31999D0504Uradni list L 194 , 27/07/1999 str. 0060 - 0062


Odločba Komisije

z dne 1. julija 1999

o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah za Cilj 2 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2000 do 2006

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 1772)

(1999/504/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih [1] in zlasti prvega pododstavka člena 7(3) uredbe,

(1) ker točka 2 prvega pododstavka člena 1 Uredbe (ES) št. 1260/1999 navaja, da je Cilj 2 Strukturnih skladov podpirati ekonomsko in socialno kohezijo območij s strukturnimi težavami;

(2) ker tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da je treba 11,5 % odobrenih sredstev iz Strukturnih skladov dodeliti Cilju 2, vključno z 1,4 % za prehodno podporo;

(3) ker prvi pododstavek člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da Komisija po preglednih postopkih določi po državah članicah okvirno razdelitev odobrenih pravic za prevzem obveznosti, ki so na voljo za programiranje v obdobju od leta 2000 do 2006, pri čemer za Cilj 1 in Cilj 2 v celoti upošteva eno ali več objektivnih meril, podobnih tistim, ki so bila uporabljena v prejšnjem obdobju in zajeta v Uredbi Sveta (EGS) št. 2052/88 z dne 24. junija 1988 o nalogah Strukturnih skladov in njihovi uspešnosti ter o koordiniranju njihovih dejavnosti med seboj in z Evropsko investicijsko banko ter drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3193/94 [3], namreč upravičeno prebivalstvo, regionalno razvitost, nacionalno razvitost in sorazmerno resnost strukturnih problemov, zlasti stopnjo brezposelnosti;

(4) ker tretji pododstavek člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da se v primeru Ciljev 1 in 2 s temi razdelitvami ločeno navedejo dodelitve odobrenih pravic za regije in območja, ki so upravičeni do prehodne podpore, da se te dodelitve določijo po merilih iz prvega pododstavka navedenega člena ter da se letna razdelitev teh odobrenih pravic od 1. januarja 2000 postopno zmanjšuje in je leta 2000 nižja kakor leta 1999;

(5) ker izjava Komisije, priložena k zapisniku seje Sveta z dne 21. junija 1999, navaja postopek, ki ga bo Komisija uporabila pri odločanju o okvirni dodelitvi odobrenih pravic za Cilj 2 po državah članicah v skladu s prvim pododstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1260/1999;

(6) ker je ob upoštevanju tega postopka Evropski svet na srečanju v Berlinu 24. in 25. marca 1999 v odstavku 44(g) sklepov predsedstva določil zneske, ki pripadajo nekaterim posebnim primerom za obdobje 2000 do 2006,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirni zneski odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah za Cilj 2 za obdobje 2000 do 2006 so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Okvirni zneski odobrenih pravic za prevzem obveznosti za prehodno podporo v okviru Cilja 2 po državah članicah za obdobje 2000 do 2005 so določeni v Prilogi II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. julija 1999

Za Komisijo

Monika Wulf-mathies

Članica Komisije

[1] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[2] UL L 185, 15.7.1988, str. 9.

[3] UL L 337, 24.12.1994, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Okvirna dodelitev odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah za Cilj 2 iz Strukturnih skladov za obdobje 2000 do 2006

(v milijonih EUR (po cenah iz leta 1999)) |

Država članica | Odobrene pravice |

Belgija | 368 |

Danska | 156 |

Nemčija | 2984 |

Grčija | — |

Španija | 2553 |

Francija | 5437 |

Irska | — |

Italija | 2145 |

Luksemburg | 34 |

Nizozemska | 676 |

Avstrija | 578 |

Portugalska | — |

Finska | 459 |

Švedska | 354 |

Združeno kraljestvo | 3989 |

Skupno | 19733 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Okvirna dodelitev odobrenih pravic za prevzem obveznosti za prehodno podporo po državah članicah v okviru Cilja 2 iz Strukturnih skladov za obdobje 2000 to 2005

(v milijonih EUR (po cenah iz leta 1999)) |

Država članica | Odobrene pravice |

Belgija | 65 |

Danska | 27 |

Nemčija | 526 |

Grčija | — |

Španija | 98 |

Francija | 613 |

Irska | — |

Italija | 377 |

Luksemburg | 6 |

Nizozemska | 119 |

Avstrija | 102 |

Portugalska | — |

Finska | 30 |

Švedska | 52 |

Združeno kraljestvo | 706 |

Skupno | 2721 |

--------------------------------------------------