31999L0080

Richtlijn 1999/80/EG van de Commissie van 28 juli 1999 houdende opneming van een werkzame stof (azimsulfuron) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 210 van 10/08/1999 blz. 0013 - 0015


RICHTLIJN 1999/80/EG VAN DE COMMISSIE

van 28 juli 1999

houdende opneming van een werkzame stof (azimsulfuron) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/1/EG van de Commissie(2), hierna "de richtlijn" genoemd, en inzonderheid op artikel 6, lid 1,

(1) Overwegende dat Italië, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de richtlijn, op 4 maart 1996 van DuPont de Nemours Italiana SpA, hierna "de aanvrager" genoemd, een aanvraag om opneming van de werkzame stof azimsulfuron in bijlage I bij de richtlijn heeft ontvangen;

(2) Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 3, van de richtlijn, bij Beschikking 97/164/EG(3) heeft erkend dat het dossier dat voor azimsulfuron is ingediend, geacht kon worden in beginsel te voldoen aan de voorschriften inzake gegevens en informatie die zijn opgenomen in bijlage II en, voor een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, in bijlage III bij de richtlijn;

(3) Overwegende dat, krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlijn, een werkzame stof voor een periode van ten hoogste tien jaar in bijlage I mag worden opgenomen indien mag worden verwacht dat zij geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van mens of dier of op het grondwater en geen onaanvaardbaar milieueffect zal hebben;

(4) Overwegende dat voor azimsulfuron de uitwerking op de menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2 en lid 4, van de richtlijn zijn beoordeeld voor de door de aanvrager voorgestelde gebruiksdoeleinden; dat Italië, optredend als de als rapporteur aangewezen lidstaat, op 22 mei 1997 het betrokken beoordelingsverslag bij de Commissie heeft ingediend;

(5) Overwegende dat het ingediende verslag door de lidstaten en de Commissie is onderzocht in het kader van het Permanent Plantenziektekundig Comité; dat dit onderzoek op 2 juli 1999 is afgesloten met het evaluatieverslag van de Commissie over het onderzoek betreffende azimsulfuron; dat het nodig kan zijn dit verslag bij te werken om rekening te houden met technische en wetenschappelijke ontwikkelingen; dat in dergelijke gevallen de voorwaarden voor de opneming van azimsulfuron in bijlage I bij de richtlijn ook zullen moeten worden gewijzigd overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de richtlijn;

(6) Overwegende dat het dossier en de resultaten van het onderzoek ook voor advies zijn voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor planten; dat dit comité op 4 februari 1999 een advies heeft uitgebracht; dat dit comité risico's heeft ontdekt voor aquatische organismen en voor terrestrische planten waarvoor het bestrijdingsmiddel niet is bedoeld; dat dan ook passende risicoverlagende maatregelen moeten worden genomen(4);

(7) Overwegende dat uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die de betrokken werkzame stof bevatten, in het algemeen zullen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), en lid 3, van de richtlijn gestelde eisen, inzonderheid voor de gebruiksdoeleinden waarvoor zij zijn onderzocht; dat de betrokken werkzame stof derhalve in bijlage I moet worden opgenomen om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen die de betrokken werkzame stof bevatten kunnen verlenen overeenkomstig het bepaalde in de richtlijn;

(8) Overwegende dat de lidstaten na de opneming over een redelijke termijn moeten beschikken om de bepalingen van de richtlijn betreffende gewasbeschermingsmiddelen die azimsulfuron bevatten, ten uitvoer te leggen en inzonderheid om binnen deze termijn bestaande voorlopige toelatingen te wijzigen of vóór het verstrijken van deze termijn nieuwe toelatingen te verlenen overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn; dat ook een lagere termijn nodig kan zijn voor de gewasbeschermingsmiddelen die azimsulfuron en andere in bijlage I opgenomen werkzame stoffen bevatten;

(9) Overwegende dat dient te worden bepaald dat het uiteindelijke evaluatieverslag (met uitzondering van de vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn) door de lidstaat ter beschikking moet worden gesteld of gehouden van alle belanghebbenden die erom verzoeken;

(10) Overwegende dat het evaluatieverslag nodig is voor de correcte tenuitvoerlegging door de lidstaten van verschillende van de in bijlage VI bij de richtlijn bepaalde uniforme beginselen, voorzover deze beginselen betrekking hebben op de evaluatie van de in bijlage II bedoelde gegevens die met het oog op de opneming van de werkzame stof in bijlage I bij de richtlijn zijn verstrekt;

(11) Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies dat door het Permanent Plantenziektekundig Comité is gegeven op 2 juli 1999,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De werkzame stof azimsulfuron wordt hierbij opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, zoals in de bijlage is aangegeven.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 2000 aan deze richtlijn te voldoen.

2. Voor de evaluatie en de besluitvorming overeenkomstig de in bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG bepaalde uniforme beginselen op basis van een dossier dat beantwoordt aan de eisen van bijlage III, wordt voor bestaande voorlopige toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die azimsulfuron bevatten, de in lid 1 vastgestelde termijn verlengd tot en met 1 april 2001.

3. Voor gewasbeschermingsmiddelen die behalve azimsulfuron ook een andere werkzame stof bevatten die in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG is opgenomen, wordt de in lid 1 bedoelde termijn verlengd, voorzover in de richtlijn die voorziet in de opneming van deze andere werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, een langere uitvoeringstermijn is vastgesteld.

4. De lidstaten houden het evaluatieverslag (met uitzondering van de vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG) voor raadpleging ter beschikking van alle belangstellende partijen die daarom verzoeken.

5. Wanneer de lidstaten de maatregelen vaststellen, moeten deze een verwijzing naar deze richtlijn bevatten of moeten zij bij de officiële bekendmaking ervan van een dergelijke verwijzing vergezeld gaan. De procedure voor het vermelden van een dergelijke verwijzing wordt vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op 1 oktober 1999.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2) PB L 21 van 28.1.1999, blz. 21.

(3) PB L 64 van 5.3.1997, blz. 17.

(4) Uiterste datum voor opneming: 1/10/2009.

BIJLAGE

AZIMSULFURON

1. Identiteit

(IUPAC) 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea.

2. Bijzondere voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

2.1. De zuiverheid van de werkzame stof moet ten minste 980 g/kg bedragen.

2.2. De stof mag alleen worden toegestaan voor gebruik als herbicide.

2.3. Toepassing vanuit de lucht mag niet worden toegestaan.

2.4. De lidstaten moeten speciale aandacht besteden aan de gevolgen voor in het water levende organismen en voor andere terrestrische planten dan die waarvoor de stof is bedoeld, en zij moeten ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden indien nodig ook risicoverlagende maatregelen omvatten (bijvoorbeeld in de rijstteelt, het bepalen van een wachttijd voor het lozen van het water).

2.5. Voor de toepassing van de in bijlage VI opgenomen uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over azimsulfuron, en inzonderheid met de aanhangsels I en II daarvan, zoals die door het Permanent Plantenziektekundig Comité zijn goedgekeurd op 2 juli 1999.

3. Einddatum opneming: 1 oktober 2009.