31999D0468Official Journal L 184 , 17/07/1999 P. 0023 - 0026


ROZHODNUTIE RADY

z 28. júna 1999,

ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[1]

(1999/468/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na tretiu zarážku jej článku 202,

so zreteľom na návrh Komisie[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[3],

keďže:

(1) v právnych aktoch, ktoré prijíma, má Rada udeliť Komisii právomoci na vykonávanie ňou vydaných predpisov, ktoré Rada ustanovuje; Rada môže uložiť určité požiadavky s ohľadom na výkon týchto právomocí; v osobitných a zdôvodnených prípadoch si môže aj vyhradiť právo uplatňovať vykonávacie právomoci priamo;

(2) Rada prijala rozhodnutie 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[4]; toto rozhodnutie stanovilo obmedzený počet postupov pre výkon týchto právomocí;

(3) vyhlásenie č. 31 pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Amsterdamskú zmluvu, vyzýva Komisiu, aby predložila Rade návrh, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 87/373/ES;

(4) z dôvodov jasnosti sa namiesto zmenenia a doplnenia rozhodnutia 87/373/EHS považovalo za vhodnejšie toto rozhodnutie nahradiť novým rozhodnutím, a preto zrušiť rozhodnutie 87/373/ES;

(5) s cieľom dosiahnuť väčší súlad a predvídateľnosť pri výbere typu výboru, prvým účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť kritériá výberu postupu výboru, pričom sa rozumie, že tieto kritériá nie sú záväznej povahy;

(6) so zreteľom na to by sa mal riadiaci postup uplatniť v prípade riadiacich opatrení, ako sú napríklad súvisiace s uplatňovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybárstva alebo s vykonávaním programov s podstatnými dôsledkami pre rozpočet; takéto riadiace opatrenia by mala prijať Komisia postupom, ktorý zabezpečuje rozhodovanie v rámci primeraných lehôt; ak sa Rade však predložia prípady, ktoré nie sú naliehavé, mala by Komisia v rámci vlastného uváženia odložiť uplatňovanie opatrení;

(7) regulačný postup by sa mal uplatniť v prípade opatrení so všeobecnou pôsobnosťou určených na uplatňovanie podstatných ustanovení základných právnych aktov, vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín, ako aj opatrení navrhnutých na prispôsobenie alebo aktualizáciu určitých nepodstatných ustanovení základných právnych aktov; takéto vykonávacie opatrenia by sa mali prijať účinným postupom, ktorý je plne v súlade s právom iniciatívy Komisie v oblasti legislatívy;

(8) podľa konzultačného postupu by sa malo postupovať vždy, keď sa to považuje za najvhodnejšie; konzultačný postup sa bude aj naďalej používať v tých prípadoch, ktorých sa v súčasnosti týka;

(9) druhým účelom tohto rozhodnutia je zjednodušiť požiadavky na uplatňovanie vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, ako aj posilniť účasť Európskeho parlamentu v tých prípadoch, keď bol prijatý základný právny akt delegujúci vykonávacie právomoci na Komisiu v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy; na tento účel sa považovalo za potrebné znížiť počet postupov a upraviť ich v súlade so zodpovedajúcimi právomocami zúčastnených inštitúcií, a najmä dať Európskemu parlamentu príležitosť, aby Komisia alebo Rada vzala do úvahy jeho stanovisko v prípadoch, keď považuje návrh opatrenia predloženého výboru alebo návrh predložený Rade podľa regulačného postupu za taký, ktorý prekračuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom právnom akte;

(10) tretím účelom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť Európskeho parlamentu tým, že zabezpečí, aby ho Komisia pravidelne informovala o rokovaniach výboru, aby mu Komisia zasielala dokumenty týkajúce sa činnosti výborov a informovala ho vždy, keď Komisia zasiela Rade opatrenia alebo návrhy na opatrenia, ktoré sa majú prijať;

(11) štvrtým účelom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť verejnosti týkajúcu sa postupov výboru, a preto usilovať o to, aby sa zásady a podmienky o prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré platia pre Komisiu, uplatňovali aj na výbory, aby sa vyhotovil zoznam všetkých výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone vykonávacích právomocí, a zabezpečilo zverejnenie výročnej správy o práci výborov a zabezpečili všetky odkazy na dokumenty súvisiace s výbormi, ktoré boli zaslané Európskemu parlamentu na zverejnenie v registri;

(12) týmto rozhodnutím nie sú dotknuté osobitné postupy výborov vytvorených na vykonávanie spoločnej obchodnej politiky a pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v zmluvách, ktoré v súčasnosti nevychádzajú z rozhodnutia 87/373/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Okrem osobitných a odôvodnených prípadov, keď základný právny akt vyhradzuje Rade právo uplatňovať určité vykonávacie právomoci priamo, takéto právomoci sa prenesú na Komisiu v súlade s príslušnými ustanoveniami v základnom právnom akte. Tieto ustanovenia špecifikujú základné prvky takto prenesených právomocí.

Ak základný právny akt uvádza osobitné procedurálne požiadavky na prijatie vykonávacích opatrení, takéto požiadavky sú v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 3, 4, 5 a 6.

Článok 2

Voľba metód postupu na prijatie vykonávacích opatrení sa spravuje týmito kritériami:

a) riadiace opatrenia, ako sú napríklad opatrenia súvisiace s uplatňovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo s vykonávaním programov so závažnými dôsledkami pre rozpočet, by sa mali prijať použitím riadiaceho postępu;

b) opatrenia všeobecnej pôsobnosti určené na uplatňovanie podstatných ustanovení základných právnych aktov, vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo budov by sa mali prijať použitím regulačného postupu; ak základný právny akt ustanovuje, že sa určité nepodstatné ustanovenia právneho aktu môžu prispôsobiť alebo aktualizovať prostredníctvom vykonávacích postupov, potom by sa takéto opatrenia mali prijať použitím regulačného postupu;

c) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmen a) a b), konzultačný postup sa použije vždy, keď sa považuje za najvhodnejší.

Článok 3

Konzultačný postup

1. Komisii pomáha poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá stanovisko k danému návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti, ak je to potrebné, hlasovaním.

3. Stanovisko sa zaznamená v zápisnici; okrem toho má každý členský štát právo požiadať, aby sa jeho stanovisko zaznamenalo v zápisnici.

4. Komisia stanovisko predložené výborom zohľadní v čo najväčšej miere. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo stanovisko zohľadnené.

Článok 4

Riadiaci postup

1. Komisii pomáha riadiaci výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie, prijme výbor stanovisko väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sú vážené spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, Komisia prijme opatrenia, ktoré platia ihneď. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. V takom prípade Komisia môže odložiť uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie, ktoré sa stanoví v každom základnom právnom akte, ktoré však v žiadnom prípade nepresiahne tri mesiace od dátumu tohto oznámenia.

4. Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať odlišné rozhodnutie v rámci obdobia stanoveného v odseku 3.

Článok 5

Regulačný postup

1. Komisii pomáha regulačný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie, prijme výbor stanovisko väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sú vážené spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, Komisia prijme predpokladané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

4. Ak predpokladané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak výbor neposkytol žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať a informuje Európsky parlament.

5. Ak Európsky parlament zastáva stanovisko, že návrh predložený Komisiou podľa základného právneho aktu prijatého v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom právnom akte, informuje Radu o svojom stanovisku.

6. Rada môže so zreteľom na takéto stanovisko rozhodnúť o návrhu kvalifikovanou väčšinou v rámci lehoty, ktorá sa stanoví v každom základnom právnom akte, ktorá však v žiadnom prípade nepresiahne tri mesiace od dátumu žiadosti Rade.

Ak sa v rámci tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou vyjadrila proti návrhu, Komisia ho opätovne preskúma. Môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť svoj návrh alebo predložiť návrh právneho aktu na základe zmluvy.

Ak po uplynutí tejto lehoty Rada neprijala navrhovaný vykonávací akt, ani nevyjadrila svoje námietky voči návrhu na vykonávacie opatrenia, Komisia prijme navrhovaný vykonávací akt.

Článok 6

Ochranný postup

Ak základný právny akt udeľuje Komisii právomoc rozhodnúť o ochranných opatreniach, môžu sa použiť tieto postupy:

a) Komisia informuje Radu a členské štáty o každom rozhodnutí o ochranných opatreniach. Môže sa stanoviť, že pred prijatím svojho rozhodnutia sa Komisia poradí s členskými štátmi podľa postupov, ktoré sa určia v každom prípade;

b) každý členský štát môže Rade postúpiť rozhodnutie Komisie v rámci lehoty, ktorá sa určí v rámci príslušného základného právneho aktu;

c) Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať iné rozhodnutie v rámci lehoty, ktorá sa určí v príslušnom základnom právnom akte. Prípadne sa v základnom právnom akte môže určiť, že Rada môže kvalifikovanou väčšinou potvrdiť, zmeniť alebo doplniť, alebo zrušiť rozhodnutie prijaté Komisiou a že, ak Rada neprijme rozhodnutie v rámci vyššie uvedenej lehoty, rozhodnutie Komisie sa považuje za zrušené.

Článok 7

1. Každý výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok na základe návrhu svojho predsedu podľa štandardného rokovacieho poriadku, ktorý sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Pokiaľ je to potrebné, existujúce výbory prispôsobia svoje rokovacie poriadky štandardnému rokovaciemu poriadku.

2. Zásady a podmienky prístupu verejnosti k dokumentom platné pre Komisiu sa uplatnia aj na výbory.

3. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament o rokovaniach výborov. Na tento účel sa mu poskytnú programy zasadaní výborov, návrhy opatrení na vykonávanie aktov prijatých postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, ktoré boli predložené výborom, a výsledky hlasovania a súhrnné záznamy zo stretnutí a zoznamy úradov a organizácií, ku ktorým patria osoby menované členskými štátmi na ich zastupovanie. Európsky parlament je informovaný aj vtedy, keď Komisia predkladá Rade opatrenia alebo návrhy opatrení, ktoré sa majú prijať.

4. Do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam všetkých výborov, ktoré jej pomáhajú pri uplatňovaní vykonávacích právomocí. V súvislosti s každým výborom sa v tomto zozname uvedie základný právny akt (akty), na základe ktorého (ktorých) bol výbor zriadený. Od roku 2000 Komisia uverejňuje aj výročnú správu o práci výborov.

5. Odkazy na všetky akty zaslané Európskemu parlamentu podľa odseku 3 sa zverejnia v registri, ktorý Komisia zriadi v roku 2001.

Článok 8

Ak Európsky parlament v odôvodnenej rezolúcii uvedie, že návrh vykonávacích opatrení, o ktorých prijatí sa uvažuje a ktoré boli predložené výboru podľa základného právneho aktu prijatého podľa článku 251 zmluvy, prekračuje rámec vykonávacích právomocí ustanovených v základnom právnom akte, Komisia opätovne preskúma návrh opatrení. Komisia môže so zohľadnením rezolúcie a v rámci lehôt prebiehajúceho postupu predložiť výboru nový návrh opatrení, pokračovať v postupe alebo predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh na základe zmluvy.

Komisia informuje Európsky parlament a výbor o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať na základe rezolúcie Európskeho parlamentu a o dôvodoch, prečo tak zamýšľa konať.

Článok 9

Rozhodnutie 87/373/EHS sa zrušuje.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 28. júna 1999

Za Radu

M. NAUMANN

predseda

[1] Tri vyhlásenia v zápisnici Rady týkajúce sa tohto rozhodnutia sú uvedené v Ú. v. ES C 203 zo 17. júna, strana 1.

[2] Ú. v. ES C 279, 8.9.1998, s. 5.

[3] Stanovisko zo 6. mája 1999 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.