31999L0068

Kommissionens direktiv 1999/68/EF af 28. juni 1999 om supplerende bestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF

EF-Tidende nr. L 172 af 08/07/1999 s. 0042 - 0043


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/68/EF

af 28. juni 1999

om supplerende bestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale(1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens direktiv 93/78/EØF(2) fastsætter gennemførelsesbestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF(3);

(2) direktiv 91/682/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 1999 og erstattes af direktiv 98/56/EF;

(3) i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv 98/56/EF kan der fastsættes supplerende gennemførelsesbestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne, herunder tekniske beskrivelser og navne;

(4) der findes allerede et system for sortsbeskrivelse under EF-sortsbeskyttelsen;

(5) dette system omfatter også oplysninger om sortsvedligeholdelse og om, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest;

(6) på baggrund af udviklingen i EF-lovgivningen om sortsbeskyttelse bør der være sammenhæng mellem denne lovgivning og bestemmelserne om sortsbeskrivelse i henhold til direktiv 98/56/EF;

(7) direktiv 93/78/EØF bør ophæves;

(8) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved dette direktiv fastsættes supplerende bestemmelser til listerne over sorter af prydplanter, der føres af leverandørerne i henhold til artikel 9, stk. 1, fjerde led, i direktiv 98/56/EF.

Artikel 2

1. De lister, der føres af leverandørerne, skal omfatte følgende:

i) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer

ii) angivelse af det anvendte system for sortsvedligeholdelse og opformering

iii) sortsbeskrivelse, som mindst skal baseres på sortens kendetegn og udtryk, jf. bestemmelserne om ansøgninger om EF-sortsbeskyttelse, såfremt disse finder anvendelse

iv) så vidt muligt angivelse af, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

2. Stk. 1, nr. ii) og iv), gælder ikke for leverandører, hvis aktiviteter er begrænset til afsætning af prydplanteformeringsmateriale.

Artikel 3

Direktiv 93/78/EØF ophæves med virkning fra den dato, som er anført i artikel 4, i dette direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16.

(2) EFT L 256 af 14.10.1993, s. 19.

(3) EFT L 376 af 31.12.1991, s. 21.