31999L0005Úradný vestník L 091 , 07/04/1999 S. 0010 - 0028


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES

z 9. marca 1999

o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy [3], na základe spoločného znenia schváleného Zmierovacím výborom 8. decembra 1998,

(1) keďže oblasť rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení je základnou časťou trhu telekomunikácií, ktorý je kľúčovým prvkom ekonomiky v Spoločenstve; keďže smernice použiteľné pre koncové telekomunikačné zariadenia nemožno naďalej prispôsobovať očakávaným zmenám v sektore spôsobeným novými technológiami, rozvojom trhu a právnymi predpismi týkajúcimi sa sietí;

(2) keďže podľa princípov subsidiarity a proporcionality uvedených v článku 3b Zmluvy, cieľ vytvoriť otvorený, konkurenčný a jednotný trh pre telekomunikačné zariadenia nemôže byť postačujúco dosiahnutý členskými štátmi a môže byť preto dosiahnutý lepšie na úrovni Spoločenstva; keďže táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie tohto cieľa;

(3) keďže členské štáty môžu uplatniť článok 36 Zmluvy v prípade vylúčenia určitých typov zariadení z pôsobnosti tejto smernice;

(4) keďže smernica 98/13/ES [4] zhrnula podmienky týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení a vybavenia družicových zemských staníc, vrátane opatrení na vzájomné uznávanie ich zhody;

(5) keďže táto smernica sa netýka významnej časti trhov rádiového zariadenia;

(6) keďže tovary pre dvojúčelové použitie sú predmetom režimu Spoločenstva pre kontrolu exportu zavedeného nariadením Rady (ES) č. 3381/94 [5];

(7) keďže široký rozsah pôsobnosti tejto smernice vyžaduje nové definície výrazov "rádiové zariadenie" a "koncové telekomunikačné zariadenie"; keďže regulačný režim zameraný na rozvoj jednotného trhu pre rádiové zariadenie by mal umožniť, aby investície, výroba a predaj držali krok s technológiou a rozvojom trhu;

(8) keďže, pri danej rastúcej dôležitosti koncových telekomunikačných zariadení a sietí používajúcich rádiový prenos, okrem zariadení prepojených drôtovým vedením, akékoľvek pravidlá riadiace výrobu, marketing a použitie rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení, by sa mali týkať oboch tried takýchto zariadení;

(9) keďže smernica 98/10/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 1998 o uplatňovaní služieb otvorenej siete (ONP) na hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v konkurenčnom prostredí [6], vyžaduje od národných regulačných úradov, aby zabezpečili uverejnenie podrobností o technických špecifikáciách rozhrania pre prístup k sieti s cieľom zaistenia konkurenčných podmienok na trhu dodávateľov telekomunikačných zariadení;

(10) keďže ciele smernice Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o elektrických priemyselných zariadeniach na používanie v určitých hraniciach napätia [7], pokrývajú dostatočne rádiové zariadenie a koncové telekomunikačné zariadenia, ale bez obmedzenia dolnej hranice napätia;

(11) keďže podmienky týkajúce sa ochrany elektromagnetickej kompatibility, uvedené v smernici Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility [8], pokrývajú dostatočne rádiové zariadenie a koncové telekomunikačné zariadenia;

(12) keďže zákony Spoločenstva zabezpečujú, že prekážky voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva vyplývajúce z odlišností vnútroštátnych právnych predpisov, týkajúcich sa marketingu výrobkov, sú ospravedlniteľné len ak sú akékoľvek národné požiadavky potrebné a primerané; keďže z tohto dôvodu sa musí harmonizácia zákonov obmedziť na požiadavky potrebné na zabezpečenie základných nárokov na rádiové zariadenie a koncové telekomunikačné zariadenia;

(13) keďže základné požiadavky relevantné pre triedu rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení by mali závisieť od povahy potrieb tejto triedy zariadenia; keďže tieto požiadavky musia byť uplatňované rozdielne, aby sa nebránilo technologickým inováciám a plneniu potrieb ekonomiky voľného trhu;

(14) keďže sa dbá o to, aby rádiové zariadenie a telekomunikačné koncové zariadenia nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia;

(15) keďže telekomunikácie sú dôležité pre blaho a zamestnanosť telesne postihnutých osôb, ktoré predstavujú početný a stále sa zväčšujúci podiel Európskej populácie; keďže rádiové zariadenie a telekomunikačné koncové zariadenia by mali byť z tohto dôvodu v príslušných prípadoch skonštruované spôsobom umožňujúcim ich použitie postihnutými osobami bez alebo len s minimálnou nutnosťou adaptácie;

(16) keďže rádiové zariadenie a koncové telekomunikačné zariadenia môžu poskytovať určité služby vyžadované záchrannými službami;

(17) keďže v rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení by mohli byť zavedené niektoré funkcie na ochranu proti zásahu do osobných údajov a narušeniu súkromia užívateľa alebo účastníka a/alebo na predchádzanie podvodom;

(18) keďže v niektorých prípadoch môže byť potrebné prepájanie PC prostredníctvom sietí s ďalšími prístrojmi v zmysle tejto smernice a spojenie s rozhraniami príslušného typu v Spoločenstve;

(19) keďže by malo byť preto možné určiť a doplniť špeciálne požiadavky na súkromie užívateľa, funkcie pre telesne postihnutých užívateľov, funkcie pre pohotovostné služby a/alebo funkcie na predchádzanie podvodom;

(20) keďže sa uznáva, že voľný trh, dobrovoľná certifikácia a systémy označovania vyvinuté organizáciami spotrebiteľov, výrobcov, operátorov a ďalších zainteresovaných strán, prispievajú ku kvalite a predstavujú užitočné prostriedky na zvyšovanie dôvery zákazníkov v telekomunikačných produktoch a službách; keďže členské štáty môžu podporovať takéto systémy; keďže takéto systémy by mali byť v súlade s pravidlami súťaže Zmluvy

(21) keďže by sa malo predísť neakceptovateľnému zhoršeniu služieb osobám, ktoré nie sú používateľmi rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení; keďže výrobcovia terminálov by mali konštruovať zariadenia spôsobom ochraňujúcim siete pred poškodením vedúcim k takémuto zhoršeniu služieb pri používaní za normálnych podmienok; keďže operátori siete by nemali konštruovať siete spôsobom nútiacim výrobcov koncových zariadení prijať neprimerané opatrenia na ochranu siete pred poškodením; keďže Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) by mal venovať patričnú pozornosť tomuto cieľu pri vývoji noriem týkajúcich sa prístupu do verejných sietí;

(22) keďže efektívne využitie rádiového spektra by malo byť zabezpečené tak, aby sa predišlo rádiovému rušeniu; keďže by sa malo podporovať najúčinnejšie možné využitie takých obmedzených zdrojov ako je rádiové frekvenčné spektrum podľa najnovších poznatkov;

(23) keďže harmonizované rozhrania medzi terminálovým zariadením a telekomunikačnými sieťami prispievajú k podpore konkurenčných trhov pre koncové zariadenia ako aj pre sieťové služby;

(24) keďže operátori verejných telekomunikačných sietí by mali byť schopní definovať technické charakteristiky svojich rozhraní, podľa súťažných pravidiel Zmluvy; keďže podľa toho by mali uverejniť presné a primerané technické špecifikácie takýchto rozhraní, aby umožnili výrobcom konštruovať také telekomunikačné koncové zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice;

(25) keďže súťažné pravidlá zmluvy a smernice Komisie 88/301/EHS zo 16. mája 1988 o súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami [9] zakladajú princípy rovnoprávneho, transparentného a nediskriminačného prístupu ku všetkým technickým špecifikáciám s regulačnými účinkami; keďže je z toho dôvodu úlohou Spoločenstva a členských štátov, spolu s hospodárskymi subjektami zabezpečiť spravodlivý regulačný rámec vytvorený touto smernicou;

(26) keďže je úlohou Európskych normalizačných organizácii, hlavne ETSI, zaistiť primeranú aktualizáciu a navrhovanie harmonizovaných noriem spôsobom umožňujúcim jednoznačnú interpretáciu; keďže použitie, interpretácia a vykonávanie harmonizovaných noriem tvorí veľmi špecifickú oblasť rastúcej technickej komplexnosti; keďže tieto úlohy vyžadujú aktívnu účasť expertov z odvetvia; keďže za určitých okolností môže byť potrebné zabezpečiť rýchlejšiu interpretáciu alebo opravu harmonizovaných noriem, než je možné prostredníctvom bežných postupov Európskych normalizačných organizácií konajúcich v súlade so smernicou 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov [10];

(27) keďže je to vo verejnom záujme mať harmonizované normy na úrovni Spoločenstva v súvislosti s projektovaním a výrobou rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení; keďže súlad s takýmito harmonizovanými normami vytvára predpoklad zhody so základnými požiadavkami; keďže sú povolené ďalšie spôsoby preukazovania zhody so základnými požiadavkami;

(28) keďže pri prideľovaní znakov triedy pre zariadenia by sa malo vychádzať zo skúseností expertízy CEPT/ERC a príslušných Európskych normalizačných organizácií pre záležitosti rádiového zariadenia; keďže sa majú, pokiaľ je to možné, podporovať ďalšie formy spolupráce medzi týmito organizáciami;

(29) keďže v záujme účinného monitorovania trhovej regulácie zo strany Komisie by mali členské štáty poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa rozhraní, neprimeraného alebo nesprávneho uplatňovania harmonizovaných noriem, notifikovaných orgánov a dozorných orgánov;

(30) keďže notifikované a dozorné orgány by si mali vymieňať informácie, týkajúce sa rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení vzhľadom na účinný trhový dozor; keďže takáto spolupráca by mala viesť k čo najväčšiemu využívaniu elektronických prostriedkov; keďže takáto spolupráca by mala hlavne umožňovať, aby boli štátne úrady informované o rádiovom zariadení uvedenom na trh, operujúcom vo frekvenčných pásmach, ktoré nie sú v Spoločenstve harmonizované;

(31) keďže výrobcovia by mali informovať členské štáty o úmysle uviesť na trh rádiové zariadenie používajúce frekvenčné pásma, ktorých použitie nie je v Spoločenstve harmonizované; keďže členské štáty z toho dôvodu potrebujú zaviesť postupy takejto notifikácie; keďže takéto postupy by mali byť primerané a mali by stanovovať postup posudzovania zhody, doplňujúci postup v prílohách IV alebo V; keďže je žiadúce, aby takéto postupy notifikácie boli harmonizované a pokiaľ možno vykonávané pomocou elektronických prostriedkov a jedného miesta (one stop-shopping);

(32) keďže rádiové zariadenie a telekomunikačné koncové zariadenia, ktoré sú v zhode s príslušnými základnými požiadavkami, by mali byť vo voľnom obehu; keďže takéto zariadenie by sa malo uvádzať do prevádzky podľa svojho určeného účelu; keďže uvedenie do prevádzky môže podliehať povoleniu týkajúcemu sa použitia rádiového spektra a podmienok prevádzky;

(33) keďže na obchodných veľtrhoch a výstavách a pod., musí byť možné vystaviť rádiové zariadenie a telekomunikačné koncové zariadenie, ktoré nie je v zhode s touto smernicou; keďže ale, zainteresované strany by mali byť dôkladne informované, že takéto zariadenie nie je v zhode a nemôže byť v takomto stave zakúpené; keďže členské štáty môžu obmedziť uvedenie do prevádzky, vrátane spínania, takéhoto vystavovaného rádiového zariadenia, kvôli dôvodom týkajúcim sa účinného a vhodného využitia rádiového spektra a vyhnutia sa rádiovému rušeniu alebo kvôli záležitostiam týkajúcim sa verejného zdravia;

(34) keďže rádiové frekvencie sú pridelené národne, a do tej miery pokiaľ neboli harmonizované, zostávajú vo výlučnej kompetencii členských štátov; keďže je potrebné zahrnúť ochranné podmienky povoľujúce členským štátom, podľa článku 36 zmluvy, zakázať alebo obmedziť alebo vyžadovať stiahnutie zo svojho trhu rádiového zariadenia, ktoréspôsobilo alebo pravdepodobne môže spôsobiť rádiové rušenie; keďže interferencia s národne pridelenými rádiovými frekvenciami predstavuje opodstatnený základ pre podniknutie bezpečnostných opatrení členským štátom;

(35) keďže výrobcovia sú zodpovední za škodu spôsobenú chybnými prístrojmi podľa podmienok smernice Rady 85/374/EHS [11]; keďže bez dopadu na akúkoľvek zodpovednosť výrobcu, žiadna osoba dovážajúca prístroje do Spoločenstva s cieľom predaja nie je v priebehu svojich obchodných operácií zodpovedná podľa spomenutej smernice; keďže výrobca, jeho oprávnený zástupca alebo akákoľvek osoba umiestňujúca prístroje na trhu Spoločenstva je zodpovedná podľa zákonných pravidiel zmluvnej alebo nezmluvnej zodpovednosti v členských štátoch;

(36) keďže primerané opatrenia členského štátu alebo Komisie v prípade, že zariadenie vyhlásené za zhodné s podmienkami tejto smernice spôsobí vážne poškodenie siete alebo rádiové rušenie, budú stanovené podľa všeobecných zásad právnych predpisov Spoločenstva, hlavne zásady objektivity, proporcionality a nediskriminácie;

(37) keďže 22. júla 1993 Rada prijala rozhodnutie 93/465/EHS, týkajúce sa modulov pre rôzne fázy postupov posudzovania zhody a pravidiel pre pripevňovanie a používanie CE značky zhody, ktoré majú byť používané v technických harmonizačných smerniciach [12]; keďže použiteľné postupy posudzovania zhody, by mali byť podľa možností vyberané z dostupných modulov daných týmto rozhodnutím;

(38) keďže členské štáty môžu požadovať, aby notifikované orgány, ktoré určili, a ich dozorné orgány boli akreditované podľa príslušných európskych noriem;

(39) keďže je vhodné, aby zhoda rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení s požiadavkami smernice 73/23/EHS a 89/336/EHS, mohla byť preukázaná použitím postupu špecifikovaného v týchto smerniciach, ak prístroj spadá do oblasti riadenej týmito smernicami; keďže, ako výsledok môže byť použitý postup daný článkom 10 ods. 1 smernice 89/336/EHS, ak uplatňovanie harmonizovaných vnútroštátnych noriem vytvára predpoklad zhody s požiadavkami na ochranu; keďže postup daný článkom 10 [13] sa môže použiť v prípade, že výrobca neuplatňoval harmonizované normy alebo ak takéto normy neexistujú;

(40) keďže podniky Spoločenstva by mali mať efektívny a porovnateľný prístup na trhy tretích štátov a malo by sa im dostať podobného zaobchádzania ako je ponúkané v Spoločenstve podnikom úplne vlastneným, kontrolovaným pomocou väčšinového vlastníctva alebo účinne kontrovaným príslušníkmi daného tretieho štátu;

(41) keďže je vhodné založiť výbor zahŕňajúci strany priamo zainteresované vo vykonávaní regulácie rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení, hlavne vnútroštátne orgány zodpovedné za posudzovanie zhody a trhový dozor, aby pomáhal Komisii pri dosahovaní harmonizovaného a primeraného uplatňovania podmienok tak, aby sa naplnili potreby trhu a širokej verejnosti; keďže by sa malo podľa potreby poradiť so zástupcami telekomunikačných operátorov, užívateľov, zákazníkov, výrobcov a poskytovateľov služieb;

(42) keďže modus vivendi medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, týkajúci sa vykonávania opatrení pre dokumenty prijaté podľa postupu uvedeného v článku 189b zmluvy, bol uzavretý 20. decembra 1994 [14];

(43) keďže Komisia by mala mať prehľad o vykonávaní a praktického uplatňovania tejto a ďalších relevantných smerníc a podnikať opatrenia zaisťujúce koordináciu uplatňovania relevantných smerníc, s cieľom vyhnúť sa poruchám telekomunikačných zariadení, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí alebo poškodzujú majetok;

(44) keďže pôsobenie tejto smernice by malo byť posudzované v patričnom čase na základe rozvoja sektora telekomunikácií a skúseností získaných pri uplatňovaní základných požiadaviek posudzovania zhody daných touto smernicou;

(45) keďže je potrebné, aby so zavedením zmien v regulačnom režime bol zabezpečený plynulý prechod z predchádzajúceho režimu, tak, aby sa predišlo poruchám trhu a právnej neistote;

(46) keďže táto smernica nahrádza smernicu 98/13/ES, ktorá by sa mala zrušiť; keďže smernice 73/23/EHS a 89/336/EHS sa nebudú ďalej používať pre nástroje spadajúce pod túto smernicu, s výnimkou požiadaviek na ochranu a bezpečnosť a niektoré postupy posudzovania zhody,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ASPEKTY

Článok 1

Rozsah platnosti a cieľ

1. Táto smernica stanovuje regulačný rámec pre uvedenie na trh, voľný pohyb a uvedenie do prevádzky rádiového zariadenia a koncových telekomunikačných zariadení v Spoločenstve.

2. Ak zariadenie definované v článku 2 písm. a) obsahuje ako integrovanú časť alebo ako príslušenstvo:

a) zdravotnícku pomôcku v zmysle článku 1 smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach [15], alebo

b) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky v zmysle článku 1 smernice Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovatelných zdravotníckych pomôckach [16],

zariadenie spadá do oblasti riadenej touto smernicou, bez dopadu na uplatňovanie ustanovení smerníc 93/42/EHS a 90/385/EHS pre zdravotnícke pomôcky a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

3. Ak prístroj tvorí komponent alebo samostatnú technickú jednotku vozidla v zmysle smernice Rady 72/245/EHS [17] o rádiovom odrušení motorových vozidiel (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel alebo tvorí komponent alebo samostatnú technickú jednotku vozidla v zmysle článku 1 smernice Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel, zariadenie spadá do oblasti riadenej touto smernicou bez dopadu na uplatňovanie ustanovení smerníc 72/245/EHS alebo 92/61/EHS.

4. Táto smernica neplatí pre zariadenia vymenované v prílohe I.

5. Táto smernica neplatí pre zariadenia používané výlučne na činnosti týkajúce sa verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu (vrátane hospodárskeho blahobytu štátu v prípade činností patriacich do záležitostí bezpečnosti štátu) a štátne činnosti v oblasti trestného práva.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice platia nasledovné definície:

a) "prístroj" znamená akékoľvek zariadenie, a to buď rádiové zariadenie alebo koncové telekomunikačné zariadenie alebo obe;

b) "koncové telekomunikačné zariadenie" znamená výrobok umožňujúci komunikáciu alebo jeho príslušný komponent, ktorý je určený na priame alebo nepriame pripojenie akýmikoľvek prostriedkami k rozhraniam verejných telekomunikačných sietí (čiže telekomunikačných sietí používaných úplne alebo čiastočne pre krytie verejne dostupných telekomunikačných služieb);

c) "rádiové zariadenie" znamená výrobok alebo jeho príslušný komponent, schopný komunikácie prostredníctvom prostriedkov emitujúcich a/alebo prijímajúcich rádiové vlny, používajúc spektrum pridelené pre pozemskú alebo družicovú rádiokomunikáciu;

d) "rádiové vlny" znamenajú elektromagnetické vlny o frekvencii od 9 kHz do 3000 GHz, šírené vzduchom bez umelého vedenia;

e) "rozhranie" znamená

i) koncový sieťový bod, ktorý predstavuje fyzický spojovací bod, kde je užívateľovi poskytnutý prístup do verejnej telekomunikačnej siete, a/alebo

ii) vzduchové rozhranie určujúce rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovým zariadením

a ich technické špecifikácie;

f) "trieda prístroja" znamená triedu identifikujúcu určité typy prístrojov, ktoré sú podľa tejto smernice považované za podobné a tie rozhrania, pre ktoré je prístroj navrhnutý. Prístroj môže patriť do viac ako jednej triedy prístrojov;

g) "technická špecifikácia" znamená podklady popisujúce prístroj a poskytujúce informácie a vysvetlenia o vykonávaní uplatniteľných základných požiadaviek;

h) "harmonizovaná norma" znamená technickú špecifikáciu prijatú uznanou normalizačnou inštitúciou na základe mandátu Komisie, v zhode s postupmi uvedenými v smernici 98/34/ES s cieľom vytvorenia zhody s Európskymi požiadavkami v oblasti, ktorá nie je povinná.

i) "rádiové rušenie" znamená rušenie ohrozujúce fungovanie rádionavigačných služieb alebo iných bezpečnostných služieb alebo rušenie, ktoré iným spôsobom vážne znižuje, prekáža alebo opakovane ruší rádiokomunikačné služby prevádzkované podľa použiteľných predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 3

Základné požiadavky

1. Nasledujúce základné požiadavky sú platné pre všetky prístroje:

a) ochrana zdravia a bezpečnosti užívateľa alebo akejkoľvek osoby, vrátane bezpečnostných cieľov obsiahnutých v smernici 73/23/EHS, ale bez uplatňovania limitu napätia;

b) požiadavky ochrany vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu obsiahnuté v smernici 89/336/EHS.

2. Naviac, rádiové zariadenie má byť skonštruované tak, aby efektívne využívalo spektrum pridelené pozemským/družicovým a orbitálnym zdrojom a aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.

3. Podľa postupu uvedeného v článku 15 môže Komisia rozhodnúť, že prístroj v rámci určitej triedy zariadení konkrétneho typu má byť skonštruovaný tak, aby:

a) spolupracoval prostredníctvom sietí s ďalšími zariadeniami a aby mohol byť pripojený k rozhraniam príslušného typu všade v Spoločenstve; a/alebo aby

b) nepoškodzoval sieť alebo jej fungovanie ani nezneužíval zdroje siete, čím by spôsobil neakceptovateľné zhoršenie služieb; a/alebo aby

c) mal zapracované bezpečnostné funkcie zaisťujúce ochranu osobných údajov a súkromia užívateľa alebo zákazníka; a/alebo aby

d) podporoval niektoré funkcie zabraňujúce podvodom; a/alebo aby

e) podporoval niektoré funkcie zabezpečujúce prístup k záchranným službám; a/alebo aby

f) podporoval niektoré funkcie uľahčujúce použitie telesne postihnutým osobám.

Článok 4

Notifikácia a uverejnenie špecifikácii rozhrania

1. Členské štáty oznámia Komisii rozhrania, ktoré zriadili, pokiaľ tieto neboli notifikované podľa podmienok smernice 98/34/ES. Po poradách s výborom v súlade s postupom daným v článku 15 Komisia potvrdí ekvivalenciu notifikovaných rozhraní a pridelí identifikátory tried zariadenia a podrobnosti, ktoré sa majú uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Každý členský štát oznámi Komisii typy rozhraní, uvedených v tomto štáte prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí. Členské štáty zabezpečia, aby takíto prevádzkovatelia uverejnili presné a adekvátne technické špecifikácie takýchto rozhraní predtým než začnú pomocou týchto rozhraní poskytovať služby verejnosti a pravidelne uverejňovať aktualizované informácie. Tieto špecifikácie majú byť dostatočne podrobné, aby umožňovali návrh telekomunikačných terminálových zariadení využívajúcich všetky služby ponúkané cez príslušné rozhranie. Špecifikácie obsahujú, okrem iného, všetky informácie potrebné na to, aby mohli výrobcovia realizovať podľa svojho výberu všetky relevantné testy základných požiadaviek, týkajúcich sa koncových telekomunikačných zariadení. Členské štáty musia zaistiť, že tieto špecifikácie budú operátorom ľahko dostupné.

Článok 5

Harmonizované normy

1. Ak zariadenie vyhovuje príslušným harmonizovaným normám alebo ich častiam, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, členské štáty predpokladajú zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v článku 3, keďže tieto sú pokryté spomínanými harmonizovanými normami alebo ich časťami.

2. Ak členský štát alebo Komisia usúdi, že zhoda s harmonizovanou normou nezaisťuje zhodu, ktorú by mala zaisťovať, so základnými požiadavkami uvedenými v článku 3, Komisia alebo zúčastnený členský štát predloží záležitosť skôr ako výbor.

3. V prípade nedostatkov harmonizovaných noriem vzhľadom na základné požiadavky môže Komisia po porade s výborom a podľa postupu uvedeného v článku 14 uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev smernice o interpretácii harmonizovaných noriem alebo o podmienkach, za ktorých súlad s týmito normami zabezpečí predpoklad zhody. Po porade s výborom a podľa postupu uvedeného v článku 14 môže Komisia zrušiť harmonizované normy uverejnením poznámky v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Uvedenie na trh

1. Členské štáty zaistia, aby bolo zariadenie uvedené na trh, len ak vyhovuje príslušným základným požiadavkám uvedeným v článku 3 a ďalším relevantným požiadavkám tejto smernice, keď bude správne nainštalované a udržiavané a používané na určený účel. Uvedenie nesmie byť viazané na ďalšie národné podmienky.

2. Pri prijímaní rozhodnutia, týkajúceho sa uplatňovania základných požiadaviek podľa článku 3 ods. 3 Komisia určí dátum uplatňovania požiadaviek. Ak sa rozhodne, že trieda zariadení musí vyhovovať určitým základným požiadavkám podľa článku 3 ods. 3, všetky prístroje danej triedy uvedené na trh po prvý krát pred dátum uplatňovania rozhodnutia Komisie môžu zostať na trhu primeranú rozumnú dobu. Dátum uplatňovania i túto dobu určí Komisia podľa postupu uvedeného v článku 14.

3. Členské štáty zaistia, že výrobca alebo osoba zodpovedná za uvedenie na trh poskytne užívateľom informácie o určenom účele použitia prístroja, spolu s prehlásením o zhode so základnými požiadavkami. V prípadoch týkajúcich sa rádiového zariadenia takáto informácia obsahuje identifikáciu na obale a návod na použitie prístroja, členský štát alebo oblasť členského štátu, kde sa má zariadenie používať, a vystríha užívateľa značením na prístrojoch, uvedených v prílohe VII odseku 5, pred možnými obmedzeniami alebo požiadavkami na autorizáciu použitia v určitom členskom štáte. V prípadoch týkajúcich sa koncových telekomunikačných zariadení takáto informácia obsahuje identifikáciu rozhraní verejných telekomunikačných sietí, ku ktorým má byť zariadenie pripojené. Pre všetky prístroje má byť takáto informácia nápade vyznačená.

4. V prípade rádiového zariadenia používajúceho frekvenčné pásma, ktorých použitie nie je harmonizované v celom Spoločenstve, výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Spoločenstve alebo osoba zodpovedná za uvedenie na trh oznámia štátnemu úradu v členskom štáte zodpovednému za správu spektra zámer uviesť na jeho národnom trhu takéto zariadenie.

Táto notifikácia má byť daná najmenej štyri týždne pred uvedením na trh a má poskytovať informácie o rádiových charakteristikách zariadenia (hlavne o frekvenčnom rozsahu, odstupe kanálov, type modulácie a vysielacom výkone) a identifikačné číslo notifikovaného orgánu uvedeného v prílohe IV alebo V.

Článok 7

Uvedenie do prevádzky a právo na pripojenie

1. Členský štát povolí uviesť do prevádzky prístroj určený pre daný účel, ak spĺňa príslušné základné požiadavky stanovené v článku 3 a ďalšie relevantné podmienky tejto smernice.

2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 a bez dopadu na uplatňovanie podmienok, spojených s autorizáciou podmienok prevádzky týkajúcich sa zhody so zákonmi Spoločenstva, členské štáty môžu obmedziť uvedenie do prevádzky rádiového zariadenia len z dôvodov týkajúcich sa efektívneho a primeraného využitia rádiového spektra, predchádzania rádiovému rušeniu alebo záležitostí týkajúcich sa verejného zdravia.

3. Bez dopadu na uplatňovanie odseku 4 členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sietí neodmietali pripojenie koncových telekomunikačných zariadení k príslušným rozhraniam kvôli technickým otázkam, ak zariadenie vyhovuje požiadavkám článku 3.

4. Ak členský štát usúdi, že prístroj prehlásený za zhodný s ustanoveniami tejto smernice spôsobuje vážne poškodenie siete alebo jej funkcií alebo rádiové rušenie, operátorovi môže povoliť odmietnuť pripojenie, odpojiť takéto zariadenie alebo vyradiť ho z prevádzky. Členské štáty každé takéto povolenie oznámia Komisii, ktorá zvolá zasadanie výboru, aby zaujal k záležitosti stanovisko. Po poradách s výborom môže Komisia vykonať postupy uvedené v článku 5 ods. 2 a 3. Členské štáty a Komisia môžu tiež prijať ďalšie primerané opatrenia.

5. V prípade havarijného stavu môže prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu odpojiť prístroj, ak si to vyžaduje ochrana siete a ak je užívateľovi ponúknuté náhradné riešenie bez straty času a nákladov pre užívateľa. Prevádzkovateľ ihneď informuje štátny orgán zodpovedný za vykonávanie odseku 4 a článku 9.

Článok 8

Voľný pohyb prístrojov

1. Členské štáty nesmú na svojom území zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh a do prevádzky prístroje označené značkou CE uvedenou v prílohe VII, ktorá svedčí o ich zhode so všetkými ustanoveniami tejto smernice, vrátane postupov posudzovania zhody daných v kapitole II. Toto nemá dopad na uplatňovanie ustanovení článkov 6 ods. 4, 7 ods. 2 a 9 ods. 5

2. Na obchodných trhoch, výstavách, prezentáciách, atď., nesmú členské štáty vytvárať žiadne prekážky vystavovaniu prístrojov, ktoré nevyhovujú požiadavkám tejto smernice, pod podmienkou, že viditeľná značka zreteľne udáva, že takýto prístroj nemôže byť uvedený do prevádzky, pokiaľ nebude upravený tak, aby bol zhodný.

3. Ak prístroj podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a tiež umožňujú pripevnenie CE značky, táto indikuje, že prístroj spĺňa tiež podmienky týchto ďalších smerníc. Avšak ak jedna alebo viaceré z týchto smerníc dovoľujú výrobcovi počas prechodného obdobia, aby si vybral predpisy, ktoré má uplatňovať, CE značka indikuje, že prístroj spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V tomto prípade sú údaje o týchto smerniciach, uverejnených v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, uvedené v dokumentoch, správach alebo pokynoch vyžadovaných týmito smernicami, ktoré sú k takýmto výrobkom priložené.

Článok 9

Ochrana

1. Ak členský štát zistí, že prístroje spadajúce do pôsobnosti tejto smernice nevyhovujú požiadavkám tejto smernice, prijme na svojom území všetky príslušné opatrenia týkajúce sa stiahnutia zariadenia z trhu alebo z prevádzky, zakázania jeho uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky alebo obmedzenia jeho voľného pohybu.

2. Zainteresovaný členský štát ihneď oznámi Komisii všetky takéto opatrenia a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie a či je nezhoda spôsobená:

a) nesprávnym uplatňovaním harmonizovaných noriem uvedených v článku 5 ods. 1;

b) nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 5 ods. 1;

c) nedostatočným plnením požiadaviek uvedených v článku 3, ak prístroj nevyhovuje harmonizovaným normám uvedeným v článku 5 ods. 1.

3. Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 týkajú nesprávneho uplatňovania harmonizovaných noriem uvedených v článku 5 ods. 1 alebo nedostatočného splnenia požiadaviek uvedených v článku 3, ak prístroj nevyhovuje harmonizovaným normám uvedeným v článku 5 ods. 1, Komisia čo najskôr začne porady s dotknutými stranami. Komisia do dvoch mesiacov od oznámenia uvedených opatrení Komisii bezodkladne informuje členské štáty o svojich zisteniach a o svojom stanovisku k oprávnenosti opatrení.

4. Ak sa rozhodnutie uvedené v odseku 1 týka nedostatkov v harmonizovaných normách uvedených v článku 5 ods. 1, Komisia postúpi záležitosť výboru do dvoch mesiacov. Výbor dá stanovisko podľa postupu uvedeného v článku 14. Po takejto porade Komisia informuje členské štáty o svojich zisteniach a o svojom stanovisku k oprávnenosti opatrení. Ak zistí, že podniknuté opatrenia boli oprávnené, bezodkladne zaháji postup uvedený v článku 5 ods. 2.

5. a) Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 členský štát môže, konajúc v zhode so Zmluvou, a hlavne s jej článkami 30 a 36, prijať všetky príslušné opatrenia na:

i) zakázanie alebo obmedzenie uvedenia na svojom trhu, a/alebo

ii) stiahnutie z trhu

rádiového zariadenia, vrátane typov rádiového zariadenia, ktoré spôsobilo alebo pravdepodobne spôsobí rádiové rušenie, vrátane rušenia existujúcich alebo plánovaných služieb v národných pridelených pásmach.

b) Ak členský štát prijme opatrenia podľa písmena a), ihneď o tom informuje Komisiu, pričom uvedie dôvody ich prijatia.

6. Keď členský štát informuje Komisiu o opatreniach uvedených v odseku 1 alebo 5, Komisia obratom informuje ďalšie členské štáty a poradí sa o tejto záležitosti s výborom.

Ak po tejto porade Komisia usúdi, že:

- opatrenie je oprávnené, ihneď informuje členské štáty, ktoré opatrenie podnikli a ostatné členské štáty,

- opatrenie nie je oprávnené, ihneď o tom informuje členské štáty a požiada ich, aby opatrenie odvolali.

7. Komisia udržiava záznamy prípadov oznámených členskými štátmi a na požiadanie ich sprístupní.

KAPITOLA II

POSUDZOVANIE ZHODY

Článok 10

Postupy posudzovania zhody

1. Postupy posudzovania zhody určené v tomto článku sa použijú na preukázanie zhody prístroja s príslušnými základnými podmienkami uvedenými v článku 3.

2. Podľa voľby výrobcu, zhoda prístroja so základnými požiadavkami určenými v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) sa môže preukázať použitím postupov uvedených v smernici 73/23/EHS a smernici 89/336/EHS, ak prístroj spadá do oblasti riadenej týmito smernicami, ako alternatíva k postupom uvedeným nižšie.

3. Koncové telekomunikačné zariadenie, ktoré nepoužíva spektrum pridelené pre pozemskú/družicovú rádiokomunikáciu, a prijímacia časť rádiového zariadenia podliehajú postupom popísaným v jednej z príloh II, IV alebo V, podľa výberu výrobcu.

4. Ak výrobca použil harmonizované normy uvedené v článku 5 ods. 1, rádiové zariadenie, ktoré nepatrí do pôsobnosti článku 3, podlieha postupom popísaným v jednej z príloh III, IV alebo V, podľa výberu výrobcu.

5. Ak výrobca nepoužil alebo použil len čiastočne harmonizované normy uvedené v článku 5 ods. 1, rádiové zariadenie nepatriace do pôsobnosti článku 3 podlieha postupom popísaných buď v prílohe IV alebo V, podľa výberu výrobcu.

6. Záznamy a korešpondencia, týkajúca sa postupov posudzovania zhody uvedených v odseku 2 až 5 majú byť v úradnom jazyku členského štátu, kde sa postup vykonal, alebo v jazyku, ktorý akceptoval zúčastnený notifikovaný orgán.

Článok 11

Notifikované orgány a dozorné úrady

1. Členské štáty informujú Komisiu o orgánoch, ktoré poverili vykonávaním príslušných úloh uvedených v článku 10. Členské štáty použijú kritéria, uvedené v prílohe VI pri určovaní týchto organizácií.

2. Členské štáty informujú Komisiu o úradoch založených na svojom území, ktoré majú vykonávať dozorné úlohy, týkajúce sa účinnosti tejto smernice.

3. Komisia uverejní zoznam notifikovaných orgánov spolu s ich identifikačnými číslami a úlohami, na ktoré boli notifikované, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Komisia tiež uverejní zoznam dozorných orgánov v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na aktualizáciu tohto zoznamu.

KAPITOLA III

POPIS A OZNAČENIE ZHODY CE

Článok 12

Označenie CE

1. Prístroje vyhovujúce príslušným základným podmienkam sú označené ES značkou zhody, uvedenou v prílohe VII. Táto je pripevnená na zodpovednosť výrobcu, jeho oprávneného zástupcu usadeného v rámci Spoločenstva alebo osoby zodpovednej za uvedenie prístroja na trh.

Ak sa použijú postupy určené v prílohách III, IV alebo V, označenie je doplnené identifikačným číslom notifikovaného orgánu uvedeného v článku 11 ods. 1. Rádiové zariadenie je naviac doplnené identifikátorom triedy zariadenia, ak bol takýto identifikátor pridelený. Akékoľvek ďalšie označenie môže byť na zariadenie pripevnené len pod podmienkou, že viditeľnosť a čitateľnosť ES označenia sa tým nezníži.

2. Žiadny prístroj, či už vyhovuje alebo nevyhovuje základným podmienkam, nesmie mať žiadne iné označenie, ktoré by mohlo viesť k omylu tretích strán, pokiaľ ide o význam a formu ES označenia uvedeného v prílohe VII.

3. Príslušný členský štát podnikne zodpovedajúce opatrenia proti osobe, ktorá nepripevnila označenie podľa odsekov 1 a 2. Ak nie je možné identifikovať túto osobu, podniknú sa príslušné opatrenia proti držiteľovi zariadenia, ak sa preukáže nezhoda.

4. Zariadenie je identifikované výrobcom pomocou typu, čísla šarže a/alebo sériového čísla a menom výrobcu alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh.

KAPITOLA IV

VÝBOR

Článok 13

Zloženie výboru

Komisii pomáha Výbor telekomunikačného posudzovania zhody a trhového dozoru (TCAM), zložený zo zástupcov členských štátov a s predsedajúcim zástupcom Komisie.

Článok 14

Postup Poradného výboru

1. Výbor sa oslovuje ohľadome záležitostí pokrytých v článkoch 5, 6 ods. 2, 7 ods. 4, 9 ods. 4 a prílohou VII(5).

2. Komisia sa pravidelne radí s výborom o úlohách dozoru, týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, a podľa potreby vydáva k týmto záležitostiam smernice.

3. Zástupca Komisie predloží výboru náčrt opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor doručí svoje stanovisko k navrhovaným opatreniam v časovom limite, ktorý môže stanoviť predseda výboru podľa naliehavosti záležitosti, podľa potreby hlasovaním.

Stanovisko sa zaznamená v zápisniciach; naviac každý členský štát má právo žiadať o záznam svojho stanoviska do zápisníc.

Komisia venuje maximálnu pozornosť stanovisku výboru. Informuje výbor o spôsobe prijatia stanoviska a rozhoduje do jedného mesiaca od obdržania stanoviska výboru.

4. Komisia vedie pravidelné porady so zástupcami telekomunikačných prevádzkovateľov, zákazníkov a výrobcov. O výsledkoch takýchto konzultácií pravidelne informuje výbor.

Článok 15

Postup Regulačného výboru

1. Bez ohľadu na podmienky článku 14 pre záležitosti pokryté článkami 3 ods. 3 a 4 ods. 1 použije nasledovný postup.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor prijme svoje stanovisko k návrhu opatrení v časovom limite, ktorý môže určiť predsedajúci podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko prijíma väčšina uvedená v článku 148 ods. 2 Zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijme na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore majú váhu v zmysle uvedeného článku. Predseda výboru nehlasuje.

3. Komisia prijme predpokladané opatrenia, pokiaľ sú v zhode so stanoviskom výboru.

Ak predpokladané opatrenia nie sú v zhode so stanoviskom výboru, alebo ak nie je prijaté žiadne stanovisko, Komisia predloží Rade bez zbytočného odkladu návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Ak do troch mesiacov od dátumu odporúčania správy Rade Rada nerozhodne, navrhnuté opatrenia prijme Komisia.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Tretie štáty

1. Členské štáty môžu informovať Komisiu o všetkých hlavných problémoch, s ktorými sa stretli, de iure alebo de facto, podniky Spoločenstva vzhľadom na uvedenie na trh v tretích štátoch.

2. Vždy, keď je Komisia informovaná o takýchto problémoch, môže v prípade potreby predložiť návrh Rade na príslušný mandát na vyjednávania o porovnateľných právach pre podniky Spoločenstva v týchto tretích štátoch. Komisia rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

3. Opatrenia prijaté podľa odseku 2 nesmú mať dopad na povinnosti Spoločenstva a členských štátov podľa príslušných medzinárodných dohôd.

Článok 17

Zhodnotenie a podávanie správ

Komisia zhodnotí uplatňovanie tejto smernice a informuje o tom Európsky parlament a Radu, po prvýkrát najneskôr do 7. októbra 2000, 18 mesiacov po tom, ako nadobudne účinnosť táto smernica a ďalej každé tri roky. Správa je zameraná na pokrok vo vypracovávaní príslušných noriem, ako aj na problémy, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní. Správa tiež obsahuje činnosti výboru, hodnotenie pokroku v dosahovaní otvoreného konkurenčného trhu pre zariadenia na úrovni Spoločenstva a preskúma možnosti vytvorenia regulačného rámca pre uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky tak, aby sa:

a) zabezpečilo dosiahnutie súvislého systému na úrovni Spoločenstva pre všetky zariadenia;

b) umožnilo zbližovanie technológií telekomunikačného, audiovizuálneho a informačného sektoru;

c) umožnila harmonizácia regulačných opatrení na medzinárodnej úrovni.

Hlavne preskúma, či sú stále potrebné základné požiadavky pre všetky kategórie uvedených zariadení a či sú postupy uvedené v článku IV, tretí odsek, primerané cieľu zabezpečiť plnenie základných požiadaviek zariadeniami uvedenými touto prílohou. V prípade potreby sa v správe môžu navrhnúť ďalšie opatrenia na úplné vykonávanie cieľa tejto smernice.

Článok 18

Prechodné ustanovenia

1. Normy podľa smernice 73/23/EHS alebo 89/336/EHS, odkazy ktorých boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sa môžu použiť ako základ pre predpoklad zhody so základnými požiadavkami uverejnenými v článku 3 ods. 1 písm. a) a 3 ods. 1 písm. b). Spoločné technické predpisy podľa smernice 98/13/ES, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sa môžu použiť ako základ pre predpoklad zhody s ďalšími základnými požiadavkami uvedenými v článku 3. Komisia uverejní zoznam odkazov na tieto normy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, hneď ako táto smernica nadobudne účinnosť.

2. Členské štáty nesmú brániť uvedeniuna trh a do prevádzky zariadenia, ktoré bolo podľa ustanovení smernice 98/13/ES alebo platných predpisov na svojom území uvedené do prevádzky po prvý krát pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, alebo najneskôr dva roky od tohto dátumu.

3. Okrem základných požiadaviek uvedených v článku 3 ods. 1, môžu členské štáty po dobu najviac 30 mesiacov od dátumu uvedeného v prvej vete článku 19 ods. 1 a v súlade s podmienkami Zmluvy naďalej požadovať, aby telekomunikačné koncové zariadenie prístupné v rámci univerzálnej služby definovanej v smernici 98/10/ES nemohlo spôsobiť neprijateľné zhoršenie hlasovej telefónie.

Členský štát informuje Komisiu o dôvodoch žiadosti o zachovanie takých požiadaviek, o dátume, po ktorom pre príslušnú službu nebudú naďalej potrebné tieto požiadavky, a o zamýšľaných opatreniach na dodržanie tohto termínu. Komisia zváži žiadosť, berúc do úvahy hlavne situáciu v členskom štáte a potrebu zabezpečenia koherentného regulačného prostredia na úrovni Spoločenstva, a informuje členský štát, či a dokedy daná situácia v členskom štáte oprávňuje naďalej uplatňovať tieto požiadavky.

Článok 19

Transpozícia

1. Členské štáty najneskôr do 7. apríla 2000 prijmú a vydajú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto podmienky uplatňujú od 8. apríla 2000.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Odvolanie

1. Týmto sa od 8. apríla 2000 ruší smernica 98/13/ES.

2. Táto smernica nie je špecifickou smernicou v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 89/336/EHS. Ustanovenia smernice 89/336/EHS neplatia pre zariadenia spadajúce do pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou ochranných požiadaviek v článku 4 a prílohe III a postupu posudzovania zhody v článku 10 ods. 1 a 2 a prílohy I smernice 89/336/EHS od 8. apríla 2000.

3. Opatrenia smernice 73/23/EHS neplatia pre zariadenia spadajúce do pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou cieľov týkajúcich sa bezpečnostných požiadaviek v článku 2 a prílohe I a postupu posudzovania zhody v prílohe III, oddiel B a prílohe IV k smernici 73/23/EHS od 8. apríla 2000.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 22

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 9. marca 1999

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

za Radu

predseda

W. Riester

[1] Ú. v. ES C 248, 14. 8. 1997, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 73, 9. 3. 1998, s. 10.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. januára 1998 (Ú. v. ES C 56, 23. 2. 1998, s. 27), spoločná pozícia Rady z 8. júna 1998 (Ú. v. ES C 227, 20.7.1998, s. 37) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 1998 (Ú. v. ES C 328, 26. 10. 1998, s. 32). Rozhodnutie Rady z 25. januára 1999 a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. februára 1999.

[4] Ú. v. ES L 74, 12. 3. 1998, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 367, 31. 12. 1994, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 101, 1. 4. 1998, s. 24.

[7] Ú. v. ES L 77, 26. 3. 1973, s.29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 139, 23. 5. 1989, s. 19. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS.

[9] Ú. v. ES L 131, 27. 5. 1988, s. 73. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/46/ES (Ú. v. ES L 268, 19. 10. 1994, s. 15).

[10] Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5. 8.1998, s. 18).

[11] Ú. v. ES L 210, 7. 8. 1985, s. 29

[12] Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993, s. 23

[13] Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993, s. 23

[14] Ú. v. ES C 102, 4. 4. 1996, s. 1

[15] Ú. v. ES L 169, 12.7. 1993, s.1

[16] Ú. v. ES L 152, 6. 7. 1972, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 95/54/ES (Ú. v. ES L 266, 8. 11. 1995, s. 1).

[17] Ú. v. ES L 225, 10. 8. 1992, s. 72. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom pristúpenia z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZARIADENIA, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE TÁTO SMERNICA PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 4

1. Rádiové zariadenie používané rádioamatérmi v zmysle článku 1, definície 53 Predpisov pre rádiá Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), pokiaľ nie je zariadenie komerčne dostupné.

Sady komponentov montované rádioamatérmi a komerčné zariadenia modifikované rádioamatérmi pre svoje použitie, nie sú považované za komerčne dostupné zariadenia.

2. Zariadenia spadajúce do pôsobnosti smernice Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o námornom zariadení [1].

3. Kabeláž a vedenie.

4. Rádiové zariadenie určené výlučne na príjem zvukových a TV služieb.

5. Výrobky, zariadenia a komponenty v zmysle článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného letectva [2].

6. Zariadenia a systémy riadenia letovej prevádzky v zmysle článku 1 smernice Rady 93/65/EHS z 19. júla 1993 o definovaní a použití ekvivalentných technických špecifikácií pri obstarávaní zariadenia a systémov riadenia letovej prevádzky [3].

[1] Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997, s. 25

[2] Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2176/96 (Ú. v. ES L 291, 14. 11. 1996, s. 15)

[3] Ú. v. ES L 187, 29.7.1993, s. 52. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/15/ES (Ú. v. ES L 95, 10.4.1997, s.16).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 10 ODS. 3

Modul A (vnútorná kontrola výroby)

1. Tento modul popisuje postup, pomocou ktorého výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva, ktorý vykonáva povinnosti uvedené v bode 2, zaisťuje a vyhlasuje, že zainteresovaný výrobok spĺňa podmienky smernice, ktorá preň platí. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva musí pripevniť CE označenie na každý produkt a vyhotoviť písomné vyhlásenie zhody.

2. Výrobca musí vyhotoviť technickú dokumentáciu popísanú v bode 4, a buď výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Spoločenstve ju musí uschovať a mať k dispozícii pre príslušné štátne úrady na kontrolné účely počas obdobia desiatich rokov po tom, ako bol vyrobený posledný výrobok.

3. Ak nie je výrobca ani jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva, za povinnosť mať k dispozícii technickú dokumentáciu je zodpovedná osoba, ktorá umiestňuje výrobok na trh Spoločenstva.

4. Technická dokumentácia musí umožniť realizovať zamýšľané posudzovanie zhody výrobku so základnými požiadavkami. Pokiaľ ide o posudzovanie zhody, musí príslušná technická dokumentácia pokrývať konštrukciu, výrobu a prevádzku prepravného tlakového zariadenia a musí obsahovať:

- všeobecný popis prepravného tlakového zariadenia,

- koncepčný zámer a výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a pod.,

- charakteristiky a vysvetlenia potrebné na pochopenie spomenutých výkresov, schém a prevádzky prepravného tlakového zariadenia,

- zoznam noriem uvedených v článku 5, použitých úplne alebo čiastočne, a charakteristiky a vysvetlenia riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tejto smernice v prípadoch, keď takéto normy uvedené v článku 5 neboli použité úplne alebo neexistujú,

- výsledky konštrukčných prepočtov, vykonané skúšky, a pod.,

- protokoly o testoch.

5. Výrobca, alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva musí uschovať kópiu vyhlásenia zhody spolu s technickou dokumentáciou.

6. Výrobca musí podniknúť všetky potrebné opatrenia, zabezpečujúce, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tejto smernice, ktorá pre ne platí.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 10 ODS. 4

(vnútorná kontrola výroby plus špeciálny test zariadenia) [1]

Táto príloha pozostáva z prílohy II, plus z nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek:

Pre každý typ zariadenia sa musia všetky základné sady testov realizovať výrobcom alebo v jeho mene. Určenie testov patriacich do základnej sady je v kompetencii notifikovaného orgánu, vybraného výrobcom, okrem prípadov, keď sú základné sady definované v harmonizovaných normách. Notifikovaný orgán musí venovať patričnú pozornosť rozhodnutiam učineným skôr notifikovanými orgánmi konajúcimi súčasne.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh musí prehlásiť, že tieto testy boli vykonané a že prístroj vyhovuje základným požiadavkám a musí pripevniť identifikačné číslo notifikovaného orgánu počas výrobného procesu.

[1] Príloha založená na Module A s doplnkovými požiadavkami špecifickými pre dané odvetvie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 10 ODS. 5

(technický konštrukčný spis)

Táto príloha pozostáva z prílohy III, plus z nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek:

Technická dokumentácia popísaná v bode 4 prílohy II a vyhlásenie o zhode podľa špeciálnych testovacích sád popísaných v prílohe III musia tvoriť technický konštrukčný spis.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva alebo osoba zodpovedná za uvedenie prístroja na trh musí predložiť spis jednému alebo viacerým notifikovaným orgánom. Každý notifikovaný orgán musí byť informovaný o ostatných notifikovaných orgánoch, ktoré obdržali spis.

Notifikovaný orgán musí prehliadnuť spis, a ak usúdi, že nebolo dostatočne preukázané splnenie požiadaviek tejto smernice, môže dať svoje stanovisko výrobcovi, alebo jeho oprávnenému zástupcovi usadenému v rámci Spoločenstva alebo osobe zodpovednej za uvedenie zariadenia na trh a musí podľa toho informovať aj ostatné notifikované orgány, ktoré obdržali spis. Takéto stanovisko musí byť dané do 4 týždňov od prijatia spisu. Po prijatí spisu alebo po 4 týždňoch môže byť prístroj uvedený na trh bez dopadu na ustanovenia článkov 6 ods. 4 a 9 ods. 5

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Spoločenstve alebo osoba zodpovedná za uvedenie zariadenia na trh musí spis uschovať a mať ho k dispozícii pre príslušné štátne úrady na kontrolné účely počas obdobia desiatich rokov po tom, ako bol vyrobený posledný výrobok.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY UVEDENÝ V ČLÁNKU 10

úplná záruka kvality

1. Úplná záruka kvality je postup, prostredníctvom ktorého výrobca, pre ktorého platia povinnosti bodu 2, zaisťuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky smerníc, ktoré pre ne platia. Výrobca musí pripevniť označenie uvedené v článku 12 ods. 1 na každý výrobok a vyhotoviť písomné vyhlásenie zhody.

2. U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre návrh, výrobu, záverečnú kontrolu a testovanie, ako je uvedené v bode 3 a musí podliehať dozoru, ako je uvedené v bode 4.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca musí podať žiadosť na posudzovanie jeho systému kvality notifikovaným orgánom.

Žiadosť musí obsahovať:

- všetky relevantné informácie o zainteresovaných výrobkoch,

- dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

3.2. Systém kvality musí zaistiť zhodu výrobkov s požiadavkami smerníc, ktoré pre ne platia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť zdokumentované systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných stratégií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality musí umožniť jednotnú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

Predovšetkým musí obsahovať adekvátny popis:

- cieľov v oblasti kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí managementu,

- technických špecifikácií návrhu, vrátane harmonizovaných noriem a technických predpisov, ako aj príslušných špecifikácií testov, ktoré sa použijú, ak normy uvedené v článku 5 ods. 1 nebudú uplatňované úplne, opis prostriedkov použitých na zaistenie zhody so základnými požiadavkami smernice, ktorá pre výrobok platí,

- kontroly návrhu a techník posudzovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré budú použité pri navrhovaní prepravného tlakového zariadenia,

- príslušnej výrobnej kontroly kvality a techník zabezpečenia kvality, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú,

- skúšok a testov, ktoré boli zrealizované pred, počas a po výrobe, a frekvenciu opakovania, ktorou budú vykonávané, ako aj výsledky testov realizovaných pred výrobou, podľa potreby,

- prostriedkov, pomocou ktorých je zabezpečené, že skúšobné zariadenie rešpektuje príslušné požiadavky na vykonávanie potrebných testov,

- záznamov kvality, ako kontrolných správ a údajov testov, ciachovacích údajov, správ týkajúcich sa kvalifikácie a schválenia zúčastnených pracovníkov,

- prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality a účinnej prevádzky systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán musí ohodnotiť systém kvality, aby mohol rozhodnúť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Musí predpokladať zhodu s týmito požiadavkami pokiaľ ide o systém kvality, implementujúci príslušnú harmonizovanú normu.

Notifikovaný orgán musí predovšetkým ohodnotiť, či kontrolný systém kvality zaisťuje zhodu výrobkov s požiadavkami smernice so zreteľom na príslušnú dokumentáciu, predloženú s ohľadom na body 3.1 a 3.2, podľa potreby i výsledkov testov dodaných výrobcom.

Kontrolný tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosť s posudzovanímdanej technológie. Postup posudzovania musí zahŕňať kontrolnú návštevu v priestoroch výrobcu.

3.4 Výrobca musí konať tak, aby splnil záväzky, vyplývajúce zo schváleného systému kvality, a zaistil, že tento zostane uspokojivý a účinný.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v rámci Spoločenstva musí informovať notifikovaný orgán o zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaný orgán musí zhodnotiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či upravený systém kvality uspokojuje požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné tento systém opätovne posúdiť.

Svoje rozhodnutie musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery skúšok a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4. ES dozor, za ktorý zodpovedá notifikovaný orgán

4.1 Účelom dozoru je preveriť, či výrobca náležite spĺňa záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca musí umožniť notifikovanému orgánu prístup na kontrolné účely do výrobných, kontrolných, testovacích a skladovacích priestorov a poskytnúť mu všetky potrebné informácie, týkajúce sa hlavne:

- dokumentácie systému kvality,

- záznamov kvality z návrhovej časti systému kvality, ako napr. výsledkov analýz, kalkulácií, testov atď.,

- záznamov kvality z výrobnej časti systému kvality, ako napr. kontrolné správy a údaje z testov, ciachovacie údaje, správy týkajúce sa kvalifikácie a schválení zúčastnených pracovníkov, atď.

4.3 Notifikovaný orgán musí vykonávať pravidelné kontroly s cieľom preveriť, či výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality a poskytnúť výrobcovi správu o výsledkoch kontroly.

4.4 Naviac, notifikovaný orgán môže vykonať neočakávanú návštevu výrobcu. Počas takejto návštevy môže notifikovaný orgán vykonať, alebo dať vykonať testy s cieľom kontroly správneho fungovania systému kvality; výrobcovi musí poskytnúť správu o výsledku návštevy a v prípade vykonania testov testovací protokol.

5. Výrobca musí mať po dobu 10 rokov od vyrobenia posledného prepravného tlakového zariadenia k dispozícii štátnym úradom:

- dokumentáciu uvedenú v druhej zarážke druhého odseku bodu 3.1,

- záznamy o aktualizácii uvedenej v druhom odseku bodu 3.4,

- rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v poslednom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každý notifikovaný orgán musí na požiadanie oznámiť členským štátom príslušné informácie, týkajúce sa jeho schválení systému kvality, ktoré vydal a odobral, vrátane odkazov na príslušné výrobky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ, KTORÉ PRI NOTIFIKÁCII ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 11 ODS. 1, MUSIA ČLENSKÉ ŠTÁTY BRAŤ DO ÚVAHY

1. Notifikovaný orgán, jeho riaditeľ a jeho pracovníci zodpovední za vykonávanie kontroly, nesmú byť konštruktérom, výrobcom, dodávateľom alebo inštalátorom rádiového zariadenia alebo telekomunikačného koncového zariadenia, alebo prevádzkovateľom siete, alebo poskytovateľom služieb, ani oprávneným zástupcom žiadnej z týchto strán. Musia byť nezávislí a nesmú byť priamo zainteresovaní v navrhovaní, výrobe, marketingu alebo údržbe rádiového zariadenia alebo koncových telekomunikačných zariadení, ani zastupovať strany zainteresované v týchto činnostiach. Toto nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom prepravného tlakového zariadenia a notifikovaným orgánom.

2. Notifikovaný orgán a jeho pracovníci musia vykonávať úlohy, na ktoré bol notifikovaný orgán určený, s najvyšším stupňom profesionálnej bezúhonnosti a technickej spôsobilosti a nesmú byť vystavení žiadnemu komerčnému, finančnému alebo inému tlaku, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok, hlavne od externých osôb a organizácii, ktoré majú záujem na výsledkoch vykonávanej kontroly.

3. Notifikovaný orgán musí mať k dispozícii všetok potrebný personál a zariadenie umožňujúce dôkladné vykonávanie administratívnych a technických úloh, ktoré im boli určené.

4. Personál kontrolného orgánu, zodpovedný za kontrolu, musí mať

- príslušnú kvalifikáciu, odborné školenia,

- uspokojivú znalosť požiadaviek ohľadom kontrol, ktoré sa majú realizovať, a adekvátnu skúsenosť s takýmito operáciami,

- spôsobilosť potrebnú na vyhotovenie osvedčení, záznamov a protokolov preukazujúcich vykonanie kontroly.

5. Nestrannosť kontrolného personálu musí byť zaručená. Odmena nesmie závisieť na počte vykonaných kontrol, ani na výsledkoch týchto kontrol.

6. Kontrolný orgán musí mať zabezpečenú adekvátnu zodpovednosť, pokiaľ nie je jeho zodpovednosť predpokladaná štátom, podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo samotným priamo zodpovedným členským štátom.

7. Personál notifikovanej organizácie je povinný uchovávať profesionálne tajomstvo s ohľadom na informácie, získané pri vykonávaní úloh (okrem vis-à-vis príslušných administratívnych úradov členského štátu, v ktorom sa úlohy realizujú) podľa tejto smernice alebo akýchkoľvek podmienok vnútroštátnych právnych predpisov majúcich dopad na tieto informácie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

OZNAČOVANIE ZARIADENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 12 ODS. 1

1. CE značka zhody musí pozostávať s písmen "CE"a mať nasledovnú podobu:

+++++ TIFF +++++

Ak by bola značka zmenšená alebo zväčšená, proporcie hore uvedeného obrázku musia byť zachované.

2. Značka CE musí mať výšku aspoň 5 mm, okrem prípadov, keď to nie je možné kvôli povahe prístroja.

3. Značka CE musí byť pripevnená na výrobok alebo na jeho identifikačnú tabuľku s údajmi. Naviac sa musí pripevniť na obal, ak ho výrobok má, a na doplňujúce dokumenty.

4. Značka CE musí byť pripevnená viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.

5. Identifikátor triedy zariadenia musí mať formu, ktorú určí Komisia podľa postupu uvedeného v článku 14.

Podľa potreby musí obsahovať prvok, ktorý poskytne užívateľovi informáciu, že prístroj používa rádiové frekvenčné pásma v prípadoch, keď ich použitie nie je harmonizované v rámci celého Spoločenstva.

Musí mať rovnakú výšku ako písmená "CE".

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú dôležitosť požiadaviek, týkajúcich sa prevencie poškodenia siete alebo jej funkcií, ktoré spôsobujú rádiové zhoršenie služieb, berúc do úvahy hlavne potrebu ochrany záujmov spotrebiteľa.

Preto oznamujú, že Komisia bude vykonávať nepretržité posudzovanie situácie s cieľom zhodnotenia, či k tomuto ohrozeniu dochádza často a podľa potreby hľadať riešenie v rámci výboru konajúceho podľa postupu uvedeného v článku 15.

Takéto riešenie bude podľa potreby pozostávať zo systematického uplatňovania základných požiadaviek daných v článku 3 ods. 3 písm. b).

Okrem tohto, Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že postup popísaný vyššie sa uplatní bez dopadu na možnosti predpokladané v článku 7 ods. 5 a na rozvoj dobrovoľnej certifikácie a schém označovania, aby sa predišlo či už zhoršeniu služieb alebo poškodeniu siete.

--------------------------------------------------