31999R0169

Uredba Komisije (ES) št. 169/1999 z dne 25. januarja 1999 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Uradni list L 019 , 26/01/1999 str. 0006 - 0008
CS.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
ET.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
HU.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
LT.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
LV.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
MT.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
PL.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
SK.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147
SL.ES poglavje 02 zvezek 09 str. 145 - 147


Uredba Komisije (ES) št. 169/1999

z dne 25. januarja 1999

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2248/98 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 82/97 [4], imetnik za obdobje treh mesecev lahko še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s pravicami, ki jih določa ta uredba;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, se zdaj uvrsti v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se lahko za obdobje treh mesecev še naprej uporablja sklicevanje na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso skladne s pravicami, ki jih določa ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. januarja 1999

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 282, 20.10.1998, str. 55.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Mešanica moke za pripravo rženega kruha, ki jo sestavljajo (masni delež):ržena moka: 50,0pšenična moka: 48,6pšenični gluten: 1,4 | 11010090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 110100 in 11010090 |

2.Mešanica žit za pripravo polnozrnatega kruha, ki jo sestavljajo (masni delež):navadna pšenična moka: 78,5ržena moka: 7,0ovsena moka: 4,0riževa moka: 4,0ječmenova moka: 2,0mleti kalčki: 1,0pšenični gluten: 3,5 | 11010015 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3b in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 110100 in 11010015 |

3.Moka za izdelavo kruha, sestavljena iz (masni delež):navadna pšenična moka: 99,85sol: 0,15in zelo majhne količine amilaze in antioksidanta (E300) | 11010015 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 110100 in 11010015 |

4.Pripravljena mešanica za izdelavo kruha na osnovi moke za kmečki hlebec, ki ga sestavljajo (masni delež):navadna pšenična moka: 88ržena moka: 10suh ržen kvas 1pekovski kvas, emulgator: 1in zelo majhne količine amilaze in antioksidanta (E300) | 19012000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 1901 in 19012000. Zaradi dodatka pekovskega kvasa in suhega rženega kvasa ima izdelek značilnosti mešanice za pripravo pekovskih izdelkov iz tarifne številke 1905 in je izključen iz Poglavja 11 v skladu z opombo 1(b) k temu poglavju. |

5.Tablete, z maso 550 mg, ki vsebujejo 200 mg kalcijevega askorbata (sol vitamina C), 342 mg pomožne snovi, sestavljene iz dikalcijevega fosfata, mikrokristalne celuloze, zamrežene natrijeve karboksimetilceluloze in stearinske kisline ter 8 mg magnezijevega stearata kot sredstvo proti sprijemanju | 21069092 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 2106, 210690 in 21069092. Izdelek je izključen iz tarifne številke 2936 zaradi prisotnosti dodatkov, ki jih ne omenja opomba 1(f) in (g) Poglavja 29 in uporaba pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema, tarifna številka 2936, zadnji odstavek, pod (d) |

6(a).Pasta na osnovi srebra (visoka koncentracija)Srebro: 72,0 %Kadmijeva spojina: 8,9 %Svinčeva spojina: 8,9 %6(b).Pasta na osnovi srebra (srednja koncentracija)Srebro: 45,0 %Kadmijeva spojina: 3,5 %Svinčeva spojina: 3,5 %Izdelki se uporabljajo za pritrjevanje elektronskih vezij na emajlirane jeklene plošče s toplotno obdelavo. | 32073000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3(c) k Poglavju 71 in besedilo tarifnih oznak KN 3207 in 32073000. Glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 7106 |

7.Toner v prahu, z magnetnimi lastnostmi, ki se uporablja kot razvijalec za fotokopirne stroje.Sestava:Kopolimer stirena in butyl akrilata: 40 %Polipropilen: 3 %Magnetit: 56 %Kremen: < 1 % | 37079030 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3707, 370790 in 37079030. Glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema, tarifna številka 3215, točka (a) in tarifna številka 3707, točka (2) |

8.Kremasto bel prašek, ki vsebuje montmorilonit s 30 % dodanega stearilamina.Ti praški imajo sposobnost mešanja z organskimi topili (organophylic) in pri segrevanju pri 600 °C izgubijo 35 % mase | 38249095 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3824, 382490 in 38249095. Ta izdelek se ne šteje kot aktiviran v smislu tarifne številke 3802. Glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema v zvezi s tarifno številko 3824, (40) |

--------------------------------------------------