31999D0280Úradný vestník L 110 , 28/04/1999 S. 0008 - 0011


Rozhodnutie Rady

z 22. apríla 1999

o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov

(1999/280/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 213,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže transparentnosť spotrebiteľských cien ropných výrobkov a informácie o cenách dodávok ropy sú potrebné pre uspokojivé fungovanie vnútorného trhu, najmä pre voľný pohyb tovarov v rámci spoločenstva;

(2) keďže smernica Rady 76/491/EHS zo 4. mája 1976 o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien ropy a ropných výrobkov v spoločenstve [4] požaduje od členských štátov, aby Komisii oznamovali informácie, ktorú už neodrážajú podmienky prevládajúce na trhoch s ropou; keďže smernica 76/491/EHS by sa preto mala zrušiť a nahradiť novým postupom poskytovania informácií v spoločenstve;

(3) keďže nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v spoločenstve [5] umožňuje Komisii, aby bola informovaná ohľadom každého členského štátu o mesačných cenách dodávok podľa typu ropy, čo sa týka dovozov z tretích krajín alebo dodávok z iného členského štátu, avšak jej neumožňuje určiť celkové ceny dodávok ropy v spoločenstve;

(4) keďže je preto žiaduce stanoviť postup spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov;

(5) keďže tento postup si vyžaduje pravidelné získavanie určitých informácií od členských štátov ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov v súhrnnej podobe;

(6) keďže v súlade so svojou súčasnou praxou by členské štáty mali aj naďalej oznamovať Komisii spotrebiteľské ceny ropných výrobkov každý pondelok, ako to robili v minulosti na dobrovoľnom základe; keďže členské štáty si môžu zachovať svoj súčasný systém alebo vytvárať nové postupy na zhromažďovanie údajov;

(7) keďže zhromaždené informácie by mali umožňovať porovnanie vývoja cien dodávok ropy a cien ropy účtovaných v spoločenstve;

(8) keďže dane vyberané z ropných výrobkov sú súčasťou predajnej ceny a je preto nevyhnutné pre zaistenie transparentnosti cien spomenutých výrobkov a porovnanie cien účtovaných v spoločenstve uvádzať spotrebiteľské ceny ropných výrobkov bez ciel a daní a vrátane všetkých daní;

(9) keďže zhromaždené informácie a výsledky analýz vykonávaných Komisiou by mali byť uverejnené na úrovni spoločenstva, aby sa zaistila transparentnosť trhu a mali by byť predmetom konzultácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

(10) keďže Komisia by mala byť schopná získať ďalšie informácie od príslušného členského štátu v prípade, že zistí nezrovnalosti alebo rozpory v číslach, ktoré sa jej oznamujú;

(11) keďže sa musia podrobnejšie určiť presné opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré sa majú vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty oznamujú Komisii informácie týkajúce sa cien CIF dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov spôsobom stanoveným v článku 3. Zoznam ropných výrobkov je stanovený v prílohe.

Informácie sa získavajú súhrnom obdržaných údajov a prezentujú sa spôsobom, ktorý dáva čo najreprezentatívnejší obraz o trhu s ropou v každom členskom štáte.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia:

1. "cena dodávok" sú ceny všetkých dovozov a dodávok ropy, rovnako ako aj ropy vyťaženej v členskom štáte;

2. "dovozy ropy" sú všetky množstvá ropy prichádzajúce do spoločenstva na účely iné, než je tranzit, ktoré sú určené na pokrytie potrieb členského štátu;

3. "dodávky ropy" sú všetky množstvá ropy vstupujúce na územie členského štátu z iného členského štátu ma účely iné než je tranzit, ktoré sú určené na pokrytie potrieb uvedeného členského štátu, na ktorého územie vstupujú;

4. "ropa vyťažená v členskom štáte" je všetka ropy vyťažená a rafinovaná v členskom štáte, kde takáto ťažba predstavuje viac než 15 % ročného základu celkových dodávok ropy spomenutého členského štátu;

5. "spotrebiteľské ceny" sú najreprezentatívnejšie úrovne cien momentálne účtované spotrebiteľom v danej kategórii.

Článok 3

1. Členské štáty oznamujú Komisii tieto informácie:

a) mesačné ceny CIF dodávok ropy v mesiaci nasledujúcom po skončení predmetného mesiaca;

b) spotrebiteľské ceny ropných výrobkov bez ciel a daní a vrátane všetkých daní platných k 15. dňu každého mesiaca do 30 dní nasledujúcich po 15. dni predmetného mesiaca.

2. Na základe aktuálnych zberných systémov členské štáty naďalej oznamujú Komisii spotrebiteľské ceny ropných výrobkov bez ciel a daní, ktoré sú platné každý pondelok, a to najneskoršie do 12. hodiny (do obeda) nasledovného dňa.

Článok 4

Na základe informácií zhromaždených podľa tohto rozhodnutia Komisia v náležitým spôsobom uverejní:

a) každý mesiac ceny CIF dodávok ropy a spotrebiteľské ceny ropných výrobkov bez ciel a daní a vrátane ciel a daní účtovaných k 15. dňu každého mesiaca;

b) každý týždeň spotrebiteľské ceny ropných výrobkov bez ciel a daní účtovaných v pondelok.

Článok 5

Členské štáty a Komisia navzájom konzultujú ohľadom záležitostí týkajúcich sa tohto rozhodnutia, ako sú napr. informácie zhromaždené na jeho základe.

Článok 6

Všetky informácie oznámené podľa tohto nariadenia sú dôverné. Toto ustanovenie však nebráni šíreniu všeobecných alebo súhrnných informácií za podmienok, ktoré nezverejňujú podrobnosti týkajúce sa jednotlivých podnikov, t. j. ak odkazujú najmenej na tri podniky. Členské štáty sa môžu zdržať predkladania podrobností, ktoré sa týkajú takýchto jednotlivých podnikov.

Článok 7

Ak Komisia zistí prítomnosť nezrovnalostí alebo rozporov v informáciách, ktoré jej oznamujú členské štáty, môže požiadať členský štát o dovolenie zoznámiť sa s postupmi výpočtu a hodnotenia používanými na získanie súhrnných informácií.

Článok 8

V medziach stanovených týmto rozhodnutím prijme Komisia vykonávacie ustanovenia týkajúce sa formy, obsahu a všetkých ostatných stránok oznámení ustanovených v článku 1.

Článok 9

Týmto sa smernica 76/491/EHS zrušuje.

Článok 10

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 22. apríla 1999

Za Radu

predseda

W. Müller

[1] Ú. v. ES C 232, 24.7.1998, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 313, 12.10.1998, s. 68.

[3] Ú. v. ES C 407, 28.12.1998, s. 182.

[4] Ú. v. ES L 140, 28.5.1976, s. 4.

[5] Ú. v. ES L 310, 22.12.1995, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam ropných výrobkov

1. pohonné látky pre motorové vozidlá:

—na čerpacej stanici: | olovnatý motorový benzín superolovnatý motorový benzín super (Euro super 95)motorová naftaLPG |

2. palivá na vykurovanie domácností:

—pre maloodberateľov: | —vykurovací plynový olej |

3. priemyselné paliva:

—dodávky pre veľkoodberateľov: | vykurovací olej (obsah síry presahujúci 1 %)vykurovací olej (obsah síry nepresahujúci 1%) |

--------------------------------------------------