31999D0382Uradni list L 146 , 11/06/1999 str. 0033 - 0047


Sklep Sveta

z dne 26. aprila 1999

o izvedbi druge faze delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti, "Leonardo da Vinci"

(1999/382/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 127 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe [3],

(1) ker Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti določa, da delovanje slednje med drugim prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

(2) ker je s Sklepom 94/819/ES [4] Svet pripravil delovni program za izvajanje politike poklicnega usposabljanja Evropske skupnosti; ker je na podlagi pridobljenih izkušenj iz tega programa smiselno zagotoviti njegovo podaljšanje, ob upoštevanju do zdaj doseženih rezultatov;

(3) ker je izredni Evropski svet za zaposlovanje v Luxembourgu dne 20. in 21. novembra 1997 priznal, da vseživljenjsko izobraževanje in poklicno usposabljanje lahko pomembno prispevata k politiki zaposlovanja držav članic z namenom, da povečata zaposljivost, prilagodljivost in podjetništvo ter spodbujata enake možnosti;

(4) ker je treba vseživljenjsko učenje zagotoviti osebam vseh starosti in vseh poklicnih kategorij, ne samo zaradi tehnoloških sprememb, ampak tudi kot rezultat zmanjšanja števila aktivno zaposlenih oseb v starostni piramidi;

(5) ker je v svojem sporočilu "K Evropi znanja" Komisija navedla predloge za oblikovanje evropskega izobraževalnega področja, ki lahko doseže cilj vseživljenjskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, in opredelila vrste ukrepov, ki jih je treba razviti na ravni Skupnosti in ki so vsi osredotočeni na nadnacionalno sodelovanje ter oblikovani z namenom, da prinesejo dodano vrednost ukrepanju držav članic, pri čemer v celoti spoštujejo načelo subsidiarnosti, ter so v okviru poenostavljenih postopkov;

(6) ker v svoji Beli knjigi "Poučevanje in učenje — K učeči se družbi" Komisija navaja, da pojav učeče se družbe vodi k spodbujanju osvajanja novih znanj in v ta namen spodbuja k učenju ob vsaki priložnosti; ker je v svoji Zeleni knjigi "Izobraževanje, poklicno usposabljanje, raziskovanje: ovire za nadnacionalno mobilnost" Komisija izpostavila prednosti mobilnosti za ljudi in konkurenčnost v Evropski uniji;

(7) ker bi morali ukrepi iz tega programa spodbujati razvoj kakovosti, inovativnosti in uveljavljanje evropske razsežnosti v sistemih in praksah poklicnega usposabljanja z vidika spodbujanja vseživljenjskega učenja; ker je treba pri izvajanju tega programa biti pozoren na boj proti izključitvi v vseh njenih oblikah, vključno z rasizmom in ksenofobijo; ker je treba posebno pozornost nameniti odpravljanju vseh oblik diskriminacije in neenakosti, med drugim za ljudi s posebnimi potrebami, ter spodbujanju enakih možnosti za ženske in moške;

(8) ker je treba zaradi povečanja dodane vrednosti ukrepanja Skupnosti na vseh stopnjah zagotoviti koherenco in komplementarnost med dejavnostmi, izvedenimi v okviru tega sklepa, in drugimi posegi Skupnosti;

(9) ker morajo zaradi svoje vloge pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest in razvoju usposabljanja majhna in srednja podjetja (MSP) ter obrtna dejavnost sodelovati pri izvajanju tega programa;

(10) ker Komisija v sodelovanju z državami članicami skuša zagotoviti koherenco in komplementarnost med dejavnostmi znotraj tega programa ter ostalimi, s tem povezanimi politikami, instrumenti in ukrepi Skupnosti, zlasti z Evropskim socialnim skladom, tako da omogoča prenos in razširjanje v širšem obsegu, inovativne pristope in metode, razvite znotraj tega programa; ker si Komisija v sodelovanju s socialnimi partnerji prizadeva razviti sodelovanje med tem programom ter aktivnostmi v okviru socialnega dialoga Skupnosti;

(11) ker Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru ("Sporazum EGP") predvideva večje sodelovanje na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki sodelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru, ("države EFTE/EGP") na drugi;

(12) ker je treba predvideti, da bi se ta program odprl za sodelovanje: pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope (SVE) v skladu s pogoji, določenimi v evropskih sporazumih, v njihovih dodatnih protokolih ter sklepih njihovih pridružitvenih svetov; Cipra pod enakimi pogoji, kakor so tisti, ki se uporabljajo v državah EFTE/EGP, financirano z dodatnimi odobrenimi proračunskimi sredstvi po postopkih, o katerih se je treba dogovoriti z navedeno državo; ter Malte in Turčije, financirano z dodatnimi odobrenimi proračunskimi sredstvi v skladu s Pogodbo;

(13) ker bi sodelovanje med Komisijo in državami članicami moralo prispevati k rednemu spremljanju in ocenjevanju tega programa, da bi se omogočilo prilagajanje, zlasti pri prioritetah za izvajanje ukrepov;

(14) ker je finančna referenčna vsota v smislu točke 2 Izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 6. marca 1995 [5] vključena v ta sklep za celotno trajanje programa, ne da bi s tem vplivala na pooblastila organa za izvrševanje proračuna, kakor so določena v Pogodbi;

(15) ker v skladu z načelom subsidiarnosti in načelom proporcionalnosti, kakor sta določena v členu 3b Pogodbe, ciljev predlaganih ukrepov v zvezi z izvajanjem politike poklicnega usposabljanja na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči zaradi kompleksnosti partnerstev poklicnega usposabljanja; zato jih lahko zaradi nadnacionalne razsežnosti dejavnosti in ukrepov Skupnosti laže doseže Skupnost; ker je ta sklep omejen na minimum, zahtevan za doseganje teh ciljev, ter ne presega okvirov, potrebnih za doseganje teh ciljev,

SKLENIL:

Člen 1

Uvedba programa

1. Ta sklep uvaja drugo fazo delovnega programa za izvajanje politike poklicnega usposabljanja Skupnosti "Leonardo da Vinci", v nadaljnjem besedilu "ta program".

2. Ta program se izvaja v obdobju od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2006.

3. Ta program prispeva k spodbujanju Evrope znanja z razvojem evropskega območja sodelovanja na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Podpira politiko držav članic glede vseživljenjskega učenja in poglabljanja znanja ter spretnosti in kompetentnosti, ki naj bi spodbujale aktivno državljanstvo in zaposljivost.

4. Ta program podpira in dopolnjuje ukrepe, ki jih izvajajo države članice in so v njih izvedeni, pri čemer v celoti spoštuje njihovo odgovornost za vsebino in organizacijo poklicnega usposabljanja ter njihovo kulturno in jezikovno raznolikost.

Člen 2

Cilji programa

1. V okviru ciljev iz člena 127 Pogodbe, je ta program usmerjen k razvoju kakovosti, inovativnosti ter evropske razsežnosti v sistemih in praksah poklicnega usposabljanja preko nadnacionalnega sodelovanja. Cilji programa so:

(a) izboljšati znanje, spretnosti in kompetentnosti ljudi, posebno mladih, v začetnem poklicnem usposabljanju na vseh stopnjah; to se lahko med drugim doseže s poklicnim usposabljanjem, povezanim z delom, ter vajeništvom zaradi spodbujanja zaposljivosti ter omogočanja poklicne integracije in reintegracije;

(b) izboljšati kakovost in dostop do nadaljevalnega poklicnega usposabljanja ter vseživljenjskega pridobivanja znanja, spretnosti in kompetentnosti zaradi povečanja in razvijanja prilagodljivosti, zlasti zato, da bi združili tehnološke in organizacijske spremembe;

inovativni svetovalni in usmerjevalni pristopi so predvsem pomembni za izpolnjevanje ciljev iz (a) in (b), zato jih je treba podpirati;

(c) spodbujati in okrepiti prispevek poklicnega usposabljanja k procesu inovativnosti zaradi izboljšanja konkurenčnosti in podjetništva, pa tudi zaradi novih zaposlitvenih možnosti; posebna pozornost se v zvezi s tem namenja spodbujanju sodelovanja med institucijami za poklicno usposabljanje, vključno z univerzami in podjetji, zlasti MSP.

2. Pri izvajanju ciljev iz odstavka 1 se posebna pozornost namenja ljudem, ki so na trgu delovne sile v slabšem položaju, vključno z ljudmi s posebnimi potrebami, praksam, ki jim omogočajo dostop do usposabljanja, spodbujanju enakosti, enakim možnostim za ženske in moške ter boju proti diskriminaciji.

Člen 3

Ukrepi Skupnosti

1. Cilji tega programa se uresničujejo z naslednjimi ukrepi, njihovo operativno vsebino in postopki izvajanja, ki so opisani v prilogah in se lahko kombinirajo:

(a) podpora za nadnacionalno mobilnost ljudi, ki se poklicno usposabljajo, zlasti mladih, ter tistih, ki so odgovorni za usposabljanje ("mobilnost");

(b) podpora za pilotne projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih, oblikovanih za razvoj inovativnosti in kakovosti v poklicnem usposabljanju ("pilotni projekti");

(c) spodbujanje jezikovnih kompetenc, tudi za manj splošno uporabljane in poučevane jezike, ter spodbujanje razumevanja različnih kultur v kontekstu poklicnega usposabljanja ("jezikovne kompetence");

(d) podpora za razvoj nadnacionalnih omrežij sodelovanja, ki omogočajo izmenjavo izkušenj in dobre prakse ("nadnacionalna omrežja");

(e) razvoj in ažuriranje referenčnega materiala skozi podporo za ankete in analize, priprava in posodabljanje primerljivih podatkov, opazovanje in razširjanje dobrih praks ter izčrpna izmenjava informacij ("referenčni material").

2. Pri izvajanju ukrepov iz odstavka 1 je posebna podpora za nadnacionalne ukrepe na voljo za spodbujanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) pri poklicnem usposabljanju.

Člen 4

Dostop do programa

Pod pogoji in izvedbenimi določbami iz prilog, je dostop do tega programa odprt za vse javne in/ali zasebne subjekte in institucije, ki se ukvarjajo s poklicnim usposabljanjem, zlasti za:

(a) zavode, centre in telesa za poklicno usposabljanje na vseh stopnjah, vključno z univerzami;

(b) raziskovalne centre in telesa;

(c) podjetja, zlasti MSP in obrtno dejavnost, ali ustanove javnega ali zasebnega sektorja, vključno s tistimi, ki izvajajo poklicno usposabljanje;

(d) trgovske organizacije, vključno s trgovinsko zbornico itd.;

(e) socialne partnerje;

(f) lokalna in regionalna telesa in organizacije;

(g) neprofitne organizacije, prostovoljna združenja in nevladne organizacije.

Člen 5

Izvajanje programa in sodelovanje z državami članicami

1. Komisija zagotavlja izvajanje ukrepov Skupnosti, ki jih zajema ta program.

2. Države članice:

- storijo vse potrebno, da z ustreznimi strukturami zagotovijo koordinacijo, integrirano upravljanje ter spremljanje za doseganje ciljev tega programa, vključno z vsemi strankami, ki sodelujejo v poklicnem usposabljanju v skladu z nacionalno prakso,

- zagotovijo ustrezno informiranje in obveščanje javnosti v zvezi z ukrepi tega programa,

- naredijo vse potrebno za zagotovitev učinkovitega izvajanja tega programa,

- si prizadevajo, kolikor je to mogoče, za sprejetje takih ukrepov, ki so po njihovem mnenju potrebni in zaželeni za odstranitev ovir pri dostopu do tega programa.

3. V sodelovanju z državami članicami Komisija:

- naredi vse, kar je opisano v prilogah, da bi gradila na dosežkih prve faze tega programa in na pobudah Skupnosti na področju poklicnega usposabljanja,

- zagotovi nemoten prehod med ukrepi, razvitimi v okviru prve faze tega programa, in tistimi, ki jih je treba izvesti v drugi fazi.

Člen 6

Skupni ukrepi

Kot del procesa izgradnje Evrope znanja se lahko ukrepi, ki jih vsebuje ta program, izvajajo po postopku iz člena 7 kot skupni ukrepi s sorodnimi programi in dejavnostmi Skupnosti, zlasti tistimi na področju izobraževanja in mladine.

Člen 7

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, sestavljen iz dveh predstavnikov iz vsake države članice, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Odbor da mnenje o naslednjih točkah:

(a) splošnih smernicah za izvajanje tega programa ter finančni podpori, ki jo mora zagotoviti Skupnost;

(b) letnem delovnem načrtu za izvajanje ukrepov tega programa, vključno s prioritetami, temami za tematske dejavnosti ter skupnimi ukrepi, ter predlogih Komisije za izbor projekta, vključno s tistimi v okviru skupnih ukrepov;

(c) letnih proračunih in razporeditvah sredstev med ukrepe, pa tudi skupne ukrepe, spremljajoče ukrepe in projekte evropskih organizacij;

(d) merilih, ki se uporabljajo za pripravo okvirne razdelitve sredstev med države članice za ukrepe, ki jih je treba voditi po postopku izbire A (Priloga I, Oddelek III);

(e) dogovorih za spremljanje in vrednotenje programa ter za razširjanje in prenos rezultatov.

3. Glede točk iz odstavka 2 predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa členu 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

4. (a) Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj.

(b) Vendar če ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija brez odlašanja predloži Svetu. V tem primeru

- Komisija odloži izvajanje ukrepov, ki jih je sprejela, za dva meseca od dneva predložitve,

- Svet lahko s kvalificirano večino v roku iz predhodne alinee sprejme drugačno odločitev.

5. Predstavnik Komisije se z odborom posvetuje o drugih ustreznih zadevah v zvezi z izvajanjem tega programa. V tem primeru predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik, po potrebi z glasovanjem.

Mnenje se zapiše v zapisnik; poleg tega ima vsaka država članica pravico zahtevati, da se njeno stališče zapiše v zapisnik.

Komisija v največji možni meri upošteva mnenje odbora. Odbor obvesti o tem, v kolikšni meri je upoštevala njegovo mnenje.

6. Odbor sprejme svoj poslovnik.

7. Komisija v sodelovanju z odborom uvede redno in strukturirano sodelovanje z odbori, ustanovljenimi za izvajanje izobraževalnih programov in programov za mladino Evropske skupnosti.

8. Za zagotovitev doslednosti tega programa glede na druge ukrepe iz člena 9, Komisija redno obvešča odbor o pobudah Skupnosti na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine, vključno s sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Člen 8

Socialni partnerji

Brez poseganja v postopke, opisane v členu 7(3), (4) in (5), se lahko Komisija posvetuje z odborom glede kakršne koli zadeve v zvezi z uporabo tega sklepa.

Kadarkoli pride do takega posveta, pri delu odbora kot opazovalci sodelujejo predstavniki socialnih partnerjev, ki jih je imenovala Komisija na podlagi predlogov socialnih partnerjev na ravni Skupnosti, v enakem številu, kolikor je predstavnikov držav članic.

Ti imajo pravico zahtevati, da se njihovo stališče zapiše v zapisnikih zasedanj odbora.

Člen 9

Usklajenost in komplementarnost

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotavlja celovito usklajenost in komplementarnost z drugimi ustreznimi politikami, instrumenti in ukrepi Skupnosti, zlasti z Evropskim socialnim skladom, zlasti s tistimi, ki prispevajo k Evropi znanja, predvsem na področjih izobraževanja, poklicnega usposabljanja, mladine, raziskovanja ter tehnološkega razvoja in inovativnosti.

2. Pri izvajanju ukrepov tega programa Komisija in države članice upoštevajo prioritete, določene v smernicah o zaposlovanju, ki jih je Svet sprejel kot del usklajene zaposlitvene strategije.

3. V partnerstvu s socialnimi partnerji Skupnosti si Komisija prizadeva razviti usklajevanje med tem programom ter socialnim dialogom na ravni Skupnosti, vključno na ravneh sektorjev.

4. Komisija pri izvajanju tega programa zagotovi pomoč Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) v skladu z dogovori, določenimi v Uredbi (EGS) št. 337/75 [6] o ustanovitvi Cedefop. Pod istimi pogoji in na ustreznih področjih se pod okriljem Komisije vzpostavi usklajevanje z Evropsko ustanovo za usposabljanje, kakor določa Uredba (EGS) št. 1360/90 [7].

5. Komisija redno obvešča Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje o napredku tega programa.

Člen 10

Sodelovanje držav EFTE/EGP, pridruženih članic srednje in vzhodne Evrope (SVE), Cipra, Malte in Turčije

Ta program je odprt za sodelovanje:

- držav EFTE/EGP v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu EGP,

- pridruženih držav srednje in vzhodne Evrope (SVE) v skladu s pogoji, določenimi v evropskih sporazumih, njihovih dodatnih protokolih ter sklepih njihovih pridružitvenih svetov,

- Cipra, pod istimi pogoji, kakor se uporabljajo za države EFTE/EGP, financirano z dodatnimi odobrenimi proračunskimi sredstvi po postopkih, o katerih se je treba dogovoriti z navedeno državo,

- Malte in Turčije, financirano z dodatnimi odobrenimi proračunskimi sredstvi v skladu z določbami Pogodbe.

Člen 11

Mednarodno sodelovanje

Po tem programu ter po postopku iz člena 7(2), (3) in (4) Komisija krepi svoje sodelovanje s tretjimi državami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Člen 12

Financiranje

1. Finančna referenčna vsota za izvajanje tega programa v obdobju 2000 do 2006 je 1150 milijonov EUR.

2. Letna odobrena proračunska sredstva odobrijo organi, pristojni za izvrševanje proračuna znotraj omejitev finančnega načrta.

Člen 13

Spremljanje in ocenjevanje

1. Komisija redno spremlja ta program v sodelovanju z državami članicami.

Spremljanje vključuje poročila iz odstavka 4 in posebne ukrepe.

2. Komisija redno ocenjuje izvajanje tega programa v sodelovanju z državami članicami po postopku iz člena 7(2), (3) in (4) ter na podlagi meril, oblikovanih v sodelovanju z državami članicami. Glavni cilj je ocena učinkovitosti in vpliva izvedenih ukrepov v primerjavi s cilji, zastavljenimi v členu 2. Oceni se tudi razširjanje rezultatov ukrepov v okviru tega programa, dobrih praks ter vpliva tega programa kot celote v smislu njegovih ciljev.

Ta ocena preuči komplementarnost ukrepov v okviru tega programa s tistimi, izvedenimi v okviru drugih ustreznih politik, instrumentov in ukrepov Skupnosti.

V skladu merili, vzpostavljenimi po postopku iz člena 7(2), (3) in (4), se redno izvajajo neodvisna zunanja ocenjevanja rezultatov ukrepov Skupnosti.

3. Ugotovitve spremljanja in ocenjevanja je treba upoštevati pri izvajanju tega programa.

4. Države članice do 31. decembra 2003 oziroma 30. junija 2007 predložijo Komisiji poročila o izvajanju in učinkovitosti tega programa ter njegovem vplivu na sistem poklicnega usposabljanja in dogovore, ki obstajajo v državah članicah. Poročila upoštevajo tudi spodbujanje enakosti ter enakih možnosti za ženske in moške.

5. Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru predloži:

- prvo vmesno poročilo o začetnem operativnem izvajanju tega programa do 30. junija 2002,

- drugo vmesno poročilo o izvajanju tega programa do 30. junija 2004,

- obvestilo o nadaljevanju tega programa do 31. decembra 2004; po potrebi obvestilo vsebuje ustrezen predlog,

- končno poročilo o izvajanju tega programa do 31. decembra 2007.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, 26. aprila 1999

Za Svet

Predsednik

J. Fischer

[1] UL C 309, 9.10.1998, str. 9.

[2] UL C 410, 30.12.1998, str. 6.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. novembra 1998 (UL 359, 23.11.1998, str. 59), Skupno stališče Sveta z dne 21. decembra 1998 (UL C 49, 22.2.1999, str. 65) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. marca 1999 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 340, 29.12.1994, str. 8.

[5] UL C 102, 4.4.1996, str. 4.

[6] UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 354/95 (UL L 41, 23.2.1995, str. 1).

[7] UL L 131, 23.4.1990, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1572/98 (UL L 206, 23.7.1998, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DEJAVNOSTI IN UKREPI SKUPNOSTI

ODDELEK I: SPLOŠNA NAČELA

1. Cilji iz člena 2 sklepa se bodo izvajali z nadnacionalnimi partnerstvi, ki predložijo predloge za dejavnosti na podlagi ukrepov Skupnosti iz člena 3.

2. Vsak predlog, ki ga predloži nadnacionalno partnerstvo, si bo prizadeval za doseganje enega cilja programa ali več in bo navedel ukrep(-e), ki jih namerava izvajati za doseganje svojih ciljev. Predlogi se lahko predložijo za dejavnosti, ki vključujejo različne ukrepe v skladu s členom 3(1), in na način, ki ga določi odbor iz člena 7 sklepa. Razen ukrepov 1 (Mobilnost) in 3 (Jezikovne kompetence) iz oddelka II mora vsak predlog vključevati partnerje iz vsaj treh sodelujočih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije. V primeru predlaganih projektov pod ukrepoma 1 in 3 mora vsak predlog vključevati partnerje iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije.

3. Razpis Skupnosti za predloge bo opredelil prioritete za cilje, urnik in pogoje predložitve, skupna merila o izpolnjevanju pogojev, zlasti v smislu nadnacionalnosti, vrednotenje projekta in postopke izbire. Okvirni urnik bo vključeval letne roke Skupnosti za oddajo, izbiro in odobritev vlog za projekte.

Prvi razpis za predloge bo veljal tri leta. Drugi razpis za predloge se bo pripravil leta 2002 in bo veljal dve leti, tretji pa leta 2004 in bo veljal dve leti na podlagi vmesnih poročil iz člena 13(5) sklepa.

Razpis Skupnosti za predloge objavi Komisija po prejemu mnenja odbora iz člena 7 sklepa.

4. Predlogi za dejavnosti morajo jasno določiti zastavljene cilje, metode izvajanja, pričakovane rezultate, mehanizme za vrednotenje dejanskih rezultatov, načrte za razširjanje, upravičence in pridružene partnerje, pa tudi naravo in stopnjo sodelovanja teh partnerjev, vključno z njihovim finančnim prispevkom in urnikom dela.

5. Predlogi se lahko pošljejo v obdobjih, določenih za vsako leto z razpisom za predloge. Izbira predlogov se izvaja vsaj enkrat letno po postopkih iz oddelka III.

6. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za spodbujanje sodelovanja med akterji, ki sodelujejo v tem programu in programih, povezanimi z izobraževanjem in mladimi.

7. V nobenem primeru ne smejo sredstva projektnih partnerjev izvirati iz drugih financiranj Skupnosti.

ODDELEK II: UKREPI

1. Mobilnost

Podpora za projekte nadnacionalne mobilnosti za ljudi, ki se poklicno usposabljajo, zlasti za mlade in mentorje.

Podpora Skupnosti se zagotovi za naslednje dejavnosti:

(a) pripravo in izvajanje nadnacionalnih projektov namestitev za praktično usposabljanje:

- ljudi v začetnem poklicnem usposabljanju (praktično usposabljanje običajno za tri tedne do devet mesecev v zavodih in podjetjih za poklicno usposabljanje; to praktično usposabljanje tvori sestavni del programa poklicnega usposabljanja za zadevne ljudi),

- študentov (praktično usposabljanje od treh do dvanajst mesecev v podjetjih),

- mladih delavcev in tistih, ki so pred kratkim končali šolanje (praktično usposabljanje od dveh do dvanajst mesecev v zavodih in podjetjih za poklicno usposabljanje);

Kadarkoli je to mogoče, morajo ta praktična usposabljanja vključevati preverjanje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih med praktičnim usposabljanjem, v skladu s praksami v matični državi.

Ta praktična usposabljanja lahko vključujejo projekte, ki so del "Evropskih poti za z delom povezano poklicno usposabljanje in vajeništvo" v smislu Sklepa 1999/51/ES [1].

Nadnacionalni projekti namestitev za praktično usposabljanje za ljudi v poklicnem usposabljanju, ki vključuje MSP in obrtno dejavnost kot gostujoče ustanove, prejmejo posebno finančno podporo pod spodaj opisanimi pogoji.

(b) Organizacija nadnacionalnih projektov izmenjave

- med podjetji na eni strani ter organizacijami za poklicno usposabljanje in univerzami na drugi za kadrovike v poslovnem sektorju ter načrtovalce in upravljavce programa poklicnega usposabljanja, zlasti mentorje in izvedence za poklicno usmerjanje,

- za učitelje in mentorje na področju jezikovnih kompetenc (med poslovnim sektorjem na eni strani in ustanovami poklicnega usposabljanja za strokovni jezik, vključno z univerzami ali zavodi za poklicno usposabljanje na drugi).

Izmenjave za te ciljne skupine trajajo od enega tedna do največ šest tednov.

(c) Za študijske obiske odgovornih za poklicno usposabljanje na teme, ki jih predlaga Komisija, lahko poskrbi Cedefop.

Nadnacionalni projekti praktičnega usposabljanja in projekti izmenjave lahko trajajo do dve leti. Za izvajanje projektov praktičnega usposabljanja in projektov izmenjave mora odbor pripraviti ukrepe za posebno pomoč udeležencem s posebnimi potrebami, kakor navaja člen 7 sklepa.

Financiranje

Finančni prispevek Skupnosti za nadnacionalne projekte praktičnega usposabljanja in projekte izmenjave, opredeljen po tem ukrepu, ne sme presegati 5000 EUR na upravičenca za praktično usposabljanje ali izmenjavo — najvišji znesek tega prispevka ustreza najdaljšemu trajanju, navedenemu v (a) in (b). Ta najvišji znesek je lahko višji v primeru udeležencev s posebnimi potrebami.

Za ta ukrep Komisija vsaki državi članici dodeli letna globalna nepovratna sredstva, katerih znesek se bo določil po postopkih iz Priloge II.

Do 10 % teh dodeljenih sredstev se da na stran po postopkih, o katerih se dogovori s pristojnim organom za upravljanje, da se z njimi pomaga:

- predlagateljem MSP pri predložitvi njihove prve vloge v okviru programa. Znesek ne sme presegati 500 EUR na predlagatelja,

- vsem predlagateljem, ki pripravljajo ciljno skupino, navedeno v (a). Vsota, dovoljena za pedagoško, kulturno in jezikovno pripravo navedene ciljne skupine, ne sme preseči 200 EUR za manj kakor trimesečno praktično usposabljanje ali 500 EUR za več kakor trimesečno praktično usposabljanje, z najvišjim zneskom 25000 EUR na predlagatelja.

Ta znesek se prišteje k znesku za pošiljajočo organizacijo za upravljanje in spremljanje nadnacionalnih projektov praktičnega usposabljanja.

Vsa neporabljena dodeljena sredstva lahko organ za upravljanje znotraj tega ukrepa prerazporedi drugam. Razloge za prerazporeditev mora sporočiti Komisiji.

2. Pilotni projekti

Podpora za nadnacionalne pilotne projekte za razvoj in prenos inovativnosti in kakovosti v poklicnem usposabljanju, vključno z dejavnostmi, ki težijo k uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v poklicnem usposabljanju.

Podpora Skupnosti je na voljo za oblikovanje, razvoj, preskušanje in ocenjevanje nadnacionalnih pilotnih projektov, s katerimi naj bi razvili in/ali razširili inovativnost v poklicnem usposabljanju.

Taki nadnacionalni pilotni projekti se lahko navezujejo na razvoj kakovosti v poklicnem usposabljanju, na razvoj novih metod poklicnega usposabljanja in na poklicno usmerjanje v okviru vseživljenjskega učenja.

Nadnacionalni pilotni projekti lahko težijo tudi k:

- razvoju uporabe IKT v dejavnostih in produktih poklicnega usposabljanja,

- spodbujanju dostopa za ljudi v poklicnem usposabljanju do novih orodij, storitev in produktov poklicnega usposabljanja, ki uporabljajo IKT,

- podpori razvoja nadnacionalnih odprtih in dopisnih mrež usposabljanja z uporabo IKT (multimedijski produkti, spletne strani, omrežni prenos itd.),

- oblikovanju, preskušanju in potrjevanju novih pristopov poklicnega usposabljanja, ki izhajajo iz novih delovnih razmer (npr. teledelo).

Podpora Skupnosti za projekte iz tega ukrepa je lahko na voljo do tri leta.

Tematske dejavnosti

Posebna pomoč se dodeli manjšemu številu projektov na teme, ki so posebej zanimive na ravni Skupnosti, na primer:

- razvoj novih metod, ki spodbujajo preglednost s poudarkom na novih oblikah certificiranja ali akreditacije spretnosti in posebnih znanj, pridobljenih na delovnem mestu,

- ukrepi v podporo politik in pobud držav članic, da ustreznih spretnosti nauči tiste, ki so na trgu delovne sile prikrajšani, zlasti mlade, ki nimajo nobenih kvalifikacij, ali ljudi, ki morajo svoje kvalifikacije posodobiti,

- razvoj evropskih ponudb za poklicno usmerjanje, svetovanje in poklicno usposabljanje v poslovnih storitvah.

Financiranje

Skupnost lahko prispeva do 75 % upravičenih izdatkov za nadnacionalne pilotne projekte, z najvišjim zneskom 200000 EUR letno na projekt. Za tematske ukrepe se najvišji znesek lahko dvigne na 300000 EUR letno na projekt, če je to upravičeno z obsegom zadevnega projekta.

3. Jezikovne kompetence

Podpora za projekte, ki spodbujajo jezikovne in kulturne kompetence v poklicnem usposabljanju.

Podpora Skupnosti je na voljo za nadnacionalne pilotne projekte za razvoj jezikovnih kompetenc v okviru poklicnega usposabljanja. Posebna pozornost se bo namenila projektom o manj uporabljanih in poučevanih jezikih.

Namen teh projektov je oblikovati, preskusiti in preveriti, oceniti in razširiti učno gradivo, pa tudi inovativne pedagoške metode, prilagojene posebnim potrebam posameznih poklicnih področij in gospodarskega sektorja, vključno s temeljitim preverjanjem jezikovnih kompetenc in uporabo inovativnih pedagoških pristopov, ki temeljijo na samoučenju jezikov in razširjanju njihovih rezultatov.

Predlogi za jezikovno in kulturno podporo se lahko predložijo v skladu z drugimi dejavnostmi in ukrepi, zlasti da bi izboljšali jezikovne in kulturne kompetence učiteljev in mentorjev, odgovornih za pedagoški nadzor sodelujočih v nadnacionalnih programih mobilnosti.

Podpora Skupnosti je na voljo tudi za nadnacionalne programe med poslovnim sektorjem na eni strani in specializiranimi institucijami za poučevanje jezikov v poklicnem usposabljanju ali ustanovami za poklicno usposabljanje na drugi.

Podpora Skupnosti za projekte iz tega ukrepa je lahko na voljo do treh let.

Financiranje

Skupnost lahko prispeva do 75 % upravičenih izdatkov, z najvišjim zneskom 200000 EUR letno na projekt.

4. Transnacionalna omrežja

Podpora za transnacionalna omrežja evropskega ekspertnega znanja in razširjanje informacij.

Podpora Skupnosti je na voljo za dejavnosti omrežij poklicnega usposabljanja z več akterji, ki v državah članicah, na regionalni ali sektorski ravni, zbližujejo zadevne javne in zasebne akterje. Ti akterji vključujejo organe lokalnih skupnosti, lokalne trgovinske zbornice, trgovske organizacije za delodajalce in zaposlene, podjetja in raziskovalne centre ter centre za poklicno usposabljanje — vključno z univerzami — kot ponudnike storitev, nasvetov in informacij o dostopu do preverjenih metod in produktov poklicnega usposabljanja. Te dejavnosti so usmerjene k:

(i) zbiranju, izbiri in gradnji evropskega ekspertnega znanja in inovativnih pristopov,

(ii) izboljšanju analiziranja in predvidevanja zahtev po znanju in spretnostih,

(iii) razširjanju rezultatov omrežja in rezultatov projektov po vsej Uniji v ustreznih krogih.

Podpora Skupnosti za nadnacionalna omrežja je lahko na voljo do treh let.

Financiranje

Skupnost lahko prispeva do 50 % upravičenih izdatkov za dejavnosti nadnacionalnih omrežij, z najvišjim zneskom 150000 EUR letno na projekt.

5. Referenčni material

Podpora za dejavnosti priprave, posodabljanja in razširjanja referenčnega materiala

Podpora Skupnosti je na voljo za dejavnosti, začete na nadnacionalni podlagi o prioritetnih temah skupnega interesa. Takšni ukrepi prispevajo k:

- pripravi primerljivih podatkov o sistemih in organiziranosti poklicnega usposabljanja, praks in različnih pristopov pri kvalifikacijah in kompetencah v državah članicah, ali

- zagotavljanju kvantitativnih in/ali kvalitativnih informacij, analiz in primerov dobre prakse v podporo politikam in praksam poklicnega usposabljanja za vseživljenjsko učenje, ki ga ne moreta zagotoviti Eurostat ali Cedefop. Eurostat in Cedefop sta tesno povezana z izdelavo statističnih instrumentov znotraj trenutno veljavnih postopkov, zlasti tistih, opredeljenih z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [2], ob upoštevanju Odločbe Sveta 99/126/ES z dne 22. decembra 1998 o statističnem programu Skupnosti 1998 do 2002 [3].

Podpora Skupnosti za projekte iz tega ukrepa je lahko na voljo do treh let.

Komisija in države članice zagotovijo, da se takšen referenčni material razširja, kolikor mogoče široko, zlasti zato, da bi bil dostopen ljudem v javnem in zasebnem sektorju, ki sprejemajo odločitve v poklicnem usposabljanju.

Financiranje

Finančni prispevek Skupnosti bo med 50 % in 100 % upravičenih izdatkov, z najvišjim zneskom 200000 EUR letno na projekt. Ta najvišji znesek se lahko dvigne na 300000 EUR, če je to upravičeno z obsegom predlaganega projekta

6. Skupni ukrepi

1. Za skupne ukrepe, opisane v členu 6 sklepa, se lahko zagotovi podpora Skupnosti za skupne ukrepe z drugimi dejavnostmi Skupnosti, ki spodbujajo Evropo znanja, zlasti programi Skupnosti na področju izobraževanja in mladine.

2. Takšni skupni ukrepi se lahko izvajajo s skupnimi razpisi za predloge za izbrane interesne teme na področjih aktivnosti, ki jih ne zajema izključno en sam program. O temah za skupne ukrepe se dogovorijo zadevni odbori po postopku iz člena 7(2), (3) in (4) sklepa.

Skupni razpis za predloge lahko upošteva nove zahteve, ki se pojavljajo med izvajanjem zadevnih programov.

Podpora skupnosti za projekte iz tega ukrepa je lahko na voljo do tri leta.

Financiranje

Skupnost lahko prispeva do 75 % upravičenih izdatkov.

7. Spremljajoči ukrepi

1. Za doseganje ciljev iz člena 2 sklepa je podpora Skupnosti na voljo za:

- dejavnosti upravljanja, usklajevanja, spremljanja in vrednotenja držav članic, kakor je opisano v členih 5 in 13 sklepa in v oddelku 1(6) te priloge,

- dejavnosti informiranja, spremljanja, ocenjevanja in diseminacije držav članic in Komisije, da bi omogočile dostop do programa in utrdile prenos oblikovanih metod, produktov in orodij ter rezultatov, doseženih s tem programom, med drugim tudi preko podatkovnih bank, dostopnih širši javnosti,

- nadnacionalno omrežje nacionalnih centrov za poklicno usposabljanje,

- dejavnosti sodelovanja s tretjimi državami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami v skladu s členom 11 sklepa.

2. Finančna pomoč Skupnosti se zagotovi za podporo dejavnosti ustreznih struktur, ki so jih države članice vzpostavile v skladu s členom 5 sklepa.

3. Pri izvajanju programa se lahko Komisija obrne na organizacije za tehnično pomoč, katere financiranje je predvideno znotraj celotnega proračuna za program. Pod enakimi pogoji se lahko obrne na izvedence. Nadalje bo Komisija lahko organizirala seminarje, kolokvije ali druga srečanja izvedencev, ki bi lahko omogočila izvajanje programa in nadaljevala dejavnosti informiranja, objavljanja in razširjanja.

4. Ustrezne vloge in operativne naloge organizacij(-e) za tehnično pomoč in nacionalnih organov za upravljanje se morajo jasno določiti v skladu s členom 5.

ODDELEK III: POSTOPKI IZBIRE

Predlogi v okviru razpisa za predloge, ki so jih predložili predlagatelji, se izberejo po naslednjih postopkih:

1. Postopek A se uporablja za dejavnosti mobilnosti (ukrep 1);

2. Postopek B se uporablja za:

- pilotne projekte (ukrep 2), razen pri tematskih dejavnostih,

- jezikovne kompetence (ukrep 3),

- nadnacionalna omrežja (ukrep 4);

3. Postopek C se uporablja za:

- referenčni material (ukrep 5),

- tematske dejavnosti (znotraj ukrepa 2)

- skupne ukrepe (ukrep 6)

- projekte evropskih organizacij (vsi ukrepi).

1. Postopek A

Ta postopek izbire je sestavljen iz naslednjih stopenj:

(i) Komisija dodeli globalna nepovratna sredstva vsaki sodelujoči državi po postopku iz Priloge II, po prejemu mnenja odbora iz člena 7 sklepa.

(ii) Po določbah, opredeljenih v razpisu za predloge, morajo predlagatelji predložiti predloge organu za upravljanje, ki ga je imenovala država članica.

(iii) Organ za upravljanje bo ocenil predloge na podlagi specifikacij, pripravljenih na ravni Skupnosti. Organ za upravljanje bo pripravil seznam izbranih programov mobilnosti ter ga poslal v vednost Komisiji in organom za upravljanje v drugih državah članicah.

(iv) Države članice so s pomočjo svojih organov za upravljanje pristojne za sklepanje pogodb in dodeljevanje globalnih nepovratnih sredstev posameznim predlagateljem.

(v) Države članice bodo Komisiji predložile letno poročilo o rezultatih programov mobilnosti. Poročilo med drugim vsebuje informacije o naslednjih temah:

- ciljnih skupinah programa,

- vsebini in ciljih v smislu znanja in spretnosti in/ali usposobljenosti,

- trajanju usposabljanja in/ali dela z učenjem v instituciji za usposabljanje in/ali podjetju,

- povezanih partnerjih v drugi državi članici ali drugih državah članicah.

2. Postopek B

Ta izbirni postopek je sestavljen iz dvostopenjskega postopka izbire:

- izbira pred-predlogov,

- izbira popolnih predlogov.

(i) Po določbah razpisa za predloge morajo predlagatelji predložiti pred-predloge organu za upravljanje, ki ga imenuje država članica.

(ii) Države članice ovrednotijo in izberejo pred-predloge. Predlagatelji bodo o rezultatih te izbire obveščeni. Samo predlagatelji uspešnih pred-predlogov bodo povabljeni, da organu za upravljanje v njihovi državi članici predložijo popolne predloge. Predlagatelji pošljejo kopijo svojih popolnih predlogov tudi Komisiji.

(iii) Države članice ovrednotijo in razvrstijo popolne predloge ter predložijo poročilo Komisiji, ki predstavi rezultate te pred-izbire glede na cilj in obseg, postopek ocenjevanja, v tem postopku udeležene stranke, pa tudi opisni in obrazloženi seznam predlogov, ki se bodo hranili po prednostnem vrstnem redu. Poročilo bo predstavilo tudi informacije in sprejete ukrepe za obveščanje javnosti, s katerimi bi olajšali sodelovanje v programu.

(iv) Komisija s pomočjo neodvisnih izvedencev ovrednoti predloge z namenom, da oceni in zagotovi njihovo nadnacionalno in inovativno naravo. Te neodvisne izvedence določi Komisija ob upoštevanju mnenja držav članic in socialnih partnerjev. Komisija pregleda nacionalna poročila in se o njih posvetuje z vsako državo članico.

(v) Komisija predloži odboru predlog o dodelitvi proračunskih sredstev po ukrepih in po državah članicah ter pridobi njegovo mnenje po postopku iz člena 7 sklepa.

(vi) Po prejemu mnenja odbora Komisija pripravi seznam izbranih projektov po državah članicah in vsaki državi članici dodeli sredstva za izvajanje izbranih projektov.

(vii) Države članice so skupaj s svojimi organi za upravljanje pristojne za sklepanje pogodb in dodeljevanje sredstev posameznim predlagateljem.

(viii) Izbira pred-predlogov se mora izvesti v dveh mesecih po izteku roka za predložitev predlogov, kakor je določeno v razpisu za predloge; postopek na stopnjah od (iii) do (vi) ne bi smel trajati več kakor pet mesecev.

3. Postopek C

Ta postopek izbire je sestavljen iz dvostopenjskega postopka izbire:

- izbor pred-predlogov,

- izbor popolnih predlogov.

(i) Po določbah, opredeljenih v razpisu za predloge, morajo predlagatelji pred-predlogov predložiti Komisiji. Predlagatelji pošljejo kopijo svojih pred-predlogov tudi organu za upravljanje v njihovih državah članicah.

(ii) Komisija ovrednoti vse pred-predloge in po prejemu mnenja programskega odbora naredi izbiro. O rezultatih te izbire obvesti predlagatelje.

(iii) Samo predlagatelji uspešnih pred-predlogov bodo povabljeni, da Komisiji predložijo popolne predloge. predlagatelji pošljejo kopijo svojih popolnih predlogov tudi organu za upravljanje v njihovih državah članicah.

(iv) Komisija s pomočjo neodvisnih izvedencev pripravi nadnacionalno oceno prejetih predlogov ter oblikuje ožji izbor projektov. Te neodvisne izvedence imenuje Komisija ob upoštevanju mnenj držav članic in socialnih partnerjev.

(v) Po postopku iz člena 7 sklepa Komisija zaprosi odbor za mnenje o tem ožjem izboru.

(vi) Komisija pripravi končni seznam izbranih predlogov in o tem obvesti odbor. Skupaj z organi za upravljanje v državah članicah določi pogoje za spremljanje teh projektov.

(vii) Komisija je s primerno tehnično pomočjo pristojna za sklepanje pogodb in dodeljevanje sredstev posameznim predlagateljem.

(viii) Izbira pred-predlogov se mora izvesti v treh mesecih po izteku roka za predložitev predlogov, kakor je določeno v razpisu za predloge; postopek na stopnjah od (iii) do (vi) ne bi smel trajati več kakor pet mesecev.

[1] UL L 17, 22.1.1999, str. 45.

[2] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[3] UL L 42, 16.2.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ODDELEK I: RAZDELITEV CELOTNEGA PRORAČUNA

1. Na začetku proračunskega leta in najpozneje do 1. marca vsako leto Komisija predloži odboru predhodno razdelitev proračunskih sredstev po vrsti ukrepa, po postopku in ob upoštevanju, za namen opredeljenih ciljev iz člena 2 sklepa ter zaprosi za njegovo mnenje. Komisija na tej podlagi opredeli okvirni proračun za vsako državo članico za izvajanje dejavnosti, ki jih zajema postopek izbire A iz Priloge I.

2. Razpoložljiva sredstva se razdelijo interno v skladu z naslednjimi omejitvami:

(a) Sredstva, dodeljena programom mobilnosti, ne smejo biti manjša od 39 % letnega proračuna za program.

(b) Sredstva, dodeljena za podporo oblikovanju, razvoju in preskušanju nadnacionalnih pilotnih projektov, ne smejo biti manjša od 36 % letnega proračuna za program. Znotraj teh dodeljenih sredstev sredstva za podporo projektom tematskih dejavnosti ne smejo presegati 5 %.

(c) Sredstva, dodeljena za podporo oblikovanja, razvoja in preskušanja projektov za jezikovne kompetence, ne smejo biti manjša od 5 % letnega proračuna za program.

(d) Ostali stroški ne smejo biti manjši od 15 %. Znotraj teh stroškov sredstva, dodeljena za spremljajoče ukrepe, ne smejo presegati 9 %. Sredstva, dodeljena za dejavnosti iz člena 11 sklepa, ne smejo presegati 0,2 % letnega proračuna za program.

3. Vsi zgoraj navedeni odstotki so okvirni in jih odbor lahko prilagodi po postopku iz člena 7(2), (3) in (4) sklepa.

ODDELEK II: POSEBNI UKREPI ZA GLOBALNA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MOBILNOST

1. Pred začetkom nadnacionalnih programov izmenjave in praktičnega usposabljanja Komisija dodeli globalna nepovratna sredstva, določena na podlagi izračunskih meril, določenih po postopkih iz člena 7 sklepa, ki upoštevajo:

- populacijo,

- razliko med življenjskimi stroški med matično državo članico pošiljajoče organizacije in gostujočo državo članico,

- geografsko razdaljo in prevozne stroške,

- pomembnost zadevne ciljne javnosti v razmerju do celotne populacije, odvisno od dostopnosti podatkov za vse države članice

V nobenem primeru uporaba teh meril ne more povzročiti izločitve katere koli države članice iz financiranja nadnacionalnih programov praktičnega usposabljanja in izmenjave, opisanih v Prilogi I.

2. Celotna nepovratna sredstva se dodelijo vsaki državi članici na podlagi operativnega načrta, ki mora jasno določati:

- dogovore o upravljanju finančne pomoči,

- ukrepe, ki se morajo sprejeti za pomoč organizatorjem praktičnega usposabljanja in izmenjav pri opredeljevanju potencialnih partnerjev,

- primerne ukrepe, ki se morajo sprejeti zaradi temeljite priprave, organizacije in spremljanja praktičnih usposabljanj in izmenjav, pri čemer se upošteva tudi spodbujanje enakih možnosti.

3. Za prvo leto izvajanja programa države članice predložijo Komisiji operativni načrt najpozneje do 31. marca 2000. Komisija na tej podlagi vsaki državi članici dodeli vsoto, na podlagi katere ta lahko začne z nadnacionalnimi programi. Sredstva, ki se ne porabijo znotraj te dodelitve 1. oktobra 2000, se prištejejo končnemu znesku globalnih nepovratnih sredstev.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OPREDELITVE POJMOV

V tem sklepu in ob upoštevanju razlik med sistemi in ureditvami v državah članicah:

(a) začetno poklicno usposabljanje pomeni kakršno koli obliko začetnega poklicnega usposabljanja, vključno s strokovnim in poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, vajeniškim in drugim poklicno usmerjenim izobraževanjem, ki prispeva k doseganju poklicnih kvalifikacij, ki jih priznavajo pristojni organi v državi članici, v kateri so pridobljene;

(b) z delom povezano usposabljanje pomeni poklicno usposabljanje na katerikoli stopnji, vključno z visokošolskim izobraževanjem. To poklicno usposabljanje, ki so ga pristojni organi v matični državi članici priznali ali potrdili v skladu z njeno zakonodajo, postopki ali praksami, vključuje strukturirana obdobja usposabljanja v podjetju in po potrebi v zavodu ali centru za poklicno usposabljanje;

(c) nadaljevalno poklicno usposabljanje pomeni kakršno koli poklicno usposabljanje, ki se ga loti delavec v Skupnosti v njegovem delovnem življenju;

(d) vseživljenjsko učenje pomeni priložnosti za izobraževanje in poklicno usposabljanje, na voljo posameznikom vse njihovo življenje, ki jim stalno omogoča, da osvojijo, posodobijo in prilagodijo svoje znanje, spretnosti in kompetence;

(e) odprto poklicno usposabljanje in poklicno usposabljanje na daljavo pomeni kakršno koli obliko prožnega poklicnega usposabljanja, ki vključuje:

- uporabo IKT tehnik in storitev v tradicionalni ali moderni obliki ter

- podporo v obliki individualiziranega svetovanja in mentorstva;

(f) evropske poti za z delom povezano poklicno usposabljanje in vajeništvo pomeni katero koli izobraževalno obdobje, ki ga oseba zaključi v drugi državi članici, kakor tisti, v kateri se izvaja njeno z delom povezano poklicno usposabljanje, kar tvori del z delom povezanega poklicnega usposabljanja;

(g) poklicno usmerjanje pomeni skupek dejavnosti, kot so svetovanje, informiranje, ocenjevanje in nasveti, ki ljudem pomagajo sprejemati odločitve glede začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja ter programov poklicnega usposabljanja ter zaposlitvenih priložnosti;

(h) podjetje pomeni vsa podjetja v javnem ali zasebnem sektorju, ne glede na njihovo velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem delujejo, ter vse vrste gospodarskih dejavnosti, vključno z družbeno ekonomijo;

(i) delavci pomenijovse osebe, ki so na voljo na trgu delovne sile v skladu z nacionalnim predpisi in praksami, vključno z samozaposlenimi;

(j) ustanove za poklicno usposabljanje pomenijo kakršno koli vrsto javnih, pol-javnih ali zasebnih ustanov, ki v skladu z nacionalnimi predpisi in/ali praksami oblikujejo ali izvajajo poklicno usposabljanje, nadaljnje poklicno usposabljanje, osvežitveno poklicno usposabljanje ali preusposabljanje, ne glede na njihovo poimenovanje v državah članicah;

(k) univerza pomeni kakršno koli vrsto visokošolske ustanove, ki v skladu z nacionalnimi predpisi ali prakso ponuja kvalifikacijo ali diplome na navedeni stopnji, ne glede na njihovo poimenovanje v državah članicah;

(l) študenti pomenijo osebe, vpisane na univerzah, kakor je opredeljeno v tej prilogi, da bi opravljale visokošolski študij, ki vodi do diplome ter do in vključno doktorata, ne glede na njihovo študijsko smer;

(m) socialni partnerji so na nacionalni ravni organizacije delodajalcev in delavcev, ki so v skladu z nacionalnim pravom in/ali praksami, ter na ravni Skupnosti organizacije delodajalcev in delavcev, ki sodelujejo v socialnem dialogu na ravni Skupnosti;

(n) lokalni in regionalni partnerji pomenijo vse akterje v življenju regije ali lokalne skupnosti — organi lokalne skupnosti, združenja, lokalne trgovinske zbornice in združenja, konzorciji, svetovalna telesa, mediji — ki sodelujejo v lokalnih ali regionalnih dejavnostih sodelovanja, ki vključujejo poklicno usposabljanje;

(o) evropske organizacije pomenijo socialne partnerje na ravni Skupnosti, federacije evropskih delodajalcev in sindikatov v določenih sektorjih ter telesa in organizacije z evropskim statusom ali obsegom;

(p) referenčni material pomeni analize, študije, ankete in ugotovljene primere dobre prakse, ki na ravni Skupnosti omogočajo določitev ustreznega položaja različnih držav članic in napredka na določenem področju ali v določenem prostoru.

--------------------------------------------------