31999D0454Uradni list L 178 , 14/07/1999 str. 0052 - 0055


Odločba Komisije

z dne 22. junija 1999

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EEC v zvezi s proizvodi za gašenje in dušenje požara ter protipožarno zaščito

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 1481)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/454/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

(1) ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti po členu 13(3) Direktive 89/106/EGS izbrati "najmanj zahtevni postopek, ki izpolnjuje zahteve po varnosti"; ker to pomeni, da je nujno odločiti, ali je za neki proizvod ali neko družino izdelkov obstoj sistema kontrole tovarniške proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti, ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4) potrebno posredovanje certifikacijskega organa;

(2) ker člen 13 (4) zahteva, da je tako opredeljen postopek naveden v mandatih in v tehničnih specifikacijah; zaželeno je torej, da se opredeli pojem proizvodov ali družine proizvodov, kakor se uporabljajo v mandatih in tehničnih specifikacijah;

(3) ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je torej nujno jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov za vsak proizvod ali družino proizvodov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta nekaterim sistemom daje prednost;

(4) ker postopek iz člena 13(3)(a) ustreza sistemom, navedenim v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker postopek iz točke (b) člena 13(3) ustreza sistemom, navedenim v točki (i) oddelka 2 Priloge III in s stalnim nadzorom v prvi možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

(5) ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov iz Priloge I se potrdi s postopkom, s katerim je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi certifikacijski organ.

Člen 2

Postopek potrjevanja skladnosti proizvodov iz Priloge II je naveden v mandatih za smernice za evropsko tehnično soglasje.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1999

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Proizvodi za gašenje in dušenje ognja [1]:

Proizvodi za protipožarno zaščito (vključno s premazi) [2] [3]:

- za delitev zgradbe na požarne sektorje in/ali protipožarno zaščito ali glede obnašanja pri požaru

[1] Brez mavčnih izdelkov (npr.: mavčne plošče, bloki, omet), proizvodov iz mineralne volne, blokov in gotovih armiranih elementov AAC in LAC, malte za zidove, malte za ometavanje, izdelkov iz kalcijevega silikata in izdelkov iz celičnega stekla.

[2] Brez mavčnih izdelkov (npr.: mavčne plošče, bloki, omet), proizvodov iz mineralne volne, blokov in gotovih armiranih elementov AAC in LAC, malte za zidove, malte za ometavanje, izdelkov iz kalcijevega silikata in izdelkov iz celičnega stekla.

[3] Tudi brez opažev za zaščito zidov ali stropov pred požari in opreme za viseče strope (kot je vključeno v Odločbo Komisije 98/437/ES v zvezi z notranjimi in zunanjimi stenskimi in stropnimi oblogami (UL L 194, 10.7.1998, str. 39)).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POTRJEVANJE SKLADNOSTI

Opomba:

za proizvode, ki se lahko uporabljajo na več kakor en predviden način, naveden v naslednjih družinah, se naloge organa za potrjevanje skladnosti, ki izvirajo iz ustreznih sistemov za potrjevanje skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA GAŠENJE IN DUŠENJE OGNJA TER PROTIPOŽARNO ZAŠČITO (1/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Evropska organizacija za tehnična soglasja (EOTA) mora za proizvod(-e) in predvideni(-e) način(-e) uporabe imenovati naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Sistem 1: Glej Direktivo 89/106/EEC, Priloga III(2)(i), brez inšpekcijskega preizkusa vzorcev.

Proizvod(-i) | Predvidena uporaba | Raven(-i) ali razred(-i) glede odpornosti na ogenj | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Izdelki za gašenje in dušenje požarov Izdelki za protipožarno zaščito (vključno s premazi) | Za delitev zgradbe na požarne sektorje in/ali protipožarno zaščito oz. Glede obnašanja pri požaru | kateri koli | 1 |

Specifikacija za sistem mora biti takšna, da se jo lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2.1 Direktive 89/106/EEC in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o takšnem obnašanju proizvoda.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA GAŠENJE IN DUŠENJE OGNJA TER PROTIPOŽARNO ZAŠČITO (2/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Evropska organizacija za tehnična soglasja (EOTA) mora za proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) imenovati naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustrezni smernici za evropska tehnična soglasja:

Sistem 1: glej CPD Prilogo III(2)(i), brez inšpekcijskega preizkusa vzorcev.

Sistem 3: glej CPD Prilogo III(2)(ii), druga možnost.

Sistem 4: glej CPD Prilogo III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod(-i) | Predvidena uporaba | Raven(-i) ali razred(-i) glede odpornosti na ogenj | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Izdelki za gašenje in dušenje požarov Izdelki za protipožarno zaščito (vključno s premazi) | Za načine uporabe, ki so predmet predpisov glede obnašanja pri požaru | A, B, C | 1 |

A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

--------------------------------------------------