31999D0472Uradni list L 184 , 17/07/1999 str. 0042 - 0049


Odločba Komisije

z dne 1. julija 1999

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta št. 89/106/EGS v zvezi s cevmi, rezervoarji in pomožnimi proizvodi, ki niso v stiku s pitno vodo

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 1482)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/472/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta št. 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) direktive,

(1) ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive št. 89/106/EGS med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za nek proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4), potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ;

(2) ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek neveden v mandatih in v tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvoda ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

(3) ker sta postopka iz člena 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi št. 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodovjasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

(4) ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. julija 1999

Za Komisijo

Karel van Miert

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Napeljave, cevi, rezervoarji, alarmni sistemi proti odtekanju, varnostni sistemi proti prelivanju, fazonski kosi, pritrdilni kosi, tesnila, spojke, tesnilna guma, zaščitne cevi in kanali, podporni kosi cevi/vodov, ventili in pipe, pomožna varnostna oprema

Za uporabo pri instalacijah za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbah, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe in pri instalacijah za prevoz/odstranitev/hranjenje vode, ki ni pitna, in za sisteme ogrevanja, ki niso navedeni v Prilogi II.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Rezervoarji, zaščitne cevi in kanali

Za uporabo v območjih, za katere veljajo predpisi glede požarne odpornosti, in to pri instalacijah za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe.

Napeljave, cevi, rezervoarji, alarmni sistemi proti odtekanju, varnostni sistemi proti prelivanju, fazonski kosi, pritrdilni kosi, tesnila, spojke, tesnilna guma, zaščitne cevi in kanali, podporni kosi cevi/vodov, ventili in pipe, pomožna varnostna oprema

Za uporabo v območjih, za katere veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru, in to pri instalacijah za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbah, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe, in pri instalacijah za prevoz/odstranitev/hranjenje vode, ki ni pitna, za proizvode, katerih razred obnašanja pri požaru je A [1], B [2] ali C [3].

[1] Materiali, katerih obnašanje pri požaru se lahko med proizvodnjo spremeni (v splošnem tisti, ki so podvrženi kemični spremembi, npr. zaviralci gorenja, ali pri katerih sprememba v sestavi lahko vodi do spremembe obnašanja pri požaru).

[2] Materiali, katerih obnašanje pri požaru se lahko med proizvodnjo spremeni (v splošnem tisti, ki so podvrženi kemični spremembi, npr. zaviralci gorenja, ali pri katerih sprememba v sestavi lahko vodi do spremembe obnašanja pri požaru).

[3] Materiali, katerih obnašanje pri požaru se lahko med proizvodnjo spremeni (v splošnem tisti, ki so podvrženi kemični spremembi, npr. zaviralci gorenja, ali pri katerih sprememba v sestavi lahko vodi do spremembe obnašanja pri požaru).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Opomba:

za proizvode, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah, se naloge priglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov potrjevanja skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

CEVI, REZERVOARJI IN POMOŽNI PROIZVODI, KI NISO V STIKU S PITNO VODO (1/5)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-nih) usklajenem(-nih) standardu(-ih):

Sistem 3 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-vni) ali razred(-i) (Obnašanje pri požaru) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

NapeljaveCeviRezervoarjiAlarmni sistemi proti pretakanju in varnostni sistemi proti prenapolnjenjuCevni fazonski deli, pritrdilni kosi, tesnila in spojkeTesnilna guma, zaščitne cevi in kanaliPodporni kosi cevi/vodovVentili in pipePomožna varnostna oprema | Pri instalacijah za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbah, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe | — | 3 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema, tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive št. 89/106/EGS, in kjer je to ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

CEVI, REZERVOARJI IN POMOŽNI PROIZVODI, KI NISO V STIKU S PITNO VODO (2/5)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-nih) usklajenem(-nih) standardu(-ih):

Sistem 4 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-vni) ali razred(-i) (Obnašanje pri požaru) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

NapeljaveCeviRezervoarjiAlarmni sistemi proti pretakanju in varnostni sistemi proti prenapolnjenjuCevni fazonski deli, pritrdilni kosi, tesnila, spojke in tesnilna gumaZaščitne cevi in kanaliPodporni kosi cevi/vodovVentili in pipePomožna varnostna oprema | Pri instalacijah za prevoz/odstranitev/hranjenje vode, ki ni pitna | — | 4 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema, tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive št. 89/106/EGS, in kjer je to ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V teh primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

CEVI, REZERVOARJI IN POMOŽNI PROIZVODI, KI NISO V STIKU S PITNO VODO (3/5)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-) uporabo(-e) mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-nih) usklajenem(-nih) standardu(-ih):

Sistem 1 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(i), brez kontrolnega preizkusa vzorcev.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(–vni) ali razred(-i) (Požarna odpornost) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

RezervoarjiZaščitne cevi in kanali | Za uporabo v območjih, za katere veljajo predpisi glede požarne odpornosti, in to pri instalacijah za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe | Katerikoli | 1 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema, tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive št. 89/106/EGS, in kjer je to ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V teh primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

CEVI, REZERVOARJI IN POMOŽNI PROIZVODI, KI NISO V STIKU S PITNO VODO (4/5)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-nih) usklajenem(-nih) standardu(-ih):

Sistem 1 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga II(2)(i), brez inšpekcijskega preizkusa vzorcev.

Sistem 3 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Sistem 4 : Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(–vni) ali razred(-i) (Obnašanje pri požaru) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

NapeljaveceviRezervoarjiAlarmni sistemi proti pretakanju in varnostni sistemi proti prenapolnjenjuCevni fazonski deli, pritrdilni kosi, tesnila, spojke in tesnilna gumaZaščitne cevi in kanaliPodporni kosi cevi/vodovVentili in pipePomožna varnostna oprema | Pri instalacijah v območjih, za katere veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru, in to za prevoz/distribucijo/hranjenje plina ali goriva za oskrbo sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbah, od rezervoarja za zunanjo hrambo ali zadnje mrežne enote za zmanjševanje tlaka do dovoda sistemov ogrevanja/hlajenja v stavbe | Katerikoli | 1 |

Pri instalacijah v območjih, za katere veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru, in to za prevoz/odstranitev/hranjenje vode, ki ni pitna | A, B, C | 1 |

A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

Sistem 3Glej Direktivo št. 89/106/EGS, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven (-vni) ali razred(-i) (Obnašanje pri požaru) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Napeljava ceviCeviRezervoarjiAlarmni sistemi proti pretakanju in varnostni sistemi proti prenapolnjenjuCevni fazonski deli, pritrdilni kosi, tesnila, spojke in tesnilna gumaVodi in vodovodni kanali za zaščitoPodpora cevi/vodovVentili in pipePomožna varnostna oprema | Pri instalacijah, za katere veljajo predpisi o ohranjanju energije, uporabljajo se za prevoz/odstranitev/hranjenje vode, ki ni pitna, in za sisteme ogrevanja | — | 3 |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema, tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive št. 89/106/EGS, in kjer je to ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V teh primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje takšne lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

--------------------------------------------------