31999D0566Úradný vestník L 216 , 14/08/1999 S. 0008 - 0012


Rozhodnutie Komisie

z 26. júla 1999,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov

(oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 1701)

(Text s významom pre EHP)

(1999/566/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/280/ES o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov [1], najmä jeho článok 8,

(1) keďže je žiadúce, aby členské štáty predkladali informácie uvedené v rozhodnutí 1999/280/ES takým spôsobom, ktorý dáva čo najreprezentatívnejší obraz o vlastnom trhu s ropou;

(2) keďže takéto informácie by sa mali zverejňovať náležitým spôsobom;

(3) keďže členské štáty a Komisia by mali navzájom konzultovať ohľadom zhromaždených informácií;

(4) keďže je potrebné štandardizovať technické stránky informačného systému a keďže by sa preto mal vymedziť rozsah oznamovaných informácií;

(5) keďže rozhodnutie Komisie 77/190/EHS [2], naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení Fínska, Rakúska a Švédska, stanovilo vzorové dotazníky, prostredníctvom ktorých sú členské štáty povinné oznamovať Komisii informácie o cenách ropy a ropných výrobkov v spoločenstve; keďže takéto vzorové dotazníky majú byť nahradené novým spôsobom predkladania, ktorý je v súlade s vymedzeniami obsiahnutými v tomto rozhodnutí a preto treba rozhodnutie 77/190/EHS zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Informácie oznamované Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 1 rozhodnutia 1999/280/ES sa vypracúvajú v súlade s vymedzeniami stanovenými v prílohe.

Článok 2

V súlade s článkom 4 rozhodnutia 1999/280/ES Komisia zverejní týždenné a mesačné informácie oznamované členskými štátmi v publikácii nazvanej "Oil Bulletin".

Článok 3

Členské štáty navzájom konzultujú v rámci pracovného tímu zástupcov členských štátov s cieľom pravidelnej výmeny názorov ohľadom informácií zhromaždených a zverejnených podľa rozhodnutia 1999/280/ES.

Článok 4

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 77/190/EHS.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 26. júla 1999

Za Komisiu

Christos Papoutsis

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 110, 28.4.1999, s. 8.

[2] Ú. v. ES L 61, 5.3.1977, s. 34.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Vymedzenie informácií, ktoré členské štáty odovzdávajú Komisii Európskych spoločenstiev:

1. Mesačné ceny dodávok ropy (CIF);

2. Spotrebiteľské ceny ropných výrobkov vrátane ciel a daní a bez nich platné k 15. dňu každého mesiaca;

3. Ceny ropných výrobkov bez ciel a daní platné každý pondelok.

Vymedzenie mesačnej ceny dodávok ropy (CIF)

Riadok 1 a 2 sa týka celkovej dodávky v príslušnom mesiaci.

"Cena dodávok" sú všetky ceny dovozov ropy, dodávok z iných členských štátov a ropy vyťaženej v členskom štáte.

"Dovozy" sú všetka ropa vstupujúca na územie spoločenstva na účely iné, než je tranzit, a ktorá je určená na pokrytie potrieb členského štátu.

"Dodávky" sú všetka ropa vstupujúca na územie členského štátu z iného členského štátu na iné účely než tranzit, ktorá je určená na pokrytie potrieb uvedeného členského štátu, na ktorého územie vstupuje.

"Ropa vyťažená v členskom štáte" je vyťažená a rafinovaná ropa v príslušnom členskom štáte, ktorej ťažba je vyššia než 15 % jeho ročnej dodávky ropy.

Priemerná cena CIF je vážený priemer mesačnej ceny celkových dodávok ropy. Cena CIF zahrňuje cenu FOB (vyplatene na loď, t. j. cenu skutočne vyfakturovanú v nakladacom prístave), náklady na dopravu, poistenie a určité poplatky spojené s prepravou ropy. Hodnota dovozu ropy vyťaženej v členskom štáte sa má vypočítavať vyplatene do prístavu vykládky alebo vyplatene na hranici, t. j. vo chvíli, keď ropa spadá pod colnú jurisdikciu dovážajúcej krajiny.

Priemerné ceny CIF oznamujú členské štáty v dolároch.

Členské štáty by mali tabuľku č. 1 poslať Komisii v lehote jedného mesiaca od skončenia príslušného mesiaca.

Zaslané informácie uverejní Komisia vo vestníku Oil Bulletin v dolároch a v euro. Mesačný kurz pre euro k doláru sa stanoví v súlade s úradným trhovým výmenným kurzom [1].

+++++ TIFF +++++

Vymedzenie spotrebiteľských cien ropných výrobkov platných k 15. dňu každého mesiaca

Každý z riadkov 1 až 7 informuje o spotrebiteľských cenách ropných výrobkov pre niektoré kategórie spotrebiteľov v konkrétny deň.

"Ceny pre niektoré kategórie spotrebiteľov" znamená:

- Ceny na čerpacej stanici v prípade palív na účely cestnej dopravy;

- Dodávateľské ceny pre maloodberateľov, t. j. dodávky od 2000 do 5000 litrov v prípade p aliva pre vykurovanie domácností (vykurovací plynový olej); pre odbery menšie než 2000 litrov za mesiac alebo menej než 24000 ton za rok možno zobrať do úvahy priemyselný sektor.

- Dodávateľské spotrebiteľské ceny pre odbery menšie než 2000 ton za mesiac alebo menšie než 24000 ton za rok v prípade priemyselných palív.

Skutočné ceny sú skutočné spotrebiteľské ceny v platnosti k 15. dňu každého mesiaca;

- Priemerná skutočná cena pre každý z výrobkov v riadkoch 1 až 7 je cena, ktorá je najčastejšie účtovaná, t. j. vážený priemer cenových radov, vrátane a ciel a daní a bez nich.

Zaslané informácie sa zverejnia vo vestníku Oil Bulletin v národných menách a v euro.

Použité výmenné kurzy euro sú kurzy stanovené 31. decembra 1998 v prípade krajín eurozóny; v prípade iných štátov sú to kurzy uverejnené k 15. dňu mesiaca Európskou centrálnou bankou.

+++++ TIFF +++++

Vymedzenie cien bez ciel a daní platných každý pondelok

Členské štáty oznamujú Komisii informácie týkajúce sa cien ropných výrobkov bez ciel a daní, ktoré sú v platnosti každý pondelok, najneskoršie v utorok na obed.

"Ropné výrobky" sú:

Motorové palivá

- olovnatý motorový benzín super

- bezolovnatý motorový benzín Euro super (Euro super 95)

- motorová nafta

- LPG

Vykurovacie palivo pre domácnosť

- vykurovací plynový olej

Priemyselné palivá

- vykurovací olej — obsah síry je nad 1 %

- vykurovací olej — obsah síry je rovný alebo menší než 1 %.

"Ceny pre určité kategórie spotrebiteľov" sú

- ceny na čerpacej stanici na 1000 litrov v prípade palív na účely cestnej dopravy;

- dodávateľské spotrebiteľské ceny na 1000 litrov v prípade paliva pre vykurovanie domácností (vykurovací plynový olej), t. j. za dodávky od 2000 do 5000 litrov; pre odbery v objeme menšom než 2000 litrov možno vziať do úvahy priemyselné odvetvie;

- dodávateľské spotrebiteľské ceny pre odbery menšie než 2000 ton za mesiac alebo menej než 24000 ton za rok v prípade priemyselných palív.

Ceny bez ciel a daní oznamované členskými štátmi sú najčastejšie účtované ceny založené na váženom priemere. V členských štátoch, v ktorých veľkoodber pokrýva nad 20 % vnútroštátnej spotreby, sa vezmú do úvahy nimi účtované ceny.

Informácie zverejní Komisia každý mesiac v časopise Oil Bulletin v národných menách a v euro. Použité výmenné kurzy euro sú kurzy stanovené 31. decembra 1998 v prípade krajín eurozóny; v prípade iných štátov sú to kurzy zverejnené Európskou centrálnou bankou každý pondelok o 14:15.

Informácie týkajúce sa týždenných cien bez ciel a daní sa nezverejnia, ak sú úrady Komisie zatvorené.

Ak v členskom štáte pripadne na pondelok úradný sviatok, zverejnenie sa môže na žiadosť členského štátu odložiť do stredy.

[1] Uverejnený v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------