31999R0494Uradni list L 059 , 06/03/1999 str. 0017 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 494/1999

z dne 5. marca 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 2571/97 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1587/96 [2], in zlasti členov 6, 12(3) in 28 Uredbe,

ker člen 11 Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 124/1999 [4], za proizvode, navedene v členu 1 navedene uredbe, predpisuje rok za predelavo in vdelavo v končne proizvode; ker je za sedanjo dolžino roka verjetno, da bo spodbujala špekulativna dejanja; ker je zato treba rok skrajšati;

ker Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni poslal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 11 Uredbe (ES) št. 2571/97 se "petih mesecih" nadomesti s "štirih mesecih".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 21.

[3] UL L 350, 20.12.1997, str. 3.

[4] UL L 13, 21.1.1999, str. 19.

--------------------------------------------------