31999L0047Uradni list L 169 , 05/07/1999 str. 0001 - 0057


Direktiva Komisije 1999/47/ES

z dne 21. maja 1999

o drugi prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/86/ES [2], in zlasti člena 8 direktive,

(1) ker prilogi k Direktivi 94/55/ES vsebujeta ADR, kakor velja od 1. januarja 1997, in je ta že bil objavljen v vseh jezikih [3];

(2) ker se ADR ažurira vsaki dve leti in zato velja od 1. januarja 1999 s prehodnim obdobjem do 30. junija 1999 spremenjena različica;

(3) ker je treba v skladu s členom 8 vse spremembe, potrebne za prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku na področju, ki ga ureja direktiva, namenjene njeni uskladitvi z novimi predpisi, sprejeti po postopku iz člena 9;

(4) ker je treba sektor prilagoditi novim predpisom ADR in zato spremeniti prilogi k Direktivi 94/55/ES;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 9 Direktive 94/55/ES;

(6) ker naj se Prilogi A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, poznanemu kot ADR, kakor sta bili spremenjeni, priložita k Direktivi 94/55/ES kot Prilogi A in B ter veljata ne le za čezmejni prevoz, temveč tudi za prevoz znotraj posameznih držav članic,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi k Direktivi 94/55/ES se spremenita:

1. V prilogi A se črta naslednje besedilo

[4]

:

"Priloga A obsega določbe obrobnih številk 2000 do 3999 Priloge A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 1997, pri čemer se "pogodbenica" nadomesti z "država članica".

NB:

Različice besedila iz leta 1997, ki spreminja prečiščeno besedilo Priloge A iz leta 1995 k ADR, bodo objavljene v vseh uradnih jezikih Skupnosti takoj, ko bo na voljo besedilo v vseh jezikih."

Priloga A se spremeni v skladu s Prilogo A k tej direktivi.

2. prilogi B se črta naslednje besedilo

[5]

:

"Priloga B obsega določbe obrobnih številk 10000 do 270000 Priloge B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 1997, pri čemer se "pogodbenica" nadomesti z "država članica".

NB:

Različice besedila iz leta 1997, ki spreminja prečiščeno besedilo Priloge B iz leta 1995 k ADR, bodo objavljene v vseh uradnih jezikih Skupnosti takoj, ko bo na voljo besedilo v vseh jezikih."

Priloga B se spremeni v skladu s Prilogo B k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. maja 1999

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 319, 12.12.1994, str. 7.

[2] UL L 335, 24.12.1996, str. 43.

[3] UL L 275, 28.10.1996, str. 1, UL L 251, 17.9.1997, str. 1.

[4] Besedilo iz člena 1 Direktive Komisije 96/86/ES.

[5] Besedilo iz člena 1 Direktive Komisije 96/86/ES.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Glej: Direktivo Komisije 2003/28/ES, UL L 90, 8.4.2003, str. 45.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Glej: Direktivo Komisije 2003/28/ES, UL L 90, 8.4.2003, str. 45.

--------------------------------------------------