31999D0848Úradný vestník L 327 , 21/12/1999 S. 0058 - 0058


Rozhodnutie Rady

z 13. decembra 1999

o úplnom uplatnení schengenského acquis v Grécku

(1999/848/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na článok 2 ods.2 Protokolu o integrácii Schengenského acquis do systému Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým sa ustanovuje Stály výbor na integráciu Schengenu,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté výborom stálych zástupcov 30. júna 1999, ktorým sa ustanovuje ad hoc výbor pre Grécko,

berúc do úvahy rozhodnutia Schengenského výkonného výboru zo 7. októbra 1997 (SCH/Com-ex(97)29 revízia 2) a zo 16. decembra 1998 (SCH/Com-ex(98)49 revízia 3),

(1) keďže boli vykonané návštevy na kontrolu, či požiadavky týkajúce sa úrovne ľudského potenciálu, požiadavky na materiálové zdroje, na výcvik síl vykonávajúcich dozor a ochranu hraníc a na koordináciu medzi príslušnými útvarmi sú splnené,

(2) keďže od 1. januára 2000 boli splnené podmienky pre zrušenie kontrol osôb na vnútorných hraniciach s Gréckom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Kontroly osôb na vnútorných hraniciach medzi Gréckom a členskými štátmi plne uplatňujúcimi Schengenské acquis sa zrušia v období od 1. januára 2000 do 26. marca 2000.

Toto rozhodnutie platí od 1. januára 2000 v prístavoch pre vnútornú námornú dopravu.

Čo sa týka hraničných kontrol u vnútorných letov z a do Grécka, dátumy ich zrušenia sa dohodnú medzi Gréckom a ostatnými príslušnými členskými štátmi, a to od 1. januára 2000 na tých letiskách, kde je to technicky možné. Kontroly musia byť v každom prípade zrušené najneskôr do 26. marca 2000. Príslušné členské štáty podajú do 1. apríla 2000 Rade a Komisii informáciu o opatreniach, ktoré prijali pre implementáciu tohto rozhodnutia.

Článok 2

V roku 2000 hodnotiaca pracovná skupina Schengenu skontroluje úplné uplatnenie Schengenského acquis v Grécku a preskúma opatrenia, ktoré sa ukážu ako potrebné.

Článok 3

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 13. decembra 1999

Za Radu

predseda

S. Hassi

--------------------------------------------------