31999L0066Uradni list L 164 , 30/06/1999 str. 0076 - 0077


Direktiva Komisije 1999/66/ES

z dne 28. junija 1999

o določitvi zahtev za nalepko ali za drug dokument, ki ga izda dobavitelj v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin [1] in zlasti člena 8(3) Direktive,

(1) ker naj nalepka ali drug dokument vsebuje podatke, ki so potrebni za uradno kontrolo in za informacije pridelovalcu;

(2) ker lahko, če je razmnoževalni material opremljen z rastlinskim potnim listom v skladu s fitosanitarnim sistemom Skupnosti, pod nekaterimi pogoji rastlinski potni list velja kot nalepka ali drug dokument, ki ga izda dobavitelj;

(3) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material okrasnih rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa zahteve za nalepke ali drug dokument, ki jih izda dobavitelj razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin iz člena 8 Direktive 98/56/ES.

Člen 2

1. Nalepka ali dokument dobaviteljev iz člena 1 je iz ustreznega, predhodno neuporabljenega materiala in se tiska v vsaj enem uradnem jeziku Skupnosti. Vsebuje naslednje informativne postavke:

(i) navedba "kakovost ES";

(ii) navedba kode države članice ES;

(iii) navedba odgovornega uradnega organa ali njegovo razpoznavno kodo;

(iv) registrska številka;

(v) individualna serijska, tedenska ali zbirna številka;

(vi) botanično ime;

(vii) ime sorte, če je to primerno. V primeru podlag: ime sorte ali njena oznaka;

(viii) poimenovanje skupine rastlin, če je to primerno;

(ix) količina;

(x) v primeru uvoza iz tretjih držav v skladu s členom 11(2) Direktive 98/56/ES ime države proizvodnje.

2. Če je sadilni material opremljen z rastlinskim potnim listom v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS [2], lahko rastlinski potni list velja kot nalepka ali dokument iz odstavka 1. Vendar pa je potrebna navedba "kakovost ES" in navedba odgovornega uradnega organa v skladu z Direktivo 98/56/ES ter, če je to primerno, sklic na poimenovanje sorte, podlage ali skupine rastlin. V primeru uvoza iz tretjih držav v skladu s členom 11(2) Direktive 98/56/ES je treba navesti tudi ime države proizvodnje. Ti podatki so lahko v istem dokumentu kot rastlinski potni list, vendar morajo biti jasno ločeni.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, 31. decembra 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 226, 13.8.1998, str. 16.

[2] UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

--------------------------------------------------