31999L0046Úradný vestník L 139 , 02/06/1999 S. 0025 - 0026


Smernica Komisie 1999/46/ES

z 21. mája 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 40, článok 47 ods. 1 a 2, prvá a druhá veta a článok 55,

so zreteľom na smernicu Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii [1], naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie č. 98/63/EHS [2], najmä na jej článok 44a,

(1) keďže Taliansko vznieslo odôvodnenú požiadavku, aby v zozname špeciálneho lekárstva spoločnom pre všetky členské štáty boli pre tento členský štát zmenené a doplnené označenia gynekológie a pôrodníctva, oftalmológie a penumológie a aby v zozname špeciálneho lekárstva špecifickom pre dva alebo viac členských štátov boli pre tento členský štát zmenené a doplnené označenia klinickej biológie, mikrobiológie-bakteriológie, plastickej chirurgie, gastroenterológie, endokrinológie a fyziatrie;

(2) keďže Taliansko vznieslo odôvodnenú požiadavku, aby do zoznamu špeciálneho lekárstva špecifického pre dva alebo viac členských štátov boli pre tento štát zaradené označenia biochémie, diagnostickej rádiológie, radiačnej onkológie a geriatrie: keďže, pokiaľ ide o diagnostickú rádiológiu a radiačnú onkológiu, by sa preto mal zmeniť a doplniť zoznam špeciálneho lekárstva spoločný pre všetky členské štáty;

(3) keďže Španielsko a Taliansko vzniesli oprávnenú požiadavku, aby bolo lekárstvo spoločenstva zaradené pre tieto štáty do zoznamu špeciálneho lekárstva špecifického pre dva alebo viac členských štátov;

(4) keďže opatrenia ustanovené touto smernicou sú v súlade so stanoviskom Výboru vyšších úradníkov pre zdravotníctvo zriadeného rozhodnutím Rady č. 75/365/EHS [3],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 5 ods. 3 smernice č. 93/16/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a) pod názvom "gynekológia a pôrodníctvo" sa označenie "ostetricia e ginecologia" uvedené oproti "Taliansko" nahrádza označením "ginecologia e ostetricia";

b) pod názvom "oftalmológia" sa označenie "oculistica" uvedené oproti "Taliansko" nahrádza označením "oftalmologia";

c) pod názvom "pneumológia" sa označenie "tisiologia e malattie dell`apparato respiratorio" uvedené oproti "Taliansko" nahrádza označením "malattie dell`apparato respiratorio";

d) vkladajú sa nasledovné dve položky:

"— diagnostická rádiológia

Belgicko: | radiodiagnosticröntgendiagnose, |

Dánsko: | diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse, |

Nemecko: | Radiologische Diagnostik, |

Grécko: | ακτινοδιαγνωστική, |

Španielsko: | radiodiagnóstico, |

Francúzsko: | radiodiagnostic et imagerie médicale, |

Írsko: | diagnostic radiology, |

Taliansko: | radiodiagnostica, |

Luxembursko: | radiodiagnostic, |

Holandsko: | radiodiagnostiek, |

Rakúsko: | Medizinische Radiologie-Diagnostik, |

Portugalsko: | radiodiagnóstico, |

Fínsko: | radiologiaradiologi, |

Švédsko: | medicinsk radiologi, |

Spojené kráľovstvo: | diagnostic radiology. |

— radiačná onkológia

Belgicko: | radio- et radiumthérapierado- en radiumtherapie, |

Dánsko: | terapeutisk radiologi eller strälebehandling, |

Nemecko: | Strahlentherapie, |

Grécko: | ακτινοθεραπευτική, |

Španielsko: | oncologia radioterápica, |

Francúzsko: | oncologie, option radiothérapie, |

Írsko: | radiotherapy, |

Taliansko: | radioterapia, |

Luxembursko: | radiothérapie, |

Holandsko: | radiotherapie, |

Rakúsko: | Strahlentherapie-Radioonkologie, |

Portugalsko: | radiotherapy radiodiagnóstico, |

Fínsko: | syöpätaudit ja sädehoito-cancersjukdomar och radioterapi, |

Švédsko: | onkology, |

Spojené kráľovstvo: | radiotherapy." |

Článok 2

Článok 7 ods. 2 smernice č. 93/16/EHS sa mení takto:

a) pod názvom "klinická biológia" sa označenie "patologia diagnostica di laboratorio", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "patologia clinica";

b) pod názvom "mikrobiológia-bakteriológia" sa označenie "microbiologia", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "microbiologia e virologia";

c) pod názvom

"biochémia"

sa dopĺňa:

"Taliansko: | biochimica clinica". |

d) pod názvom "plastická chirurgia" sa označenie "chirurgia plastica", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "chirurgia plastica e ricostruttiva";

e) pod názvom "gastroenterológia" sa označenie "malattie dell`apparato digerente, della nutrizione e del ricambio", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "gastroenterologia";

f) pod názvom "endokrinológia" sa označenie "endocrinologia", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "endocrionologia e malattie del ricambio";

g) pod názvom "fyziatria" sa označenie "fisioterapia", uvedené oproti "Taliansko", nahrádza označením "medicina fisica e riabilitazione";

h) pod názvom

"geriatria"

sa dopĺňa:

"Taliansko: | geriatria"; |

i) pod názvom

"sociálne lekárstvo"

sa dopĺňa:

"Španielsko: | medicina preventiva y salud pública |

Taliansko: | igiene e medicina sociale". |

j) položky "diagnostická rádiológia" a "rádioterapia" sa vypúšťajú.

Článok 3

V článku 26 smernice č. 93/16/EHS sa k druhej skupine (štyri roky) pripája:

"— diagnostická rádiológia

— radiačná onkológia"

.

Článok 4

V článku 27 smernice č. 93/16/EHS sa v druhej skupine (štyri roky) vypúšťa:

"— diagnostická rádiológia

— radiačná onkológia"

.

Článok 5

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1999. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. mája 1999

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 253, 15.9.1998, s. 24.

[3] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19.

--------------------------------------------------