31999L0068Uradni list L 172 , 08/07/1999 str. 0042 - 0043


Direktiva Komisije 1999/68/ES

z dne 28. junija 1999

o določitvi dodatnih določb za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin [1] in zlasti člena 9(4) Direktive,

(1) ker Direktiva Komisije 93/78/EGS [2] določa izvedbene ukrepe za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS [3];

(2) ker se Direktiva 91/682/EGS razveljavi z začetkom veljavnosti od 1. julija 1999 in se nadomesti z Direktivo 98/56/ES;

(3) ker se v skladu s členom 9(4) Direktive 98/56/ES lahko sprejmejo dodatne izvedbene določbe za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji, vključno s tehničnim opisom in imeni;

(4) ker sistem opisa sort že obstaja na ravni Skupnosti v okviru žlahtniteljskih pravic;

(5) ker navedeni sistem vključuje tudi informacije o vzdrževanju sort in razlikah med sortami, ki so si najbolj podobne;

(6) ker je zaradi razvoja zakonodaje Skupnosti v zvezi z žlahtniteljskimi pravicami zaželeno zagotoviti skladnost z navedeno zakonodajo v zvezi z opisom sort, ki jih ureja Direktiva 98/56/ES;

(7) ker je treba Direktivo 93/78/EGS razveljaviti;

(8) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material okrasnih rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa dodatne izvedbene določbe za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu s četrto alineo člena 9(1) Direktive 98/56/ES.

Člen 2

1. Seznami, ki jih hranijo dobavitelji, vključujejo naslednje:

(i) ime sorte vključno z njenimi splošno znanimi sinonimi, če je to ustrezno;

(ii) navedbe glede vzdrževanja sorte in uporabljenega sistema razmnoževanja;

(iii) opis sorte, vsaj na podlagi lastnosti in njihovega izražanja, kakor se navedejo v skladu s predpisi o vlogah, ki se vložijo za žlahtniteljske pravice Skupnosti, če se te uporabljajo;

(iv) če je možno, navedba o tem, kako se zadevna sorta razlikuje od drugih sort, ki so ji najbolj podobne.

2. Pododstavka (ii) in (iv) odstavka 1 se ne uporabljata za dobavitelje, katerih dejavnost je omejena na dajanje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin na trg.

Člen 3

Direktiva 93/78/EGS se razveljavi z učinkom od datuma iz člena 4 te direktive.

Člen 4

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, 31. decembra 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb domače zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga pokriva ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 226, 13.8.1998, str. 16.

[2] UL L 256, 14.10.1993, str. 19.

[3] UL L 376, 31.12.1991, str. 21.

--------------------------------------------------