31999L0050

Kommissionens direktiv 1999/50/EF af 25. maj 1999 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EØS- relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 139 af 02/06/1999 s. 0029 - 0031


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/50/EF

af 25. maj 1999

om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring(1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/84/EF(2), særlig artikel 4, stk. 1,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 6 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF(3), senest ændret ved direktiv 96/4/EF(4), foreskriver, at modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ikke må indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn, og at de nødvendige maksimumsniveauer skal fastlægges snarest;

(2) forskellige forskrifter om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i sådanne produkter skaber handelshindringer mellem visse medlemsstater;

(3) de maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat i Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(5), senest ændret ved direktiv 97/41/EF(6), Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(7), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/82/EF(8), Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(9), senest ændret ved direktiv 98/82/EF, og Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(10), senest ændret ved direktiv 98/82/EF, berører ikke de særlige bestemmelser, der finder anvendelse på modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn;

(4) Fællesskabet kan under hensyntagen til sine internationale forpligtelser i medfør af forsigtighedsprincippet, når det relevante videnskabelige bevismateriale er utilstrækkeligt, træffe midlertidige foranstaltninger på grundlag af foreliggende relevante oplysninger, indtil der er foretaget en ny risikovurdering og en gennemgang af foranstaltningen inden for en rimelig frist;

(5) det fremgår af to udtalelser af 19. september 1997 og 4. juni 1998 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, at der er opstået tvivl om, hvorvidt de fastsatte grænseværdier for den acceptable daglige indtagelse (ADI) er tilfredsstillende med henblik på at beskytte sundheden hos spædbørn og småbørn; den tvivl, der er kommet til udtryk, vedrører ikke blot pesticider og pesticidrester, men også andre farlige kemiske stoffer, og derfor vil Kommissionen undersøge, om der er mulighed for så hurtigt som muligt at fastlægge maksimalgrænseværdier for tungmetaller i levnedsmidler, der er beregnet til spædbørn og småbørn;

(6) der bør derfor fastlægges en meget lav fælles grænseværdi for alle pesticider i levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, der er beregnet til spædbørn og småbørn;

(7) den meget lave fælles grænseværdi bør fastsættes til 0,01 mg/kg, hvilket svarer den laveste påviselige koncentration;

(8) der bør fastsættes strenge begrænsninger for pesticidrester; da modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn undergår omfattende forarbejdning under fremstillingen, er det med en omhyggelig udvælgelse af råvarerne muligt at fremstille produkter med et meget lavt indhold af pesticidrester;

(9) for et lille antal pesticider kan indtagelsen af selv sådanne lave koncentrationer i værste fald føre til, at grænseværdien for ADI overskrides; derfor skal modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn være fri for sådanne særlige pesticider og fremstilles uden anvendelse af dem;

(10) dette direktiv afspejler den aktuelle viden om disse stoffer; alles ændringer baseret på videnskabelige og tekniske fremskridt vil blive besluttet efter proceduren i artikel 13 i direktiv 89/398/EØF;

(11) direktiv 91/321/EØF bør følgelig ændres;

(12) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/321/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1, stk. 2, indsættes som litra e): "e) 'pesticidrest': den i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn forekommende restkoncentration af et plantebeskyttelsesmiddel, som dette er defineret i artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 91/414/EØF(11), herunder også dettes metabolitter og nedbrydnings- eller reaktionsprodukter."

2) Artikel 6 affattes således: "Artikel 6

1. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn må ikke indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn. De nødvendige maksimalgrænseværdier skal fastlægges snarest.

2. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn må ikke indeholde rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form, som de udbydes klar til forbug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

De analytiske metoder til bestemmelse af pesticidrester skal være almindelig anerkendte standardiserede metoder.

3. De pesticider, der er anført i bilag IX, må ikke anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

4. Der skal i fornødent omfang fastlægges mikrobiologiske kriterier."

3) Som bilag IX indsættes:

"BILAG IX

Pesticider, som ikke må anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn:

Stoffets kemiske betegnelse

..."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser anvendes således, at de:

a) tillader handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, senest den 30. juni 2000

b) forbyder handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, med virkning fra den 1. juli 2002.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 1999.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

(2) EFT L 48 af 19.2.1997, s. 20.

(3) EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35.

(4) EFT L 49 af 28.2.1996, s. 12.

(5) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26.

(6) EFT L 184 af 12.7.1997, s. 33.

(7) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(8) EFT L 290 af 29.10.1998, s. 25.

(9) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.

(10) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(11) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.