31999E0691Uradni list L 273 , 23/10/1999 str. 0001 - 0001


Skupno stališče Sveta

z dne 22. oktobra 1999

o podpori demokratičnim silam v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ)

(1999/691/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je v svojih zaključkih 19. julija 1999 pripisal velik pomen razvijanju stikov z vsemi demokratičnimi silami, vključno z demokratično upravljanimi občinami v državi, z namenom pospeševanja demokratizacije v ZRJ.

(2) Svet je soglašal, da je treba opredeliti načine in sredstva za olajšanje položaja teh sil, vključno z dobavo energije.

(3) Svet je prav tako poudaril razliko med režimom v Beogradu in prebivalstvom ZRJ, ki se bo upoštevala pri odločitvah glede sankcij.

(4) V svojih zaključkih 13. septembra 1999 je Svet ponovno potrdil svojo namero, da bo nadaljeval s podporo demokratičnim spremembam v ZRJ in da bo pomagal srbskemu prebivalstvu in demokratičnim silam v državi v njihovih prizadevanjih za pospeševanje demokratizacije in razvoja civilne družbe.

(5) Svet je soglašal, da je prišel čas za vzpostavitev formalnih stikov s predstavniki demokratičnih sil v ZRJ.

(6) Svet se je odločil, da predstavnike strank demokratične opozicije in civilne družbe v Srbiji ter vlade Črne gore vabi na srečanja v zvezi z razpravami o pomoči pri njihovih prizadevanjih za pospeševanje demokratizacije.

(7) Svet je soglašal, da se ponovno ocenijo obstoječe podporne dejavnosti in okrepijo konkretni projekti Unije v Srbiji na relevantnih področjih, kakor je denimo podpora demokratičnim medijem.

(8) Svet je močno podprl začetek izvajanja pilotskega projekta, predlaganega s strani G17, v okviru pobude "Energija za demokracijo", po katerem bo mestoma Niš in Pirot najprej zagotovljeno kurilno olje iz naslova pomoči v energiji; projekt se pozneje lahko razširi še na druge občine –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Za pospeševanje demokratizacije v ZRJ bo Evropska unija dejavno podpirala vse sile, ki izkazujejo svojo polno zavezo demokratičnim vrednotam.

Člen 2

Podpora, navedena v členu 1 se usmeri zlasti v naslednje dejavnosti:

- razvijanje dialoga z demokratično usmerjenimi lokalnimi voditelji in voditelji civilnih organizacij, med drugim prek sestankov ob robu Sveta za splošne zadeve,

- vzpostavitev medsebojnega procesa, ki bo omogočil forum za resnične razprave o političnih in tehničnih vprašanjih,

- podpora začetku pilotskega projekta, predlaganega s strani G17, v okviru pobude "Energija za demokracijo" o zagotavljanju energije srbskim občinam,

- krepitev podpore demokratičnim medijem in drugim relevantnim področjem.

Člen 3

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 22. oktobra 1999

Za Svet

Predsednik

S. Mönkäre

--------------------------------------------------