31999L0067Official Journal L 164 , 30/06/1999 P. 0078 - 0078


Direktiva Komisije 1999/67/ES

z dne 28. junija 1999

o spremembi Direktive 93/49/EGS o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin [1] in zlasti člena 20(3) Direktive,

(1) ker so bili načrti določeni z Direktivo Komisije 93/49/EGS [2] v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/9/ES [4] o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin in okrasnih rastlin, in zlasti o pogojih v zvezi s kakovostjo (zdravje, pristnost in čistost glede na rod ali vrsto, ali, kadar je to primerno, sorto, in v primeru semen zmožnost kalitve) in etiketo ali drugim dokumentom, ki ga sestavi dobavitelj in ki navaja podrobnosti, potrebne za uradni nadzor in obveščenost pridelovalca;

(2) ker se Direktivo 91/682/EGS razveljavi z učinkom od 1. julija 1999 in se jo nadomesti z Direktivo 98/56/ES;

(3) ker so nekateri pogoji Direktive 93/49/EGS zajeti v Direktivi 98/56/ES ter so drugi pogoji obravnavani v Direktivi Komisije 1999/66/ES [5]; ker lahko v skladu s členom 5(5) Direktive 98/56/ES Komisija pod nekaterimi pogoji vzpostavi načrt za določen rod ali vrsto, ki določa dodatne pogoje v zvezi s kakovostjo, ki jim mora zadostiti razmnoževalni material, ko se trži; ker v ta namen Komisija trenutno revidira Direktivo 93/49/EGS, pri čemer uporablja merila, določena v zgoraj navedenih določbah; ker je trenutno primerno, da se zastarele določbe Direktive 93/49/EGS črtajo;

(4) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material okrasnih rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktivo 93/49/EGS se spremeni:

1. Naslednje določbe se črtajo z učinkom od 1. julija 1999:

- člen 1,

- člen 2,

- člen 3(2) do (4),

- člen 4(2) do (4),

- člen 5;

2. naslednje določbe se črtajo z učinkom od 31. decembra 1999:

- člen 6.

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 226, 13.8.1998, str. 16.

[2] UL L 250, 7.10.1993, str. 9.--

[3] UL L 376, 31.10.1991, str. 21.

[4] UL L 5, 9.1.1999, str. 75.

[5] UL L 164, 30.6.1999, str. 76.