31999L0042Official Journal L 201 , 31/07/1999 P. 0077 - 0093


Id-Direttiva 1999/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tas-7 ta' Ġunju 1999

li tistabbilixxi mekkaniżmu għar-rikonoxximent ta' kwalifiki għal attivitajiet professjonali koperti mid-Direttivi dwar il-liberalizzazzjoni u l-miżuri transitorji u li tissupplimenta s-sistemi ġenerali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 40 u 47(1), l-ewwel u t-tielet sentenzi ta' l-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 55 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [2],

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat [3] fid-dawl tat-test komuni approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fit-22 ta' April 1999,

(1) Billi, taħt it-Trattat, it-trattament diskriminatorju kollu fuq bażi ta' ċittadinanza fejn għandhom x'jaqsmu l-istabbiliment u l-provvediment ta' servizzi hu pprojbit sa mit-tmiem tal-perijodu transitorju; billi, għalhekk, ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi li japplikaw f'din l-arja saru superfluwi għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tar-regola ta' trattament nazzjonali, minħabba li dik ir-regola tinsab fit-Trattat innifsu u għandha effett dirett.

(2) Billi, madanakollu, ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi ddisinjati biex jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta' l-istabbiliment u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi għandhom jinżammu, partikolarment, meta jippreskrivu b'mod siewi kif obbligi taħt it-Trattat għandhom jiġu sodisfatti.

(3) Billi, sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tal-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi għar-rigward ta' numru ta' attivitajiet, id-Direttivi li jintroduċu miżuri transitorji ġew adottati fl-istennija tar-rikonixximent reċiproku tal-kwalifiki; billi dawk id-Direttivi jaċċettaw il-fatt li l-attività inkwistjoni ġiet segwita għal perijodu raġjonevoli u suffiċjentment reċenti fl-Istat Membru li minnu jiġi ċ-ċittadin bħala kwalifika suffiċjenti biex jitwettqu l-attivitajiet inkwistjoni fi Stati Membri li għandhom regoli li jirregolaw l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet.

(4) Billi d-dispożizzjonijiet ewlenija tad-Direttivi msemmija għandhom jiġu ssostitwiti inkonformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew miżmum f'Edinburgu fil-11 u t-12 ta' Diċembru 1992 dwar is-sussidjarjetà, is-simplifikazzjoni ta' leġislazzjoni Komunitarja u, b'mod partikolari, ir-rikonsiderazzjoni mill-Kummissjoni tad-direttivi relattivament antiki li għandhom x'jaqsmu mal-kwalifiki professjonali; billi d-Direttivi inkwistjoni għandhom għalhekk jitħassru.

(5) Billi id-Direttiva tal-Kunsill 89/48/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' diplomi ta' edukazzjoni superjuri mogħtija mat-tmiem ta' l-edukazzjoni professjonali u taħriġ ta' mill-inqas tliet snin [4] u d-Direttiva tal-Kunsill 92/51/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 dwar it-tieni sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' l-edukazzjoni u taħriġ professjonali biex jissupplimenta d-Direttiva 89/48/KEE [5] ma japplikawx għal ċerti attivitajiet professjonali koperti mid-Direttivi li japplikaw għal dan is-suġġett (Parti Waħda ta' l-Anness A għal din id-Direttiva); billi makkinarju ta' rikonoxximennt għal dawk il-kwalifiki għandu għalhekk, ikun introdott għal dawk l-attivitajiet professjonali mhux koperti mid-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE; billi l-attivitajiet professjonali elenkati fit-Tieni Parti ta' l-Anness A għal din id-Direttiva jaqgħu inparti fil-kamp tad-Direttiva 92/51/KEE sa fejn hu kkonċernat ir-rikonoxximent tad-diplomi.

(6) Billi ġiet trażmessa proposta lill-Kunsill bl-iskop li temenda d-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE dwar il-provi tas-sitwazzjoni finanzjarja u l-prova dwar l-assigurazzjoni kontra r-riskji finanzjarji, li Stat Membru li jospita jista' jirrikjedi mill-benefiċjajru; billi l-Kunsill għandu f'moħħu li jittratta din il-proposta aktar tard.

(7) Billi ġiet trażmessa proposta lill-Kunsill bl-iskop li tiffaċilita il-moviment liberu ta' infermieri speċjalizzati li m'għandhom l-ebda waħda mill-kwalifiki elenkati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 77/452/KEE [6]; billi l-Kunsill għandu f'moħħu li jitratta din il-proposta aktar tard.

(8) Billi din id-Direttiva għandha teħtieġ rapporti regolari fuq l-implimentazzjoni tagħha.

(9) Billi, din id-Direttiva ma tippreġudikax l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 39(4) u 45 tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

IT-TITOLU I

Il-kamp ta' applikazzjoni

L-Artikolu 1

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri definiti f'din id-Direttiva għar-rigward ta' l-istabbiliment jew il-provvediment ta' servizzi fit-territorji tagħhom minn persuni naturali u soċjetajiet jew ditti koperti mit-Titolu 1 tal-Programmi Ġenerali għat-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq il-libertà li wieħed iforni servizzi [7] u l-libertà ta' l-istabbiliment [8] (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsemmija bħala benefiċarji) li jixtiequ jsegwu l-attivitajiet elenkati fl-Anness A.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-attivitajjiet elenkati fl-Anness A li ċittadini ta' l-Istati Membri jixtiequ jsegwu fi Stat Membru li jospita bħala jaħdem għal rasu jew impjegat.

L-Artikolu 2

Dawk l-Istati Membri illi jissuġġettaw l-aċċess għal kwalunkwe attività imsemmija fl-Anness A għall-pussess ta' ċerti kwalifiki għandhom jiżguraw li il-benefiċjarji li japplikaw ikunu infurmati għar-rigward tar-regoli li jirregolaw l-okkupazzjoni li huma jipproponu li jeżerċitaw.

IT-TITOLU II

Ir-Rikonoxximent ta' kwalifiki formali mogħtija minn Stat Membru ieħor

L-Artikolu 3

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, Stat Membru ma jistax, fuq bażi ta' kwalifiki inadegwati, jirrifjuta li jippermetti ċittadin minn Stat Membru ieħor li jaċċedi għal xi waħda mill-attivitajiet elenkati fl-Ewwel Parti ta' l-Anness A fuq l-istess kundizzjonijiet kif japplikaw għaċ-ċittadini tiegħu, mingħajr ma l-ewwel jipparaguna t-tagħrif u l-kapaċità ċċertifikata bid-diplomi, ċertifikati jew prova oħra ta' kwalifiki formali li jkollu l-benefiċjarju bl-iskop li jwettaq l-istess attività band' oħra fil-Komunità bl-istess regoli nazzjonali tiegħu. Meta l-eżami komparattiv juri li t-tagħrif u l-kapaċitajiet ċċertifikati minn diploma jew evidenza oħra ta' kwalifiki formali mogħtija minn Stat Membru ieħor jikkorrespondu għal dawk rikjesti mir-regoli nazzjonali, l-Istat Membru li jospita ma jistax jirrifjuta lil min jipposedihom id-dritt li jeżerċita l-attività inkwistjoni. Meta, madanakollu, l-ezami komparattiv juri differenza sustanzjali, l-Istat Membru li jospita għandu jagħti lill-benefiċjarju l-opportunità li juri li hu akkwista t-tagħrif u l-kapaċitajiet li huma nieqsa. F' dan il-każ, l-Istat Membru li jospita għandu jagħti lill-applikant id-dritt li jagħżel bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità b'analoġija mad-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE.

B'derogra minn din ir-regola, l-Istat Membru li jospita jista' jirrikjedi perijodu ta' adattament jew test ta' kapaċità jekk il-migrant ikollu l-ħsieb li jeżerċita l-attivitajiet professjonali bħala li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża li huma koperti mill-Ewwel Parti ta' l-Anness A u li jeħtieġu t-tagħrif u l-applikazzjoni ta' dawk it-regoli nazzjonali speċifiċi viġenti, dejjem jekk it-tagħrif u l-applikazzjoni ta' dawk ir-regoli huma rikjesti mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru li jospita għal aċċess għal dawn l-attivitajiet minn ċittadini tiegħu stess.

L-Istati Membri għandhom jippruvaw jieħdu inkonsiderazzjoni l-preferenzi tal-benefiċjarju bħala bejn dawn iż-żewġ alternattivi.

2. L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent fis-sens tal-paragrafu 1 għandhom ikunu eżaminati fl-iqsar żmien possibbli, u l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li jospita għandha tiddikjara r-raġunijiet tagħha meta tagħti d-deċiżjoni tagħha, li m'għandhiex tittieħed iktar minn erba' xhur mid-data li fiha l-applikazzjoni u dokumentazzjoni komprensiva ta' sostenn kienu sottomessi Għandu jkun hemm id-dritt ta' appell taħt il-liġi nazzjonali kontra d-deċiżjoni jew kontra n-nuqqas ta din id-deċiżjoni.

IT-TITOLU III

Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali a bażi ta' l-esperjenza professjonali akkwistata fi Stat Membru ieħor.

L-Artikolu 4

Meta, fi Stat Membru, l-eżerċezzju ta' xi attività elenkata fl-Anness A huwa suġġett għall-pussess ta' abilità u tagħrif ġenerali, kummerċjali jew professjonali, dak l-Istat Membru għandu jaċċetta bħala evidenza suffiċjenti ta' dan it-tagħrif u abilità l-fatt li l-attività inkwistjoni ġiet eżerċitata fi Stat Membru ieħor. Meta l-attività hi msemmija fl-Ewwel Parti ta' Anness A, kellha tiġi eżerċitata:

1. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista I:

(a) għal sitt snin konsekuttivi f'kapaċità ta' jew ta' wieħed jaħdem għal rasu, jew bħala amministratur ta' impriża; jew

(b) għal tliet snin konsekuttivi f'kapaċità ta' persuna li taħdem għal rasha jew amministratur ta' impriża meta il-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas tliet snin qabel taħriġ għall-attività in kwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut b'mod nazzjonali jew meqjus minn korp professjonali jew tal-mestier kompetenti bħala li jissodisfa r-rekwiżiti kompletament; jew

(ċ) għal tliet snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu meta l-benefiċjarju li hu wettaq l-attività in kwistjoni għal mill-anqas ħames snin bħala impjegat; jew

(d) għal ħames snin konsekuttivi bħala amministratur li mill-anqas tliet snin minnhom kienu mwettqa f'kariga teknika b'responsabbiltà għal dipartiment wieħed jew aktar ta' l-impriża meta il-benefiċjarju jipprova li hu rċieva mill-anqas tliet snin ta' taħriġ għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li b'hekk jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti tiegħu.

Fil-każijiet imsemmija f'(a) u (ċ), l-eżerċizzju ta' l-attività m'għandux ikun waqaf aktar minn għaxar snin qabel id-data li fiha ssir l-applikazzjoni taħt l-artikolu 8;

2. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista II:

(a) għal sitt snin konsekuttivi jew bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża; jew

(b) - għal tliet snin konsekuttivi jew bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas tliet snin qabel taħriġ għall-attività in kwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti; jew

- għal erba' snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas sentejn qabel taħriġ għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti; jew

(ċ) għal tliet snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża fejn il-benefiċjarju juri li hu segwa l-attività in kwistjoni għal ta' l-anqas ħames snin bħala impjegat; jew

(d) - għal ħames snin konsekuttivi bħala wieħed impjegat meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva mill-inqas tliet snin qabel taħriġ għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti profesjonali jew tal-mestier kummerċjali bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti; jew

- għal sitt snin konsekuttivi bħala ta' impjegat meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva mill-anqas sentejn qabel taħriġ għall-attività in kwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti.

Fil-każijiet imsemmija f'(a) u (ċ), l-eżerċizzju ta' l-attività m'għandux ikun waqaf iktar minn għaxar snin qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni fl-Artikolu 8;

3. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista III:

(a) għal sitt snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża; jew

(b) għal tliet snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża, meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas tliet snin qabel taħriġ għall-attività in kwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn kompetenti professjonali jew tal-mestier li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti; jew

(ċ) għal tliet snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu meta il-benefiċjarju li eżerċita l-attività in kwistjoni għal mill-inqas ħames snin bħala impjegat.

Fil-każijiet irreferuti f'(a) u (ċ), l-eżerċizzju ta' l-attività m'għandux ikun waqaf iktar minn għaxar snin qabel id-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni skond l-Artikolu 8;

4. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista IV:

(a) għal ħames snin konsekuttivi jew bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża; jew

(b) għal sentejn konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas tliet snin qabel taħriġ għall-attività in kwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox r-rekwiżiti; jew

(ċ) għal tliet snin konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' mpriża meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas sentejn qabel taħriġ għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti; jew

(d) għal sentejn konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu eżerċita l-attività inkwistjoni għal ta l-anqas tliet snin bħala impjegat; jew

(e) għal tliet snin konsekuttivi bħala impjegat meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva ta' l-anqas sentejn qabel taħriġ għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti;

5. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista V(a) u (b):

(a) għal tliet snin bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża sakemm l-attività in kwistjoni ma waqfitx iktar minn sentejn qabel id-data li fiha l-applikazzjoni prevista fl-Artikolu 8 tkun saret;

(b) għal tliet snin bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża, dejjem jekk l-eżerċizzju ta' l-attività in kwistjoni ma jkunx waqaf aktar minn sentejn qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni skond l-Artikolu 8, sakemm l-Istat Membru li jospita ma jippermettix iċ-ċittadini tiegħu li jinterrompu l-eżerċizzju ta' dik l-attività għal perijodu itwal; jew

6. fil-każ ta' l-attivitajiet fil-Lista VI:

(a) għal tliet snin konsekuttivi jew bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża; jew

(b) għal sentejn konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva taħriġ minn qabel għall-attività inkwistjoni, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment jew meqjus minn korp professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox il-ħtiġiet tiegħu; jew

(ċ) għal sentejn konsekuttivi bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur ta' impriża meta l-benefiċjarju juri li hu eżerċita l-attività inkwistjoni għal ta' l-inqas tliet snin bħala impjegat; jew

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala impjegat meta l-benefiċjarju juri li hu rċieva taħriġ minn qabel għall-attività in kwistjoni qabel, attestat minn ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment magħruf jew meqjus minn korp kompetenti professjonali jew tal-mestier bħala li jissodisfa għal kollox ir-rekwiżiti,

Fil-każijiet irreferuti f'(a) u (ċ), l-eżerċizzju ta' l-attività m'għandux ikun waqaf aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni prevista skond l-Artkolu 8 tkun saret.

L-Artikolu 5

Meta benefiċjarju jipposjedi ċertifikat rikonoxxut nazzjonalment maħruġ fi Stat Membru li jattesta t-tagħrif u l-kapaċità fl-attività in kwistjoni ekwivalenti għal ta' l-anqas sentejn jew tliet snin, kif approprjat, ta' taħriġ professjonali, dak iċ-ċertifikat jista' jkun ittrattat mill-Istat Membru li jospita bl-istess mod bħal ċertifikat li jattesta t-taħriġ taż-żmien meħtieġ skond l-Artikolu 4(1)(b) u (d), (2)(b) u (d), (3)(b) u 4(b), (ċ) u (e).

L-Artikolu 6

Fejn iż-żmien tat-taħriġ tal-benefiċjarju hu ta' l-anqas sentejn u inqas minn tliet snin, ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4 għandhom ikunu sodisfatti jekk iż-żmien ta' esperjenza professjonali bħala wieħed li jaħdem għal rasu jew bħala amministratur speċifikat fl-Artikolu 4(1)(b) u (d), (2)(b), l-ewwel parti, (3)(b) u (4)(b) jew bħala impjegat speċifikat fl-Artikolu 4(2)(d), l-ewwel inċiż hu estiż bl-istess proporzjon biex ikopri d-differenza fiż-żmien tat-taħriġ.

L-Artikolu 7

Persuna għandha tkun meqjusa li eżerċitat attività bħala amministratur ta' impriża fis-sens ta' l-Artikolu 4 jekk tkun segwiet din l-attività f'impriża fil-qasam tax-xogħol inkwistjoni:

(a) bħala amministratur ta' impriża jew amministratur ta' fergħa ta' impriża; jew

(b) bħala deputat għall-proprjetarju jew għall-amministratur ta' impriża meta dik il-kariga tinvolvi responsabbilta' ekwivalenti għal dik tal-proprjetarju jew ta' l-amministratur rappreżentat; jew

(ċ) f'kariga amministrattiva b'responsabbilitajiet ta' natura kummerċjali u/jew teknika u b' responsabbiltà għal dipartiment ta' l-impriża wieħed jew aktar.

L-Artikolu 8

Il-prova li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 huma sodisfatti għandha tkun stabbilita b'ċertifikat dwar in-natura u ż-żmien ta' l-attività maħruġ mill-awtorità jew mill-korp kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru minn fejn jiġi l-benefiċjarju li l-benefiċjarju jrid jissottometti biex jattesta l-applikazzjoni tiegħu għal awtorizzazzjoni biex jeżerċita l-attività jew l-attivitajiet in kwistjoni fl-Istat Membru li jospita.

IT-TITOLU IV

Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali oħra ottenuti fi Stat Membru ieħor

L-Artikolu 9

1. Meta Stat Membru li jospita jirrikjedi li ċ-ċittadini tiegħu li jixtiequ li jidħlu għal xi attività msemmija fl-Artikolu 1(2) ikollhom jagħtu prova ta' karattru tajjeb u prova li huma mhumiex u qatt ma kienu ddikjarati falluti, jew prova ta' waħda minn dawn, huwa għandu jaċċettata bħala prova suffiċjenti, għar-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra, il-produzzjoni ta' estratt mir-reġistri tal-qrati jew, fin-nuqqas ta' dan, ta' dokument ekwivalenti minn awtorità kompetenti ġudizzjarja jew amministrattiva fl-Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru li minnu jkun ġej il-benefiċjarju li juri li dawn ir-rekwiżiti huma sodisfatti.

2. Meta Stat Membru li jospita jimponi fuq iċ-ċittadini tiegħu li jixtiequ jidħlu għal kwalunkwe attività msemmija fl-Artikolu 1(2) ċertu ħtiġiet li juru l-karattru tajjeb u jirrikjedi li huma jippruvaw li mhumiex u qatt ma kienu preċedentement iddikjarati falluti u ma kinux preċedentement ittieħdu fil-konfront tagħhom miżuri dixxiplinari professjonali jew amministrattivi (per eżempju l-interdizzjoni mill-eżerċizzju ta' ċerti funzjonijiet, is-sospensjoni jew it-tħassir mill-lista) imma l-prova ma tistax issir bid-dokument li għalih hemm referenza f'paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, hu għandu jaċċetta bħala prova suffiċjenti għar-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra ċertifikat maħruġ minn awtorità kompetenti ġudizzjarja jew amministrattiva fl-Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru mnejn ikun ġej il-benefiċjarju li jattesta illi l-ħtiġiet huma sodisfatti. Dan iċ-ċertifikat għandu jirrelata mal-fatti speċifiċi meqjusa rilevanti mill-Istat Membru li jospita.

3. Meta l-Istat Membru ta' l-oriġini jew l-Istat Membru minn fejn ikun ġej il-benefiċjarju ma joħroġx id-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2, dawn id-dokumenti għandhom jiġu ssostitwiti b'dikjarazzjoni bil-ġurament jew, f'dawk l-Istati Membri fejn ma hemm l-ebda dispożizzjoni għal din id-dikjarazzjoni bil-ġurament, b'dikjarazzjoni solenni magħmula mill-persuna kkonċernata quddiem awtorità kompetenti ġudizzjarja jew amministrattiva, jew fejn approprjat, nutar f'dak l-Istat Membru; din l-awtorità jew nutar għandha toħroġ ċertifikat li jattesta l-awtentiċità tad-dikjarazzjoni bil-ġurament jew tad-dikjarazzjoni solenni. Id-dikjarazzjoni li ma kien hemm l-ebda falliment preċedenti tista' wkoll issir quddiem korp kompetenti professjonali jew tal-mestier f'dak l-Istat Membru.

4. Meta Stat Membru li jospita jirrikjedi prova tas-sitwazzjoni finanzjarja, hu għandu jqis iċ-ċertifikati maħruġa mill-banek fl-Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru mnejn ikun ġej il-benefiċjarju bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu.

5. Meta Stat Membru li jospita jirrijkedi li ċ-ċittadini tiegħu li jixtiequ jibdew jew ikomplu xi attività msemmija fl-Artikolu 1(2) li jagħtu prova li huma assigurati kontra r-riskji finanzjarji li jirriżultaw mir-responsabbiltà professjonali tagħhom, hu għandu jaċċetta ċertifikati maħruġa mill-impriżi ta' l-assigurazzjoni ta' Stati Membri oħra bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa fit-territorju tiegħu. Dawn iċ-ċertifikati għandhom jiddikjaraw li l-assiguratur ikun ikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fl-Istat Membru li jospita għar-rigward tal-kondizzjonijiet u l-firxa tal-kopertura.

6. Fil-ħin tal-produzzjoni tagħhom, id-dokumenti imsemmija fil-paragrafi 1,2,3 u 5 m'għandhomx ikunu ilhom maħruġa iktar minn tliet xhur.

IT-TITOLU V

Diposizzjonijiet ta' proċedura

L-Artikolu 10

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw, fil-perijodu stipulat fl-Artikolu 14, l-awtoritajiet u l-korpi responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikoli 8 u 9(1), (2) u (3) u għandhom jikkomunikaw din l-informazzjoni minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

2. Kull Stat Membru jista' jinnomina koordinatur għall-attivitajiet ta' l-awtoritajiet u l-korpi msemmija fil-paragrafu 1 lill-grupp li jkun qed jikkoordina stabbilit taħt l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 89/48/KEE. Il-kompiti tal-grupp li jkun qed jikkoordina għandhom ukoll ikunu kif ġej:

- il-faċilitazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva;

- il-ġbir ta' l-informazzjoni utili kollha għall-applikazzjoni tagħha fl-Istati Membri u speċjalment il-ġbir u l-paragun ta' l-informazzjoni dwar il-kwalifiki professjonali differenti fl-oqsma ta' l-attività li jaqgħu fil-kamp ta' din id-Direttiva.

IT-TITOLU VI

Dispożizzjonijiet finali

L-Artikolu 11

1. Id-Direttivi elenkati fl-Anness B huma hawnhekk mħassra.

2. Ir-referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva.

L-Artikolu 12

Mill-1 ta' Jannar 2001, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull sentejn rapport dwar l-applikazzjoni tas-sistema introdotta.

Barra mir-rimarki ġenerali, dak ir-rapport għandu jikkontjeni wkoll ġabra fil-qosor statistika tad-deċiżjonijiet meħuda u deskrizzjoni tal-problemi prinċipali kkawżati mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

L-Artikolu 13

Sa mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 14, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istat ta' l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, u b' mod partikolari ta' l-Artikolu 5, fl-Istati Membri.

Wara li tkun daħlet għall-udjenzi neċessarji, speċjalment tal-koordinaturi, l-Kummissjoni għandha tissottometti l-konklużjonijiet tagħha għar-rigward ta' xi bidliet għall-arranġament eżistenti. Jekk neċessarju, l-Kummissjoni għandha wkoll tissottometti proposti għat-titjib ta' l-arranġamenti eżistenti bl-iskop li jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tal-persuni, id-dritt ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' prova ta' servizzi.

L-Artikolu 14

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Drettiva qabel il-31 ta' Lulju 2001. Għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummisjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandhom jikkontjenu referenza għal din id-Direttiva jew ikollhom magħhom din ir-referenza fl-okkażżjoni tal-publikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li bihom issir din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Diretiva.

L-Artikolu 15

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

L-Artikolu 16

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fis-7 ta' Ġunju 1999.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. M. Gil-robles

Għall-Kunsill

Il-President

E. Bulmahn

[1] ĠU C 115, tad-19.4.1996, p. 16 uĠU C 264, tat-30.8.1997, p. 5.

[2] ĠU C 295, tas-7.10.1996, p. 43.

[3] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-20 ta Frar 1997 (ĠU C 85, tas-17.3.1997, p. 114), Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tad-29 ta Ġunju 1998 (ĠU C 262, tad-19.8.1998, p. 12) Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ottubru 1998 (ĠU C 328, tas-26.10.1998, p. 156). Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Mejju 1999 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 1999.

[4] ĠU L 19, ta' l-24.1.1989, p. 16.

[5] ĠU L 209, ta' l-24.7.1992, p. 25. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/38/KE (ĠU L 184, tat-12.7.1997, p. 31).

[6] Id-Direttiva tal-Kunsill 77/452/KEE tas-27 ta' Ġunju 1997 li tikkonċerna r-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra tal-kwalifiki formali ta' infermieri responsabbli għall-kura ġenerali, inklużi miżuri għall-faċilitazzjoni ta' l-eżerċizzju effettiv ta' dan id-dritt ta' l-istabbiliment u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi (ĠU L 176, tal-15.7.1977, p. 1). Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 90/658/KE (ĠU L 353, tas-17.12.1990, p. 73).

[7] ĠU 2, tal- 15.1.1962, p. 32/62.

[8] ĠU 2, tal- 15.1.1962, p. 36/62.

--------------------------------------------------

L-ANNESS A

L-EWWEL PARTI

Attivitajjiet relatati ma' kategoriji ta' esperjenza professjonali

Il-Lista I

Gruppi prinċipali koperti mid-Direttiva 64/427/KEE, kif emendata mid-Direttiva 69/77/KEE, u mid-Direttivi 68/366/KEE, 75/368/KEE u 75/369/KEE

1

Id-Direttiva 64/427/KEE

(id-Direttiva dwar il-liberalizzazzjoni: 64/429/KEE)

In-Nomenkaltura Nice (li tikkorrespondi għall-Gruppi Prinċipali ISIC 23-40)

Grupp Prinċipali 23 | Fabbrikazzjoni tat-tessili |

232 | Il-Fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessili fuq makkinarju għas-suf |

233 | Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessili fuq makkinarju għall-qoton |

234 | Il-Fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessili fuq makkinarju għall-ħarir |

235 | Il-Fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessili fuq makkinarju għall-kittien u qanneb |

236 | Industriji oħra tal-fibra tat-tessili (il-ġuta, fibri ibsin, eċċ) ċwiemi |

237 | Il-Fabbrikazzjoni ta' oġġetti tal-granċ u mmaljati |

238 | L-Irfinar tat-tessili |

239 | Industriji oħra tat-tessili |

Grupp Prinċipali 24 | Il-fabbrikazzjoni ta' żraben, ħwejjeġ ta' l-ilbies u friex |

241 | Il-fabbrikazzjoni bil-makkinarju taż-żraben (ħlief minn gomma jew injam) |

242 | Il-Fabbrikazzjoni u tiswija bl-idejn taż-żraben |

243 | Il-Fabbrikazzjoni ta' ħwejjeġ ta' l-ilbies (ħlief pelliċċi) |

244 | Il-Fabbrikazzjoni ta' mtieraħ u sodod |

245 | Industriji tal-ġlud u tal-pil |

Grupp Prinċipali 25 | Il-Fabbrikazzjoni ta' l-injam u tas-sufra, ħlief il-fabbrikazzjoni ta' l-għamara |

251 | L-Issegar u l-preparazzjoni industrijali ta' l-injam |

252 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l-injam nofshom lesti |

253 | Il-Produzzjoni bis-serje ta' komponenti ta' l-injam għall-bini inklużi l-pavimenti. |

254 | Il-Fabbrikazzjoni ta' reċipjenti ta' l-injam |

255 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti oħra ta' l-injam (ħlief għamara) |

259 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti tat-tiben, tas-sufra, tal-basktijiet, tal-qasab u tar-rattan, il-produzzjoni ta' xkupilji |

Grupp Prinċipali 26 | 260 | Il-Fabbrikazzjoni ta' għamara ta' l-injam |

Grupp Prinċipali 27 | Il-Fabbrikazzjoni ta' karta u prodotti tal-karta |

271 | Il-Fabbrikazzjoni ta' polpa, karta u kartun |

272 | L-Ipproċessar tal-karta u l-kartun, u l-fabbrikazzjoni ta' artikoli tal-polpa |

Grupp Prinċipali 28 | 280 | L-Istampar, l-ippubblikar u industriji alleati |

Grupp Prinċipali 29 | L-Industrija tal-Ġilda |

291 | Il-Konzeriji u impjanti għall-irfinar tal-ġilda |

292 | Il-Fabbrikazzjoni tal-prodotti tal-ġilda |

Grupp Prinċipali 30 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-gomma u tal-plastik, fibri artifiċjali u prodotti tal-lamtu |

301 | L-Ipproċessar ta' gomma u asbestos |

302 | L-Ipproċessar ta' materjali tal-plastik |

303 | Il-Produzzjoni ta' fibri artifiċjali |

Grupp Prinċipali 31 | L-Industrija Kimika |

311 | Il-Fabbrikazzjoni ta' materjali ta' bażi kimika u iktar ipproċessar ulterjuri ta' dawn il-materjali |

312 | Fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għal skopijiet industrijali u agrikoli (inkluża il-fabbrikazzjoni għall-użu industrijali ta' xaħmijiet u żjut ta' oriġini veġetali jew annimali li jaqgħu fl-ambitu tal-Grupp ISIC 312) |

313 | Il-Fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għall-użu domestiku jew fl-uffiċċji (eskluża l-fabbrikazzjoni ta' prodotti mediċi u farmaċewtiċi (ISIC ex Grupp 319) |

Grupp Prinċipali 32 | 320 | Industrija tal-Petroleum |

Grupp Prinċipali 33 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti mhux metalliċi minerali |

331 | Il-Fabbrikazzjoni tal-prodotti tat-tafal li jintużaw fl-istrutturi |

332 | Il-Fabbrikazzjoni tal-ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ |

333 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti taċ-ċeramika, inklużi oġġetti tal-mirja |

334 | Il-Fabbrikazzjoni tas-siment, tal-ġir u tal-ġibs |

335 | Il-Fabbrikazzjoni ta' materjali għall-istruttura, fil-konkrit, fis-siment u fil-ġibs |

339 | Ix-Xogħol tal-ġebel u l-fabbrikazzjoni ta' prodotti minerali oħrajn mhux metalliċi |

Grupp Principali 34 | Il-Produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li fihom il-ħadid u li ma fihomx il-ħadid |

341 | L-Industrija tal-ħadid u l-azzar (kif definit fit-Trattat KEFA, inklużi xogħlijiet impjanti tal-kokk magħquda fl-impriżi ta' l-azzar |

342 | Il-Fabbrikazzjoni tat-tubi ta l-azzar |

343 | Trafilaġġ, ġibda bil-kiesaħ, trembil bil-kiesaħ ta' strippi, ffurmar bil-kiesaħ |

344 | Il-Produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li ma fihomx ħadid |

345 | Funderiji tal-metall li fih il-ħadid u li ma fihx ħadid |

Grupp Prinċipali 35 | Il-Fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-metall (ħlief makkinarji u tagħmir tat-trasport) |

351 | Il-Forġa, l-istampa u l-pressa tqal |

352 | It-Trasformazzjoni sekondarja u trattament tas-superfiċi |

353 | L-Istrutturi tal-Metalli |

354 | Il-Fabbrikazzjoni tal-bojlers, il-fabbrikazzjoni ta' affarijiet industrijali vojta minn ġewwa |

355 | Il-Fabbrikazzjoni ta' għodod u strumenti u artikoli lesti tal-metall (ħlief tagħmir elettriku) |

359 | Attivitajjiet anċillari ta' inġinerija mekkanika |

Grupp Prinċipali 36 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju barra makkinarju elettriku |

361 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju agrikolu u tratturi |

362 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju għall-uffiċċju |

363 | Il-Fabbrikazzjoni ta' għodod li jaħdmu l-metall u machinetools oħra u fissi ma' immobbli għal dawn u għal għodod oħra li jaħdmu bl-elettriku |

364 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju u aċċessorji għat-tessili, il-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħjata |

365 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir għall-industriji ta' l-ikel u x-xorb u għall-industriji kimiċi u l-allejati tagħhom |

366 | Il-Fabbrikazzjoni ta' impjanti u tagħmir għall-mini, funderiji tal-ħadid u l-azzar, u għall-industrija tal-kostruzzjoni; il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għall-maniġġ mekkaniku |

367 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir għat-trasmissjoni |

368 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju għal skopijiet oħra speċifiċi industrijali |

369 | Il-Fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir mhux elettriku |

Grupp Prinċipali 37 | L-Inġenjerija Elettrika |

371 | Il-Fabbrikazzjoni ta' wajers elettriċi u cables |

372 | Il-Fabbrikazzjoni ta' muturi, ġeneraturi, transformers, affarijiet tas-swiċċijiet u tagħmir simili ieħor għall-provvediment ta' l-elettriku |

373 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettriku għall-użu dirett kummerċjali |

374 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni, meters, għodod tal-kejl oħrajn u tagħmir elettromediku |

375 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettroniku, riċevituri tar-radju u t-televiżjoni, tagħmir ta' l-awdjo |

376 | Il-Fabbrikazzjoni ta' għodad elettroniċi għal użu domestiku |

377 | Il-Fabbrikazzjoni ta' lampi u tagħmir ta' illuminazzjoni |

378 | Il-Fabbrikazzjoni ta' batteriji u akkumulaturi |

379 | It-Tiswija, assemblaġġ u l-istallazzjoni speċjalista ta' tagħmir elettriku |

Grupp Prinċipali 38 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport. |

383 | Il-Fabbrikazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-partijiet tagħhom |

384 | It-Tiswija ta' vetturi bil-mutur, muturi u ċikli |

385 | Il-Fabbrikazzjoni ta' muturi, ċikli u l-partijiet tagħhom |

389 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport li mhux ikklassifikat imkien ieħor |

Grupp Prinċipali 39 | L-Industriji tal-fabbrikazzjoni mixxellanji |

391 | Il-Fabbrikazzjoni ta' strumenti ta' preċiżjoni u strumenti tal-kejl u kontroll |

392 | Il-Fabbrikazzjoni ta' strumenti mediko-kirurġiċi u tagħmir u strumenti ortopediċi (ħlief żraben ortopediċi) |

393 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir fotografiku u ottiku |

394 | Il-Fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' arloġġi ta' l-id u arloġġi |

395 | Il-Fabbrikazzjoni ta' ġojjellerija u metalli prezzjużi |

396 | Il-Fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' strumenti mużikali |

397 | Il-Fabbrikazzjoni ta' logħob, ġugarelli u affarijiet ta' sport u atletika |

399 | Industriji tal-fabbrikazzjoni oħra |

Grupp Prinċipali 40 | Il-Kostruzzjoni |

400 | Il-Kostruzzjoni (mhux speċjalizzata); demolizzjoni |

401 | Il-Kostruzzjoni ta' bini (djar u oħrajn) |

402 | L-Inġenjerija ċivili; il-kostruzzjoni ta' toroq, pontijiet, ferroviji eċċ |

403 | Xogħol ta' stallazzjoni |

404 | Id-Dekorazzjoni u l-irfinar |

2

Id-Direttiva 68/366/KEE

(Direttiva tal-liberalizzazzjoni 68/365/KEE)

Nomenklatura NICE

Grupp Prinċipali 20 A | 200 | Industriji li jipproduċu xaħam u żjut ta' l annimali u veġetali |

20 B | Industriji tal fabbrikazzjoni ta' l ikel (eskluża lindustrija taxxorb) |

201 | Il Qtil, il preparazzjoni u l preservazzjoni tal laħam |

202 | Il Ħalib u l industrija tal prodotti tal ħalib |

203 | L Ippakkjar fil laned u lippreservar ta' frottijiet u ħxejjex |

204 | L Ippakkjar fil laned u lppreservar ta' ħut u frott tal baħar |

205 | Il Fabbrikazzjoni ta' prodotti mill qamħ |

206 | Il Fabbrikazzjoni ta' prodotti tal forn, inklużi biskuttelli u gallettini |

207 | L Industrija taz zokkor |

208 | I Fabbrikazzjoni ta' kawkaw, ċikkulalta, u ħelu tazzokkor |

209 | Il Fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l ikel mixxellanji |

Grupp Prinċipali 21 | Industrija tax- Xorb |

211 | Il Produzzjoni ta' alkoħol etiliku permezz tal fermentazzjoni, il produzzjoni ta' ħmira u spirti |

212 | Il Produzzjoni ta' nbid u xorb ieħor alkoħoliku bla xgħir |

213 | Tisjir tal birra u tax xgħir |

214 | L Industriji tas softdrinks u ilma kkarbonat |

ex 30 | Il Fabbrikazzjoni ta' prodotti tal gomma, materjali talplastik, fibri artifiċjali u sintetiċi u prodotti tallamtu |

304 | Il Fabbrikazzjoni ta' prodotti tal lamtu |

3

Id-Direttiva 75/368/KEE (attivitajiet elenkati fl-Artikolu 5(1))

Nomenklatura ISIC

ex 04 | Is-Sajd |

043 | Is-Sajd fil-kanali |

ex 38 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport |

381 | Bini u t-tiswija tal-vapuri |

382 | Il-Fabbrikazzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji |

386 | Il-Fabbrikazzjoni ta' inġenji ta' l-ajru (inkluż tagħmir għall-ispazju) |

ex 71 | Attivitajiet relatati mat-trasport u attivitajiet barra t-trasport li jaqgħu taħt il-gruppi li ġejjin: |

eż 711 | Servizzi ta' wagon-lit; il-manutenzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji f'barrakki tat-tiswija; it-tindif tal-vaguni |

eż 712 | Il-manutenzjoni tat-tagħmir trasport urban, suburban u interurban ta' passiġġieri u |

eż 713 | Il-Manutenzjoni ta' tagħmir għal trasport ieħor fuq l-art tal-passiġġieri (bħal vetturi bil-mutur, coaches u taxis) |

eż 714 | L-Operazzjoni u l-manutenzjoni ta' servizzi ta' sostenn għat-trasport fit-toroq (bħal toroq, mini, u pontijiet li tħallas għalihom, parkeġġi għall-karozzi, postijiet ta' karozzi tal-linja u trammijiet) |

eż 716 | Attivitajiet relatati mat-trasport fil-kanali interni (bħall-operazzjoni u l-manutenzjoni ta' kanali, portijiet u stallazzjonijiet oħra għal trasport fil-kanali interni; servizzi ta' rmonk u pilotaġġ fil-portijiet, tfiħ ta' bagi, it-tagħbija u l-ħatt ta' bastimenti u attivitajiet simili, per eżempju s-salvataġġ ta' vapuri, l-irmonk u l-operazzjoni ta' boathouses) |

73 | Il-Komunikazzjoni: servizzi postali u telekomunikazzjonijiet |

eż 85 | Servizzi Personali |

854 | Laundries u servizzi ta' laundry, dry—cleaning u żeba' |

eż 856 | Studji Fotografiċi: ritratti u fotografija kummerċjali, ħlief fotografi ġurnalisitċi |

eż 859 | Servizzi personali li mhumiex kklassifikati mkien ieħor (il-manutenzjoni u tindif ta' bini jew akkomodazzjoni biss) |

4

Id-Direttiva 75/369/KEE (L-Artikolu 6: meta l-attività hi meqjusa li tkun ta' natura industrijali jew ta' snajja')

Nomenklatura ISIC

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a) ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

- minn kummerċjanti, jew bejjiegħa u bejjiegħa minn bieb għal bieb itineranti (ex Grupp ISIC 612);

- fi swieq koperti barra minn istallazzjonijiet fissi u fi swieq fil-miftuh;

(b) attivitajiet koperti minn mizuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

Il-Lista II

Id-Direttiva 82/470/KEE (l-Artikolu 6(3))

Gruppi 718 u 720 tan-Nomenklatura ISIC

L-attivitajiet jinkludu b' mod partikolari:

- l-organizzazzjoni, l-offerta għall-bejgħ u l-bejgħ, dirett jew a bażi ta' kommissjoni, oġġetti singoli jew kollettivi (trasport, bord, akkomodazzjoni, eskursjonijiet, eċċ) għal vjaġġ jew soġġorn, ikunu x' ikunu r-raġunijiet għall-vjaġġ (l-Artikolu 2(B)(a)).

Il-Lista III

Id-Direttiva 82/489/KEE

ex 855 | Il Parrukkerija, esklużi s servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat taħriġ tal parrukkiera |

Il-Lista IV

Id-Direttiva 82/470/KEE (l-Artikolu 6(1))

Gruppi 718 u 720 tan-Nomenklatura ISIC:

L-attivitajiet jinkludu b' mod partikolari

- li jaġixxu bħala intermedjarji bejn kuntratturi għal metodi varji ta' trasport u persuni li jibagħtu u jirċievu oġġetti, u jwettqu attivitajiet relatati:

(aa) billi jikkonkludu kuntratti ma' kuntratturi ta' trasport, għan-nom tal-prinċipali;

(bb) billi jagħżlu l-metodu ta' trasport, id-ditta u r-rotta kkunsidrata l-aktar ta' profitt għall-prinċipal;

(ċċ) billi jorganizzaw l-aspetti tekniċi ta' l-operazzjoni ta' trasport (eż. l-ippakkar meħtieġ għat-trasport); billi jwettqu operazzjonijiet varji inċidentali għat-trasport (eż: li jiżguraw li hemm biżżejjed silġ fil-vaguni refriġerati);

(dd) billi jikkompletaw il-formalitajiet konnessi mat-trasport bħat-tfassil tal-listi tal-passiġġieri; bl-assemblaġġ u d-distirbuzzjoni ta' tagħbija;

(ee) billi jikkoordinaw l-istadji varji ta' trasportazzjoni, billi jiżguraw it-tranżit, ir-ritrasbord, it-trasbord u operazzjonijiet oħrajn fid-destinazzjoni;

(ff) billi jirranġaw kemm il-merkanzija kif ukoll it-trasportaturi u l-mezzi ta' trasport għal persuni li jikkunsinnaw l-oġġetti jew li jirċevuhom;

- l-istima ta' l-ispejjeż tat-trasport u l-kontroll tal-kontijiet iddettaljati;

- billi jieħdu ċerti miżuri temporanji jew permanenti fl-isem u għan-nom tas-sid ta' vapur jew xi trasportatur ieħor bil-baħar (ma' l-awtoritajiet tal-port, burdnara eċċ)

(L-attivitajiet elenkati taħt l-Artikolu 2(A)(a), (b) u (d)).

Il-Lista V

Id-Direttivi (64/222/KEE) u (70/523/KEE)

(a)

Ara Artikolu 4(5)(a) ta' din id-Direttiva

Id-Direttiva 64/222/KEE

(Id-Direttiva ta' liberalizzazzjoni 64/224/KEE)

1. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li għandu l-poter u huwa struwit minn persuna waħda jew aktar biex jinnegozja jew jidħol fi tranżazzjonijiet kummerċjali f'isem u għan nom ta' dawk il-persuni;

2. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li, filwaqt li ma jkunx mogħti istruzzjonijiet permanenti jġib flimkien persuni li jixtiequ jidħlu f'kuntratt dirett ma' xulxin jew jorganizza in-negozji tagħhom jew jassistihom fit-tlestija tagħhom;

3. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jidħol f'operazzjonijiet kummerċjali f'ismu għan-nom ta' ħaddieħor;

4. attivitajiet professjonali ta'intermedjarju li jwettaq bejgħ bl-ingrossa permezz ta' rkant għan-nom ta' ħaddieħor;

5. attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jmur minn bieb għal bieb ifittex l-ordnijiet;

6. provvediment ta' servizzi, b' mod ta' attivitajjiet professjonali, permezz ta' internedjarju fl-impjieg ta' impriża waħda jew aktar kummerċjali, industrijali jew ta' artiġjanat.

(b)

Ara l-Artikolu 4(5)(b) ta' din id-Direttiva

Id-Direttiva 70/523/KEE

Attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingrossa tal-faħam u attivitajiet ta' intermedjari fil-kummerċ tal-faħam (ex Grupp 6112, ISIC Nomenklatura)

Il-Lista VI

Id-Direttivi 68/364/KEE, 68/368/KEE, 75/368/KEE, 75/369/KEE, 82/470/KEE

1

Id-Direttiva 68/364/KEE

(Direttiva ta' liberalizzazzjoni 68/363/KEE)

ISIC ex Grupp 621 | Kummerċ bl-imnut |

Attivitajiet esklużi:

012 | Il-Kera ta' makkinarju ta' l-agrikoltura |

640 | Proprjetà, kiri ta' proprjetà |

713 | Kiri ta' karozzi, karozzini u żwiemel |

718 | Kiri ta' vaguni tal-merkanzija u vaguni tal-passiġġieri |

839 | Kiri ta' makkinarju lill-impriżi kummerċjali |

841 | Reservazzjoni ta' postijiet taċ-ċinema u l-kiri ta' films ċinematografiċi |

842 | Reservazzjoni ta' postijiet tat-teatru u l-kiri ta' tagħmir teatrali |

843 | Kiri ta' dgħajjes, roti, magni li jaħdmu bil-flus għal logħob ta' kapaċità jew azzard |

853 | Kera ta' kmamar ammobbiliti |

854 | Kiri ta' għażel maħsul |

859 | Il-Kiri ta' ħwejjeġ |

2

Id-Direttiva 68/368/KEE

(Id-Direttiva ta' liberalizzazzjoni 68/367/KEE)

In-Nomenklatura ISIC

ISIC ex Grupp Prinċipali 85:

1. Ristoranti, kafejiet, taverni u postijiet oħra ta' l-ikel u x-xorb (Grupp ISIC 852)

2. Lukandi, kmamar għall-kiri, kampijiet u postijiet oħra ta' alloġġ (Grupp ISIC 853)

3

Id-Direttiva 75/368/KEE (l-Artikolu 7)

L-attivitajiet kollha elenkati fl-Anness mad-Direttiva 75/368/KEE, ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 5 ta' dik id-Direttiva (il-Lista I, Numru 3 ta' dan l-Anness).

Nomenklatura ISIC

ex 62 | Banek u Istituzzjonijiet finazjarji oħra |

ex 620 | Xiri ta' patenti u kumpaniji tal-liċenzi |

ex 71 | Trasport |

ex 713 | Trasport bit-triq tal-passiġġieri, barra t-trasportazzjoni permezz ta' vetturi bil-mutur |

ex 719 | It-Trasport permezz pipelines ta' idrokarburi likwidi u prodotti kimiċi likwidi oħra |

ex 82 | Servizzi Komunitarji |

827 | Libreriji, mużewijiet, ġonna botaniċi u żooloġiċi |

ex 84 | Servizzi ta' rekreazzjoni |

843 | Servizzi ta' rekreazzjoni li mhumiex ikklassifikati mkien ieħor: attivitajiet ta' sports (grounds ta' l-isport, l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' l-isport eċċ) ħlief l-attivitajiet ta' edukatur ta' l-isportlogħob (stalel għal żwiemel tat-tlielaq, arji għal logħob, korsi għall-ġiri, eċċ)attivitajiet oħra ta' rikreazzjoni (ċirkli, ġonna tad-divertimenti u divertimenti oħra) |

ex 85 | Servizzi Personali |

ex 851 | Servizzi domestiċi |

ex 855 | Swali tal-bellezza u servizzi ta' manikura, barra servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat-taħriġ tal-parrukkiera |

ex 859 | Servizzi personali li mhumiex ikklassifikati mkien ieħor, barra massaġġaturi ta' l-isport u paramediċi u gwidi tal-muntanji, maqsuma fil-gruppi li ġejjin, id-diżinfettar u l-kontroll ta' l-insettiil-kiri ta' ħwejjeġ u faċilitajiet għall-magażżinaġġuffiċċji taż-żwieġ u servizzi similiastroloġija u l-qari tax-xorti u similiservizzi sanitarji u attivitajiet relatati magħhomkummissjonanti għall-funerali u l-manutenzjoni taċ-ċimiterjikurrieri u gwidi-interpreti |

4

Id-Direttiva 75/369/KEE (l-Artikolu 5)

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a) ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

- minn kummerċjant itineranti, bejjiegħa jew bejjiegħa minn bieb għal bieb (ex Grupp ISIC 612);

- fi swieq koperti barra minn istallazzjonijiet fissi fi swieq fil-miftuh;

(b) attivitajiet koperti minn mizuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

5

Id-Direttiva 82/470/KEE (l-Artikolu 6(2))

Attivitajiet elenkati fl-Artikolu 2(A)(ċ) u (e), (B)(b), (Ċ) u (D)

Dawn l-attivtajiet jinkludu b' mod partikolari:

- il-kiri ta' karozzi jew vaguni tal-ferroviji għat-trasport ta' persuni jew oġġetti;

- li jaġixxu bħala intermedjarji fil-bejgħ, fix-xiri jew fil-kiri ta' bastimenti;

- il-preparazzjoni, in-negozju u l-konklużjoni ta' kuntratti għat-trasport ta' emigranti;

- li jkunu riċevuti l-oġġetti u l-merkanzija kollha depożitati, għan-nom tad-depożitant, kemm jekk taħt il-kontroll tad-dwana u kemm jekk le, f'imħażen, magażżini ġenerali, postijiet għall-għamara, coldstores, silos eċċ

- il-fornitura lid-depożitant b' irċevuta għall-oġġett jew għall-merkanzija depożitata;

- il-provvediment ta' reċinti, għalf, u postijiet għall-bejgħ għal bhejjem li jkunu temporanjament miżmuma filwaqt li jkunu qed jistennew il-bejgħ jew waqt transitu għal jew mis-suq;

- it-twettiq ta' ispezzjoni jew il-valutazzjoni teknika ta' vetturi bil-mutur;

- il-kejl, l-użin u l-ikkalkular ta' l-oġġetti.

IT-TIENI PARTI

Attivitajiet barra dawk koperti fl-Ewwel Parti

1

Id-Direttivi 63/261/KEE, 63/262/KEE, 65/1/KEE, 67/530/KEE, 67/531/KEE, 67/532/KEE, 68/192/KEE, 68/415/KEE u 71/18/KEE

Nomenklatura ISIC

ex Il Grupp prinċipali 01 | Agrikoltura |

B'mod partikolari:

(a) agrikoltura ġenerali inkluż l-koltivazzjoni ta' uċuh ta' l-għelieqi u l-vitikultura, il-koltivazzjoni ta' frott, lewż, żrieragħ u ħxejjex, fjuri, kemm fil-miftuh u fis-serer;

(b) it-tkabbir ta' bhejjem, tjur, fniek, annimali tal-pil jew oħrajn, naħal; il-produzzjoni ta' laħam, ħalib, suf, ġlud u pil, bajd, għasel;

(ċ) l-agrikoltura, il-kura ta' l-annimali, s-servizzi ta' l-ortikultura fuq bażi ta' ħlas jew bil-kuntratt.

2

Id-Direttiva 63/607/KEE

(Films)

3

Id-Direttiva 64/223/KEE

Nomenklatura NICE

ex Grupp 611 | Attivitajjiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingrossa (bl-eċċezzjoni ta' kummerċ bl-ingrossa ta' prodotti mediċinali u farmaċewtiċi, prodotti tossiċi u patoġeniċi, u fil-faħam) |

4

Id-Direttiva 64/428/KEE

Nomenklatura NICE

Prinċipali 11 | Grupp It tħaffir għal, u l |

111 | It tħaffir għal u l preparazzjoni tal faħam |

112 | It tħaffir għal u l preparazzjoni tal linjite |

Prinċipali 12 | It tħaffir għal minerali metalliferi |

121 | It tħaffir għal mineral tal ħadid |

122 | It tħaffir għal minerali metalliferi li ma jikkontjenux ħadid u attivitajiet relatati |

Prinċipali ex 13 | ex 130 | L Estrazzjoni tal petroleum u l gass naturali (eskluż l ipprospettar u t trapann) |

Prinċipali 14 | 140 | L Estrazzjoni ta' materjali għall bini u tafal għall fuħħar |

Prinċipali 19 | 190 | L Estrazzjoni ta' minerali oħra u tal pit |

5

Id-Direttiva 65/264/KEE

(ċinema)

6

Id-Direttiva 66/162/KEE

Nomenklatura ISIC

Diviżjoni 5 | Elettriku, gas, fwar, ilma u servizzi sanitarji |

7

Id-Direttiva 67/43/KEE

Nomenklatura ISIC

ex Grupp 640 | Proprjetà (barra 6401) |

Grupp 839 | Servizzi tal-kummerċ li mhumiex ikklassifikati mkien ieħor (barra l-ġurnaliżmu, attivitajiet ta' aġenti tad-dwana, pariri dwar kwistjonijiet ekonomiċi, finanzjarji, kummerċjali, statistiċi u tax-xogħol u l-impjieg, il-ġbir ta' djun) |

8

Id-Direttiva 67/654/KEE

Nomenklatura ISIC

Grupp Prinċipali 02 | Il Foresterija u lqtugħ u trasport tas siġar |

021 | Il Foresterija |

022 | il qtugh u trasport ta' siġar |

9

Id-Direttivi 68/369/KEE u 70/451/KEE

Nomenklatura ISIC

ex Grupp 841 | Produzzjoni, distribuzzjoni u projezzjoni ta' films |

10

Id-Direttiva 69/82/KEE

Nomenklatura ISIC

ex Grupp Prinċipali 13

ex 130 | L-Esplorazzjoni (ipprospettar u t-trapann) għall-petroleum u gas naturali |

11

Id-Direttiva 70/522/KEE

Nomenklatura ISIC

ex Grupp 6112: | Faħam |

--------------------------------------------------

L-ANNESS B

DIRETTIVI MĦASSRA

DRUHÁ ČAL-EWWEL PARTI DIRETTIVI DWAR IL-LIBERALIZZAZZJONI

63/261/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-2 ta' April 1963 li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet iddettaljati biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment fl-agrikoltura fit-territorju ta' Stat Membru għar-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi oħra tal-Komunità li ġew impjegati bħala ħaddiema agrikoli f'dak l-Istat Membru għal perijodu kontinwu ta' sentejn |

63/262/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-2 ta' April 1963 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet iddettaljati biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment fuq ażjendi agrikoli abbandunati jew mitluqa mhux ikkultivati għal aktar minn sentejn |

63/607/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1963 li timplimenta għar-rigward ta' l-industrija tal-films id-dispożizzjonijiet tal-Programm Ġenerali għat-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' provvediment ta' servizzi |

64/223/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Frar 1964 li tikkonċerna l-mod kif tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet fil-kummerċ bl-ingrossa |

64/224/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Frar 1964 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà tal-provvediment tas-servizzi għar-rigward ta' attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ, l-industrija u l-industriji ta' l-artiġjanat. |

64/428/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 1964 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà għall-provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom il-minjieri u fil-barrieri (Gruppi Prinċipali ISIC 11-19) |

64/429/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 1964 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' persuni li jaħdmu għal rashom fl-industriji tal-fabbrikazzjoni u ta' l-ipproċessar li jaqgħu fil-Gruppi Prinċipali ISIC 23-40 (industrija u industriji ta' l-artiġjanat) |

65/1/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-14 ta' Diċembru 1964 li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet iddettaljati biex tinkiseb il-libertà ta' provvediment ta' servizzi fl-agrikoltura u l-ortikultura |

65/264/KEE: | It-Tieni Direttiva tal-Kunsill tat-13 ta' Mejju 1965 li timplimenta għar-rigward ta' l-industrija ċinematografka id-dispożizzjonijiet tal-Programm Ġenerali għat-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-provvediment ta' servizzi |

66/162/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 1966 li tikkonċerna l-mod kif tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-liberta ta' provvediment ta' servizzi fir-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-provvediment ta' l-elettriku, gass, ilma u servizzi sanitarji (ISIC Diviżjoni 5) |

67/43/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 1967 li tikkonċerna l-mod ta' kif tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom f': 1. Materji ta' Proprjetà immobbli (eskluż 6401) (Grupp ISISC ex 640); 2. l-provvediment ta' ċerti 'servizzi tal-kummerċ li m' humiex ikklassifikati mkien ieħor (Grupp ISIC 839) |

67/530/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Lulju 1967 dwar il-libertà ta' ċittadini ta' Stat Membru stabbiliti bħala bdiewa fi Stat Membru ieħor biex jittrasferixxu rwieħhom minn ażjenda għall-oħra |

67/531/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Lulju 1967 dwar l-applikazzjoni ta' liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x' jaqsmu ma' kirjiet agrikoli lil bdiewa li huma ċittadini ta' Stati Membri oħra |

67/532/KEE: | Id-Direttivi tal-Kunsill tal-25 ta' Lulju 1967 dwar il-libertà ta' l-aċċess għal kooperattivi minn bdiewa li huma ċittadini fi Stat Membru u stabbiliti fi Stat Membru ieħor |

67/654/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1967 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet iddettaljati biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi fejn għandhom x'jaqsmu attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-forestrija u l-qtugħ u t-trasport tas-siġar |

68/192/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-5 ta' April 1968 dwar il-libertà ta' l-aċċess għall-forom varji ta' kreditu għall-bdiewa li huma ċittadini ta' Stat Membru u stabbiliti fi Stat Membru ieħor |

68/363/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 dwar il-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi fir-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-imnut (ex Grupp ISIC 612) |

68/365/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi fir-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fl-industriji tal-manifattura ta' l-ikel u xorb (Gruppi Prinċipali ISIC 20 u 21) |

68/367/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' l-attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fis-settur tas-servizzi personali (ex Grupp Prinċipali ISIC 85); 1. Ristoranti, kafejiet, taverni u postijiet oħra ta' l-ikel u x-xorb (Grupp ISIC 852); 2. Lukandi, djar għall-kiri tal-kmamar, kampijiet u postijiet oħra ta' l-alloġġ (Grupp ISIC 853) |

68/369/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment għar-rigward ta' attivitajiet ta' nies li jaħdmu għal rashom fid-distribuzzjoni tal-films |

68/415/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 1968 li tikkonċerna l-libertà ta' l-aċċess għall-forom varji ta' għajnuna għall-bdiewa li huma ċittadini fi Stat Membru u stabbiliti fi Stat Membru ieħor |

69/82/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-13 ta' Marzu 1969 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà tal-provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fl-esplorazzjoni (l-ipprospettar u t-tħaffir) għall-petroleum u gass naturali (ex Grupp Prinċipali ISIC 13) |

70/451/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tad-29 ta' Settembru 1970 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà tal-provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet ta' nies li jaħdmu għal rashom fil-produzzjoni ċinematografika |

70/522/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 1970 li tikkonċerna l-mod biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' l-attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingross tal-faħam u l-attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ tal-faħam (ex Grupp ISIC 6112) |

71/18/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1970 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati biex tinkiseb il-libertà ta' l-istabbiliment għar-rigward ta' persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu servizzi agrikoli u ortikoli |

IT-TIENI PARTI: DIRETTIVI LI JIPPROVDU GĦALL-MIŻURI TRANSITORJI

64/222/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-25 ta' Frar 1964 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet iddettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet fil-kummerċ bl-ingrossa u attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ, fl-industrija u fl-industriji ta' l-artiġjanat. |

64/427/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tas-7 a' Lulju 1964 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet iddettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fl-industriji tal-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar li jaqgħu fil-Gruppi Prinċpiali 23-40 (Industrija u industriji ta' l-artiġjanat), kif emendata minn Direttiva tal-Kunsill 69/77/EEC ta' l-4 ta' Marzu 1969 |

68/364/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tistablixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-imnut (ex Grupp ISIC 612) |

68/366/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tistablixxi dispożizzjonijiet iddettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fl-industriji tal-fabbrikazzjoni ta' l-ikel u x-xorb (Gruppi Priċipali ISIC 20 u 21) |

68/368/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1968 li tistablixxi dispożizzjonijiet iddettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fs-settur tas-servizzi personali (ex Grupp Prinċipali 85); 1. Ristoranti, kafejiet, taverni u postijiet oħra ta' l-ikel u x-xorb (Grupp ISIC 852); 2. Lukandi, kmamar għall-kiri, kampijiet u postijiet oħra ta' l-alloġġ (Grupp ISIC 853) |

70/523/KEE | Id-Direttiva tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 1970 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet iddettaljati dwar miżuri transitorji għar-rigward ta' attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingrossa tal-faħam u għar-rigward ta' attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ tal-faħam (ex Grupp ISIC 6112) |

75/368/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsil tas-16 ta' Ġunju 1975 dwar miżuri biex wieħed jiffaċilita l-eżerċizzju effettiv tal-libertà ta' l-istabiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet varji (ex Diviżjoni ISIC 01 sa 85) u, b' mod partikolari, miżuri transitorji għar-rigward ta' dawk l-attivitajiet |

75/369/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsil tas-16 ta' Ġunju 1975 dwar miżuri biex wieħed jiffaċilita l-eżerċizzju effettiv tal-libertà ta' l-istabiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' attivitajiet itineranti u, b'mod partikolari, miżuri transitorji għar-rigward ta' dawk l-attivitajiet |

82/470/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsil tad-29 ta' Ġunju 1982 dwar miżuri biex jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv tal-libertà ta' l-istabiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi għar-rigward ta' nies impjegati għal rashom f'ċertiservizzi inċidentali għat-trasport u aġenziji ta' l-ivvjaġġar (Grupp ISIC 718) u fil-ħażna u l-magażżinaġġ (Grupp ISIC 720) |

82/489/KEE: | Id-Direttiva tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 1982 li tistabbilixxi miżuri biex jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta' l-istabbiliment u l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi fil-parrukkerija |

--------------------------------------------------