31999D0314Uradni list L 120 , 08/05/1999 str. 0043 - 0045


Odločba Komisije

z dne 9. aprila 1999

o vprašalniku v zvezi z Direktivo Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

(notificirana pod dokumentno številko K(1999) 856)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/314/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi [1], in zlasti člena 19(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju posameznih direktiv, ki se nanašajo na okolje [2],

ker člen 19(4) Direktive 96/82/ES zahteva, da države članice poročajo o izvajanju te direktive vsaka tri leta; ker mora biti to poročilo izdelano na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo pripravi Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 6 Direktive 91/692/EGS;

ker bi moralo triletno obdobje zajemati leta od 2000 do vključno 2002;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 6 Direktive 91/692/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejme se vprašalnik, kakršen je priložen v Prilogi.

Člen 2

Države članice izdelajo poročilo, ki zajema obdobje od leta 2000 do vključno leta 2002, v skladu z vprašalnikom iz Priloge.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. aprila 1999

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

[2] UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Vprašalnik o Direktivi 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (Seveso II)

Uvodne pripombe

Vprašalnik je bil pripravljen za pomoč državam članicam in Komisiji pri izmenjavi informacij, kakor zahteva člen 19 Direktive Seveso II. V skladu s členom 19(4) Direktive države članice pošljejo Komisiji triletno poročilo za organizacije, ki jih zajemata člena 6 in 9 (tako imenovane organizacije višje stopnje).

Države članice predložijo eno poročilo za vsako triletno obdobje, najpozneje devet mesecev po koncu poročevalnega obdobja. Poročilo naj vsebuje ločene informacije za vsako leto poročevalnega obdobja. Poročilo za obdobje od leta 1997 do 1999 je treba predložiti pred koncem septembra 2000.

(1) Splošne informacije

Skupno število organizacij, zajetih v členih 6 in 9 Direktive (tako imenovanih organizacij višje stopnje).

(2) Varnostna poročila

(a) Skupno število organizacij, ki so predložile varnostna poročila, kakor zahteva člen 9 Direktive.

(b) Skupno število organizacij, za katere so pristojni organi pregledali varnostna poročila in poslali sklepne ugotovitve upravljavcu, da izpolni obveznosti iz člena 9(4).

(3) Načrti ukrepov ob izrednih dogodkih

(a) Koliko organizacij ima načrte ukrepov v organizaciji ob izrednih dogodkih, kakor zahteva člen 11(1)(a) Direktive?

(b) Koliko upravljavcev je pristojnim organom priskrbelo potrebne informacije, da so jim omogočili izdelavo načrtov ukrepov zunaj organizacije ob izrednih dogodkih, kakor zahteva člen 11(1)(b) Direktive?

(c) Za koliko organizacij so imenovani organi izdelali načrte ukrepov zunaj organizacije ob izrednih dogodkih, kakor zahteva člen 11(1)(c) Direktive?

(d) V koliko primerih so se pristojni organi glede na informacije v varnostnem poročilu odločili, da zahteva za izdelavo načrta ukrepov zunaj organizacije ob izrednih dogodkih ne velja, kakor zahteva člen 11(6)?

(4) Verižni učinki

(a) Za koliko organizacij in skupin organizacij je bilo ugotovljeno, da se lahko povečata verjetnost in možnost ali posledice večje nesreče zaradi lokacije in bližine takšnih organizacij, kakor je navedeno v členu 8(1) Direktive o verižnem učinku?

(b) V koliko primerih, navedenih pod (a), so bile izmenjane ustrezne informacije, kakor je navedeno v členu 8(2)(a) Direktive?

(c) V koliko primerih, navedenih pod (a), je bilo zagotovljeno sodelovanje pri obveščanju javnosti in posredovanju informacij pristojnemu organu, kakor je navedeno v členu 8(2)(b)?

(5) Načrtovanje rabe prostora

Koliko organizacij višje stopnje je bilo upoštevanih pri razvoju politik načrtovanja rabe prostora, kakor je navedeno v členu 12(1)?

(6) Informacije o varnostnih ukrepih

(a) Za koliko organizacij so bile javnosti dane informacije, kakor je navedeno v členu 13(1)?

(b) V koliko primerih so pristojni organi drugim državam članicam dali na voljo dovolj informacij, da so lahko pripravile načrte ukrepov ob izrednih dogodkih, kakor zahteva člen 13(2)?

(c) V koliko primerih so pristojni organi zagotovili informacije drugi državi članici v zvezi z organizacijami, ki ne predstavljajo večje nevarnosti zunaj njenih meja, kakor je navedeno v členu 13(3)?

(d) Koliko varnostnih poročil je bilo dostopnih javnosti, kakor je navedeno v členu 13(4) Direktive?

(7) Prepoved obratovanja

V koliko primerih so pristojni organi prepovedali obratovanje ali začetek obratovanja, kakor je opisano v členu 17(1), kakršne koli organizacije, obrata ali skladiščnega prostora, ki jih zajema člen 9?

(8) Inšpekcijski nadzor

(a) Koliko organizacij višje stopnje je bilo vključenih v inšpekcijski nadzor, kakor je navedeno v členu 18(1)?

(b) Koliko organizacij višje stopnje je vključenih v:

- program inšpekcijskega nadzora, ki temelji na sistematični oceni,

- program inšpekcijskega nadzora, ki temelji na vsaj enem pregledu na kraju samem vsakih 12 mesecev?

--------------------------------------------------