31999R0331Uradni list L 040 , 13/02/1999 str. 0027 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 331/1999

z dne 12. februarja 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 2629/97 glede potnih listov v okviru sistema identifikacije in registracije govedi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 z dne 21. aprila 1997 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter ureditvi označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa [1] in zlasti člena 10(b) Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 2629/97 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2194/98 [3], določa podrobna pravila glede ušesnih znamk, registrov živali na gospodarstvu in potnih listov v okviru sistema identifikacije in registracije govedi;

ker je treba upoštevati težave pri zbiranju podatkov, potrebnih za potne liste govedi za živali, rojene pred 1. januarjem 1998, na katere so opozorile države članice;

ker je potrebno, da postane navedba nekaterih podatkov v potnih listih govedi neobvezna za živali, rojene pred 1. januarjem 1998, in ker naj to odstopanje ne vpliva na obveznost navedbe podatkov v potnih listih govedi za živali, rojene na ozemlju države članice, kjer je taka zahteva predvidena v nacionalnih pravilih;

ker je treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 2629/97;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, skladni z mnenjem Odbora za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 6 Uredbe (ES) št. 2629/97 se doda odstavek 4:

"4. Z odstopanjem od točke 1(a) podatki iz druge in pete alinee točke C.1 odstavka 3 člena 14 Direktive 64/432/EGS niso obvezni v potnih listih govedi za živali, rojene pred 1. januarjem 1998. Začetek veljave odstopanja iz tega odstavka ne posega v obveznost navedbe zgoraj navedenih podatkov v potnih listih govedi za živali, rojene na ozemlju države članice, kjer je taka zahteva predvidena v njenih nacionalnih pravilih. Države članice Komisiji in druga drugi sporočijo pravila, ki se uporabljajo v zvezi s podatki, opredeljenimi v tem odstavku."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 117, 7.5.1997, str. 1.

[2] UL L 354, 30.12.1997, str. 19.

[3] UL L 276, 13.10.1998, str. 4.

--------------------------------------------------