31999L0042Official Journal L 201 , 31/07/1999 P. 0077 - 0093


SMERNICA 1999/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 7. júna 1999,

ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania kvalifikácií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 40 a 47 ods. 1, prvú a tretiu vetu článku 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru2,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy3 a vzhľadom na spoločný text prijatý 22. apríla 1999,

(1) keďže podľa zmluvy každé diskriminačné zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti pri usadení sa a poskytovaní služieb je zakázané od skončenia prechodného obdobia; keďže sa preto stali zbytočnými určité ustanovenia smerníc platné pre túto oblasť na účely uplatňovania pravidla zaobchádzania podľa štátnej príslušnosti, pretože toto pravidlo je zakotvené v samotnej zmluve a má priamy účinok;

(2) keďže by však mali byť zachované určité ustanovenia smerníc na uľahčenie účinného uplatňovania práva na usadenie sa a slobody poskytovania služieb, a to predovšetkým tie, ktoré užitočným spôsobom predpisujú, ako sa majú plniť povinnosti podľa zmluvy;

(3) keďže s cieľom uľahčiť uplatňovanie slobody usadenia sa a slobody poskytovania služieb pri mnohých činnostiach boli prijaté smernice, ktorými sa zavádzajú prechodné opatrenia pred vzájomným uznávaním kvalifikácií; keďže tieto smernice akceptujú skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná počas primeraného obdobia v členskom štáte, z ktorého štátny príslušník prichádza, pričom takéto obdobie musí byť v dostatočne blízkej minulosti, je dostatočnou kvalifikáciou na začatie príslušnej činnosti v členských štátoch, ktoré majú pravidlá upravujúce začatie takýchto činností;

(4) keďže základné ustanovenia uvedených smerníc by mali byť nahradené v súlade so závermi Európskej rady, ktorá zasadala v Edinburghu 11. a 12. decembra, o subsidiarite, zjednodušovaní právnych predpisov spoločenstva a predovšetkým tým, že Komisia prehodnotí pomerne staré smernice, ktoré sa zaoberajú odbornými kvalifikáciami; keďže preto by mali byť príslušné smernice nahradené;

(5) keďže smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov o vyššom vzdelaní udelených po skončení odborného vzdelávania a školenia v trvaní aspoň tri roky4 a smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica Rady 89/48/EHS5, neplatia pre určité odborné činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice platné pre túto oblasť (prvá časť prílohy A k tejto smernici); keďže mechanizmus uznávania kvalifikácií by mal byť preto zavedený pre odborné činnosti, na ktoré sa nevzťahuje smernica 89/48/EHS a smernica 92/51/EHS; keďže odborné činnosti uvedené v druhej časti prílohy A k tejto smernici väčšinou spadajú do pôsobnosti smernice 92/51/EHS, pokiaľ ide o uznávanie diplomov;

(6) keďže Rade bol predložený návrh na zmenu a doplnenie smerníc 89/48/EHS a 92/51/EHS v súvislosti s dôkazom o finančnej situácii a dôkazom o poistení proti finančným rizikám, ktoré hostiteľský členský štát môže požadovať od oprávnenej osoby; keďže Rada má v úmysle zaoberať sa týmto návrhom neskôr;

(7) keďže Rade bol predložený návrh na uľahčenie pohybu špecializovaných zdravotných sestier, ktoré nemajú žiadnu z kvalifikácií uvedených v článku 3 smernice 77/452/EHS6; keďže Rada má v úmysle zaoberať sa týmto návrhom neskôr;

(8) keďže táto smernica by mala vyžadovať vypracovanie pravidelných správ o jej implementácii;

(9) keďže táto smernica sa nedotýka uplatňovania článkov 39 ods. 4 a 45 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

Pôsobnosť

Článok 1

1. Členské štáty prijmú opatrenia definované v tejto smernici súvisiace s usadením sa alebo poskytovaním služieb na ich území fyzickými osobami, spoločnosťami alebo firmami, na ktoré sa vzťahuje hlava I Všeobecných programov zrušenia obmedzení slobody poskytovania služieb1 a slobody usadiť sa2 (ďalej len "oprávnené osoby"), ktoré majú v úmysle vykonávať činnosti uvedené v prílohe A.

2. Táto smernica platí pre činnosti uvedené v prílohe A, ktoré majú štátni príslušníci členských štátov v úmysle vykonávať v hostiteľskom členskom štáte ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci.

Článok 2

Členské štáty, v ktorých je začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v prílohe A podmienené splnením určitých kvalifikačných podmienok, zabezpečia, aby všetkým oprávneným osobám, ktoré o to požiadajú, boli poskytnuté informácie o pravidlách, ktoré upravujú profesiu, o ktorej začatie žiadajú, a to skôr ako sa etablujú alebo začnú poskytovať služby.

HLAVA II

Uznávanie dokladov o spôsobilosti iným členským štátom

Článok 3

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, členský štát nesmie na základe nedostatočnej kvalifikácie zamietnuť štátnemu príslušníkovi iného členského štátu povolenie na akúkoľvek činnosť uvedenú v prvej časti prílohy A, a to za rovnakých podmienok, ako sú podmienky, platné pre jeho vlastných štátnych príslušníkov bez predchádzajúceho porovnávania vedomostí a zručností osvedčených diplomami, osvedčeniami alebo inými dôkazmi o spôsobilosti, ktoré získala oprávnená osoba na vykonávanie takejto činnosti v inom členskom štáte, s vedomosťami a zručnosťami, požadovanými podľa jeho vlastných vnútroštátnych pravidiel. Ak porovnávacie skúmanie ukáže, že vedomosti a zručnosti osvedčené diplomom, osvedčením alebo iným dokladom o spôsobilosti, ktorý udelí iný členský štát, zodpovedajú vedomostiam a zručnostiam, ktoré vyžadujú vnútroštátne pravidlá, hostiteľský členský štát nemôže zamietnuť ich držiteľovi právo na vykonávanie príslušnej činnosti. Ak však porovnávacie skúmanie ukáže podstatný rozdiel, hostiteľský členský štát poskytne oprávnenej osobe možnosť preukázať, že nadobudla chýbajúce vedomosti a zručnosti. V tomto prípade hostiteľský členský štát poskytne žiadateľovi právo výberu medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti analogicky so smernicami 89/48/EHS a 92/51/EHS.

Ako výnimka z tohto pravidla, hostiteľský členský štát môže vyžadovať adaptačnú lehotu alebo skúšku spôsobilosti, ak má migrant v úmysle vykonávanie odborných činností ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako manažér podniku, t. j. kategórie, na ktoré sa vzťahuje prvá časť prílohy A a ktoré vyžadujú znalosť a uplatňovanie špecifických vnútroštátnych platných pravidiel za predpokladu, že znalosť a uplatňovanie týchto pravidiel vyžadujú príslušné úrady hostiteľského členského štátu od vlastných štátnych príslušníkov pre prístup k takýmto činnostiam.

Členské štáty sa budú snažiť brať do úvahy alternatívu, ktorej dáva prednosť oprávnená osoba.

2. Žiadosti o uznávanie v zmysle odseku 1 sa skúmajú v čo najkratšom čase, pričom príslušný úrad v hostiteľskom členskom štáte uvedie dôvody svojho rozhodnutia, ktoré musí byť vydané najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti a úplnej sprievodnej dokumentácie. Musí existovať právo na odvolanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov proti rozhodnutiu alebo proti absencii takéhoto rozhodnutia.

HLAVA III

Uznávanie odborných kvalifikácií na základe odbornej praxe nadobudnutej v inom členskom štáte

Článok 4

Ak v členskom štáte začatie alebo vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v prílohe A závisí od všeobecných, obchodných alebo odborných znalostí a schopností, tento členský štát ako dostatočný dôkaz takejto znalosti a schopnosti akceptuje skutočnosť, že príslušná činnosť bola vykonávaná v inom členskom štáte. Ak je činnosť uvedená v prvej časti prílohy A, musela byť vykonávaná:

1. v prípade činností v zozname I:

a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku; alebo

b) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky; alebo

c) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby, ak oprávnená osoba preukáže, že príslušnú činnosť vykonávala aspoň päť rokov v pozícii zamestnanca; alebo

d) päť po sebe nasledujúcich rokov v riadiacej funkcii, z toho aspoň tri roky v technických pozíciách so zodpovednosťou za jedno alebo viaceré oddelenia podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a c) vykonávanie príslušnej činnosti nesmie byť skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8;

2. v prípade činností v zozname II:

a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku; alebo

b) - tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky, alebo

- štyri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň dvojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky, alebo

c) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že príslušnú činnosť vykonávala aspoň päť rokov v pozícii zamestnanca; alebo

d) - päť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii zamestnanca, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky, alebo

- šesť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii zamestnanca, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň dvojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a c) vykonávanie príslušnej činnosti nesmie byť skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8;

3. v prípade činností v zozname III:

a) šesť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku; alebo

b) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky; alebo

c) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že príslušnú činnosť vykonávala aspoň päť rokov v pozícii zamestnanca.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a c) vykonávanie príslušnej činnosti nesmie byť skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8;

4. v prípade činností v zozname IV:

a) päť po sebe nasledujúcich rokov v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku; alebo

b) dva po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň trojročné predchádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky; alebo

c) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň dvojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky; alebo

d) dva po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že príslušnú činnosť vykonávala aspoň tri roky v pozícii zamestnanca; alebo

e) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii zamestnanca, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala aspoň dvojročné prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky;

5. v prípade činností v zozname V písmenách a) a b):

a) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak vykonávanie príslušnej činnosti neskončilo viac ako dva roky pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8;

b) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak vykonávanie príslušnej činnosti neskončilo viac ako dva roky pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8, ak hostiteľský členský štát nepovoľuje vlastným štátnym príslušníkom prerušiť vykonávanie tejto činnosti na dlhšie obdobie; alebo

6. v prípade činností v zozname VI:

a) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku; alebo

b) dva po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky; alebo

c) dva po sebe nasledujúce roky v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ako manažér podniku, ak oprávnená osoba preukáže, že príslušnú činnosť vykonávala aspoň tri roky v pozícii zamestnanca; alebo

d) tri po sebe nasledujúce roky v pozícii zamestnanca, ak oprávnená osoba preukáže, že pre príslušnú činnosť absolvovala prechádzajúce školenie, čoho dôkazom je osvedčenie uznané štátom alebo považované príslušným profesijným alebo obchodným orgánom za osvedčenie, ktoré úplne spĺňa jeho požiadavky.

V prípadoch uvedených v bodoch a) a c) vykonávanie príslušnej činnosti nesmie byť skončené viac ako 10 rokov pred podaním žiadosti uvedenej v článku 8.

Článok 5

Ak oprávnená osoba vlastní štátom uznané osvedčenie získané v členskom štáte, ktoré preukazuje, že znalosť a schopnosť vykonávať príslušnú činnosť zodpovedá aspoň dvom alebo prípadne trom rokom odbornej prípravy, hostiteľský členský štát považuje toto osvedčenie za osvedčenie, ktoré preukazuje trvanie školenia požadované v článku 4 ods. 1 písm. b) a d), ods. 2 písm. b) a d), ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b), c) a e).

Článok 6

Ak oprávnená osoba absolvovala vzdelávanie v trvaní aspoň dvoch rokov a menej ako tri roky, požiadavky článku 4 sú splnené, ak je trvanie odbornej praxe v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo manažéra podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a d), ods. 2 písm. b), prvá zarážka, ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b) alebo v pozícii zamestnanca podľa článku 4 ods. 2 písm. d), prvá zarážka, predĺžené v takom pomere, aby sa vyrovnal rozdiel v trvaní prípravy.

Článok 7

Má sa za to, že daná osoba vykonávala činnosť ako manažér podniku v zmysle článku 4, ak vykonávala takúto činnosť v podniku zodpovedajúceho odvetvia:

a) ako manažér podniku alebo manažér pobočky podniku; alebo

b) ako zástupca majiteľa alebo manažéra podniku, pričom takáto funkcia zahŕňa zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra; alebo

c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami obchodného a/alebo technického charakteru a so zodpovednosťou za jedno alebo viaceré oddelenia podniku.

Článok 8

Dôkaz, že podmienky ustanovené v článku 4 sú splnené, predstavuje osvedčenie, týkajúce sa charakteru a trvania činnosti, vydané príslušným úradom alebo orgánom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého oprávnená osoba pochádza, ktoré oprávnená osoba musí priložiť k žiadosti o povolenie na vykonávanie príslušnej činnosti alebo činností v hostiteľskom členskom štáte.

HLAVA IV

Uznávanie ostatných odborných kvalifikácií nadobudnutých v inom členskom štáte

Článok 9

1. Ak hostiteľský členský štát vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať akúkoľvek činnosť uvedenú v článku 1 ods. 2, dôkaz o dobrej povesti a dôkaz, že na nich nie je a predtým nebol vyhlásený konkurz, prípadne jeden z týchto dôkazov, tento štát bude v súvislosti so štátnymi príslušníkmi iných členských štátov akceptovať ako dostatočný dôkaz predloženie výpisu z "registra trestov" alebo ak tomu tak nie je, ekvivalentný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza oprávnená osoba, ktorý osvedčuje, že tieto požiadavky boli splnené.

2. Ak hostiteľský členský štát kladie na vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať akúkoľvek činnosť uvedenú v článku 1 ods. 2, určité požiadavky, pokiaľ ide o dobrú povesť a vyžaduje, aby dokázali. že na nich nie je a predtým nebol vyhlásený konkurz a predtým nepodliehali odborným alebo administratívnym disciplinárnym opatreniam (napríklad odňatie oprávnenia zastávať určité funkcie, pozastavenie výkonu povolania alebo vylúčenie z organizácie), avšak tento dôkaz nemožno získať z dokumentu uvedeného v odseku 1 tohto článku, v súvislosti so štátnymi príslušníkmi iných členských štátov akceptuje ako dostatočný dôkaz osvedčenie vydané príslušným súdnym alebo správnym orgánom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého pochádza oprávnená osoba, ktoré preukazuje, že tieto požiadavky boli splnené. Takéto osvedčenie sa týka špecifických skutočností, ktoré hostiteľský členský štát považuje za dôležité.

3. Ak domovský členský štát alebo členský štát, z ktorého oprávnená osoba pochádza, nevydáva dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2, takéto dokumenty možno nahradiť miestoprísažným vyhlásením, alebo v členských štátoch, ktoré nemajú ustanovenie o miestoprísažnom vyhlásení, slávnostným vyhlásením, ktoré vykoná príslušná osoba pred súdnym alebo správnym orgánom, alebo prípadne pred notárom v tomto členskom štáte; tento orgán alebo notár vydá osvedčenie o pravosti miestoprísažného vyhlásenia alebo slávnostného vyhlásenia. Vyhlásenie o neexistencii predchádzajúceho konkurzu možno taktiež vykonať pred príslušným profesijným alebo obchodným orgánom v uvedenom členskom štáte.

4. Ak sa v hostiteľskom štáte požaduje dôkaz o finančnej situácii, tento štát považuje osvedčenia vydané bankami v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého oprávnená osoba pochádza, za dokumenty ekvivalentné osvedčeniam vydaným na jeho vlastnom území.

5. Ak hostiteľský členský štát vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať alebo vykonávať akúkoľvek činnosť uvedenú v článku 1 ods. 2 dôkaz, že sú poistení proti finančným rizikám vyplývajúcim z výkonu ich profesie, tento štát akceptuje osvedčenia, vydané poisťovacími spoločnosťami ostatných členských štátov a považuje ich za ekvivalentné osvedčeniam vydaným na jeho vlastnom území. Z týchto osvedčení musí byť zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu krytia zodpovedá poistenie zákonom a iným predpisom platným v hostiteľskom štáte.

6. Dokumenty uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 nesmú byť predložené neskôr ako tri mesiace odo dňa ich vydania.

HLAVA V

Procesné ustanovenia

Článok 10

1. V lehote stanovenej v článku 14 členské štáty určia úrady a orgány zodpovedné za vydávanie dokumentov uvedených v článkoch 8 a 9 ods. 1, ods. 2 a 3 a ihneď o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

2. Každý členský štát môže vymenovať koordinátora pre činnosti úradov a orgánov uvedené v odseku 1 do koordinačnej skupiny zriadenej podľa článku 9 ods. 2 smernice 89/48/EHS. Koordinačná skupina má aj tieto úlohy:

- uľahčovanie implementácie tejto smernice,

- zhromažďovanie všetkých užitočných informácií na jej uplatňovanie v členských štátoch a predovšetkým zhromažďovanie a porovnávanie informácií o rôznych odborných kvalifikáciách v oblastiach činnosti spadajúcej do pôsobnosti tejto smernice.

HLAVA VI

Záverečné ustanovenia

Článok 11

1. Smernice uvedené v prílohe B sa týmto rušia.

2. Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 12

Od 1. januára 2001 budú členské štáty zasielať Komisii každé dva roky správu o uplatňovaní zavedeného systému.

Okrem všeobecných poznámok obsahuje táto správa štatistický súhrn prijatých rozhodnutí a opis základných problémov vznikajúcich pri uplatňovaní tejto smernice.

Článok 13

Najneskôr päť rokov od dátumu uvedeného v článku 14 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o stave uplatňovania tejto smernice, najmä článku 5 v členských štátoch.

Po potrebných vypočutiach, predovšetkým koordinátorov, Komisia predloží svoje závery o akýchkoľvek zmenách existujúcej úpravy. Komisia v prípade potreby taktiež predloží návrhy na zlepšenie existujúcich úprav s cieľom uľahčiť voľný pohyb osôb, právo na usadenie sa a slobodu poskytovania služieb.

Článok 14

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. júla 2001. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku takýchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 15

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev .

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 7. júna 1999

Za Európsky parlamentZa Radu

predseda predseda

J. M. GIL-ROBLES E. BULMAHN

PRÍLOHA A

PRVÁ ČASŤ

Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe

Zoznam I

Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 64/427/EHS, zmenená a doplnená smernicou 69/77/EHS, a smernice 68/366/EHS, 75/368/EHS a 75/369/EHS

1

Smernica 64/427/EHS

(liberalizačná smernica: 64/429/EHS)

Nomenklatúra NICE (zodpovedá hlavným skupinám ISIC 23-40)

Hlavná skupina 23 Výroba textilu

232 Výroba a spracovanie textilných materiálov na vlnárskych strojoch

233 Výroba a spracovanie textilných materiálov na bavlnárskych strojoch

234 Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu

235 Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie ľanu a konope

236 Ostatné odvetvia textilných vlákien (juta, tvrdé vlákna atď.), povraznícky tovar

237 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov

238 Konečná úprava textilu

239 Ostatné textilné odvetvia

Hlavná skupina 24 Výroba obuvi a ostatného oblečenia a lôžkovín

241 Strojová výroba obuvi (okrem kože alebo dreva)

242 Ručná výroba a oprava obuvi

243 Výroba odevov (okrem kožušín)

244 Výroba matracov a lôžkovín

245 Odvetvia spracovania koží a kožušín

Hlavná skupina 25 Výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku

251 Pílenie a priemyselná príprava dreva

252 Výroba drevených polotovarov

253 Sériová výroba drevených stavebných komponentov vrátane podláh

254 Výroba drevených nádob

255 Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku)

259 Výroba výrobkov zo slamy, korku, košikárskych výrobkov, prúteného pletiva a výrobkov z rákosia; výroba kief

Hlavná skupina 26 260 Výroba dreveného nábytku

Hlavná skupina 27 Výroba papiera a papierenských výrobkov

271 Výroba celulózy, papiera a kartónu

272 Spracovanie papiera a kartónu a výroba výrobkov z celulózy

Hlavná skupina 28 280 Tlačiarenské, vydavateľské a súvisiace odvetvia

Hlavná skupina 29 Kožiarsky priemysel

291 Koželužne a závody na spracovanie kože

292 Výroba kožených výrobkov

Hlavná skupina 30 Výroba gumených a plastických výrobkov, syntetických vlákien a škrobových výrobkov

301 Spracovanie gumy a azbestu

302 Spracovanie plastických hmôt

303 Výroba syntetických vlákien

Hlavná skupina 31 Chemický priemysel

311 Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto materiálov

312 Špecializovaná výroba chemických produktov predovšetkým na priemyselné a poľnohospodárske účely (vrátane výroby na priemyselné spracovanie tukov a olejov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré patria do skupiny ISIC 312)

313 Špecializovaná výroba chemických produktov, predovšetkým na použitie v domácnostiach alebo kanceláriách (okrem výroby liečiv a farmaceutických výrobkov (ISIC skupina 319)

Hlavná skupina 32 320 Ropný priemysel

Hlavná skupina 33 Výroba nekovových minerálnych produktov

331 Výroba výrobkov zo štruktúrovanej hliny

332 Výroba skla a sklených výrobkov

333 Výroba keramických výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov

334 Výroba cementu, vápna a sadry

335 Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a sadry

339 Kamenárstvo a výroba iných nekovových minerálnych produktov

Hlavná skupina 34 Výroba a primárna úprava železných a neželezných kovov

341 Železiarsky a oceliarsky priemysel (podľa definície v zmluve ECSC - Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, vrátane integrovaných koksární vo vlastníctve oceliarní)

342 Výroba oceľových rúr

343 Ťahanie drôtu, ťahanie za studena, spracovanie za studena, valcovanie pásov za studena, tvárnenie za studena

344 Výroba a primárna úprava neželezných kovov

345 Zlievárne železných a neželezných kovov

Hlavná skupina 35 Výroba kovových výrobkov (okrem strojov a dopravnej techniky)

351 Kovanie, tvrdé lisovanie a tvrdé stláčanie

352 Sekundárna úprava a povrchová úprava

353 Kovové konštrukcie

354 Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov

355 Výroba nástrojov, náradia a hotových kovových výrobkov (okrem elektrických zariadení)

359 Doplnkové činnosti v strojárstve

Hlavná skupina 36 Výroba strojov okrem elektrických strojov

361 Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov

362 Výroba kancelárskych strojov

363 Výroba kovoobrábacích a iných obrábacích strojov a príslušenstva a nástavcov pre tieto stroje a pre iné mechanické nástroje

364 Výroba textilných strojov a príslušenstva, výroba šijacích strojov

365 Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia

366 Výroba zariadení a strojov pre bane, zlievárne železa a ocele a pre stavebný priemysel; výroba zariadení na mechanickú manipuláciu

367 Výroba prenosových zariadení

368 Výroba strojov na iné špecifické účely

369 Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení

Hlavná skupina 37 Elektrotechnika

371 Výroba elektrických vedení a káblov

372 Výroba motorov, generátorov, transformátorov, rozvodní a iných podobných zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou

373 Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie

374 Výroba telekomunikačných zariadení, meračov, iných meracích zariadení a elektrických zdravotníckych prístrojov

375 Výroba elektronických zariadení, rádiových a televíznych prijímačov, audio zariadení

376 Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach

377 Výroba lámp a osvetľovacích zariadení

378 Výroba batérií a akumulátorov

379 Oprava, montáž a špecializovaná inštalácia elektrických zariadení

Hlavná skupina 38 Výroba dopravných zariadení

383 Výroba motorových vozidiel a ich častí

384 Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov

385 Výroba motocyklov a bicyklov a ich častí

389 Výroba dopravných zariadení, ktoré nie sú klasifikované v iných skupinách

Hlavná skupina 39 Rôzne výrobné odvetvia

391 Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov

392 Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedických pomôcok (okrem ortopedickej obuvi)

393 Výroba fotografických a optických zariadení

394 Výroba a oprava hodín

395 Klenotníctvo a výroba drahých kovov a spracovanie drahých kovov

396 Výroba a oprava hudobných nástrojov

397 Výroba hier, hračiek a športových potrieb

399 Ostatné výrobné odvetvia

Hlavná skupina 40 Stavebníctvo

400 Stavebníctvo (nešpecializované); demolácie

401 Výstavba budov (obytných alebo iných)

402 Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov atď.

403 Inštalačné práce

404 Dekorácia a konečná úprava

2

Smernica 68/366/EHS

(liberalizačná smernica: 68/365/EHS)

Nomenklatúra NICE

Hlavná skupina 20 A 200 Odvetvia, ktoré vyrábajú živočíšne a rastlinné tuky a oleje

20 B Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov)

201 Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa

202 Výroba mlieka a mliečnych výrobkov

203 Konzervovanie a uchovávanie ovocia a zeleniny

204 Konzervovanie a uchovávanie rýb a iných darov mora

205 Výroba obilných výrobkov v mlynoch

206 Výroba pekárenských výrobkov, vrátane suchárov a keksov

207 Cukrovarnícky priemysel

208 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

209 Výroba rôznych potravinárskych výrobkov

Hlavná skupina 21 Výroba nápojov

211 Výroba etylalkoholu fermentáciou, výroba kvasníc a liehovín

212 Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu

213 Výroba piva a sladu

214 Výroba nealkoholických nápojov a vody sýtenej oxidom uhličitým

ex 30 Výroba gumových výrobkov, plastických hmôt, umelých a syntetických vlákien a škrobových výrobkov

304 Výroba škrobových výrobkov

3

Smernica 75/368/EHS (činnosti uvedené v článku 5 ods. 1)

Nomenklatúra ISIC

ex 04 Rybolov

043 Rybolov vo vnútrozemských vodách

ex 38 Výroba dopravných zariadení

381 Stavba a oprava lodí

382 Výroba železničných zariadení

386 Výroba lietadiel (vrátane kozmických zariadení)

ex 71 Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín:

ex 711 Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železničného parku v opravovniach; čistenie vozňov

ex 712 Údržba zariadení pre mestskú, prímestskú a medzimestskú dopravu

ex 713 Údržba zariadení pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky)

ex 714 Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunely a mýtne mosty, skladiská tovaru, parkoviská, autobusové a električkové depá)

ex 716 Činnosti spojené s vnútrozemskou vodnou dopravou (prevádzka a údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, umiestňovanie bójí, nakladanie a vykladanie lodí a iné podobné činnosti, napr. pomoc lodiam pri haváriách, vlečenie a prevádzka člnových kôlní)

ex 73 Komunikácie: poštové služby a telekomunikácie

ex 85 Osobné služby

854 Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie

ex 856 Fotografické štúdiá: portréty a komerčné fotografovanie, okrem žurnalistických fotografov

ex 859 Osobné služby inde nezaradené (údržba a čistenie budov alebo len ubytovanie)

4

Smernica 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú živnosť)

Nomenklatúra ISIC

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a) nákup a predaj tovaru:

- ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex ISIC skupina 612);

- v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

Zoznam II

Smernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 3)

Skupiny 718 a 720 nomenklatúry ISIC

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

- organizovanie, ponúkanie na predaj a predaj, priamy alebo provízny, jednotlivých alebo hromadných položiek (doprava, ubytovanie, stravovanie, výlety atď.) pre cestu alebo pobyt, bez ohľadu na dôvody cestovania (článok 2 (B) písm. a)).

Zoznam III

Smernica 82/489/EHS

ex 855 Kaderníctvo, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov

Zoznam IV

Smernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 1)

Skupiny 718 a 720 nomenklatúry ISIC:

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

- sprostredkovanie medzi dodávateľmi rôznych spôsobov prepravy a osobami, ktoré expedujú alebo si nechávajú zasielať tovar, a vykonávanie súvisiacich služieb

aa) uzatváraním zmlúv s prepravcami v mene príkazcov;

bb) zvolením spôsobu prepravy, firmy a trasy, ktorá je najrentabilnejšia pre príkazcu;

cc) zabezpečením technických aspektov prepravnej operácie (napr. balenie požadované pre prepravu); vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozy);

dd) vybavovaním formalít spojených s prepravou, ako je príprava nákladných listov, spájaním a rozdeľovaním zásielok;

ee) koordináciou rôznych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukončovacích operácií;

ff) prípravou nákladu pre špeditérov a dopravcov a zabezpečovaním dopravných prostriedkov pre osoby, ktoré expedujú alebo prijímajú zásielky tovaru;

- prepočet dopravných nákladov a podrobná kontrola účtov,

- prijímanie určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepravcu (s prístavnými orgánmi, obchodníkmi predávajúcimi lodné potreby a zásoby atď.)

(Činnosti uvedené v článku 2 (A) písm. a), b) a d)).

Zoznam V

Smernice (64/222/EHS) a (70/523/EHS)

a)

Pozri článok 4 ods. 5 písm. a) tejto smernice

Smernica 64/222/EHS

(liberalizačná smernica 64/224/EHS)

1. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je na základe jedného alebo viacerých zmluvných vzťahov poverený rokovať alebo uzatvárať obchodné transakcie v cudzom mene a na cudzí účet;

2. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý sprostredkováva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchodné transakcie alebo pomáha pri ich uzatváraní;

3. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý uzatvára obchodné transakcie vo vlastnom mene, pričom však zastupuje iné osoby;

4. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v mene iných osôb;

5. odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý chodí z domu do domu s cieľom získať objednávky;

6. poskytovanie služieb vo forme odborných činností, ktoré vykonáva sprostredkovateľ, zamestnaný v jednom alebo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.

b)

Pozri článok 4 ods. 5 písm. b) tejto smernice

Smernica 70/523/EHS

Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosti sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ex skupina 6112, nomenklatúra ISIC)

Zoznam VI

Smernice 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 82/470/EHS

1

Smernica 68/364/EHS

(liberalizačná smernica 68/363/EHS)

ISIC ex Skupina 612 Maloobchod

Vylúčené činnosti:

012 Požičiavanie poľnohospodárskych strojov za poplatok

640 Nehnuteľnosti, prenájom majetku

713 Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok

718 Požičiavanie železničných vozňov a vagónov za poplatok

839 Prenájom strojov obchodným podnikom

841 Rezervácia miest v kinách a prenájom kinematografických filmov

842 Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení

843 Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné

hry alebo hry zručnosti za poplatok

853 Prenájom zariadených izieb

854 Požičiavanie čistej bielizne za poplatok

859 Požičiavanie odevov za poplatok

2

Smernica 68/368/EHS

(liberalizačná smernica 68/367/EHS)

Nomenklatúra ISIC

ISIC ex Hlavná skupina 85:

1. Reštauračná a výčapnícka živnosť (ISIC skupina 852)

2. Ubytovacia živnosť a prevádzkovanie stanových táborov (ISIC skupina 853)

3

Smernica 75/368/EHS (Článok 7)

Všetky činnosti uvedené v prílohe k smernici 75/368/EHS okrem činností uvedených v článku 5 tejto smernice (zoznam I, č. 3 tejto prílohy).

Nomenklatúra ISIC

ex 62 Banky a iné finančné inštitúcie

ex 620 Spoločnosti kupujúce patenty a licenčné spoločnosti

ex 71 Doprava

ex 713 Cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami

ex 719 Potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných chemických produktov

ex 82 Obecné služby

827 Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady

ex 84 Rekreačné služby

843 Rekreačné služby, ktoré nie sú zaradené inde:

- športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia atď.) okrem činností športových inštruktorov

- hry (závodné stajne, miesta pre hry, jazdecké školy atď.)

- ostatné rekreačné činnosti (cirkusy, zábavné parky a iné zábavné zariadenia)

ex 85 Osobné služby

ex 851 Domáce služby

ex 855 Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov

ex 859 Osobné služby, ktoré nie sú zaradené inde, okrem športových a zdravotných masérov a horských vodcov, rozdelené do týchto skupín:

- dezinfekcia a odstraňovanie škodcov

- požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia

- sobášne kancelárie a podobné služby

- astrológia, veštenie a podobne

- hygienické služby a súvisiace činnosti

- pohrebníctvo a údržba cintorínov

- kuriéri a tlmočníci-sprievodcovia

4

Smernica 75/369/EHS (Článok 5)

Ambulantné vykonávanie týchto činností:

a) nákup a predaj tovaru:

- ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavači (ex ISIC skupina 612),

- v krytých trhoch mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;

b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.

5

Smernica 82/470/EHS (Článok 6 ods. 2)

(Činnosti uvedené v článku 2 (A) písm. c) a e), (B) písm. b), (C) a (D))

Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:

- nájom železničných vozňov alebo vagónov pre prepravu osôb alebo tovaru;

- sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu lodí;

- príprava, dohodnutie a uzatváranie zmlúv o preprave vysťahovalcov;

- prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby, buď pri colnej kontrole alebo mimo nej, v skladoch, všeobecných skladištiach, skladištiach nábytku, chladiarňach, silách atď.

- vydávanie príjemky za skladovaný predmet alebo tovar umiestňujúcej osobe;

- poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká na predaj alebo počas tranzitu na trh alebo z trhu;

- vykonávanie kontroly alebo technického hodnotenia motorových vozidiel;

- meranie, váženie a kalibrácia tovarov.

DRUHÁ ČASŤ

Iné činnosti ako činnosti, na ktoré sa vzťahuje prvá časť

1

Smernice 63/261/EHS, 63/262/EHS, 65/1/EHS, 67/530/EHS, 67/531/EHS, 67/532/EHS, 68/192/EHS, 68/415/EHS a 71/18/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Hlavná skupina 01 Poľnohospodárstvo

Predovšetkým:

a) všeobecné poľnohospodárstvo vrátane pestovania poľnohospodárskych plodín a vinohradníctva, pestovanie ovocia, orechov, osiva, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín, a to na otvorenom priestranstve aj v skleníkoch;

b) chov dobytka, hydiny, králikov, kožušinových alebo iných zvierat, včiel, ako aj výroba mäsa, mlieka, vlny, koží a kožušín, vajec a medu;

c) práce v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat a záhradníctve za poplatok alebo na zmluvnom základe.

2

Smernica 63/607/EHS

(Filmy)

3

Smernica 64/223/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Skupina 611 Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode (okrem

veľkoobchodu s liečivami a farmaceutickými výrobkami, toxickými výrobkami a patogénmi, a s uhlím).

4

Smernica 64/428/EHS

Nomenklatúra NICE

Skupina

Hlavná 11 Ťažba a príprava pevných palív

111 Ťažba a príprava uhlia

112 Ťažba a príprava lignitu

Hlavná 12 Ťažba rudonosných rúd

121 Ťažba železnej rudy

122 Ťažba neželezných rudonosných rúd a súvisiace činnosti

Hlavná ex 13 ex 130 Ťažba ropy a zemného plynu (okrem prieskumu a vŕtania)

Hlavná 14 140 Ťažba stavebných materiálov a šamotu

Hlavná 19 190 Ťažba ostatných minerálov a rašeliny

5

Smernica 65/264/EHS

(Kino)

6

Smernica 66/162/EHS

Nomenklatúra ISIC

Oddiel 5 Elektrina, plyn, para, voda a hygienické služby

7

Smernica 67/43/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Skupina 640 Nehnuteľnosti (okrem 6401)

Skupina 839 Obchodné služby, ktoré nie sú zaradené inde (okrem žurnalistiky, činností colníkov, poradenstva v hospodárskych, finančných, komerčných, štatistických, ako aj pracovnoprávnych a zamestnaneckých otázkach, vymáhania dlhov)

8

Smernica 67/654/EHS

Nomenklatúra ISIC

Hlavná skupina 02 Lesníctvo a ťažba dreva

021 Lesníctvo

022 Ťažba dreva

9

Smernice 68/369/EHS a 70/451/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Skupina 841 Výroba, distribúcia a premietanie filmov

10

Smernica 69/82/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Hlavná skupina 13

ex 130 Ťažba (prieskum a vŕtanie) ropy a zemného plynu

11

Smernica 70/522/EHS

Nomenklatúra ISIC

ex Skupina 6112 Uhlie

Príloha B

ZRUŠENÉ SMERNICE

PRVÁ ČASŤ: LIBERALIZAČNÉ SMERNICE

63/261/EHS: Smernica Rady z 2. apríla 1963, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia o dosiahnutí slobody usadiť sa v poľnohospodárstve na území členského štátu, týkajúce sa štátnych príslušníkov iných krajín spoločenstva, ktorí boli zamestnaní ako platení zamestnanci v tomto členskom štáte nepretržite počas obdobia dvoch rokov

63/262/EHS: Smernica Rady z 2. apríla 1963, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia o dosiahnutí slobody usadiť sa v poľnohospodárskych usadlostiach, ktoré sú opustené alebo neobrábané viac ako dva roky

63/607/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1963, ktorou sa v súvislosti s filmovým priemyslom vykonávajú ustanovenia Všeobecného programu zrušenia obmedzení slobody poskytovania služieb

64/223/EHS: Smernica Rady z 25. februára 1964 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťami vo veľkoobchode

64/224/EHS: Smernica Rady z 25. februára 1964 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťami sprostredkovateľov v obchode, priemysle a drobných remeslách

64/428/EHS: Smernica Rady zo 7. júla 1964 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v baníctve a povrchovej ťažbe (ISIC hlavné skupiny 11-19)

64/429/EHS: Smernica Rady zo 7. júla 1964 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo výrobných a spracovateľských odvetviach, ktoré spadajú pod ISIC - hlavné skupiny 23-40 (priemysel a remeslá)

65/1/EHS: Smernica Rady zo 14. decembra 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre dosiahnutie slobody poskytovania služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

65/264/EHS: Druhá smernica Rady z 13. mája 1965, ktorou sa v súvislosti s filmovým priemyslom vykonávajú ustanovenia Všeobecných programov zrušenia obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb

66/162/EHS: Smernica Rady z 28. februára 1966 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa zaoberajú dodávaním elektriny, plynu, vody a hygienických služieb (ISIC oddiel 5)

67/43/EHS: Smernica Rady z 12. januára 1967 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa zaoberajú: 1. Záležitosťami "nehnuteľností" (okrem 6401) (ISIC skupina ex 640); 2. poskytovaním určitých "obchodných služieb, ktoré nie sú zaradené inde" (ISIC skupina 839)

67/530/EHS: Smernica Rady z 25. júla 1967 o slobode štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve v inom členskom štáte, prechádzať z jednej usadlosti do druhej

67/531/EHS: Smernica Rady z 25. júla 1967 o uplatňovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych prenájmov poľnohospodárom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov

67/532/EHS: Smernica Rady z 25. júla 1967 o slobode vstupovať do družstiev pre poľnohospodárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu, pričom sú usadení v druhom členskom štáte

67/654/EHS: Smernica Rady z 24. októbra 1967, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre dosiahnutie slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v lesníctve a ťažbe dreva

68/192/EHS: Smernica Rady z 5. apríla 1968 o slobode prístupu k rôznym formám úveru pre poľnohospodárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu, pričom sú usadení v druhom členskom štáte

68/363/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v maloobchode (ISIC skupina 612)

68/365/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v odvetví výroby potravín a nápojov (ISIC hlavné skupiny 20 a 21)

68/367/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v sektore osobných služieb (ISIC ex hlavná skupina 85): 1. Reštaurácie, kaviarne, taverny a iné miesta na konzumáciu nápojov a jedál (ISIC skupina 852); 2. Hotely, penzióny, kempingy a iné ubytovacie zariadenia (ISIC skupina 853)

68/369/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968 o dosiahnutí slobody usadiť sa v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v distribúcii filmov

68/415/EHS: Smernica Rady z 20. decembra 1968 o slobode prístupu k rôznym formám pomoci pre poľnohospodárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu, pričom sú usadení v druhom členskom štáte

69/82/EHS: Smernica Rady z 13. marca 1969 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v ťažbe (prieskum a vŕtanie) ropy a zemného plynu (ISIC ex hlavná skupina 13)

70/451/EHS: Smernica Rady z 29. septembra 1970 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo výrobe filmov

70/522/EHS: Smernica Rady z 30. novembra 1970 o dosiahnutí slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosťou sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ISIC skupina 6112)

71/18/EHS: Smernica Rady zo 16. decembra 1970, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre dosiahnutie slobody usadiť sa v súvislosti so samostatne zárobkovo činnými osobami poskytujúcimi poľnohospodárske a záhradnícke služby

DRUHÁ ČASŤ: SMERNICE USTANOVUJÚCE PRECHODNÉ OPATRENIA

64/222/EHS: Smernica Rady z 25. februára 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou vo veľkoobchode a činnosťou sprostredkovateľov v obchode, priemysle a drobných remeslách

64/427/EHS: Smernica Rady zo 7. júla 1964, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo výrobných a spracovateľských odvetviach patriacich do ISIC, hlavné skupiny 23-40 (priemysel a remeslá), zmenená a doplnená smernicou Rady 69/77/EHS zo 4. marca 1969

68/364/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v maloobchode (ISIC skupina 612)

68/366/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v odvetví výroby potravín a nápojov (ISIC hlavné skupiny 20 a 21)

68/368/EHS: Smernica Rady z 15. októbra 1968, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb v sektore osobných služieb (ISIC ex hlavná skupina 85): 1. Reštaurácie, kaviarne, taverny a iné miesta pre konzumáciu nápojov a jedál (ISIC skupina 852); 2. Hotely, penzióny, kempingy a iné ubytovacie zariadenia (ISIC skupina 853)

70/523/EHS: Smernica Rady z 30. novembra 1970, ktorou sa stanovujú podrobné ustanovenia pre prechodné opatrenia v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb vo veľkoobchode s uhlím a činnosť sprostredkovateľov v obchode s uhlím (ISIC skupina 6112)

75/368/EHS: Smernica Rady zo 16. júna 1975 o opatreniach na uľahčenie efektívneho výkonu slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb pre rôzne činnosti (ISIC oddiel 01 až 85) a najmä prechodné opatrenia v súvislosti s týmito činnosťami

75/369/EHS: Smernica Rady zo 16. júna 1975 o opatreniach na uľahčenie efektívneho výkonu slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb pre činnosti obchodných cestujúcich a najmä prechodné opatrenia v súvislosti s týmito činnosťami

82/470/EHS: Smernica Rady z 29. júna 1982 o opatreniach na uľahčenie efektívneho výkonu slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb pri určitých službách súvisiacich s dopravou a cestovnými kanceláriami (ISIC skupina 718) a pri skladovaní (ISIC skupina 720)

82/489/EHS: Smernica Rady z 19. júla 1982 o opatreniach na uľahčenie efektívneho výkonu slobody usadiť sa a slobody poskytovania služieb v kaderníctve

1 Ú. v. ES C 115, 19.4.1996, s. 16 a Ú. v. ES C 264, 30.8.1997, s. 5.

2 Ú. v. ES C 295, 7.10.1986, s. 43.

3 Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. februára 1997 (Ú. v. ES C 85, 17.3.1997, s. 114), spoločné stanovisko Rady z 29. júna 1998 (Ú. v. ES C 262, 19.8.1998, s. 12) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. októbra 1998 (Ú. v. ES C 328, 26.10.1998, s. 156). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. mája 1999 a rozhodnutie Rady z 11. mája 1999.

4 Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16.

5 Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/38/ES (Ú. v. ES L 184, 12.7.1997, s. 31).

6 Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/658/ES (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 73).

1 Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 32/62.

2 Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.