušení sa začne čas počítať od začiatku. Vymedzené obdobie sa pozastaví na také dlhé obdobie, na aké je rozhodnutie Komisie predmetom konania na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

3. Akákoľvek pomoc, v súvislosti s ktorou vymedzené obdobie uplynulo, sa bude považovať za existujúcu pomoc.

KAPITOLA IV

KONANIE TÝKAJÚCE SA ZNEUŽITIA POMOCI

Článok 16

Zneužitie pomoci

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 23, Komisia môže v prípade zneužitia pomoci začať konať vo veci formálneho zisťovania podľa článku 4 (4). Články 6, 7, 9 a 10, článok 11 (1), články 12, 13, 14 a 15 sa uplatnia mutatis mutandis.

KAPITOLA V

POSTUP, TÝKAJÚCI SA EXISTUJÚCICH SCHÉM POMOCI

Článok 17

Spolupráca podľa článku 93 (1) zmluvy

1. Komisia získa od daného členského štátu v spolupráci s ním všetky potrebné informácie na posúdenie schém existujúcej pomoci podľa článku 93 (1) zmluvy.

2. Ak Komisia uvažuje, že schéma existujúcej pomoci nie je, alebo už nie je zlučiteľná so spoločným trhom, informuje daný členský štát o svojom predbežnom názore a poskytne danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky v období jedného mesiaca. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia môže toto obdobie predĺžiť.

Článok 18

Návrh príslušných opatrení

Ak Komisia na základe informácií predložených členským štátom podľa článku 17 dospeje k záveru, že existujúca schéma pomoci nie je, alebo už nie je ďalej zlučiteľná so spoločným trhom, vydá odporúčanie navrhujúce príslušné opatrenia pre daný členský štát. Odporúčanie môže navrhovať najmä:

a) podstatnú zmenu a doplnenie schémy pomoci,

alebo

b) zavedenie procesných požiadaviek,

alebo

c) zrušenie schémy pomoci.

Článok 19

Právne dôsledky návrhu príslušných opatrení

1. Ak daný členský štát akceptuje navrhované opatrenia a informuje o nich Komisiu, Komisia zaznamená toto zistenie a informuje o ňom členský štát. Členský štát bude viazaný jeho prijatím, aby vykonal príslušné opatrenia.

2. Ak daný členský štát neakceptuje navrhované opatrenia a Komisia po zvážení argumentov daného členského štátu naďalej považuje tieto opatrenia za potrebné, začne konanie podľa článku 4 (4). Články 6, 7 a 9 sa primerane uplatnia s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.

KAPITOLA VI

ZAINTERESOVANÉ STRANY

Článok 20

Práva zainteresovaných strán

1. Akákoľvek zainteresovaná stana môže predložiť pripomienky podľa článku 6 po rozhodnutí Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania. Akákoľvek zainteresovaná strana, ktorá predložila také pripomienky a akýkoľvek príjemca individuálnej pomoci, získa kópiu rozhodnutia prijatého Komisiou podľa článku 7.

2. Akákoľvek zainteresovaná strana môže informovať Komisiu o akejkoľvek údajnej protiprávnej pomoci a akomkoľvek údajnom nesprávnom použití pomoci. Keď Komisia zvažuje, že na základe informácií, ktoré má, existujú nedostatočné dôvody na zaujatie stanoviska k prípadu, bude informovať o tom zainteresovanú stranu. Keď Komisia prijme rozhodnutie o prípade, týkajúce sa predmetu poskytnutých informácií, zašle kópiu tohto rozhodnutia zainteresovanej strane.

3. Na požiadanie akákoľvek zainteresovaná strana získa kópiu akéhokoľvek rozhodnutia podľa článkov 4 a 7, článku 10 (3) a článku 11.

KAPITOLA VII

MONITOROVANIE

Článok 21

Výročné správy

1. Členské štáty predložia Komisii výročné správy o všetkých existujúcich schémach pomoci, v súvislosti s ktorými žiadne špecifické požiadavky na oznamovanie neboli uložené v podmienečnom rozhodnutí podľa článku 7 (4).

2. Ak napriek upomienke daný členský štát nepredloží výročnú správu, Komisia môže postupovať v súlade s článkom 18 v súvislosti s danou schémou pomoci.

Článok 22

Monitorovanie na mieste

1. Ak Komisia má vážne pochybnosti o tom, či rozhodnutia nevyvolajú námietky, či sa postupovalo v súlade s kladnými rozhodnutiami alebo podmienečnými rozhodnutiami v súvislosti s individuálnou pomocou, daný členský štát, potom ako mu bola poskytnutá príležitosť predložiť jeho pripomienky, umožní Komisii vykonať monitorovacie návštevy na mieste.

2. Predstavitelia, oprávnení Komisiou, budú oprávnení overiť súlad s daným rozhodnutím:

a) vstúpiť do akýchkoľvek areálov a na pozemok daného podniku;

b) požiadať o ústne vysvetlenia na mieste;

c) preskúmať účtovné knihy a iné podnikateľské záznamy a zhotoviť alebo požiadať o kópie;

Komisii môžu pomáhať podľa potreby nezávislí experti.

3. Komisia bude informovať daný členský štát v správnom čase a písomne o monitorovacej návšteve v teréne a o identite oprávnených predstaviteľov a expertov. Ak členský štát riadne odôvodnil námietky voči výberu expertov Komisiou, experti sa vymenujú podľa spoločnej dohody s členským štátom. Predstavitelia Komisie a experti oprávnení vykonať monitorovanie na mieste predložia písomné oprávnenie, ktoré špecifikuje predmet a účel návštevy.

4. Predstavitelia oprávnení členským štátom, na ktorého území sa má vykonať monitorovacia návšteva, môžu byť prítomní pri monitorovacej návšteve.

5. Komisia poskytne členskému štátu kópiu akejkoľvek správy vyhotovenej ako výsledok monitorovacej návštevy.

6. Ak podnikateľ namieta proti monitorovacej návšteve nariadenej rozhodnutím Komisie podľa tohto článku, daný členský štát poskytne potrebnú pomoc predstaviteľom a expertom oprávnených Komisiou, aby im umožnil vykonať monitorovaciu návštevu. Na tento účel členský štát po konzultácii s Komisiou vykoná potrebné opatrenia do osemnástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 23

Nesúlad s rozhodnutiami a rozsudkami

1. Ak daný členský štát nepostupuje v súlade s podmienečnými alebo zápornými rozhodnutiami najmä v prípadoch, na ktoré sa odvoláva článok 14, Komisia môže túto záležitosť predložiť priamo Súdnemu dvoru európskych spoločenstiev v súlade s článkom 93 (2) zmluvy.

2. Ak Komisia zváži, že daný členský štát nepostupoval v súlade s rozsudkom Súdneho dvora európskych spoločenstiev, Komisia môže pokračovať v záležitosti v zmysle článku 171 zmluvy.

KAPITOLA VIII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Služobné tajomstvo

Komisia a členské štáty, ich predstavitelia a iní štátni zamestnanci, vrátane nezávislých expertov vymenovaných Komisiou, nezverejnia informácie, ktoré získali počas vykonávania tohto nariadenia, a ktoré sú predmetom služobného tajomstva.

Článok 25

Adresát rozhodnutí

Rozhodnutia, vykonané podľa kapitol II, III, IV, V a VII budú adresované danému členskému štátu. Komisia ich oznámi danému členskému štátu bez meškania a poskytne mu príležitosť označiť Komisii, ktoré informácie považuje za predmet služobného tajomstva.

Článok 26

Uverejnenie rozhodnutí

1. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev súhrnné oznámenie o rozhodnutiach, ktoré prijala podľa článku 4 (2) a (3) a článku 18 v spojení s článkom 19 (1). Súhrnné oznámenie bude obsahovať oznámenie o tom, že kópiu rozhodnutia možno obdržať v pôvodnej jazykovej verzii alebo verziách.

2. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev rozhodnutia, ktoré prijala podľa článku 4(4) v ich pôvodnej jazykovej verzii. V úradnom vestníku vydávanom v jazykoch iných ako pôvodná jazyková verzia, k verzii v pôvodnom jazyku bude pripojené zhrnutie v jazyku tohto úradného vestníka.

3. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev rozhodnutia, ktoré prijala podľa článku 7.

4. V prípadoch keď platí článok 4 (6) alebo článok 8 (2), sa uverejní krátke oznámenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Rada môže jednomyseľným konaním rozhodnúť o uverejnení rozhodnutia podľa tretieho pododseku článku 93 (2) zmluvy v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.

Článok 27

Vykonávacie ustanovenia

Komisia, ktorá koná v súlade s postupom stanoveným v článku 29, bude mať právomoc prijať vykonávacie ustanovenia, týkajúce sa formy, obsahu a iných podrobností oznámení, formy, obsahu a iných podrobností výročných správ, podrobností časových lehôt a výpočtov časových obmedzení a úrokovej sadzby, o ktorej pojednáva článok 14 (2).

Článok 28

Poradný výbor pre štátnu pomoc

Ustanoví sa poradný výbor pre štátnu pomoc (ďalej sa označuje len ako "výbor"). Bude pozostávať zo zástupcov členských štátov a bude mu predsedať zástupca Komisie.

Článok 29

Konzultácie s výborom

1. Komisia bude konzultovať s výborom pred prijatím akéhokoľvek vykonávajúceho ustanovenia podľa článku 27.

2. Konzultácie s výborom sa budú konať na stretnutí zvolanom Komisiou. Návrhy a dokumenty, ktoré sa budú skúmať, sa priložia k oznámeniam. Stretnutie sa bude konať nie skôr ako dva mesiace po odoslaní oznámenia. Toto obdobie možno skrátiť v prípade naliehavosti.

3. Predstaviteľ Komisie predloží výboru návrh opatrení na prijatie. Výbor predloží stanovisko k návrhu v rámci časovej lehoty, ktorú môže stanoviť predseda v súlade s naliehavosťou záležitosti, podľa potreby sa určí hlasovaním.

4. Stanovisko sa zaznamená do zápisnice; navyše každý členský štát bude mať právo požiadať, aby sa jeho stanovisko zaznamenalo do zápisnice. Výbor môže odporučiť uverejnenie tohto stanoviska v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

5. Komisia čo najviac zohľadní stanovisko predložené výborom. Bude informovať výbor o spôsobe, akým sa jeho stanovisko zohľadnilo.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 1999

Za Radu

Predseda

G. Verheugen

[1] Ú. v. ES C 116, 16. 4. 1998, s. 13.

[2] Stanovisko doručené 14. januára 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 284, 14. 9. 1998, s. 10.

--------------------------------------------------